24.6.

Milí šesťáci, dnešním dnem končí vaše domácí příprava. Chtěla bych vám poděkovat za vaši spolupráci a v pátek se uvidime při předávání vysvědčení. KT

Učivo 23.6.

dějepis

milí šesťáci, posílám vám poslední (dobrovolný) pracovní list 52

Učivo 22.6.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Závěrečné opakování
do šk. sešitu datum, nadpis a :
Uč. str. 127 / 2  ( rozbor, konstrukce, konstrukční zápis ), rozhodni, zda platí trojúhelníková nerovnost
Uč. str. 128 / 14 a, b,c, d
Uč. 130 / 43

Aj (Ba)

Aj (Ti)

zkuste mrknout na tyto stránky a trochu ještě potrénovat smile

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-be-have-present-2-uroven/1516

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovani-slovicek-potraviny-2-uroven/395

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-be-have-present-2-uroven/61

Informace - vydávání vysvědčení

26.6. se celá třída sejde v 6.třídě, kde bude pobývat mezi 8. až 9. hodinou. S sebou si přineste desky na vysvědčení, žákovskou knížku (ti, co neodevzdali), roušku dle vašeho uvážení a ti, kteří mají respirační obtíže, ať raději zůstanou doma.

Budou se vracet přeplatky za obědy a kroužky.

Hezký víkend KT

Učivo 19.6.

fyzika

19.6. - téma: Magnetické pole cívky ,elektromagnet

1/str.133 - 134 a 138 - 140 přečíst

2/ŠS zapsat

Magnetické pole cívky

kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud vznikne magnetické pole 

svinutý vodič / cívka/, vložený do obvodu, působí jako tyčový magnet

str.134 opsat žluté rámečky

Elektromagnet

vznikne tak, že do středu cívky dáme ocelovou tyč z magneticky měkké oceli

využití: elektrický zvonek, elektromagnetické disky jeřábů nebo nákladních aut - nakládání železa

/je to možné vidět z vlaku v MB na nádraží město, když  na vagóny nakládají železný šrot/- nepsat

opsat žluté rámečky str.139

str. 138 nakreslit obr.3.28

MATEMATIKA ARITMETIKA
Dělení desetinného čísla desetinným číslem
PS str. 56 / 1 c, d
PS str. 57 / 2 a
PS str. 58 / cv. 4 - 8
PS str. 59 / cv. 9, 10

Aj (Ti)

mám pro vás poslední, pozor ale, dobrovolný úkol:

v TB na str. 112 si můžete přečíst komiks The mystery game

Učivo 18.6.

přírodopis

téma: Jehličnaté dřeviny a jejich společenstva
1/ uč. str. 100-101 přečíst
2/ŠS 
str.100/ schema č. 70 překreslit a popsat/nejlépe na celou stránku sešitu/

 

dějepis

 zápis : Kultura starověké Itálie

Římané byli polyateisté, uctívali mnoho bohů, z nichž část převzali od Řeků a Etrusků, část od jiných národů, které si podmaili. Dodnes v některých oborech používáme latinu,která byla ve středověku a části novověku jazykem vzdělanců. Používáme také písmo Římanů - latinku. Římská literární i dramatická díla se stala inspirací pro další vývoj evropské kultury. Také některé zásady římského práva jsou základem našeho právního systému. 

Římské výtvarné umění se inspirovalo řeckým a etruským uměním. Mnoho děl z antického Řecka se právě dodnes dochovalo díky římským kopiím. V architektuře vytvořili Římané několik nových typů staveb (vítězný oblouk, akvadukt). Většina obyvatel měst žila v činžovních domech, ti bohatší pak v atriových domech. Římané dbali na vzdělání, děti se učily číst, psát a počítat. Na vysoké úrovni byla také hygiena - veřejné lázně byly přístupné všem.

a podívejte se na tento pracovní list 51_2

aj (Ti)

posílám ukázku o naší republice, zkuste napsat 5 vět

https://www.youtube.com/…Eo8

Učivo 17.6.

Uprostřed předposledního červnového týdne na nás čeká:


MATEMATIKA ARITMETIKA

Dělení desetinného čísla desetinným číslem
do šk. sešitu nadpis, datum a:
Příklad:
17,64       : 2,8 =
NIKDY!!!! nebudeme dělit desetinným čískem    
protože 2,8 má jedno desetiinné místo - a abych se tohoto 1 desetinného místa "zbavila" vynásobím celý příklad 10
( 1 deset. místo ..... násobím 10     
( např. 2 deset. místa  .... násobím 100
   př. 17,64  : 2,85  =      / . 100
( např. 3 deset. místa ..... násobím 1000  př. 17,64 : 2,854 =   / . 1000  atd.

17,64       : 2,8 =
            /. 10    pouze provedu kosmetickou úpravu
po vynásobení 10 zapíši
176,4  :   28 =      dopočítám
176,4   : 28 = 6,3
    8 4
       0
a zpět do původní verze příkladu doplním výsledek
17,64 : 2,8 = 6,3


PS str. 56 / 1 a, b

Sběr starého papíru 18. a 19.června

Připomínám, že ve čtvrtek 18. a v pátek 19.6. se opět uskuteční sběr starého papír. Přineste pouze letáky, noviny, časopisy a použitý kancelářský papír, nejlépe svázaný nebo v kartonové krabici. Děkuji za spolupráci. KT

Učivo 16.6.

přírodopis

téma: Nahosemenné rostliny

pokračování z minulé hodiny, zápis do školního sešitu tentokrát samostatně s pomocí učebnice str.97 - 99

 podle  následujících bodů

Borovice kleč- kde roste/prostředí/

Borovice černá - jak se pozná podle jehlic

Borovice vejmutovka - jak se pozná podle jehlic

Sekvojovec obrovský - kde roste/kontinent/

Jalovec obecný - k čemu s používají jalovčinky

Tis červený - jedovatost rostliny/PŘEČÍST, ZAPSAT A HLAVNĚ ZAPAMATOVAT/

vypsat druhy jehličnanů , které se pěstují jako okrasné/např. v parcích/

fyzika

téma: Elektrický obvod

 ŠS

 

1.zapsat - existují dva druhy

 

jednoduchý/nerozvětvený/ - spotřebiče např. žárovky jsou zapojeny za sebou = seriově

 

rozvětvený - vodič se dělí na několik částí/větve/, místům kde se rozděluje se říká uzly,

 

                        proud se v uzlech dělí a nemusí být ve větvích stejný, 

 

                        spotřebiče jsou zapojeny vedle sebe/paralelně/

 

v praxi/elektřina v bytě/ se používá rozvětvený obvod - při prasknutí vlákna v žárovce nezhasne celý byt, 

 

ale jen ta část/větev/, ve které je zapojena poškozená žárovka

 

při průchodu proudu se vodič zahřívá a aby nedošlo k poškození v obvodu/zkratu/ umisťují se do obvodů pojistky nebo jističe/uč.str.131/

 

zahřátí vodiče závisí na jeho materiálu, délce a  tloušťce/průřezu/

 

 zahřátí vodiče se využívá v některých elektrických spotřebičích - varné konvice, el. sporáky, 

 

topná tělesa,  žehličky....

 

2.nakreslit obvody

 

uč.str.142/ obr.3.31, 3.32

 

3. opsat žluté rámečky str.143,144

 

dějepis

Zánik římské říše

na přelomu 4. a 5. století dochází ke stěhování národů, které započali Hunové

Hunové - kočovný kmen ze střední Asie, postupně vytlačují původní obyvatele Římské říše na okraj, dokonce pronikli do střední Evropy, jejich náčelníkem byl Attila

451- bitva na Katalunských polích, kde se střetli Hunové X Římané s Germány - Hunové se stáhli (mor, umírá Attila, nejasný výsledek bitvy)

Ostrogóti - se usazují v Panonii

Vizigóti se usidlují nejprve jižně od Dunaje, později ale vyplení Řím, což tehdy šokovalo celý starověký svět

Vandalové - další kmen, který napadá západořímskou říši, taktéž vyplenili Řím, obsazují Pyrenejský poloostrov, S Afriku

476 n.l.- zaniká západořímské říše- germánský velitel Odoaker sesadil desetiletého císaře Romula Augustula, insignie posílá do Konstantinopole a tím dává najevo, že se nepovažuje za císaře

476 n.l. - konec starověku a zároveň počátek novověku

podívejte se na otázky na str. 127 a vypracujte si tento pracovní list 49

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Znovu si přečti své dokončené věty z minulé hodiny a označ je znaménkem + (kladný výrok), nebo - (záporný výrok). Které výroky převažují? Jak pociťuješ negativní výroky? Jaký mají vliv na tvou náladu?

Učivo 15.6.

V polovině června vám zasílám jen toto učivo:


MATEMATIKA ARITMETIKA

Dělení desetinného čísla přirozeným číslem
PS str. 54 / cv. 3,4
PS str. 55 / 5-9
PS str. 56 / cv. 10

Aj (Ti)

AB 74/1- přiřadit slovíčka, 2- doplnit správné věty, 3- vybrat a zakroužkovat správnou odpověď

Aj (Ba)

upozorňuji, že toto je práce na celý týden

https://www.helpforenglish.cz/article/2012121401-cviceni-doplnte-did-was-were 

- vypracuj testy s vyhodnocením

Podívejte se na video, věřím, že vás potěší :-)

https://www.youtube.com/watch?v=QBtK26R89nI

A dále vám chci připomenout, že se zítra ve škole uvidíte s paní učitelkou Škaloudovou, přineste si s sebou věci dle pondělního rozvrhu, opět budete do školy vstupovat nouzovým vchodem (vchod do šatny družiny) v 7:50 a vše si s sebou odnesete domů. Děkuji za spolupráci. KTUčivo 12.6.

fyzika

téma: Vodivost elektrického proudu

1/ ŠS
látky se dělí na elektrické vodiče a nevodiče/izolanty/
vodiče - kovy,např. železo, měď, nejlepší je stříbro, el. proud vede i tuha
nevodiče - plasty, textil, sklo, dřevo/suché/
voda a vodné roztoky/např.kuchyňské soli/vedou el. proud
nevodiče, jejichž povrch je mokrý se mohou stát vodiči el. proudu
lidské tělo je tvořeno asi ze 70 procent vodou a je elektricky vodivé
2/opsat žlutý rámeček str.126
3/ přečíst text str.126

MATEMATIKA ARITMETIKA

Dělení desetinných čísel
Dělení desetinného čísla přirozeným číslem
do šk. sešitu datum , nadpis, podnadpis a:
dělit budeme stejným způsobem, jako umíte z 1. stupně
Příklad: dělení beze zbytku

28,5     : 3        za dělencem  (28,5 )  si nech vždy větší mezeru
 
I. postup
28,5     : 3 =   9                Kolikrát se vejde 3 do 28? 9 krát
   1                                     3 krát 9 je 27 a 1 je do 28 
nyní opíšeme za 1    .. 5-ku     
28,5     : 3 =   9      
   1 5                                  15 : 3  je 5  
zapíšu
28,5     : 3 =   9 5     
   1 5                                5 krát 3 je 15 a kolik je 15? A 0 je 15   tzn. zbytek je 0,
      0
doteď to byl 1. stupeň a dělení.
a teď desetinná čárka do výsledku:
.zjednodušený postup
28, ( dělenec ) .... 1 desetinné místo
3  ( dělitel ) ............. 0 desetinných míst
odečtu mezi sebou počet desetinných míst dělence a dělitele
1 desetinné místo     mínus   0 desetinných míst = 1 desetinné místo do výsledku   ( čárku ve výsledku =PODÍL zapíšu odzadu )
28,5     : 3 =   9, 5     
   1 5              
      0                                 Zkouška: 9,5 . 3 = 28,5

2. postup
28,5     : 3 =   9                Kolikrát se vejde 3 do 28? 9 krát
   1                                     3 krát 9 je 27 a 1 je do 28 
nyní opíšeme za 1    .. 5-ku     
a současně překračuji desetinnou čárku v dělenci (
28,5 )  tzn. ihned zapíši do podílu (9, )
28,5     : 3 =   9,      
   1 5                                  15 : 3  je 5  
zapíšu
28,5     : 3 =   9 ,5     
   1 5                                5 krát 3 je 15 a kolik je 15? A 0 je 15   tzn. zbytek je 0,
      0
Příklad 2:  dělení se zbytkem  
 ( pokud není řečeno jinak, počítáme na 2 des. místa do výsledku )
37       : 6 =         
Kolikrát se vejde 6 do 37? 6 krát
37,       : 6 = 6
   1                                     6 krát 6 je 36 a 1 je do 37,  ( překračuji desetinnou čárku v dělenci, tak dám hned des. čárku do podílu =výsledku
!!!!! za 37,    vložím O0  podle nutnosti    vkládat mohu libovolný počet 0

37, 0      : 6 = 6,
   1 0 
37       : 6 = 
                     nyní opíšeme za 1    .. 0-nulu
37, 0      : 6 = 6, 1
   1 0                                     
10 : 6 = 1.
      4                                        1 . 6 je 6 a kolik je 10? A 4 je 10
za 37,0    vložím další 0
37, 0 0     : 6 = 6, 16
   1 0     
      40                     40 : 6 = 6
      6 .6 je 36 a kolik je 40? A 4
         4  .... zbytek
Zbytek je 0, 04        
PS str. 53 / 1 ( zpaměti )
PS str. 53 / 2

Aj (Ba)

napiš mi do mailu 5 pravdivých vět o tvé škole a 5 nepravdivých vět o tvé škole. Vezmi si jako vzor text v SB str. 101.

Aj (Ti)

AB 75/1 (doplnit různé země Evropy),2 doplnit dopis,3 napsat o sobě, co mám a nemám rád(a)

Učivo 11.6.

přírodopis

téma Nahosemenné rostliny

1/ uč. str.92 přečíst

2/ ŠS opsat shrnutí str.100

3/ŠS další zápis

 druh stromu + jak vypadají jehlice/přeměněné listy/

můžete si ke každému druhu nakreslit tvar koruny a větvičku se šiškou

smrk ztepilý  - str.94

jedle bělokorá - str. 96 + šišky rostou dna větvičce směrem  vzhůru a po dozrání a vypadnutí semen se rozpadají  obr.str.96

borovice lesní -  str.96

modřín opadavý - str.93

dějepis

Křesťanství

mezi ovládané provincie Římem patří i dnešní oblast Palestiny a Izraele, kde vzniklo křesťanství

- představitelem křesťanství byl Ježíš - Kristus, jeho stoupenci se nazývají křesťané

- během jedné generace se křesťanství stalo samostatným náboženstvím

charakterisitika křesťanství: - víra v jednoho Boha

                                       -  morálka - Desatero Božích přikázání

Římané byli ze začátku vůči jiným náboženstvím tolerantní, v průběhu 1.-3. stol. ale dochází k jejich pronásledování (odmítali uctívat císaře, hlásali rovnost všech lidí a odmítali sloužení v armádě)

mrkněte na otázky na str. 121 a dále posílám pracovní list 47

Aj (Ba)

SB 101/ reading the text 

- SB 100/3 - doplň věty dle textu a přepiš celé věty do ŠS
- WB - 75/3 - doplň dle sebe - např. 1. Jsem velmi dobrý v (plavání). 2. Jsem docela dobrý v (plavání). 3. Nevadí mi (plavání). 4. Rád hraji (tenis). 5. Nenávidím (běhání). 6. Nejsem dobrý, jsem špatný v (plavání.)

Aj (Ti)

We don´t wear school uniforms - TB - 100/1- podívat se na slovíčka, 2- odpovědět na otázky, 3- doplnit věty- písemně do školního sešitu

Učivo 10.6.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Objem kvádru a krychle
Objem krychle

do šk. sešitu nadpis, podnadpis a datum
opakování z fyziky a 1. stupně
Uč. str. 122 dole překreslit krychli ( úplně dole ) a přepsat vzorec z fialového rámečku      ------ umět nazpaměť
opsat Příklad 3: z uč. str. 122     
PS str. 46 / 3
PS str. 46 / 6 ( kvádr - s podstavou čtverce )
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
- úkol:
1. Kdy a s kým se dostáváš do konfliktů?
2. Jakým způsobem tuto situaci řešíš? Co ti nejlépe v tomto funguje.

Učivo 9.6.

fyzika

téma. Elektrický proud a elektrické napětí
1/ŠS
zdrojem el. napětí je elektrický článek nebo baterie/tužková, plochá, autobaterie/
el napětí se značí písmenem U, jednotkou je volt,  značka  jednotky je  V
el. proud vzniká tak, že se elektrony v pevných vodičích nebo ionty v kapalinách pohybují jedním směrem
el. proud se značí písmenem I,  jednotkou je ampér, značka jednotky je  A
2/přečíst text str. 120,121

přírodopis

téma: Plavuně, přesličky, kapradiny

1/ přečíst text str.87-91

 

2/ŠS zápis

 

Plavuně

 

 str. 87 shrnutí, vypsat druhy plavuní

 

Přesličky

 

shrnutí str.88, vypsat druhy , nakreslit jarní a letní lodyhu/str.88/

 

Kapradiny

 

shrnutí str.91, vypsat druhy,

 

dějepis

Císařský Řím

Principát - Octaviánus Augustus byl doživotně zvolen nebo jmenován do všech důležitých funkcí ve státě - 1. muž ve státě

- svou moc opírá o dobře vycvičenou armádu, velký rozmach stavební činnosti, 

zlatý věk římské literatury

Tiberius - úsporná opatření, zřízena pošta

Caligula- velmi krutě se choval k lidem

Claudius - zdokonalení státní správy

Nero - blízký přítel filozof Seneca, pronásledoval křesťany, založil požár v Římě

Adoptivní císaři

Po Nerově smrti dochází k chaosu na císařském trůnu, a proto začínají vládnout adoptivní císaři- panovník adoptuje nejschopnějšího muže

Traianus - největší rozmach říše, stavba nových silnic, vodovodů, vzniká sociální politika - vyplácí se podpora chudým, buduje se opevnění - limes Romanus

Hadrianus- pokračuje v budování opevnění

Marcus Aurelius - dochází k velkému množství přírodních katastrof - záplavy, zemětřesení, mor a útoky germánských kmenů

- velmi vnímavý, vzdělaný císař- zajímal se o filozofii, psal v řečtině, zemi ubránil od náporu Germánů

odpovězte na otázky na str. 119

a podívejte se na tento pracovní list 46

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- úkol: Dokonči věty, kterým chybí druhá část. Není třeba nad odpovědí dlouze přemýšlet - naopak, napiš první, co tě napadne.

1. Když udělám chybu, pomyslím si.....

2. Když se podívám do zrcadla, pomyslím si....

3. Moje zájmy jsou pro mě....

4. Můj osobní šarm spočívá....

5. Řešení nepříjemných situací....

6. Nerad se vidím v situaci....

7. Jsem úspěšný v....

8. Když se mám seznámit s cizím člověkem,....

9. Když se zamyslím nad sebou,....

10. Nejraději jsem.....

Informace - klasifikace 2. pololetí, vydávání vysvědčení, odevzdávání učebnic a sběr papíru

Pedagogická rada rozhodla, že v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 na vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 budou žáci hodnoceni známkami. Známky vycházejí z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době do 10.3., kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy + podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku + podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.
 
Vydávání vysvědčení bude probíhat dle pokynů MŠMT.
Učebnice budou děti odevzdávat až na začátku příštího školního roku.
18.a 19.6. proběhne sběr papíru- přinášejte pouze noviny, časopisy, letáky a použitý kancelářský papír ideálně svázaný nebo v kartonové krabici. Děkuji za spolupráci. KT

Učivo 8.6.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Násobení desetinného čísla  desetinným číslem - slovní úlohy
PS str. 51 / 6, 7
PS str. 52 / 8- 12

MATEMATIKA GEOMETRIE
Objem kvádru a krychle
Objem kvádru

do šk. sešitu nadpis, podnadpis a datum
opakování z fyziky a 1. stupně
Uč. str. 121 dole překreslit kvádr ( úplně dole ) a přepsat vzorec z fialového rámečku      ------ umět nazpaměť
opsat Příklad 1: z uč. str. 122       ( všimni si, že strana a,b,c,... musí být ve stejných jednotkách)
PS str. 45 / 2
PS str. 46 / 5
úlohy ke kontrole
PS 44 / cv. 4  1586 kč
PS 44 / cv. 5   1,8 m2 plechu   10,4 kg
PS 44 / cv. 6   11,52 m2 , po zaokrouhlení 12 m2
PS 44 / cv. 7    218,40 kč   a smáčeno bude 0,74 m2

Aj (Ba)

- SB 100/1 - ústně

- SB 101 - We don´t wear school uniforms - reading

- SB 100/2 - odpovědi do ŠS - nemusíš celou větou

Aj (Ti)

My part of Europe – TB 98/1 – odpovědět na otázky,2

TB 99/4 – odpovědět na otázky,5 – T X F

nástup do školy 8.6.

Milí šesťáci, už se na vás v pondělí těším. Do školy doporučuji si vzít věci dle pondělního rozvrhu, žákovskou knížku a peníze na sadu sešitů. Do školy budete vstupovat bočním nouzových vchodem v 7:50 a já si vás odvedu do třídy. Vezměte si s sebou prosím Čestné prohlášení, bez něho vás nemohu pustit do školy.

Hezký víkend KT

Učivo 5.6.

fyzika

téma: Hustota látek -opakování

1/ otázky na test

1.hustota - značka    2. hustota- jednotky      3. vzoreček na výpočet hustoty     4. popis vzorce /názvy fyzikálních veličin ve vzorci/       5. vzoreček na výpočet hmotnosti tělesa     

 6. převody jednotek      1 kg =        g ,       1m3 =                    cm3

2/odpovědi

1. ró     2. g/cm3,  kg/m3      3.ró = m/V       4.m = hmotnost tělesa , V = objem tělesa      5.m =ró*V

6. 1kg = 1 000g,   1m3 = 1 000 000 cm3

3/ bodování

1.-1bod    2.-2    3.-1    4.-2    5.-1    6.-2

4/hodnocení

9-8=1   7,5-6,5=2    6-5=3    4,5-4=4    3,5-0=5

Aj (Ba)

 
 

Aj (Ti)

práci máte zadanou od 4.6.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Násobení desetinného čísla  desetinným číslem - písemné násobení
do šk. sešitu nadpis , datum a :
podívej se do Uč. str. 107 /A  Pozorujte součiny
a opiš si přiklady
z Uč. str. 107 si také opiš
Příklad:
0,03 . 0,2  =
postup výpočtu :
 bez ohledu na desetinná místa vynásobíme
    3.2 = 6
 v příkladu

0,03 . 0,2  sečtu u obou činitelů desetinná místa : číslo 0,03 ....dvě deset. místa a číslo 0,2 ....jedno deset. místo , tzn. celkem tři desetinná místa
tolik desetinných míst bude mít výsledek
0,03 . 0,2 = 0,006 ........tři desetinná místa ve výsledku

Příklad:  opiš si z Uč. str. 108 vč. řešení ´+ pozorujte Lukáš a Eva počítá
( jak se počítá výhodněji )
    3,72
. 46,1      

PS str. 50 / cv. 1 ( do výsledku barevně doplň desetinnou čárku )
PS str. 50/ cv.  2 zpaměti
PS str. 51 / cv. 3 zpaměti
PS str.  51 / cv. 4  písemně - v PS je málo místa , tak postup do šk. sešitu
PS str. 51 / cv. 5
( do výsledku barevně doplň desetinnou čárku )
úlohy ke kontrole
PS 48 / cv. 4 a) 124,20 kč   b) 133,20 kč  c) 257,40 kč
PS 48 / cv. ,5 a) 27,6 m b) 3808,80 kč  c) 532,40 kč  d) 6388,8 kč
PS 49/ cv. 9  49 kč nazpět
PS 49/ cv. 10  1507, 2 g   zásoba jim nebude stačit
PS 49/ cv.11  2,8 m
PS 49/ cv 12   12, 4 kg ,   unese
PS 49/ cv. 13  12, 90 kč jí vrátili

Milí šesťáci, užijte si hezky víkend a v pondělí naviděnousmileKTUčivo 4.6.

dějepis

 zápis: 2. triumvirát

Caesar adoptivního syna Octaviana Augusta jmenoval svým nástupcem

Octavianus a Marcus Augustus se sbližují a s Caesarovým stoupencem Lepidem vytvořili 2. triumvirát, který byl i právně stvrzen

- obnovili proskripci, snažili se dopadnout Caesarovy vrahy, Lepidus je později zbaven moci

- Marcus Antonius úspěšně bojuje na východě říše, sbližuje se s Kleopatrou, kterou si bere za ženu, V říše je připojen k Egyptu, což vede k roztržce s Octaviánem

- armádu Kleopatry a Antonia v roce 31 př.n.l. u mysu Actia Octavianus poráží

Kleopatra a Marcus Antonius páchají sebevraždu a Octavianus se stává samovládcem

podívejte se na otázky na str. 115, pracovní list nezasílám, neboť ten předchozí se vztahuje i k dnešní látcesmile

přírodopis

téma: Houby -opakování

1/otázky na test 
stopkovýtrusné houby:   1.části plodnice   2. čím se rozmnožují  3.houbová vlákna pod zemí - název   4. co je to mykorhýza   5.základní pravidlo při sběru hub   
 vřeckovýtrusné houby:  6.ze kterého druhu byl izolován penicilín  7.na jakém druhu obilí vzniká námel  
8.kde rostou choroše   9. rostliny,  na kterých škodí  rzi a sněti   10. kvasinky - co víš
2/odpovědi
1.třeň, klobouk   2.výtrusy   3. podhoubí   4.soužití podhoubí s kořeny stromů   5.sbírám jen ty druhy, které bezpečně znám  6.štětičkovec   7.žito   8.kmeny stromů   9. trávy, obilí   10.jednobuněčné, kynutí těsta, 
potřebují cukr, výroba piva.../4 libovolné informace/
3/ bodování
č.1.-2   2.-1   3.-1   4.-2   5.-1   6.-1   7.-1   8.-1   9.-2   10.- každý údaj za půl bodu- max.2 body
4/ hodnocení
14-12=1   11,5-10=2   9,5-8=3    7,5-6=4   5,5-0=5

Aj (Ba)

 - vocabulary Unit 8
- WB 75/ 1, 2

Aj (Ti)

toto je práce na obě hodiny, na konci 2. pracovního listu jsou otázky, odpovězte na ně pokud možno celými větami

Musicians

Musicians-2-_2

Učivo 3.6.

Uprostřed prvního červnového týdne na nás čeká jen:

MATEMATIKA GEOMETRIE
Jednotky objemu
opakujeme poznatky z prvního stupně a letošní fyziky
do šk. sešitu nadpis, datum a:
instruktážní video:
https://www.youtube.com/…67Q

napiš si schema převodu jednotek objemu viz. priloha

napiš si důležité:  1 dm3 = 1 l         1 cm3 = 1 ml
dm3 ... čti decimetr krychlový
l ..... litr    
ml ..... mililitr
k opakování také z Fyziky
Uč. str. 125 / cv. 3, 11
PS str. 45 /1

639e4454-0ee9-4b20-8a7e-33142011cd28

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Zápis - pokračování:
5. Neubližujeme slovem, ani sobě, ani druhým lidem
- zamýšlíme se, co a jak říkáme
- slovo - mocný nástroj (řekneme-li něco, už nejde vzít zpátky)
6. Řešení konfliktů
- vždy až po odeznění emocí

Učivo 2.6.

Ráda bych vás šesťáci upozornila na možnost konzultací pro 2. stupeň od 8.6.

Web-ii-stupen-8-6-_2

fyzika

téma: Elektrický obvod

1/ŠS

- opsat žlutý rámeček str.119

- obkreslit schema elektrického obvodu str.118   jen žlutý rámeček

- nakreslit a popsat schematické značky, které se používají při zakreslování el. obvodu

str.118/obr.3.4

2/ zopakovat si téma "Hustota", příště budou otázky na test

přírodopis

téma: Houby - opakování

zopakovat houby stopko i vřeckovýtrusné - příště test
v CS i odpovědi na otázky str. 108 a 109

dějepis

zápis:

1.triumvirát

po Spartakově povstání Crassus (1. konzul), Pompeius (2. konzul) a Caesar (úspěšný vojevůdce) vytvořili 1. triumvirát

Caesar - obratný diplomat, správce Galie, Pompeius má na starosti Hispánii a Crassus východní provincie, kde byl zabit

Pompeius zůstává v Římě, ale Caesarova obliba mezi vojáky roste a mezi oběma muži dochází ke střetu, z něhož vítězně vychází Caesar, a tak se Caesar stává ne neomezenou dobu diktátorem

- mezi obyčejnými lidmi je oblíben, dochází k řadě reforem- nový kalendář, vyměnil úplatné úředníky, zaopatřil vojenské veterány, masivně se staví nové budovy, ve svých rukou ale soustředí veškerou moc - to vše se nelíbí bohatým občanům a proto je v roce 44 př.n.l. v senátu zavražděn

známé výroky: "Kostky jsou vrženy.", "Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem."

posílám pracovní list, který si vytiskněte a vypracujte 45_2

 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Pouze k zamyšlení: 1. Dostal(a) ses někdy do situace, kdy jsi druhému nějak pomohl(a) a nedostalo se ti poděkování?
                                      2. Jaké jsi měl(a) pocity?
                                      3. Jak se může cítit člověk, kterému se nedostane uznání?

Učivo 1.6.

První červnový týden na nás čeká:

MATEMATIKA GEOMETRIE
Povrch kvádru a krychle
PS str. 44/ cv. 4   ( výmalba učebny -  !! nebudeme malovat podlahu )
PS str. 44 / cv. 5  ( bedna nemá horní stěnu)
PS str. 44 / cv. 6
PS str. 44 / cv. 7 ( stěny smáčeny vodou v akváriu - nejdříve si to představ)
PS str. 43 / 3

MATEMATIKA ARITMETIKA
Násobení desetinného čísla  přirozeným číslem
PS 48 / cv. 4,5
PS 49/ cv. 9,10, 11, 12, 13

Aj (Ba)

- vocabulary Unit 8

- WB - 74/1, 2, 3

Aj (Ti)

TB  Revision 123/1,2 - napište do svých školních sešitů

Učivo 29.5.

29. 5.
MATEMATIKA ARITMETIKA
Násobení desetinného čísla přirozeným číslem
do šk. sešitu nadpis, datum a
Uč. str. 106 / cv. 5
PS 48 / cv. 3

fyzika

téma: Výpočet hmotnosti tělesa

1/ zopakovat si postup výpočtu

2/CS str.94/O 1, 2, 3

 3/slovní úlohy na výpočty hmotnosti  str. 94/1,4,5        95/6,7

hustoty materiálů - zadní desky učebnice a strany 87, 88

k  úloze č.6 - akvárium je kvádr  V= a*b*c

výsledky najdete na str. 159

ať se vám to počítání daří   M.H.

Aj (Ba)

Speaking-worksheet-can-you-fun-activities-games_3629_1

Aj (Ti)

AB kdo si nevypracoval, tak si dodělá 72/1,2

Učivo 28.5.

dějepis

posílám pracovní list, který si vytiskněte, vyplňte a vložte do sešitu 44

Aj (Ba)

My-best-friend-lucy-present-simple-grammar-drills-picture-description-exercises-readi_75295_1_2

Aj (Ti)

vytiskněte si a vypracujte tento pracovní list

Present-simple-and-continuous_5947_1

přírodopis

téma: Lišejníky

1/ uč. str. 110-111 přečíst

 

2/ŠS zapsat shrnutí str.111

 

samostatně -  zapsat druhy lišejníků  z učebnice do skupin 

 

korovité -

 

lupenité -

 

keříčkovité -

 

3/ opakování houby

 

CS 108 /1,2,4,5,

 

       109/1-4

 

Učivo 27.5.

Dnes na nás čeká:

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Zápis: 11. Konflikt a jeho řešení
Základem všeho je komunikace!
JAK SE VYVAROVAT KONFLIKTŮM A VZTAHOVÝM PROBLÉMŮM?
1. Jasně, jednoznačně komunikujeme - nezkreslujeme, nepřetváříme informace, neříkáme jen to, co se nám hodí.
2. Nasloucháme druhým.
3. Nevytváříme si domněnky - je nutné se o dané situaci jasně přesvědčit.
4. Ptáme se - otevřené otázky (kdo, co, kde, kdy, jak, proč).

MATEMATIKA GEOMETRIE
Povrch kvádru a krychle
PS str. 43 / cv. 1   zopakuj si převodní jednotky
PS str. 43 / cv. 2 a, b
PS str. 43 / 3

a dále bych vás chtěla upozornit, že v červnu se bude konat sběr papíru - v příloze posílám bližší podrobnosti

Sber-papiru-cerven-2020_3

Učivo 26.5.

Dnes v úterý se budete připravovat na :

přírodopis

téma: Vřeckovýtrusné houby

1/ŠS zápis
štětičkovec - bílé až šedozelené povlaky na potravinách/běžné označení-plíseň/
v roce 1928 získal Alexandr Fleming ze štětičkovce látku, která ničí bakterie/antibiotikum penicilin
paličkovice nachová -cizopasí na obilkách žita, přeměněné obilky - námel, se používají na výrobu léků
kadeřavka broskvoňová  ničí listy ovocných stromů, hlízenka ovocná způsobuje kažení plodů
vřeckovýtrusné hou by s plodnicemi - ucháč obecný, smrž kuželovitý
2/kvasinky - zápis samostatně - uč. str.109
3/ nakreslit schema kvasinky str.109/obr.91
 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Zápis: Pozitivní hodnocení druhého, umění pochválit
Pochvala by měla být:
1) upřímná - to, co říkám, musím skutečně cítit a myslet vážně, jen taková pochvala bude věrohodná
2) přiměřená - vyhýbáme se přepjatým obdivům, které stejně nevyznívají upřímně
3) konkrétní - nechválíme jedince všeobecně, ale vždy jeho konkrétní práci či žádoucí chování
- písemný úkol: 1. Koho jsi naposled pochválil(a); jak se dotyčný(á) asi cítil(a); jak ses cítil(a) ty
                               2. Co cítíš, když ti někdo vysloví uznání?

dějepis

Krize republiky

během dobyvačných válek se někteří vojáci, kteří byli původně rolníky dostávají do finančních problémů, které se snaží řešit bratři Grachové
snaha zadlužení řešit pomocí těchto reforem:
všem občanům se měla odebrat půda nad určitou míru a poté měla být dědičně přidělena bezzemkům, realizace přísunu levného obilí nejchudším
(oba bratři byli zabiti - konec reforem)
populáři X optimáti
na přelomu 2. a 1. stol. př.n.l. o moc soupeří optimáti a populáři
populárové- vede je Sulla- snaží se zavést reformy
optimáti - odmítali zavádění reforem - představitelem Maurius - prosadil, aby se nemajetní mohli stát vojáky, od té doby je voják povoláním, je vyřešen nedostatek vojáků v armádě a také se posiluje moc vojevůdce
Sullova diktatura- existence tzv. proskripce - seznamy občanů, kteří se ocitli mimo zákon
Spartakovo povstání
čím bylo více otroků, tím se zhoršovaly jejich existenční podmínky, proto dochází k povstáním
největší povstání proběhlo v letech 73- 71 př.n.l- vedl jej Spartakus- gladiátoři a ostatní otroci byli schopni devět krát porazit profi armádu, nakonec byli ale poraženi a ukřižováni
prostudovat otázky na str. 111

fyzika

téma: Výpočet hmotnosti tělesa
1/ ŠS
opsat žlutý rámeček str. 93 + modelový příklad str.93 nebo str.94/stačí jeden/
pravidla pro výpočet jsou stejná jako pro výpočet hustoty
měli jsme 19.5.   body 1. - 4.
při zadáních se uvádí stejnorodé těleso = těleso z jednoho materiálu 
pokud jste počítali hustotu - úlohy z minulé hodiny, tak výpočty hmotnosti jsou ještě jednodušší
výpočty budou příště

Učivo 25.5.

A máme tu poslední květnový týden: 

MATEMATIKA ARITMETIKA 
Násobení desetinných čísel

Násobení desetinného čísla  přirozeným číslem
-  nadpis, podnadpis , datum a do šk. sešitu zapsat:
přirozené číslo ....číselný obor označujeme symbolem  N   (př. 1, 2, 3, 4, ... )
desetinná čísla .... spadají do číselného oboru racionálních čísel - označujeme symbolem Q ( budeme se učit v 7. ročníku )   ( př. 2, 45  )
Příklad:
 24
.0,6      

postup: bez ohledu na desetinnou čárku ( jakoby tam v tuto chvíli není ) vynásob pod sebou , jak umíš z prvního stupně č. 24 číslem 6

  24
. 0,6      

  144             nyní se podívej na počet desetinných míst v desetinném čísle 0,6
                        vidíš jedno desetinné místo tzn. NYNÍ stejný počet desetinných míst odděl ve výsledku  ( zprava = odzadu ) :

  24
. 0,6      

  14,4             
Příklad:
a)7, 483 . 5
 b ) 0, 712 . 9
c) 49,52 . 7
Už víš kolik desetinných míst bude mít výsledek?
vypočítej písemným naásobením pod sebe  výsledky si ověř v učebnici str. 106 nahoře
PS str. 47 / cv. 1 ( barevně vepiš deset. čárku )
PS str. 47 / cv. 2  zpaměti
25. 5.
MATEMATIKA GEOMETRIE 
Povrch krychle a kvádru
Povrch krychle  
do šk. sešitu nadpis,podnadpis a  datum a:
z Uč. str. 117 si překresli krychli a sítˇkrychle a 
Povrch krychle = součet ploch ( obsahů ) 6-ti jejich stěn
-označujeme S , vyjadřujeme v jednotkách obsahu tzn. jednotkách čtverečních
( např. mm2, m2 apod. )
vzorec do rámečku:    S = 6 . a .a      
 , kde a ....velikost strany a   
a . a .....obsah čtverce ( stěny )
Opiš si ukázku výpočtu povrchu krychle i náčrt viz Uč. str. 118 / D1

Povrch kvádru
z Uč. str. 116 si překresli kvádr a sítˇkvádru a v síti barevně (3-ma  barvama - vždy každá dvojice stejných obdelníků jinou barvou ) jako na obrázku 
Povrch kvádru = součet ploch ( obsahů ) 6-ti jejich stěn, kdy sčítáme 3 dvojice shodných obsahů obdelníků
-označujeme S , vyjadřujeme v jednotkách obsahu tzn. jednotkách čtverečních
( např. mm2, m2 apod. )
vzorec do rámečku:    S = 2 . a .b + 2 .a.c + 2 . b.c       
nebo zkráceně. 

S = 2 . (a .b + .a.c +  b.c )
kde a , b, c ....velikosti stran a,  b , c   
a . b      a .  c      b  .c    .....obsahy obdelníků ( stěn )
Opiš si ukázku výpočtu povrchu kvádru i náčrt viz Uč. str. 117 / C1

Aj (Ti)

6.r. - 93/2.53- přečíst si poslech a písemně odpovědět na otázky z TB 92/4

a vypracovat z AB 72/1,2

Aj (Ba)

Vocabulary-matching-worksheet-action-verbs-fun-activities-games_727_1_2

Učivo 22.5.

fyzika

téma: Výpočet hustoty látek

1/ zopakovat postup při výpočtu hustoty
2/ CS  
uč.str.92/O2
                  U2,3,4,7,8,9b
hustoty látek jsou na zadních deskách učebnice
k úloze č.7 -nejdříve je potřeba vypočítat objem trámu/V/, je to tvarem  kvádr/V=a*b*c    znáte z matiky z 5. tř./
k úloze č.8 - údaje hmotnosti a objemu  -převedení na gramy a centimetry krychlové/hustoty některých látek jsou na str.87/
k úloze č.9 - jen výpočet
výsledky pro kontrolu jsou na str. 158/2.10

Aj (Ti)

Weather – TB 92/1 – new vocabulary , AB 71/4 a opakovat 69/1

Aj (Ba)

- WB 70/1
- WB 70/3 

MATEMATIKA ARITMETIKA
Převodní jednotky hmotnosti
PS str. 46 / cv. 16, 17, 18
PS str. 47 / cv. 19

Učivo 21.5.

dějepis

Na základě zápisu z minulé hodiny si vypracujte tento pracovní list:

43

pro inspiraci zasílám krátkou ukázku:

https://www.youtube.com/watch?v=KMSbeYV3esI

Aj (Ba)

- WB 68/4, 5

Aj (Ti)

AB 70/1,2,3

přírodopis

Cizopasné stopkovýtrusné houby

1/ŠS   pokračování zápisu

další druhy: pýchavka, hlíva ústřičná/pěstování/

dřevokazné houby: dřevomorka domácí -vlhko, kostičkovitá hniloba,

choroše - rostou na stromech živých  i odumřelých

druhy chorošů: troudnatec, outkovka, březovník

rzi a sněti - cizopasí na obilí a trávách, netvoří plodnice, napadají listy a květy/snižují výnosy např. kukuřice/

druhy: rez travní, prašná sněť kukuřičná a pšeničná

2/ CS uč. str. 108/ ot.č.1,2,5,6

 

Učivo 20.5.

Ve středu 20.5. vás čeká a nemine:


MATEMATIKA GEOMETRIE
Sítˇkrychle a kvádru
PS str. 42 / cv. 10, 11     použij modely sítí z minulé hodiny

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

- úkol: Vyhledej/zjisti dětská práva + povinnosti a připiš je do sešitu k stávajícímu zápisu.

zeměpis vám už poslala paní učitelkasmile

Učivo 19.5.

dějepis

zápis - Punské války

Galové ovládají velkou část Itálie, dokonce i Řím

Římané platí velké výkupné Galům kvůli Římu

také bojují s Etrusky, nakonec pod svou vládu dostávají celou Itálii

Římané chtějí ovládnout ostrovy v Z Středomoří- tyto ostrovy ale patří Kartágu, konkurentovi Říma

tyto ostrovy se Kartágo snaží bránit proti Římu- dochází k punským válkám

1. punská válka (264-241př.n.l)

- na moři mají převahu Kartaginci (výborní mořeplavci), ale Římané si budují lepší loďstvo a užijí techniku boje muž proti muži

- Římané získávají Sicíliii, Sardinii a Korsiku

2. punská válka (218 - 201 př.n.l.)

- v této válce se proslavil velmi schopný kartaginský vojevůdce Hannibal, získal Španělsko, přešel Alpy a na S Itálie se připojili Galové a porazili Italy

3. punká válka (149- 146 př.n.nl)

záminkou k boji byl Numidský král, který vyprovokoval válku s Kartágem, které tímto porušilo mírové podmínky a Římané ho po 3 letech srovnali se zemí

důsledky punských válek: Řím získává celé západní Středomoří

podívat se na otázky na str. 108 1-5

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Zápis: Osobnostní a sociální rozvoj
Porozumět sám sobě je jedním z nejtěžších úkolů. To, jak vnímáme sami sebe, nazýváme sebepojetí - zahrnuje sebepoznávání, sebehodnocení, seberealizaci. Naše sebepojetí nemusí být totožné s tím, jak nás vnímají druzí. Upřímně podaná kritika od druhých však může přispět k rozvoji naší osobnosti. Naopak přílišná kritika či sebekritika vede ke snižování našeho sebevědomí a ubírá pozitivní vnímání.
- úkol - písemně: 1. Vysvětli pojem "zdravé sebevědomí". 
                                 2. Jaké máš sebevědomí (vysoké; nízké; "zdravé") + uveď konkrétní vlastní příklad.

přírodopis

téma: Druhy hub

1/ uč str.103-106 přečíst
2/ ŠS zápis samostatně podle návodu
čeleď hub - jedlé druhy,  jedovaté druhy
př. žampionovité- jedlé: žampion polní, bedla vysoká

 

fyzika

Výpočet hustoty
1/odpovědi na otázky z minulé hodiny
1.objem tělesa se po zahřátí opět zmenší
2.dvojkov - proužek ze dvou svařených kovů
3.objem plynů se s rostoucí teplotou zvětšuje
4.kapalina při zahřátí zvětší objem
5. naměřené hodnoty sečteme a vydělíme jejich počtem
2/hodnocení práce
5 odpovědí dobře = 1,    4 dobře=2,   3 dobře=3,   2 dobře=4,   1 dobře=5
3/ŠS Výpočet hustoty
postup:1. ze slovního zadání vypsat údaje
               2. zkontrolovat jestli máme u hodnot sobě odpovídající jednotky        kg,m3,kg/m3  nebo g, cm3, g/cm3
               3. pokud je potřeba převedeme/ 1 kg= 1 000g    1m3= 1 000 000 cm3   +uč str.91 opsat žlutý rámeček
               4.hodnoty dosadíme do vzorce, výpočet, odpověď
příklad :Dřevěná kostka má objem 32 cm3, její hmotnost je 16g . Vypočítej jakou hustotu má 1 cm3 dřeva, ze kterého je vyrobena.
1.V=32 cm3
m=16 g
hustotu/ró/ počítáme v g/ cm3
máme jednotky, které k sobě patří - není potřeba nic převádět
4. ró = m : V             ró =16 :32= 0,5         Hustota dřeva, ze kterého je kostka je 0,5 g/cm3

 

Učivo 18.5.

V předposledním květnovém týdnu na nás čeká :


MATEMATIKA ARITMETIKA
Převodní jednotky hmotnosti
-nadpis, datum a do šk. sešitu
- zapsat  schema  z uč. str. 98 - , ale je nutné do toho učebnicového schematu vložit q a dkg )  Jak na to?      mezi tunu ...t a kilogram ...kg vlož
q   ( nad obloučky krát / děleno 100 ) a mezi kilogram... kg  a  gram .. g  vlož dkg  ( nad obloučky krát / děleno 10 )
naučit nazpaměť

1 t = 1000 kg
1 kg = 1000 g
1 dkg = 10 g
1 g = 1000 mg...... miligram
 1q   = 100 kg   q ..... metrický cent (1 metrický cent = 100 kilogramů) lidově řečeno  metrák( uhlí )
PS str.45/ cv. 13
PS str. 46 / cv. 14, 15


MATEMATIKA GEOMETRIE
Sítˇkrychle a kvádru
- do školního sešitu nadpis a datum a :
- z Uč. str. 114 - 115 si překresli síť krychle a kvádru
( je to hlavně o prostorové představivosti )
PS str. 41 / 8 narýsuj si 1 síť a 2 nakresli
3 různé síťě si narýsuj  na čtvrtku a nebo lépe na tvrdou fólii ( nebo  průsvitku )  a ověř si složením krychličky správnost ( je důležité si to ohmatat ) 

PS str. 42/ 9
modely nevyhazuj,  dej si je do malého sáčku a vlož do PS - příští hodinu geometrie Ti poslouží jako názorná pomůcka

Aj (Ti)

dokončit pracovní list z minulé hodiny a zaslat mi na mail

Aj (Ba)

 - WB 67/2, 3Učivo 15.5.

A konečně tu máme pátek:

Fyzika

téma: Hustota

1/ ŠS    značka: p - ró   jednotka g/cm3   gram na centimetr krychlový  
                            větší jednotka  kg/m3    kilogram na metr krychlový
hustota určuje kolik gramů váží krychlička s hranou 1 centimetr /nebo velká krychle 1*1*1 metr/
každá látka má jinou hustotu
2/ str.88/ opsat žluté rámečky/ mimo horního/
      str.89/ žlutý rámeček
3/ str.87,88   dole příklady látek a jejich hustoty/nepsat/
4/ CS opakování  skupenství látek a jejich změny s teplotou
      vypracovat odpovědi
1.jak se mění pevné látky po zahřátí
2.co je to bimetal
3.jak se mění objem plynů s teplotou
4.co se děje s kapalinou při zahřátí
5.jak se vypočítá průměrná teplota

MATEMATIKA ARITMETIKA

Převodní jednotky obsahu
- do šk. sešitu nadpis, datum a z Uč. na str. 102 / cv. 1  ( převeď si strany obdelniíku na mm a následně počítej obsah)

- PS str. 45 / cv. 10  ( na konci řádku je požadovaná jednotka obsahu, ve které máš vyjádřit zadání úkolu - tím začni , pak si jednotlivé údaje převeď na stejnou jednotku, abys nesčítal (- a ) "jablka s hruškama "
a) 3 km2 15 ha = 3 km2 + 0, 15 km2 = 3,15 km2
PS str. 45/11, 12

Aj (Ti) – přečíst si oba pracovní listy a vypracovat Task 2 – doplnit různé dopravní prostředky z textu a to mi pošlete na můj mail- je to práce na 2 hodiny, takže v pondělí můžete mít volnosmile

Travel-1

Travel-2

Aj (Ba)

- WB - 67/1

Učivo 14.5.

A máme tu čtvrtek, předposlední den tohoto týdne:

dějepis

tento pracovní list si vytiskněte, vyplňte a vložte do sešitu

41

Aj (Ba)

 - WB 66/1, 2, 3

Aj (Ti)

 

TB p. 91/ ex.6 – napsat do školního sešitu negative present continuous – example I´m not listening to the teacher.  a v AB p. 68/ ex. 4,5

přírodopis

téma: Houby

1/uč.str. 102-103 přečíst
2/ ŠS zápis
houby  se  rozdělují se na stopkovýtrusné a vřeckovýtrusné
Stopkovýtrusné houby
části -podhoubí, plodnice,  plodnici tvoří třeň a klobouk, na spodní straně klobouku jsou rourky /hřib/ nebo lupeny /žampion/
v rourkách a lupenech zrají výtrusy, kterými se houby rozmnožují, z výtrusů vyroste podhoubí/podmínky -  vlhko,teplo/
mykorhíza - houby žijí v soužití s kořeny stromů/často je to obsaženo v druhovém názvu hub - hřib smrkový
3/ŠS  uč.str.108/ shrnutí - jen posledních 5 vět/hlavně ZAPAMATOVAT/


 

 

Učivo 13.5.

Milí šesťáci, dnes budete mít opravdu radost, protože vám pošlu jen 2 předměty:

MATEMATIKA GEOMETRIE
Zobrazeni krychle, kvádru
PS str. 40 / cv. 4   ( dle uč. str. 111)
PS str. 40 / cv. 5, 6
PS str. 41 / cv. 7

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Zápis - dokončení: Povinnosti

- řídit se ústavou a dodržovat platné zákony daného státu

- NEZNALOST ZÁKONŮ NEOMLOUVÁ!

- platí pro všechny bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání, sociálního původu, majetku, barvy pleti,....

zeměpis

jste už obdrželi od paní učitelky mailem

Učivo 12.5.

Dnes v úterý 12.5. si projdeme:

dějepis

Římská republika (zápis)

Když byl roku 510 př.n.l. vyhnán poslední král, stal se Řím republikou.

V čele republiky stáli 2 konzulové, nebo 1 diktátor.

Na vládě se podílel také senát a shromáždění lidu (sněmy).

Všichni obyvatelé kromě otroků byli v Římě považováni za svobodné.

Rozdílná občanská práva patricijů a plebejů vedla ke sporům mezi těmito společenskými skupinami.

Plebejové si vymohli zřízení funkcetribunů lidu a sepsání zákonů. 

Pokuste se odpovědět na tázky na str. 104

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Tuto hodinu - bez nových úkolů - věnujte individuálnímu dodělání restů.

přírodopis

téma: Houby - úvod

1/ zopakovat si téma mechy
2/CS   test - otázky z minulé hodiny
3/odpovědi
1.příchytná vlákna, lodyžka, lístky   2.štět, tobolka   3.výtrusy   4 rostlinka na vrcholu stále přirůstá   5.zadržují vodu, brání odnášení půdy, odpařují vodu/zvlhčují vzduch/, chrání půdu před vyschnutím/stačí 3 informace  
 6.4 libovolné druhy/ stačí rodové jméno/
4/bodování
ot.č.1 - 3body,   2.-2,   3.-1,   4.-1,   5.-3,    6.-4
5/hodnocení
14-12=1   11,5-10=2   9,5-8=3   7,5-6=4   5,5-0=5
6/uč.str.102-106 přečíst
7/ ŠS    Stopkovýtrusné houby
 str.102/obr.74 nákres + popis

fyzika

téma: Teplota - opakování

1/CS uč. str. 114-115 
114/O 1,2,3
114/U 1a-f
2/ opakování fyzikálních veličin
str. 116/14 /pozn. hustotu látek  jsme ještě nepočítali - údaje jsou na str.88/


Milí šesťáci, je možné, že jste dlouho nic netvořili a proto je tu právě pro vás tato jedičná příležitost:)

Radost pomáhá

Radostpomaha_2

Učivo 11.5.

Dnes se společně podíváme na:

MATEMATIKA ARITMETIKA
Převodní jednotky obsahu
- do šk. sešitu nadpis, datum a z Uč. na str. 103 schema dole přepsat a naučit nazpamětˇ
všimni si, že jednotky obsahu označujeme malou dvojkou nad jednotkou ( čti čtvereční ) a objevují se zde jednotka ha ... hektar  a  a... ar ( nejčastěji uslyšíš o těchto jednotkách v souvislosti s výměrou pozemků, lesů, polí apod. )
princip převádění jednotek je stejný jako u všech ostatních jednotek ( např. délky, objemu atd.) liší se pouze v převodu krát/ děleno 100 , kdy pokud"  jdeme ! z větší jednotky na menší např. z m2 na dm2 , pak násobím 100 a naopak pokud jdeme z menší jednotky na větší , pak dělíme 100     vše není novinka, znáte již z prvního stupně
- Uč. str. 102 / cv. 2 do šk. sešitu a  kontrola výsledků v učebnici
- PS str. 44 / cv. 7
- PS str. 45 / cv. 8, 9


MATEMATIKA GEOMETRIE
Krychle, kvádr
- do šk. sešitu nadpis, datum a zapiš si:
Kvádr a krychle jsou tělesa. Jsou to hranoly ( mají hrany )
Mají 12 hran a 6 stěn.
překresli si krychli z Uč. str. 110 - popiš vrcholy ABCDA´BĆ´D´
všimni si plných  ( viditelné hrany ) a přerušovaných čar ( neviditelné hrany )
zkreslené hrany jsou nakresleny  pod úhlem 45° a zakreslují (nebo rýsují ) se vždy
v polovičním rozměru   - pokud např. strana a = 4 cm, tak zkreslená hrana 4cm se rýsuje jako 2cm
vezmi si hrací kostku a koukni na ní z různých pohledů ( shora , zdola, zprava, zleva ) viz Uč. str. 111


překresli si kvádr z Uč. str. 111 ( dole je postup jak  nato)  - popiš vrcholy ABCDA´BĆ´D´
Kvádr má 3 různé délky : a = 6 cm b= 5 cm , c = 4 cm
všimni si plných  ( viditelné hrany ) a přerušovaných čar ( neviditelné hrany )
zkreslené hrany jsou nakresleny  pod úhlem 45° a zakreslují (nebo rýsují ) se vždy
v polovičním rozměru   - proto  strana b = 5 cm se rýsuje jako 2,5cm

Do náčrtu krychle si vkresli 1 tělesovou úhlopříčku a  1 stěnovou úhlopříčku podle obr. v uč na str. 113 ( u kvádru je to stejné ) 
- urči a zapiš kolik jich je
a) stěnových a za b) tělesových
PS str. 39 ú cv. 1, 2, 3
instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=bnMlxhfzpHQ

Aj (Ba)

voc. 8

- SB 88/3 - ústně

- SB 88/4 - do ŠS

Aj (Ti)

6.r. Aj – Present continuous- TB p.90/ ex. 1 – opsat tabulku, 5 písemně do školních sešitů, v AB p.67/ ex. 1 - doplnit

Učivo 7.5.

A konečně tu máme čtvrtek, poslední studijní den tohoto týdne:

dějepis - zápis

Římské království

753 př.n.l. - založen Řím- vznikl spojením osad italických kmenů

v 8. století př. n. l. toto území ovládají Etruskové

- v čele Říma stojí král (královské období- 6.- 8. stol.)

svobodné obyvatelstvo se dělí na plebeje a patricie

- tyto dvě skupiny byly od sebe společensky odděleny, nesměly uzavírat sňatky

- scházely se na lidovém sněmu, existuje i senát

- první král Romulus

- podle krále Servia Tullia - obyvatelstvo rozděleno do 5. majetkových tříd

odpovězte na otázky na str. 102

Aj (Ti)

L8- new vocabulary p.86,  TB p. 88/3 a udělat v AB  p.66/ ex.1,2,3 a můžete se podívat na tento pracovní list Animal 

přírodopis

téma: Mechy - opakování
1/ zopakovat si téma Mechy
2/CS přiřazování druhů mechů k charakteristikám
nejdřív si napsat druhy mechů a z nich vybírat,  každý bude jen jednou
druhy - travník, drabík, měřík, rokyt, bělomech,rašeliník, ploník
1.tvoří "bochánkovité polštáře" v lesích
2. roste na kmenech stromů
3.lodyžka je proti světlu červenooranžová
4. roste ve vlhkých lesích na výživné půdě
5. nemá příchytná vlákna, přirůstá na vrcholcích
6. roste v jehličnatých lesích, na půdě chudé na živiny
7. vyskytuje se na vlhkých loukách, tvoří"stromečky"
3/řešení
1.bělomech,2.rokyt,3.travník,4.měřík,5.rašeliník,6.ploník,7.drabík
4/CS vypracovat odpovědi na otázky/příště test/
1.části mechové rostlinky   2. části, které vyrostou v době rozmnožování   3.čím se mechy rozmnožují   4.jak se rozmnožují vegetativně 
  5. význam mechů  v přírodě   6. druhy mechů

Hezky si užijte prodloužený víkend. KT

Samostudium 6.5.

Dnes se společně podíváme na:


MATEMATIKA GEOMETRIE
 Trojúhelník
- shrnutí
připrav si průsvitku PS str. 38 / cv. 8
průsvitky založ do PS budou kontrolovány

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Zápis: 10. LIDSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI
Práva: 
- na život
- na ochranu zdraví
- na svobodu (pohybu, pobytu, názoru, náboženského vyznání)
- na soukromí (listovní tajemství)
- na majetek
- na vzdělání
- na spravedlivý soudní proces
- na azyl: pro cizince, poskytnutí útočiště k ochraně osob, které jsou ve vlastním státě pronásledovány z politických důvodů

Studium 5.5.

Dnes 5.5. se budeme vzdělávat ve:

dějepis

zápis : Etruskové - jejich původ dosud neobjasněn

                        - vytvářeli městské státy - v čele stojí králové

                        - ženy mají velmi svobodné postavení

                        - etruská civilizace na vysoké úrovni- stavby odvodňovacích kanálů                         - disponují velmi kvalitními loděmi, zpracovávají bronz a železo

                        - ve stavitelství vymysleli klenbu

                        - Etruskové postupně ovládli celou Itálii, později byli vypuzeni        

                          Kelty

                        - podívat se na otázky na str. 100

fyzika

téma: Skupenství látek a změna teploty

1/ uč. str. 100 - 105

přečíst si text a podívat se na obrázky pokusů  2.31, 2.32, 2.33, 2.38

příklady z praxe na str. 102,103

pevné látky

zahřátím se zvětšuje jejich objem

 str. 101/ žlutý rámeček

 

dvojkov /bimetal pásek ze dvou různých kovů/každý druh kovu se při zahřívání prodlužuje jinak - pásek se ohne - princip bimetalového teploměru

 v praxi - prověšení drátů elektrického vedení,vyrovnávací oblouková část potrubí/teplovod/ pohyblivá nosná konstrukce mostů

kapaliny

str.104/ žlutý rámeček

využití v praxi - kapalinové teploměry           

plyny

str. 105/ žlutý rámeček

 v praxi nebezpečí při požárech, kde jsou blízko plynové bomby zahřátí objemu plynu se zvětší - možnost výbuchu

3/ CS110/U1b/ obr. 2.46

111U3/ obr.2.47

 přírodopis

téma: Druhy mechů

1/ zopakovat si téma mechorosty - příště budou otázky
2/ učebnice str.82 - 84 přečíst text, podívat se na obrázky mechů/ některé z nich určitě znáte/
3/ ŠS zapsat druhy mechů a kde se daný druh vyskytuje
     např.  bělomech - jehličnaté lesy

                rašeliník - kyselé půdy, nížiny i hory

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Vyhledej na internetu aktuální zajímavosti + doporučení týkající se uchování zdraví, dlouhověkosti spojené s kvalitou života v ČR/ve světě.
Stručně napsat do sešitu.

Učivo 4.5.

Zdravím vás šesťáci na začátku prvního květnového týdne.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Převodní jednotky délky
- nadpis, datum a Uč. str. 95/ cv. 3 
PS str. 44/ cv. 3,4,5,6 

MATEMATIKA GEOMETRIE
Kružnice vepsaná  trojúhelníku

PS str. 38 / cv. 7 ( 3 konstrukce )

Aj (Ti)

Unit 7 – revision-  ex. 1(doplnit is, are, isn´t some, any, a) 2 - zakroužkovat 1 ze 3 variant /p.123 napište do školního sešitu

AJ (Ba) tento týden

- online memory games (food, drinks), revision of C and UN nouns

- čtení s porozuměním, poslechová cvičení - online

 Zeměpis posílám mailem.

Učivo 30.4.

Dnes se společně podíváme na:

přírodopis

téma : Řasy - opakování

1/ zopakovat  téma řasy z minulé i předminulé hodiny
2/ otázky na test
1. tělo řas - název   2. rozdělení řas    3. látka, barvivo v zelených řasách   4. druhy jednobuněčných zelených řas
5. proč se řasa pláštěnka dokáže samostatně pohybovat   6. jaký význam má stigma u krásnoočka   7. váleč    
    koulivý - co víš     8. druhy mnohobuněčných zelených řas    9. jaká hornina vzniká ze schránek rozsivek
3/ odpovědi
1. stélka   2 .jednobuněčné, mnohobuněčné, zelené, hnědé, červené/ stačí 4 skupiny/   3. chlorofyl   4. zelenivka,      zrněnka, krásnoočko, pláštěnka/ stačí 3 druhy/    5. má bičíky    6. vnímá světlo    7. 3 informace   8.žabí vlas,     
    šroubatka   9. křemelina
4/bodování
ot.č. 1 - 1 bod    2. - 2     3. - 1    4. - 1,5    5. - 1     6. - 1    7. - 1,5    8. - 1     9. - 1
5/ hodnocení
11-9=1    8,5-7,5=2    7-6=3   5,5-4,5=4   4-0=5

dějepis

pracovní listy jsem vám zaslala na maily

Aj (Ba)

Napiš mi email My favourite day (minimálně 10vět)

(který den to je? proč? kdy v tom dnu vstáváš, co jíš? jaké máš předměty ve škole, co obvykle ten den děláš? apod.....) Použijte přítomný čas, budu hodnotit především kreativitu nikoliv gramatiku! Do přílohy mi pošli nějaký obrázek, fotku.


Aj (Ti)


Prosím o dokončení práce o životosprávě (jídlo), kterou jsem vám zadala toto pondělí, zasílejte na karol.potichu@email.cz  Děkuji. KT

Studium 29.4.

Milí šesťáci, dnes vás čeká a nemine:

MATEMATIKA GEOMETRIE
Kružnice vepsaná  trojúhelníku

PS str. 38 / cv. 7 ( 3 konstrukce )

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Dokončit práci na téma: MÁ VLAST + vyhledat zajímavosti o naší vlasti na internetu a napsat coby součást dané práce.

zeměpis

Zápis do sešitu viz příloha Austrálie zápis část II. - opsat do sešitu nebo dle možností vytisknout a vlepit do sešitu.

Studium 24.4.

A konečně je tu pátek milí šesťáci:

matematika ARITMETIKA
Převodní jednotky délky

- do školního sešitu nadpis, datum a:
přepiš si schema Uč. str. 95 nahoře   ( km - m krát 1000 a m-km děleno 1000)
přepiš si fialový rámeček Uč. st  93   a rozdělení metru Uč. 93/B  nahoře a rozdělení kilometru Uč. str. 94/D dole

přečti si zajímavosti míry našich předků Uč. str. 95 a metr Uč. str. 93
Změř 3 předměty, nebo osobu nebo zvíře a zapiš si zjištěné údaje do sešitu ve vhodných( obvyklých ) jednotkách
 instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=pcDGjNDxZnM

Aj (Ba)

Countable and uncountable nouns - online activities

- WB 61/1,2

Aj (Ti)

AB ex. 5/p.63, do školního sešitu doplnit How much/ How many - dotazník z TB ex. 6/ p. 85

fyzika

téma: Teplota - samostatná práce

Zjišťování venkovní teploty a výpočet průměrné denní teploty
1 údaje zapisovat do ŠS odzadu
2. úkol je na celý týden
3. teplota se zapisuje v 7,14,21 hodin, teplota z 21. hodiny se zapíše ještě jednou/ pokud ještě nebudeš vzhůru         nebo budeš už spát, popros někoho z rodiny, aby ti teplotu zapsal
4. výpočet průměrné denní teploty: všechna 4 čísla se sečtou a součet se vydělí číslem 4 
5. zápis  zjištěných teplot
datum          7.00               14.000             21.00        21.00           průměr
25.4
26.4.
27.4
28.4.
29.4.
30.4.1.5.
Hezky si užijte nadcházející víkend.Učivo 23.4.

Dnes , ve čtvrtek se společně podíváme na:

přírodopis:  Zelené řasy1/

ŠS zápis

chloroplasty obsahují zelené barvivo chlorofyl - fotosyntéza

 rozdělení 1.jednobuněčné-zrněnka

                                                   - zelenivka- rozmnožuje se dělením

                                                  - pláštěnka -má bičíky, umožňují pohyb

                                                  - krásnoočko- stigma vnímá množství světla

str. 79/ 8,9 a str.80/13  řasy nakreslit a popsat

váleč koulivý - kolonie jednobuněčných řas s bičíky -samostatný pohyb

                  2. mnohobuněčné- žabí vlas, šroubatka,

2/do ŠS samostatně str.80/7,8Aj (Ti)

TB Much, many, lots ex. 2 – ústně,3/ p.84 – písemně do školního sešitu

a dále se podívejte na tento pracovní list o the USA

The-usa

Aj (Ba)

23.4. TK Countable and uncountable nouns, grammar exercises
- shlédni video s učitelem Broňou o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech

https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0

 - poslechni si písničku o počitatelných (countable) a nepočitatelných (uncountable) podstatných jménech, opakuj.

https://www.youtube.com/watch?v=OqVueNN2GQo

- WB 59/1 - doplň písmenka

- WB 59/2 - do SŠ  (pošli mi vyfoceno do mailu nebo mi to do mailu přepiš)

dějepis

pracovní list jsem vám poslala na maily

Učivo 22.4.

A máme tu středu, příjemnou polovinu týdne:


MATEMATIKA GEOMETRIE
Kružnice vepsaná  trojúhelníku

- do školního sešitu nadpis, datum a:
- ke konstrukci
kružnice opsané budeme rýsovat OSY ÚHLU   
- opiš si  Uč. str. 107  (D1) - fialový rámeček
- nad rámečkem  si prohlédni konstrukci, kterou si nyní narýsujeme:
- narýsuj si trojúhelnik ABC , je-li / AB / = c = 65 mm            /BC / = a =4  cm                       / AC / = b = 52 mm                    nyní si konstrukci zkontroluj s Uč. str. 91/ př. 2
- začneme v této konstrukci rýsovat osy úhlů
tzn. osu úhlu alfa, osu úhlu beta  a osu úhlu gama  ( nejdříve si vrýsuj obloučky daných 3 úhlů - kružítkem) 
 vše v této  jedné konstrukci       
- rýsuj slabě, ať je tvoje konstrukce přehledná

- nyní máš tři osy úhlů
- osy úhlů se ti protínají v jednom bodě - průsečík označ např. písmenem S
- průsečík je střed budoucí kružnice vepsané
- nyní narýsujeme
kružnici vepsanou trojúhelníku ABC
- poloměrem kružnice je r = SP1 = SP2 = SP3   tzn. do kružitka jako poloměr naber vzdálenost   paty kolmice a středu S  ( P..pata kolmice..bod dotyku  ....nutná kolmice viz. obr. Uč. str. 107)
- narýsuj = VEPIŠ
kružnici vepsanou
instruktážní video

https://www.youtube.com/watch?v=8BlMd_m37Nk&app=desktop

PS str. 37/ cv. 5

Zeměpis

Austrálie

zápis do sešitu:

Austrálie

Objevena počátkem 17. století

Nejmenší kontinent 8 mil km2

Leží na jižní polokouli

Pobřeží je poměrně málo členité.  Podél východního pobřeží se táhne Velká útesová bariéra - největší korálový útes světa

Povrch -  tvoří především plošiny

Pohoří: Velké předělové pohoří, Australské Alpy (nejvyšší pohoří Austrálie,  Mt. Kosciusko 2.228 m.n.m.)


+ učebnice str. 149 -  151 Podnebí a vodstvo Austrálie pouze přečíst a ústně vypracovat úkoly str. 151/ 1. a 2.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Má vlast - zadané otázky k vypracování z minulého týdne byly určeny na 2 hodiny (15. + 22. 4.).

Studium 21.4.

Dnes na nás milí šesťáci čeká:

téma:  Řasy

nejjednodušší rostliny, tělo tvořeno stélkou - není rozděleno na kořen, stonek, listy...

rozdělení řas: jednobuněčné, mnohobuněčné

                          červené, hnědé, zelené

1. červené/ruduchy/žijí v mořích, pohlavní i nepohlavní rozmnožování, obsahují zelené, červené i modré barvivo

2. hnědé/chaluhy/žijí u pobřeží chladných moří,obsahují zelené  a hnědé barvivo

    rozsivky - jednobuněčné tělo, kryté křemičitou schránkou, usazením prázdných schránek vznikla hornina         

    křemelina

v učebnici přečíst str.78

Fyzika

1/ opakovat téma teplota podle ŠS a učebnice str. 106-107
2/ otázky na test:  1.teplota - značka   2.jednotka teploty - značka a název   3.která kapalina se využívá v kapalinových teploměrech místo rtuti   4. druhy teploměrů podle účelu   5.druhy teploměrů podle principu měření   6.jaká vlastnost kapalin se využívá v teploměrech   7. jakým jevům odpovídají teploty 0°C a 100°C
3/ odpovědi:   1. t    2.značka   °C   název stupeň Celsia  3.obarvený líh  4.pokojový, venkovní ,lékařský  ... 5.kapalinový, digitální, bimetalový .... /u otázek č .4 a 5 mohou být i jiné příklady/  6.se změnou teploty se mění objem/čím větší teplota, tím výš stoupne hladina kapaliny  0°C - tání ledu   100°C - var vody
4/ bodování: ot .č. 1 - 1 bod,   2. - 2,     3.-1,     4.-1,5,      5. - 1,5,     6. 1,    7- 2
5/ hodnocení:  10-8=1     7,5-6,5=2      6-5=3      4,5-.4=4        3,5-0=5

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Zápis:
Principy uchování zdraví: UVOLNĚNÍ (relaxační polohy, meditace, masáže, saunování, vodní procedury, aromaterapie, muzikoterapie,...) - POHYB (chůze běh, sporty,...) - VÝŽIVA (nejíme ve spěchu, ale v dobrém psychickém rozpoložení, nejíme 1 - 2 hodiny před cvičením, před spaním, bohaté snídaně, méně vydatné večeře, čerstvá strava bohatá na bílkoviny, zeleninu, ovoce, NE polotovary, pitný režim,...)

pracovní listy z dějepisu jsem vám zaslala na maily

Učivo dne 20.4.

Milí šesťáci, máme tu opět nový týden a dnes se budeme vzdělávat v :

MATEMATIKA ARITMETIKA
Násobení a dělení desetinného čísla  číslem 10, 100, 1000
- PS str. 42 / cv. 11,12,13    slovní úlohy
k úloze cv. 13 aktuální kurz 3,550 Kč/HRK

MATEMATIKA GEOMETRIE
Kružnice opsaná pravoúhlému trojúhelníku
do šk. sešitu nadpis, datum a zapsat:
Je-li trojúhelník pravoúhlý , leží střed kružnice opsané trojúhelníku ve středu jeho přepony.    ( viz. obrázek Uč. str. 105 dole)
- PS str. 37 / cv. 3

zeměpis

Austrálie - přírodní podmínky

Zemepisna_osmismerka_-_australie

 Spravne-reseni_2

Aj (Ba)

 - nejdříve se podívej na online cvičení, slovíčka Jídlo, pití a zkus kolik slovíček znáš.
https://agendaweb.org/vocabulary/food-exercises.html  (je zde mnohem více online cvičení, vyzkoušej kolik chceš)
- Slovíčka 7A - čti nahlas, nejlépe každý den
- SB 78/1 - ústně přiřaď - např.  I think number 1 is ham
- WB 58/1 - vyplň křížovku
- WB 58/1,2, doplň co jíš často, někdy, vůbec, použij slovíčka ze cvičení 1

Aj (Ti)

Aj  How much and how many - https://www.grammar.cl/english/how-much-how-many.htm

udělej cvičení how much a nd how many v AB p.62 /ex.1 (doplň how much nebo how many),2 - napište otázky k obrázlům, 3 - napsat otázky ke větám,4 - zakroužkovat much nebo many 

Děkuji za dnešní spolupráci. KT

 Učivo dne 20.4.

Milí šesťáci, máme tu opět nový týden a dnes se budeme vzdělávat v :

MATEMATIKA ARITMETIKA
Násobení a dělení desetinného čísla  číslem 10, 100, 1000
- PS str. 42 / cv. 11,12,13    slovní úlohy
k úloze cv. 13 aktuální kurz 3,550 Kč/HRK

MATEMATIKA GEOMETRIE
Kružnice opsaná pravoúhlému trojúhelníku
do šk. sešitu nadpis, datum a zapsat:
Je-li trojúhelník pravoúhlý , leží střed kružnice opsané trojúhelníku ve středu jeho přepony.    ( viz. obrázek Uč. str. 105 dole)
- PS str. 37 / cv. 3

zeměpis

Austrálie - přírodní podmínky

Zemepisna_osmismerka_-_australie

 Spravne-reseni_2

17.4.

A je tu konečně pátek milí šesťáci, a proto se opět potkáme s:

MATEMATIKA ARITMETIKA
Násobení a dělení desetinného čísla  číslem 10, 100, 1000
- PS str. 42 / cv. 6, 7, 8, 9    slovní úlohy

Aj (Ti)

AB p.61/ex.1,2 a udělejte si kvíz v TB p.83 Are you healthy hero or a junk food fan? a inspirativně se můžete podívat na https://www.youtube.com/watch?v=NJELbAPalJY

Fyzika

téma: Čas - opakování, teplota - samostatná práce

1/zopakovat si téma čas
2/ otázky na test:  1. značka času   2. základní jednotka- značka ,název    3. další jednotky- název + značka     
4. převodní řada   5. převody :        1h .........min,    1h =           s,      1 min=        s
3/ odpovědi:   1.  t   2.  název sekunda,     značka - s  3. název minuta    značka - min/ název hodina  značka  h
          60      60
4.    h    min     s          5. 1h = 60 min,    1h=3600 s,   1min=60 s
4/ bodování:  1.1 bod,   2. 2 ,  3. 2,   4.2,   5.3
5/ hodnocení: 10 - 8=1,   7,5 - 6,5=2     6 - 5=3,   4,5 - 4=4     3,5-0=5

Hezky si užijte nadcházející víkend.  KT

Učivo 16.4.

Přírodopis

Řasy- úvod

na youtube si najít a podívat na dokument Všestranné vodní řasy- dokument CZ HD

zápis, otázky a další budou na příští hodinu

Dějepis

zápis: Kultura starověkého Řecka

Řecké umění se stalo vzorem pro celou Evropu. Řekové vynikali ve stavitelství, sochařství a malířství. Řecké chrámy byly stavěny z kamene a jejich typickým znakem byly sloupy. Řecké sochařství je považováno za jedno z nejdokonalejších v celém starověku. Známé byly také řecké malované nádoby.

prostudujte si str. 90- 97, zkuste odpovědět na otázky na str. 96

a pro inspiraci mrkněte na https://www.youtube.com/watch?v=X3MMLg1c-c0

Aj (Ba) 16. a 17.4.

1. nejdříve si poslechni písničku, která je o gramatice na tento týden, o zájmenech, poslechni si ji několikrát a zazpívej si https://www.youtube.com/watch?v=HhgdhoJy3Xo

2. podívej se na video o OBJECT PRONOUNS (uvidíte a uslyšíte jaká zájmena použijete, když chcete říct např. Mám HO ráda, vidím JE, usmívejme se na NI, naslouchej MI. Doporučuji si pouštět písničku a video každý den, alespoň tento týden.

https://www.youtube.com/watch?v=XUIL5mFH5y4

3. SB p. 75 - přepiš tabulku Object pronouns do ŠS a vypracuj 75/6 - doplň správná Object pronouns a věty přepiš pod tabulku do ŠS, zvýrazni ve větě zájmeno např. Come with us
 
4. WB 55/3, 4 - vypracuj
5. přečti si nahlas nová slovíčka 7 (v případě nejasností s výslovností si zadej slovíčko sem ✒
a poslechni si jak se vyslovuje (první výslovnost, modře je britská angličtina, druhá růžově americká)

Aj (Ti)

6.Aj  zkuste si procvičit some a any  ve cvičení 1 na tomto odkazu- https://agendaweb.org/exercises/grammar/any-some

a do školního sešitu p. 81 /ex5 .Př.  Is there any milk? Yes, there is. , ex.6 – nakreslit vnitřek lednice a pojmenovat jednotlivé potraviny

Učivo 15.4.

Dnes ve středu 15.4. se podíváme na tyto předměty:

MATEMATIKA GEOMETRIE
Kružnice opsaná trojúhelníku
- PS str. 36 / cv. 1 ( dvě konstrukce )

MATEMATIKA ARITMETIKA
ke kontrole výsledků:
PS str. 38/ 7 a) 28,429 b) 41,367 c) 63,97 d) 176,077 e) 107,662
PS str. 38 /8 a) 65,122 b) 76,718  c) 64,815  d) 3,199 e) 5,1872
PS str. 38/9  2,70 kč
PS stzr. 38/10  mouka 0,77 kg cukr 0,29 kg máslo 0,59 kg oříšky 0,26 kg
PS str. 38/11 ano 11,55 m
PS str. 38/12 podlahová plocha 78,08 m2
PS str. 39/13 nákup 2,092 kg
PS str. 39/14 11,743 a    a ....ar
PS str. 39/15  náklad 5,556 t  nosnost 6 t
PS str. 39/16   x = 3,27 m  y= 2,08 m

Zeměpis

Austrálie
učebnice str. 148 přečíst
V příloze zasílám mapu Austrálie - s její pomocí by žák měl popsat povrch Austrálie - příloha č.1 (případně můžete použít mapu ve Školním atlase světa str. 132 )
Sešit: pod nadpis Austrálie si obkreslete obrysovou mapku Austrálie
učebnice str. 148 (kdo má možnost může si vytisknou obrysovou mapu viz příloha č.2) a vyznačte v ní:
obratník Kozoroha , Indický oceán, Korálové moře, Tasmanovo moře, Velký australský záliv ostrov Tasmánii, Velkou Viktoriinu poušť, Gibsonovu poušť, Velké předělové pohoří, Bassův průliv
+ Cvičení na procvičení práce s mapami. Prohlédněte si mapu a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda mapě správně rozumíte.

https://www.umimefakta.cz/cteni-map-tematicke-svet/10

Priloha-c-1-australie

Priloha-c-2-obrysova-mapa

a konečně tu máme VO

9. MÁ VLAST

Práce na 2 hodiny (15. 4. a 22. 4.).
Vypracovat písemně do sešitu odpovědi na dané úkoly:
- co si představíš, co tě napadne, řekne-li se MÁ VLAST
- výhody x nevýhody polohy naší vlasti uprostřed Evropy
- zajímavá a památná místa
- významné osobnosti
- kdo jsou krajané
- kvalitní výrobky v ČR, které se vyvážejí - export
- s čím jste spokojeni x nespokojeni coby občané naší vlasti, popřípadě řešení nápravy
- chtěli byste žít v jiné zemi, pokud ANO - proč a kde
- nakresli něco, co podle tebe symbolizuje ČR

 

Učivo 14.4.

Milí šesťáci,po Velikonocích nás čeká:

fyzika

téma: Teplota- opakování

1/ zopakovat téma teplota z učebnice, ŠS

2/ CS uč.str.108/ O 1-4

přírododopis

téma: Fotosyntéza - opakování

1/ zopakovat fotosyntézu a dýchání rostlin/uč. str. 74-76
2/ minitestík
    1. co je to fotosyntéza   2. anorganické látky potřebné pro fotosyntézu   3. co vzniká   4.podmínky    5.co je to    
    chlorofyl    6. co potřebuje rostlina k dýchání   7. kde jsou průduchy   8. jaký mají význam
3/ odpovědi
1. přeměna anorganických látek na organické/ neústrojné na ústrojné/  2. voda a oxid uhličitý  3.kyslík, cukry/tuky,    
    bílkoviny/  4. světlo, chlorofyl  5. zelení barvivo  6. kyslík   7. spodní strana listů   8. přijímání kyslíku a oxidu    
    uhličitého
4/ bodování
     11-9=1       8,5-7,5=2      7-6=3     5,5-4,5=4     4-0=5

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Do TK: Zdraví sociální, duchovní
Pokračovat zápisem:
Sociální zdraví - schopnost být šťastný a umět šťastnými učinit i druhé; sociální nemoci: drogová závislost, vysoká rozvodovost, kriminalita, brutální počítačové hry, filmy, videopořady s přemírou agresivity, násilí
Úkol: Uveď příklady, kdy špatná společnost člověka kazí.
Duchovní zdraví - být bez předsudků a komplexů (rasy, náboženství,...), myslet svobodně - zbavovat se zlozvyků, strachu, schopnost samostatně řešit problémy, komunikovat s okolím, meditace, jóga, pozitivní vztah k životu; hlavní myšlenka: "Neubližovat tělesně, slovy, myšlenkami ani city."
Úkol: Co si myslíš, že ty děláš celkově pro své zdraví.
Oba úkoly písemně.

učivo 8.4.

Milé děti, konečně je tu středa, poslední studijní den tohoto týdne, připravte se na :

MATEMATIKA GEOMETRIE
Kružnice opsaná trojúhelníku
- PS str. 36 / cv. 1 ( dvě konstrukce ) příští geometrii budou další dvě

VÝCHOVA O OBČANSTVÍ

Zopakovat si typy státní moci a individuálně si dodělat případné resty.

Zeměpis: souhrnné opakování biosféry
Odpovědi vypracuj zepředu do sešitu pod nadpis: Biosféra - souhrnné opakování
Kdo má možnost, může PL vytisknout.

+ zasílám odkaz na test, kde si žáci ověří znalosti světadílů.
https://online.seterra.com/cs/vgp/3004

Milí šesťáci hezké Velikonoce.

Studium 7.4.

Dnes v úterý 7.4. nás milí šesťáci čeká:

dějepis

Filip II. a Alexandr Makedonští

řecké státy jsou po peloponéské válce oslabené, toho využívá Filip II. Makedonský, který vybudoval silné makedonské královstí, postavil se do čela korintského spolku a chtěl táhnout na Persii, bohužel je zavražděn a na jeho místo nastupuje jeho syn Alexandr Makedonský - velmi schopný, pokračuje v tažení na Persii, kterou ovládl, poté pokračuje v tažení do Sýrie, Palestiny, Egypta- zde se stal faraonem, založil město Alexandrii (jeden z divů starověkého světa),Indie- jeho vojáci jsou už unaveni, chtějí se vrátit domů, Alexandr uprostřed přípravy na další tažení umírá,vytvořil největší říši své doby

podívejte se na otázky na str. 89

https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Zápis: Hodnota a podpora zdraví
Zdraví - vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody a duchovního zdraví
Tělesné zdraví - pohyb, strava, tělesná hygiena
                             - znamená mít dobrou kondici, být plný energie
                             - základem je UVOLNĚNÍ - POHYB - VÝŽIVA
Duševní zdraví - pozitivní myšlení, pocit svobody, spokojenosti, zdravé sebevědomí
                             - překonávat negativní vlastnosti a smýšlení (neubližovat, nelhat, nekrást,...)
                             - narušitelem je stres a napětí - vztek, agresivita, úzkost, strach - příčina nemocí a trápení - antistresová cvičení, relaxace, smích

dále následuje přírodopis

téma: Sinice

1/  CS  opakování fotosyntéza uč. str.76/ ot. 2, 3, 4, 6
2/  str.77 přečíst
3/  ŠS zapsat str. 77/ shrnutí

a zakončíme to fyzikou

téma:  Teplota
1/zápis do ŠS
značka:  t
jednotka:  oC
název jednotky:  stupeň Celsia
Měřidlo:  teploměr
druhy: 1. podle účelu -laboratorní, lékařský, pokojový, venkovní..
             2. podle principu měření -kapalinový -ve vnitřní trubičce obarvený líh/dříve rtuť/
                                                             -bimetalový, digitální, odporový, s tekutými krystaly..
2/uč. str. 106,107 přečíst

Hezké úterýStudium dne 6.4.

Milí šesťáci, tento týden bude kratší o dva dny, protože nás čekají Velikonoce.

V pondělí se budete opět učit:

MATEMATIKA ARITMETIKA
Násobení a dělení desetinného čísla  číslem 10, 100, 1000
- do školního  sešitu . nadpis, datum a narýsuj si tabulku 4x3 : (4 sloupce a 3 řádky)
: 2. - 4. sloupec vyplň do záhlaví . krát 100    děleno 10  krát 1000
: 2. a 3. řádek vyplň do záhlaví: 2.řádek  0,8     3. řádek    3,2
tabulku dopočítej = vyplň
- PS str. 41 / cv. 4
- PS str. 42 / cv. 5


MATEMATIKA GEOMETRIE
Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku

- datum, nadpis do školního sešitu a zapsat:
- zopakujeme si učivo 1. stupně  :konstrukčně  ( pomocí kružítka )
  osu úsečky a osu úhlu
- sestroj úsečku AB a její osu
- sestroj libovolný úhel a jeho osu
instruktážní video:

osa úsečky
https://www.youtube.com/watch?v=M2vdMosWMCI

osa úhlu
https://www.youtube.com/watch?v=kCVe-sfIMRI

Kružnice opsaná trojúhelníku
- ke konstrukci
kružnice opsané budeme rýsovat OSY STRAN ( úsečky )    
- opiš si definici kružnice opsané: Uč. str. 105 - fialový rámeček
- vedle rámečku si prohlédni konstrukci, kterou si nyní narýsujeme:
- narýsuj si trojúhelnik ABC , je-li / AB / = c = 65 mm            /BC / = a =4  cm                       / AC / = b = 52 mm                    nyní si konstrukci zkontroluj s Uč. str. 91/ př. 2
- začneme v této konstrukci rýsovat osy stran:
tzn. osu strany AB, osu strany BC a osu strany CA  
 vše v této  jedné konstrukci       
- rýsuj slabě, ať je tvoje konstrukce přehledná

- nyní máš tři osy stran
- osy stran se ti protínají v jednom bodě - průsečík označ např. písmenem S
- průsečík je střed budoucí kružnice opsané
- nyní narýsujeme
kružnici opsanou trojúhelníku ABC
- poloměrem kružnice je r = SA = SB = SC   tzn. do kružitka jako poloměr naber vzdálenost libovolného vrcholu trojúhelníku a středu S
- narýsuj = OPIŠ
kružnici opsanou
instruktážní video


kružnice opsaná
https://www.youtube.com/watch?v=j945OW9ZmoE

poté přijde na řadu AJ (Ti)

podívat se do TB p.80  bílo zelený rámeček nahoře vpravo- vypracovat  v AB ex. 5,6/p.60, pro inspiraci mrkněte na tuto upoutávku o Some X ANY

https://www.youtube.com/watch?v=VF4O-GDIF0o

skupina (Ba)

- slovíčka 6C - číst nahlas, nejlépe každý den

- SB 76/1 - ústně 

- Písnička, opakuj - https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70

- online cvičení, stačí projít prvních 7 a kdo bude chtít, vyzkouší i další následuje zeměpis-

Učebnice str. 120-121 přečíst + opsat zápis J

Zápis:

Výškové krajinné stupně

Výškové krajinné stupně připomínají hlavní přírodní krajiny Země. Když stoupáme do hor, procházíme postupně těmito stupni:

· stupeň listnatých lesů a smíšených lesů (většinou vykáceny)

· stupeň jehličnatých lesů

· alpínský stupeň (horské louky)

· sníh a led, horské ledovce (mrazová poušť)

Se stoupající nadmořskou výškou se mění podnebí:

· klesá teplota vzduchu (o 1°C na 200 m)

· roste průměrné množství srážek

· klesá tlak vzduchu

· sílí vítr

Horní hranice lesa - hranice, po kterou se vyskytuje les

Sněžná čára - hranice, na níž v horách již sníh netaje

Hezky si užijte zbytek pondělí.

Učivo 3.4.

MATEMATIKA ARITMETIKA

Pro dnešní den máte hodinu matematiky bez nových úkolů. Této úlevy lze využít k individuálnímu dodělání restů.

angličtina (Ti ) -milí šesťáci - podívejte se v tomto odkazu na str. 6 , přečtěte si St. Patrick´s day a zkuste odpovědět na TASK

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf

a fyzika

téma: Jednotky času

do ŠS zapsat

čas - značka  t

        - základní jednotka   sekunda

        - značka jednotky   s

další jednotky: minuta  min

                             hodina   h 

        

převádění:  šedesátková soustava

 1h = 60 min

1 min = 60 s 

1h = 3600 s

 

řada:          60   60

              h      min     s

Díky za spolupráci v tomto týdnu a hezky si užijte nadcházející víkend.

Učivo 2.4.

Milí šesťáci, pracovní list č.3 z dějepisu  jsem vám už poslalasmile

Přidávám angličtinu (Ti) AB p.59/2,3,4 + napsat do školních sešitů zapis z AB p.79 - Unit7

https://www.youtube.com/watch?v=3JixwKwIHvw

přírodopis

téma:  Fotosyntéza a dýchání rostlin

 1/přečíst uč.str.74-76

 2/ŠS   Fotosyntéza je přeměna anorganických látek na organické ,  str. 75 schéma fotosyntézy

              Dýchání str. 76 shrnutí - napsat jen tu část o dýchání

3/ odpovědi na otázky z minula:   1. hlava, hruď, zadeček   2. chitin   3.vzdušnice   4.křídla-2 páry, kočetiny 3 páry       5. nepřímý   6.dokonalá - vajíčko, larva, kukla, dospělec,  nedokonalá - vajíčko, larva, dospělec  7. zrak, čich,             hmat   8 otevřená   9. vylučovací   10. kousací, lízací, lízavě sací, bodavě  sací                11.skákavé/kobylka/,hrabavé/krtonožka/,      přichytávací s háčky/veš/, přísavné s polštářky /moucha/-           příklady nemusely být

4/ bodování:   1.-1,5 bodu,  2.-1,  3.-1,  4.-2,  5.-1,  6.-2,  7.-1,5,  8.-1,  9.-1,  10.-2,  11.-2

5/ hodnocení:   16-13=1,   12,5-11=2,   10,5-9=3,   8,5-7=4,   6.5-0=5

Díky za spolupráci.

Učivo 1.4.

Dnes si spolu projdeme:

MATEMATIKA GEOMETRIE
Těžnice a těžiště trojúhelníku
- PS str. 35 / 1 v trojúhelníku obecném
- PS str. 35 /  2
v trojúhelníku  rovnoramenném
- PS str. 35 / 3
v trojúhelníku  rovnostranném

dále nás čeká zeměpis:

Opakování- přírodní krajiny, život v oceánech

Zeměpis 1.4.

 Opakování na téma: Přírodní krajiny

Nemusíte, tisknou! Stačí jméno živočicha zapsat zezadu do sešitu a já budu čekat e-mail s Vaší odpovědí. Děkuji za spolupráci♥

Odpověz na jednotlivé otázky ANO či NE. U každé odpovědi je zapsáno písmeno. Pokud na každou otázku správně odpovíš, z jednotlivých písmen ti vyjde název živočicha žijícího v chladných vodách na severní polokouli.

1) Podnebí v tropech je chladné, střídají se zde období sucha a dešťů.  A-K     N-V

2) Na tropických plantážích se pěstuje kakaovník, banány.                    A-E     N-V

3) Nejrozlehlejší savany jsou na severní polokouli.                               A-U     N-L

4) Sahara je největší poušť na světě.                                                 A-R     N-T

5) Stepi v Jižní Americe se nazývají prérie.                                         A-P     N-Y

6) Typickou rostlinou pouští je olivovník.                                           A-I      N-B

7) V subtropech se pěstují především citrusy, vinná réva.                    A-A     N-M

8) Ve stepích žijí drobní živočichové např. zajíci, hraboši.                    A-G     N-E

9) V tundrách se nacházejí jehličnaté lesy.                                        A-C     N-R

10) Pro mírný pás je typické střídání ročních dob.                              A-Ó     N-S

11) Ve vodách polárního pásu žije delfín, žralok.                                 A-Z     N-N

12) Medvěd lední je typickým obyvatelem polárních oblastí.                 A-S     N-J

13) Králem afrických savan je velbloud.                                             A-F     N-K

14) Nejrozsáhlejší oblast tropických lesů se nachází v povodí řeky Volhy.  A-O     N-Á

Tajenka …………………………………………………………….

a rozloučíme se s VO

Typy státní moci: výkonná moc; soudní moc.

 
Pokračovat zápisem:
2. Výkonná moc (exekutiva):
- Vláda: předseda (premiér), místopředsedové, ministři; funkční období 4 roky
- Ministerstva (resorty): školství; zdravotnictví; životního prostředí; vnitra (policie, hasiči, evidence obyvatelstva, občanské průkazy, pasy); kultury; zahraničí; obrany; financí; místní rozvoj (regionální politika - bydlení, stavební řád, veřejné zakázky, investice, dotace); práce a sociálních věcí;...
- Funkce: řídí společnost (stát) podle právních norem (zákonů) vydaných parlamentem - uvádět zákony v život
+ Prezident: volen na 5 let v referendu; pouze dvakrát za sebou; věk nad 40 let
3. Soudní moc (justice):
- Soudy: zajišťují dodržování zákonů - soudci (jmenovaní prezidentem) - posuzují závažnost protizákonných činů a vyhlašují tresty
- Prokuratura: žaluje jménem státu obviněné z trestných činů
Milí šesťáci, přeji vám příjemnou středu.


 

Samostudium 31.3.

Dobré ráno milí šesťáci, dnes se budeme dovídat nové věci z:

dějepisu - napište si prosím tento zápis

Atény v době Periklově a peloponéská válka

Od 2. pol. 5. stol. př.n.l. – nejvýznamnějším aténským politikem Perikles

Perikles – zastával funkci stratéga (významná úřednická pozice)

Kolem Atén vznikají mohutné stavby, vybudován přístav Pireus, Atény se stávají centrem kultury a vzdělanosti

Reformy:  za vykonávání úřadů zisk finanční odměny- možnost pro občany z nemajetných vrstev

Peloponéská válka (431 – 404 př.n.l.)

Sparta X Atény

Sparta je zdatnější nasouši, Atény naopak na moři

K rozhodující bitvě došlo u Aigospotomai – Atény byly definitivně poraženy

Atény musely zničit loďstvo, hradby, rozpuštěn námořní spolek a do Atén dosazena vláda „třiceti tyranů“

Sparta tak získává moc nad celým Apeninským poloostrovem

Prostudovat učebnici str. 85,86

následuje VKZ:

Napiš svůj režim dne (přes týden + víkend) v dnešní době - době mimořádných opatření a srovnání  (výhody, nevýhody) s dobou před uzavřením škol. Přibližně 1 stránku.

navazuje přírodopis  téma:  Hmyz - závěrečné opakování

1/ CS - napsat otázky, na ně odpovědi,  hodnocení bude příště 

     1. části těla

     2. látka, kterou je tělo vyztuženo

     3 .čím dýchá hmyz

     4. křídla, končetiny - počet /např u včely/

     5. vývin

     6. stádia proměny dokonalé a nedokonalé

     7. smyslová ústrojí na hlavě/včela/

     8. druh cévní soustavy

     9. malpigické trubice , ke které soustavě patří

     10. druhy ústního ústrojí

     11. typy končetin

2/  číst str.73 - 74

3/ ŠS    Botanika

str. 74 opsat shrnutí

a zakončíme to fyzikou, která nese téma: Objem těles opakování

1/ zopakovat téma

2/ test:  1. objem těles- značka   2. objem pravidelných pevných těles - kvádr, krychle/vzorce na výpočet/

                3.řada jednotek objemu pevných látek+převodní čísla   4.objem kapalin - jednotky +převodní číslo

                5.převody:  1 cm3=  ... ml,   1l=  ...dm3

3/výsledky:   1.   V       2.    kvádr    V=a*b*c       krychle   V=a*a*a 

                         3.        1000     1000    1000 

                              m3         dm3       cm3      mm3 

                         4.    100   

                               hl      l

                         5.  1cm3= 1ml,     1l=  1dm3

 4/bodování: 1. 1 bod, 2.-5. každá otázka za 2 body

5/ hodnocení: 9-8 bodů=1,  7bodů =2,  6 bodů=3,   5bodů=4, 4- 0 bodů=5 

Hezký den a díky za spolupráci.

Učivo 30.3.

Milí šesťáci, už to bude 4. týden, co se takhle setkáváme.

Dnes si společně projdeme :

Agličtinu (Ti) Lesson 7- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - to bude hlavní náplň této lekce,  AB (pracovní sešit) p.(str.)86- nová slovní zásoba, vypracovat ex.(cvičení)1,2/ p. 58 a ex.1/p.59

angličtina (Ba)

-  slovíčka 6.lekce

- písnička -  https://www.youtube.com/watch?v=7K_wn_58gh4

- WB 50/4 


MATEMATIKU ARITMETIKU
Násobení a dělení desetinného čísla  číslem 10, 100, 1000
- PS str. 41 / cv. 1, 2, 3

MATEMATIKU GEOMETRII
Těžnice a těžiště trojúhelníku
- Uč. str. 101 - 102 přečíst
- do školního sešitu nadpis, datum
opsat fialové rámečky ze str. 101 a 102
- narýsuj libovolný trojúhelník ABC a vrýsuj těžnice ( spojuje vrchol a střed protější strany) Uč. 101 / A
- !!!! POZOR Důležité !!!!!!narýsuj trojúhelník PQR Uč.  102/ B do školního sešitu a řeš podle pokynů  
instruktazni video: těžnice
https://m.youtube.com/watch?v=srM7-LcKIwI

odkazy k on-line  testování z matematiky:
https://www.matika.in/cs/#7
http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=blank


zeměpis
Téma: Život ve vodách oceánů
učebnice str. 118-119 přečíst text v učebnici
Sešit:  nadpis Život v oceánech +  přepsat shrnutí na straně 119

Díky za spolupráci.
 

Samostudium 27.3.

A je tu konečně pátek:

angličtina (Ti) - začneme novou slovní zásobu v AB p.86, vypracovat ex.1,2/ p. 58 in AB,

poté se podíváte na matematiku
MATEMATIKA ARITMETIKA
Násobení a dělení desetinného čísla číslem 10,100,1000
1.
Násobení desetinného čísla číslem 10,100,1000
- do školního sešitu datum, nadpis a podnadpisy 1. a.2.
- Uč. str.
90 - přečíst, do školního sešitu opsat fialový rámeček zapamutujte si a přepsat příklady nad ním
- vypočítat uč. str. 91/1, 2 nahoře také do školního sešitu

insturktážní video:

https://m.youtube.com/watch?v=2IJHRB97Gqs
2. Dělení desetinného čísla číslem 10,100,1000
- Uč. str. 91 - přečíst, do školního sešitu opsat fialový rámeček zapamutujte si a přepsat příklady nad ním
- vypočítat uč. str. 91/1, 2 doře také do školního sešitu
- Uč. str. 92/ 5 do školního sešitu

instruktážni video:

https://m.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ

a pro změnu pátek zakončíme fyzikou :

téma: Měření hmotnosti tělesa

 

do ŠS    1. str. 83 - překreslit a popsat laboratorní váhy obr. 2. 21a

               2. str. 82 - 83 - opsat body u modrých puntíků

do  CS  zopakovat převodní řadu jednotek hmotnosti + převodní čísla

úkol: napsat si lístečky s jednotkami a převodními čísly a skládat řadu na čas

Milí šesťáci, užívejte si v rámci možností nadcházejícího víkendu.

Studium 26.3.

Dobré čtvrteční ráno:

připomínám, že dnes (26.3) a zítra (27.3.) se uskuteční sběr starého papíru

pracovní list z dějepisu jsem vám poslala na mailové adresy

angličtina skupina (Ti) si přečte článek v TB na str. 77/  Change your life – join a club!, do školního sešitu napsat 5 vět o svých zájmech, AB p. 57/ ex. 2 – doplnit výrazy z tabulky, 3

a konečně následuje přírodopis

téma: Motýli

1. uč str.65 - 69 přečíst

2.do ŠS zapsat - shrnutí str. 69

                              - denní motýli - druhy

                               - noční motýli - druhy

3.You tube - video Denní motýli České republiky

Pevné zdraví

 

Samostudium 25.3.

Dnes  25.3.by vás mělo zajímat:

MATEMATIKA GEOMETRIE
Opakování: Symboly používané při geometrických zápisech
- PS str. 54 / Tabulka vybraných písmen řecké abecedy -  vyrob si pomůcku ze čtvrtky  (papíru)
- PS 55/ Symboly.... - také si vyrob pomůcku ze čtvrtky nebo papíru

Zeměpis

Opakování na téma: Hydrosféra
V příloze zasílám pracovní list -  vypracovat do sešitu anebo PL vytisknout a vložit do sešitu.

Můžete si prohlédnout video o hydrosféře:
https:/www.youtube.com/watch?v=UC-Yi1vgGlo

Výchova k občanství

Zápis: 8. STÁT A PRÁVO
Typy státní moci:
1. Zákonodárná moc (legislativa)
Parlament tvoří: Poslanecká sněmovna (dolní komora) - 200 křesel (poslanců); věk nad 21 let; funkční období 4 roky                    Senát (horní komora) - 81 křesel (senátorů) - věk nad 40 let; na 6 let - každé 2 roky 1/3 volena
Funkce: tvořit a schvalovat zákony; schvalovat mezinárodní smlouvy

Studium 24.3.

Milí šesťáci, dnes budeme společně probírat následující předměty:

dějepis - napište si prosím zápis

Sparta

- v čele státu stáli 2 králové

- veškerý život podřízen vojenskému výcviku

- stála v čele peloponéského spolku

- ženy měly svobodnější postavení, byly vážené, protože rodily syny

-plnoprávnými občany ve 30 letech

- slabé děti ihned po narození zabíjeny

 

Atény

- v čele stálo 9 úředníků s různými povinnostmi

- každý občan se částečně podílel na řízení státu

- plnoprávnými občany ve 20 letech

- ženy podřízené mužům, neměly žádná práva

- stát podporoval kulturu a vzdělávání, 

dále nás čeká fyzika

   Hmotnost tělesa

1. přečíst str. 80

2. ŠS zapsat      - str. 80 proloženě vytištěné

                              - převodní řada jednotek hmotnosti

 

                      10             100                 100                10                10                   10                     10

                t                q                      kg               dkg                   g                 dcg                     cg                      mg

     tuna        metrický cent    kilogram   dekagrtam         gram        decigram        centigram          miligram

                             - str.80 žlutý rámeček

3.  zopakovat jednotky objemu

4. test jednotky objemu str. 77/U 3.4  , výsledky str. 158

  hodnocení:      0 chyb   1

                             1 chyba 1-

                             2 chyby  2   atd.

následuje přírodopis

1.    dokončení zápisu do ŠS       Hmyz s proměnou nedokonalou

       kobylka zelená - tykadla delší než tělo, 1. pár končetin  sluchové ústrojí, 3. pár  skákavé končetiny

       cvrček polní -   všežravec

       krtonožka obecná -  1. pár končetin přizpůsoben k hrabání, dobře plave 

 

2.   řád: Stejnokřídlí

      str.54  zápis samostatně podle bodů  

      mšice- potrava, predátoři mšic

     pěnodějka - čím se živí

     shrnutí str. 54

 

     řád: Ploštice

     ruměnice pospolná - čím se živí, nakreslit str. 55

     bruslařka -kde žije

     kněžice nakreslit str. 55/obr.115, shrnutí str.55

a dnešní provázení zakončím Výchovou ke zdraví

Napiš základní pravidla ochrany zdraví před nákazou koronavirem (do sešitu).

Pevné zdraví nám všem.

Učivo 23.3.

Dobrý den milí šesťáci, dnes 23. března se společně podíváme na:

Matematiku
MATEMATIKA ARITMETIKA
Desetinná čísla - sčítání a odčítání  - počítáme na kalkulačce
- Uč. str. 89 - přečíst D a přepsat doškolního sešitu (nadpis, datum)
- Uč. str. 89 / cv. 1, 2 do školního sešitu

MATEMATIKA GEOMETRIE
Výška v rovnoramenném a rovnostranném trojúhelníku
- PS str. 34/ cv. 5 a str. 35/cv. 6 u obou cvičení si označ vrcholy a narýsované výšky označ, označ prúsečíky výšek

Angličtinu (Ti) - písemně vypracovat do školního sešitu str. 122/ cv. 1,2

a skupina (Ba)

23.3. Adverbs of frequency, introduction, voc 6

- slovíčka lekce 6 
- SB p 68 - Language focus -  do SŠ a přeložit frekvenční příslovce
- WB 52/1, 3
- přečíst text na žlutém pozadí a najdi věty, kde jsou frekvenční příslovce(nepiš,  jen přečti)

Český jazyk a zeměpis máte ve svých mailech.

Hezké pondělí

Učivo na 20.3.

Dobré ráno, dnes se děti připravte na matematiku:
MATEMATIKA ARITMETIKA
Slovní úlohy řešené pomocí sčítání a odčítání desetinných čísel
- PS str. 39/ cv. 13
- PS str. 39/ cv. 14  parcela na dům v arech označ a  .....budeme se Jednotky obsahu teprve učit - v Uč. str. 103
- PS str. 39/cv. 15
- PS str. 39/ cv. 16  naše "oblíbená parcela" počítali jsme na začátku roku Uč. geometrie str. 19
                                    -  označ si v náčrtu barevně x a barevně y
Šikulové mohou zkusit počítat úlohy pro Bystré hlavy PS str. 40

dále se podíváme na angličtinu (Ti) AB str. 56/ cv.1 - přečíst text a zakroužkovat správné odpovědi, TB str.77 cv. 7 - celý text přepsat do školního sešitu

skupina (Ba) si napíše project - My favourite sport AB str. 49/ cv.6- doplnit info o svém oblíbeném sportu

a následuje fyzika

Objem těles - opakování 

CS     uč. str.77/01,3

U 1,3,4  kontrola výsledků str.158

První týden máme za sebou, uvidíme, jak to půjde dál...

Připomínám, že sběr starého papíru proběhne dne 26. a 27.3. Takže papír určitě přineste, přivezte...

Přeji pěkný víkend

Samostudium 19.3.

Dobré dopoledne milí šesťáci:

Dnes se podíváte na přírodopis - zápis do sešitu Hmyz s nedokonalou proměnou

Švábi - šváb obecný, rus domácí - ústní ústrojí, potrava, rozděl samec - samice - str. 51

Škvoři - škvor obecný - klíšťky na zadečku - význam, potrava

Vši  - veš šatní - ústrojí, potrava, přenášená nemoc, veš dětská

Saranče - saranče čárkované, str. 52, opsat proloženě vytištěné

Angličtina (skupina Ti) – do školního sešitu Pronouns – opsat tabulku- Object pronouns na str. 75 v TB, vypracovat na str. 75/cv6 (TB) a AB str.55/cv 3,4

skupina (Ba) - AB str.48/ cv.1,2,3

na dějepis vám pošlu na vaše maily pracovní list

Hezký zbytek čtvrtku

Učivo dne 18.3.

Dobré dopoledne milí šesťáci, dnes nás čeká a nemine:

matematika   GEOMETRIE   Výška trojúhelníku
- PS str. 33/1
- PS str. 34/4

výchova k občanství

Zápis: 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ŽP)
- prostředí, ve kterém žijeme
- kvalita ŽP ovlivňuje zdraví a délku života
  •   znečištění ovzduší
  •   kvalita vody
  •   hluk
  •   hygienické aspekty
  •   ionizující záření
- důsledky: respirační onemocnění, alergie, nádorová onemocnění, vývojové poruchy
Člověk a ŽP:
- zápory (zdevastovaná krajina, kácení deštných pralesů,...)
- klady (vyhlašování CHKO, rekultivace zdevastované krajiny, čističky odpadních vod, čištění potoků, řek, …)
Ministerstvo ŽP - příspěvky na ochranu životního prostředí (kotlíkové dotace, zelená úspora, příspěvky na zateplování, okna, …)
Dotace z evropských fondů
Ekologie - věda zabývající se: a) ochranou ŽP
                                                        b) výzkumy, jak zabránit znečišťování ŽP
Environmentální výchova - výchova k odpovědnému zacházení s ŽP (ve škole úklid, sběr druhotných surovin, …)
Úkol: Co děláte doma pro ochranu ŽP? - písemně

 a učivo zěmepisu máte na svých mailových adresách.

Milé děti, přeji nám všem pevné zdraví.

Studium 17.3.

 

Milí šesťáci, dnes se budete věnovat těmto předmětům:

Přírodopis  - do cvič. sešitu - opakování blanokřídlí brouci, uč. str.58/1-5, uč. str.62/1-8, do škol. sešitu - Hmyz s nedokonalou proměnou, Vážky - str. 51 - opsat proloženě vytištěné

Fyzika - Zjišťování objemupevných těles

- pravidelná tělesa výpočet

podle vzorců: krychle - V = a.a.a, V= a.b.c, nepravidelná tělesa, str. 78- opsat postup ( modré puntíky) a nakreslit obr. 2.16/ str. 78

Dějepis - zapište si prosím do sešitů tento zápis 

Městské státy

městské státy – polis- vznik na úrodném místě, obehnán hradbami, má vlastní zahraniční politiku

občané se dělí na svobodné, neplnoprávné – cizinci, otroci, ženy

Velká řecká kolonizace

Přestává stačit půda - objevování nových lokalit- Řekové se stěhují do nových oblastí – zakládají nové osady – kolonizace

V centru kolonií vznikají metropole – hl. města

Vznik kolonií – Malá Asie, J Itálie, Sicílie, pobřeží Černého moře, Egypt

Do kolonií proudí řecké výrobky a z kolonií do Řecka suroviny

Vznikají majetkové rozdíly mezi Řeky a koloniálním obyvatelstvem

a podívejte se do učebnice str.79 a odpovězte ústně na prvních 5 otázek

Výchova ke zdraví

Napsat vlastní zamyšlení na téma: BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE (cca 1 stránka do sešitu).

Pomocná osnova:

- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi

- bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií

- sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení

Děkuji vám za  dnešní spolupráci 

Učivo na 16.3.

Hezké pondělí, dnes jsme si s kolegyněmi na vás přichystaly tyto úkoly:

Matematika:

16. 3. Matematika geometrie.   Vyska v trojuhelniku

- precist ucebnice str. 96-97-98 

- zapsat do skolniho  sesitu: datum, nadpis a opsat fialove ramecky ze strany 97-99

str. 97/ ukol ( dole) narysuj do sesitu oba trojuhelniky a vrysuj vysky 

str. 99/ ukol sestroj rovnostranny trojuhelnik, vysky, osy stran a osy uhlu

drive nez zacnes rysovat vysky, zhledni nasledujici video ( omlouvam se je ve slovenskem jazyce, ale moc se mi libilo)

https://m.youtube.com/watch?v=Fy4EVwVcOBA

- PS str.33/ cv. 1,2

 

16. 3. Matematika aritmetika Slovní úlohy resene scitanim/ odcitanim desetinnych cisel

- do skolniho sesitu datum nadpis a slovni ulohu  z ucebnice str.87

- pracovni sesit  str. 38/9,10,11,12

Anglický jazyk (sk. Ba)  učebnice 66 - přečíst článek, do cvičného sešitu 66/2

67/6 - napiš o sobě nebo o kamarádovi 14 vět do cvičného sešitu

Anglický jazyk (sk. Ti) - v učebnici přečíst článek na str.73, do škol. sešitu vypracovat cv.5 na str.75

napsat si písemně do sešitu 10 vět s must nebo musn´t

Paní učitelka Škaloudová vám všem posílá češtinu mailem.

Hezký den a hlavně hodně zdraví vám přeje vaše paní učitelka třídní