24. 6. - 26. 6.

Milí sedmáci,

etapu distanční výuky máte za sebou. Ze zasílaných předmětů bylo probráno vše dle ŠVP, proto již další úkoly nečekejte. Doplňte si to, co jste ošidili, nestihli,.... Všechna vypracovaná cvičení, PL, PS,... si ponechejte, v 8. ročníku je určitě budete potřebovat.

A v pátek 26. 6. už jen úplný závěr školního roku 2019/2020 - VYSVĚDČENÍ. Charvátová

23.6. dějepis

Podívejte se na tyto pracovní listy - pokud možno si je vytiskněte a vložte do sešitu. Děkuji za spolupráci. Přeji hezké prázdniny. Karolina Tichá

D-7-tricetileta-valka-i-

D-7-tricetileta-valka-ii-_2

23. 6. - M; AJ

MATEMATIKA GEOMETRIE
Závěrečné opakování
do šk. sešitu datum, nadpis a
Uč str. 75 / 9
Uč. str. 76 / 11
Uč. str. 76 / 17 ( rozbor, konstrukce, KZ , diskuze )

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování učiva 7. ročníku - https://www.umimeanglicky.cz/…bal

                                           https://www.umimeanglicky.cz/…131
                                           https://www.umimeanglicky.cz/…bal
ČESKÝ JAZYK + VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Nové úkoly již zadávat nebudu. Je nutné, abyste měli vypracované všechny doposud zadané úkoly, slohové práce, zápisy, čtenářské deníky atd. Vše uložit a v září mít s sebou ve škole, budeme potřebovat!

22. 6. - Připomínka; Z

Připomínám možnost zakoupení kompletní sady sešitů na příští školní rok za 200 Kč - u p. uč. Mokrejšové (pátek 26. 6.).

ZEMĚPIS

Milí žáci a milé žákyně,

již nebudu zadávat žádné opakování. Vašim úkolem bude vše si podle webu projet, aby Vám nechyběl zápis a pracovní listy vlepené v sešitě. Doufám, že jste vše zvládali bez větších problémů a hlavně zdraví. Vážím si hlavně těch, co mi posílali své úkoly.

Mějte se krásně a hezké prázdniny

Eva Justová

22. 6. - M; NJ

MATEMATIKA ARITMETIKA

Promile
PS str. 53 / cv. 2, 3

Závěrečné opakování - zlomky, celá a racionální čísla, poměr,
do šk. sešitu datum, nadpis a :
Uč. str. 135 ú cv. 4 i, k
Uč. str. 136 / 8 b
Uč. str. 136 / 13
Uč. str. 137 / 6

NĚMECKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby (1. - 4. lekce)

19. 6. - Informace; ČJ; NJ; AJ; D; M

Důležité - vysvědčení!

26. 6. (pátek) - vydávání vysvědčení:

- 8:00 - 9:00

- učebna 7. A

- s sebou: desky na vysvědčení, žákovskou knížku (kdo neodevzdal), roušku dle vlastní volby, čestné prohlášení není nutné

- v případě kašle, rýmy,...do školy nechodit

Budou se vracet přeplatky za obědy a kroužky.

ČESKÝ JAZYK - literatura (místo slohu)

Zápis:

Barokní literatura
- 2. polovina 16. stl. - polovina 18. stl., období válek (třicetiletá válka 1618 - 1648)
- stojí v protikladu k renesanci
- převládá orientace víry v Boha (přemůže bídu, odstraní války, násilí)
- autorita katolické církve
Jan Amos Komenský
(28. 3.1592 - 1670)
- pedagog světového významu "Učitel národů", spisovatel, biskup Jednoty bratrské
28. 3. - Den učitelů
- násilná rekatolizace - pronásledován, pobyt v polském Lešně (při požáru shořel materiál k slovníku "Poklad jazyka českého"), v Nizozemí, pohřben v Naardenu
dílo: česky a latinsky
1. Pedagogické a didaktické spisy - "Velká didaktika" (teorie vyučování); "Orbis pictus" (Svět v obrazech) - 1. ilustrovaná učebnice; "Informatorium školy mateřské" - výchova dětí v rodině 
2. Nábožensko-filozofické spisy - "Labyrint světa a ráj srdce" - kritika společnosti
3. Vševědné spisy (pansofie) - souhrn lidského vědění, nedokončeno
Význam Komenského
- pokrokové myšlenky razily cestu nové pedagogice
- učení o snášenlivosti, o lidskosti, o míru
- vlastenectví
- uč. s. 42/prostudovat
- PS: s. 64 - 65/1. - 10. úkol (5. + 8. úkol dobrovolně)
- PS: s. 66/1,2,4
NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola opakovacího testu ze 4. lekce:
PS: s. 52/2 - am Morgen; am Vormittag; am Mittag; am Nachmittag; am Abend; in der Nacht
cv. 3 - Es ist halb zehn/neun Uhr dreissig. Es ist Viertel nach elf/elf Uhr fünfzehn. Es ist Viertel vor fünf /drei Viertel fünf. Es ist dreizehn Uhr. Es ist halb sechs/siebzehn Uhr dreissig.
cv. 4 - ve 14:30; v 13:00; v 16:30; v 11:15; v 17:15; ve 14:00
cv. 5 - muss; musst; muss; müssen; Musst
cv. 6 - reiten; schwimmen; Musik hören; kochen; Basketball spielen
cv. 7 - Kannst du; ich kann; können; kann; kann
cv. 8 - M: Hallo, Tina!
T: Wir gehen schwimmen. Komm mit!
M: Ich habe leider keine Zeit. Ich mache Hausafgaben.
T: Schade. Also, Tschüs!
M: Tschüs!
ANGLICKÝ JAZYK
- z této ukázky napište 7 vět o Velké Británii
- poslední úkol v tomto školním roce-  v TB  na str. 110 si přečíst komiks The Old House
DĚJEPIS
Zápis: Průběh třicetileté války
Nizozemí, Anglie, Dánsko, 1630 Švédsko a Francie X Habsburkům
Švédové se v Čechách dostávají k Praze a na jižní Moravu
všechny státy jsou válkou vyčerpané a mír se sjednává v německém Vestfálsku
 
České země za třicetileté války
Ferdinand II. potrestal účastníky stavovského povstání - 27 šlechticů odsouzeno k trestu smrti -1621 popraveno na Satroměstském náměstí
- ostatní odsouzení se ocitli ve vězení, je jim zkonfiskován majetek, který levně nakupuje česká a cizí šlechta
- nastává doba tvrdé rekatolizace, přichází Jezuité, je povoleno jediné náboženství- katolické, Habsburci se usidlují dědičně na českém trůně, české stavy přicházejí o veškerou svou moc, němčina zrovnoprávněna s češtinou
- dochází k 2. vlně emigrace - české země přicházejí o politickou reprezentaci a inteligenci
-za Švédů u nás rekatolizace rychle neprobíhá, Pražský hrad je ale ochuzen o řadu rudolfínských sbírek
 
Důsledky třicetileté války
- dominantní postavení v Baltském moři a největší územní zisky získávají Švédové
-Nizozemí získává nezávislost na Španělsku
-Habsburkové v rámci Evropy oslabují, v monarchii ale posilují, což nebylo dobře pro české nekatolíky, kteří museli ze země odejít, z důvodu jediné tolerované katolické víry
-třetina populace Evropy zemřela- vylidnil se venkov, zdražila se pracovní síla a došlo k úpadku řemesel a obchodu
podívejte se na otázky na str. 150 a151
MATEMATIKA ARITMETIKA
Promile

PS str. 53 / cv. 2, 3

18. 6. - ČJ; M; Z

ČESKÝ JAZYK - literatura (místo mluvnice)
Zápis: 
Daniel Adam z Veleslavína
(1546 - 1599)
- editoval česko-německo-latinsko-řecký slovník
- editor - vydavatel, podílí se i na úpravě knih před jejich vydáním
- "Kalendář historický" - popis historických událostí v kalendáři
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
(1564 - 1621)
- spisovatel, cestovatel
- "Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek...." - zážitky z cesty do Benátek a Egypta
- uč. s. 40/prostudovat
- PS: s. 60 - 61/1. - 10. úkol; 11. úkol je dobrovolný
MATEMATIKA ARITMETIKA
Promile
do šk. sešitu datum, nadpis a
Uč. str. 132 / 5
PS str. 53 / cv. 1
ZEMĚPIS
Opakování Asie (uvedeno 15. 6.)

17. 6. - AJ; ČJ; M; Vo

ANGLICKÝ JAZYK

Vyplňte si prosím druhý pracovní list

Pop-style-4_3

Pop-style-5_2

ČESKÝ JAZYK - literatura

Zápis:
Renesance a humanismus v Čechách (konec 15. - počátek 17. stl.)
- renesance se k vůli náboženskému vlivu příliš neprosadila, pouze v knížkách lidového čtení, zábavné próze, např. "Historie o bratru Janu Palečkovi" - nese znaky renesance; zábavná próza - šašek krále Jiřího z Poděbrad
Václav Hájek z Libočan
(konec 15. stl. - 1553)
- kronikář a spisovatel
- "Kronika česká" - dějiny od příchodu Čechů - 1526; čerpalo z ní mnoho autorů
Písemný úkol: Co se událo r. 1526.
Jan Blahoslav
(1523 - 1571)
- všestranný vzdělanec (hudba, jazykověda, literatura)
- biskup Jednoty bratrské
- přeložil Nový zákon - dal podnět k překladu celé bible
- "Gramatika česká" - o jazykové kultuře (dbal na správné vyjadřování), doplněna sbírkou přísloví
"Filipika proti misomusům" - zdůrazňuje důležitost vzdělání
- filipika - řeč s pádnými argumenty, obhajobou názorů
- uč. s. 39/prostudovat
- PS: s. 62 - 63/1. - 8. úkol
MATEMATIKA ARITMETIKA
Promile
do šk. sešitu datum, nadpis a napiš si:
obdobně jako  u % , kde Z = 100 %,
 ale  promile má základ Z = 1000 promile  - označení promile si opiš z Uč. str. 131
1 promile je 1/1000 základu ( celku ).
Počítáme úplně stejně jako procenta, ale Z = 1000 , ne 100 jako u provent
využití:
úlohy typu  např.:
 převýšení v terénu x promile,
x  promile lidí v populaci
x promile alkoholu v krvi  apod.
Příklad:
Uč. str. 131 / oba způsoby řešení opsat.  - všimni si jakou značkou se označuje - viz. foto
I. přes 1 promile
II. trojčlenkou
popř. III. pomocí vzorce
č = (Z . p ) / 1000
úlohy ke kontrole
PS str. 52 / 3 a) 19 200 Kč     b) 169 200 Kč
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Zápis
Svoboda 
- možnost rozhodnout se a jednat "podle své vůle" a nést za to odpovědnost
- neexistuje absolutní svoboda (jsou zákony, společenská pravidla - př. nelze jezdit v protisměru, okrádat, ubližovat,...)
Autorita
- uznávaná vážnost, úcta, rozhodující vliv, moc
- přirozená (neformální) - dobrovolné podřízení schopnějším
vynucená (formální) - zajištěná vykonávanou funkcí (podřízenost - vojenská služba, zaměstnání,...)
Kombinace přirozené a vynucené autority=rodičovská autorita

16. 6. - Př

PŘÍRODOPIS

Lipnicovité

1/ uč. str.119- 121 přečísT

2/ ŠS

- shrnutí str. 121

- vypsat druhy, které se pěstují jako obilniny/ u nás i v cizině/

- vypsat druhy rostoucí planě
3/ CS
uč.str.121 zodpovědět otázky 1,3,4,5

16. 6. - ČJ; M; AJ; D

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Kontrola: uč. s. 77/5 - příd. jm. nemají stejný význam: žehli je účelové (př. žehlicí prkno - prkno určené k žehlení), žehlí - pojmenovává probíhající děj (př. maminka žehlící prádlo)
s. 77/6 - fotbalista hrající - hrací hodiny; kropicí vůz - vůz kropícíprací prostředek - pračka peroucí; prodavačka balící - balicí papír; v koši plovoucím - s plovací vestou; šicí stroj - ženy šijící
s. 82/2 - Na vysokých školách v České republice, jako například/na příklad na Univerzitě Karlově, Českém vysokém učení technickém, Akademii múzických umění a podobně, studují i cizinci ze Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo, Velké Británie, Spojených států amerických a tak dále.
s. 82 - 83/5 - ... byla zastoupena Spolková republika Německo; Občanská demokratická strana i Česká strana sociálně demokratická se zúčastnily; zareagovala Organizace spojených národů (zareagovalo OSN); pražská městská hromadná doprava přepravila; se stala Čínská lidová republika; loňské Lidové noviny přinesly; vysílala Česká televize; posílila rozšířená Evropská unie
Úkoly:  uč. s. 82/1
Zápis: Skládání slov
- spojení dvou (málokdy více) slovotvorných základů - složeniny:
a) vlastní - nelze rozdělit na hotová slova, k první části se připojují samohlásky, př. plynoměr, severozápad, časopis,...
b) nevlastní - spojení hotových slov (spřežky), př. zemětřesení, mimojdoucí, okamžik,...
c) hybridní (hybrid=kříženec) - spojení základového slova cizího + domácího původu, př. autooprava, megaměsto, mikrovlnný, elektroopravna,...
Složeniny jsou nejčastější u odborných názvů, př. starověk, polokoule,...
- uč. s. 79/1 - vzor: nadvýroba - výroba;...
- uč. s. 80/3 - vzor: vodojem, vodovod, vodoměr, vodoléčba, vodotrysk, vodopád, vodotěsný,...
- uč. s. 81/4. a) - vypsat složeniny pouze z druhého úryvku, 4. b), 7
MATEMATIKA ARITMETIKA
Úrokování - postupné
datum, nadpis a
Uč. str. 130 / cv. 4
a) vypočítej  a výsledek bude základem pro výpočet za b)
tomuto říkáme postupné úrokování
PS str. 52 / 3
ANGLICKÝ JAZYK
Sports and free time – TB 100/1 –projít si slovíčka, 2- přečíst si rozhovor a odpovědět na otázky, 3- odpovědět T X F –písemně do školního sešitu
DĚJEPIS
Zápis:
Třicetiletá válka – předpoklady, příčina a záminky války

odehrávala se v rozmezí let 1618 - 1648, postihla celou Evropu

předpoklad vzniku- 1) rozvoj obchodu a řemesel (lepší vybavení armády)

                                     2) rozvoj komunikací (zjednodušení dopravy)

                                     3) dostatek drahých kovů (najímání vojáků - žoldnéřů)

příčina: - rozpínavost Habsburků a obchod v Severním a Baltském moři

záminka: kvůli náboženství  - 2 paradoxy- pro české země bylo náboženství příčinou a katolická Francie bojovala proti katolickým Habsburkům

zajímavost: byla to poslední válka, která byla vedena kvůli náboženství

podívejte se na otázky na str. 147

 a pro inspiraci můžete zhlédnout  https://www.youtube.com/…NTs

15. 6. - NJ; Z

NĚMECKÝ JAZYK
- PS: Opakovací test ze 4. lekce (2. část): s. 53/5, 6 (slovesa piš v infinitivu - končí na -en), 7, 8.
Příště bude kontrola celého opakovacího testu ze 4. lekce.
ZEMĚPIS
Opakování Asie 15.6. a 18.6.

1. První úkol- podle webu si dát zápisy do pořádku a nalepit i pracovní listy do sešitu.

Na začátku roku jistě budete opakovat, takže sešit se Vám bude hodit.

2. Učebnice str. 43/cv 1 (Pracujte s atlasem, učebnicí)

3. On-line testování

http://www.testpark.cz/…477

15. 6. - F; M

FYZIKA

Hydrostatický tlak

1/ŠS 

uč.str.110- opsat žlutý rámeček

tabulka: fyzikální veličina     značka         jednotka
              hydrostatický tlak      ph                Pa/paskal/
              hloubka                     h                  m
              hustota                     ró                 kg/m3
           gravitační konstanta     g                  N/kg
za g se do výpočtů dosazuje 10N/kg
ve vodě vzroste hydrostatický tlak o 10 kilopascalů na každý metr hloubky
2/ str.111 opsat modelový příklad/označeno trojúhelníčkem/
3/ Hydrostatický paradox
hydrostatický tlak závisí jen na hloubce, nezávisí na ploše ani množství kapaliny
názorný obrázek je v uč.str.109/obr.2.14 -  nakreslit/úlohu č.7 neřešit/
ve všech nádobách je stejný hydrostatický tlak, protože hladina je ve stejné výšce
 Vztlaková síla
1/zapsat do ŠS- je to síla, která působí na těleso  ponořené do kapaliny
- působí směrem vzhůru
-závisí na objemu ponořené části tělesa
Archimedův zákon
těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno  vztlakovou silou, tato síla je stejná jako tíha kapaliny, kterou těleso vytlačí 
výpočet vztlakové síly:  Fvz. = V*ró*g
tabulka: fyz. veličina    značka   jednotka
                vztlaková síla      Fvz.             N
                objem tělesa       V                 m3 
           hustota kapaliny     ró             kg/m3
          gravitační konstanta    g          N/kg
2/ uč. str.115-120 přečíst
3/ najít  pořad Rande s fyzikou  díl :Tlak v tekutinách
MATEMATIKA ARITMETIKA
Úrokování
datum, nadpis a
Příklad
Z vkladu 28 000 kč připsala banka paní Růžičkové za rok úrok  420 Kč.
Určete příslušnou úrokovou sazbu.
I. pomocí trojčlenky
100 % ........ 28 000 Kč
x % .............       420 Kč
x/100 = 420 / 28 000
x = 420 . 100 / 28 000
x = 1, 5 %
Úroková sazba činila 1,5 %.
II. pomocí vzorce
č= Z.p
p = č/ Z
p = 420 / 28 000
p = 0, 015 tj. 1,5 %

Úroková sazba činila 1,5 %.
III. přes 1 %
1 % z 28 000 je 280 Kč
420 / 280 = 1,5 %
PS str. 52 / cv. 1, 2

12. 6. - ČJ; NJ; M; AJ; D

ČESKÝ JAZYK - sloh
ZápisPozvánka
- na jakou akci zveme
- datum + přesný čas
- místo konání
- údaje o programu
- místo a datum (kde a kdy pozvánku píšeme)
- podpis + funkce (např. žáci třídy 7. A, pořadatelé)
Často používáme ustálená vyjádření (zveme vás, dovolujeme si vás pozvat, těšíme se na setkání, přiveďte i své přátele a známé apod.).
úkol: Na internetu si vyhledej různé pozvánky a poté napiš pozvánku na školní jarní akademii - se všemi náležitostmi. 
NĚMECKÝ JAZYK           
Kontrolauč. s 51/3 - č. j.: ich spiele; du spielst; er, sie, es spielt; č. mn. wir spielen; ihr spielt; sie spielen; č. j.: ich tanze; du tanzt; er, sie, es tanzt; č. mn.: wir tanzen; ihr tanzt; sie tanzen; č. j.: ich ich mache Gymnastik; du machst Gymnastik; er, sie, es macht Gymnastik; č. mn.: wir machen Gymnastik; ihr macht Gymnastik; sie machen Gymnastik; č. j.: ich bastle; du bastelst; er, sie, es bastelt; č. mn.wir basteln; ihr bastelt; sie basteln 
uč. s. 51/4. a) - stanuji - hraješ fotbal - on cvičí - nekutíme/nevyrábíme si - vaříš - Petra se směje - fotografuješ - Jan zpívá - ona nefotografuje - malujeme - hrajete tenis - on hraje karty - ona hraje na housle - on hraje domino - hrají košíkovou - hrajete bingo - hraji lední hokej - kutíš/vyrábíš si - hrajete na kytaru - tancují čaču - Petra tancuje tango - tancuješ polku - babička tancuje polku - Verena necestuje pěšky - ono nemaluje - zpívají - ona zpíváu 3. osoby č. j. se uvádí zájmeno (on/ona/ono), abychom věděli, kdo je podmětem
- uč s. 51/4.b) - doplnit + přeložit: vzor: ich spiele - hraji,....
- PS: Opakovací test ze 4. lekce: s. 52/2, 3, 4 (časové údaje napiš, vzor: 14:30 - uváděj dobu odpoledne)
MATEMATIKA ARITMETIKA
Úrokování
do šk. sešitu nadpis , datum a zapsat pojmy
v bankovnictví:
Z ... základ
a) vklady  ( jistina) ... peníze si ukládám do banky tzn. spořím
b) úvěry .. peníze si od banky půjčuji
p ... procenta
úroková míra  ( úroková sazba ) ... %  ze základu
č ... procentová část
úrok ... odměna banky
Příklad:
Vklad do banky činil 120 000 kč. Úroková sazba byla 2,5 % . Kolik budu mít peněz na účtě po 1. roce?
( pozn. je to pouze teoretický příklad, ve skutečnsoti je úroková sazba velmi nízká např. 0, 1% )
výpočet rychlý: 
I. pomocí vzorce
č = Z . p
1,025 . 120000 = 123 000Kč
proč 1,025?? 100% + 2,5% = 102,5 % tj. 1,025
kde ... Z=120 000  p=1,025   a č=?
rovněž mohu počítat
II. pomocí trojčlenky
x                  .......... 102,5 %
120 000 kč ......... 100 %
x / 120 000 = 102, 5 / 100
x = 102, 5 . 120 000 / 100
x = 123 000 Kč

III. pomocí 1 %
1% ze základu je 1% ze 120 000 tj 1200 kč
102,5 % je    1200 . 102, 5  = 123 000 kč
Po prvním roce budu mít v bance 123 000 Kč.
Zjisti, co je rpsn. Napiš si do sešitu.
úlohy ke kontrole
PS str. 51/ cv. 5  150
PS str. 51 / cv. 7  543 žáků, všichni nehlasovali
PS str. 51 /cv. 8 2000 semen
PS str. 51 / cv. 9  8900 Kč
PS str. 51 / cv. 10 8557 kč zaokrouhleno na desetikoruny 8560 kč
PS str. 52 / cv. 11  450 žáků
PS str. 52 /cv. 12  25 žáků, jeden nepsal
PS str. 52 / cv. 13  51, 8 km/h
ANGLICKÝ JAZYK
Dnes neposílám žádnou přípravu, protože budete tento den věnovat svým restům z angličtiny.
DĚJEPIS
 České země za vlády Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II.
zápis: 1526- Ferdinand Habsburský - v Čechách zvolen, na Moravě a ve Slezsku přijat za krále
                     - katolík, snaha rekatolizovat české země pomocí jezuitského řádu
                     - centralizace moci do Vídně
                     - Ferdinand poráží stavovské povstání (koalice měst a šlechty), města tvrdě potrestána- zbavená svých, svého majetku a postavení
1564- Maxmilián II.- za jeho vlády vznik České konfese (náboženský kompromis husitů a jednoty bratrské)
Rudolf II. - přenáší sídlo z Vídně do Prahy, která se stává centrem kultury a vědy
                  - podporuje umění a vědu (alchymie, astrologie)
                  - bez dědiců, trpěl vážnou duševní chorobou a o jeho místo usiluje jeho bratr Matyáš
                  - ponechává si Čechy, Morava, Uhry a Rakousko získávají Matyáše jako panovníka
                  - 1609 - vydán Rudolfův majestát- zrovnoprávnění všech náboženství
a pro lepší orientaci v historii se můžete mrknout na Ferdinanda I.

11. 6. - M; ČJ; Z; Př

MATEMATIKA GEOMETRIE
Objem hranolu
úlohy ke kontrole
PS str. 54 / 1 a) V = 12,18 cm3  tj. 12 cm3  b)  V =15, 048 cm3 tj. 15 cm3
c) V = 10, 35 cm3 tj 10 cm3 d) V = 16,2 cm3 tj. 16 cm3
PS str. 56 / cv. 2  V = 51, 3 cm3 tj. 51 cm3
PS str. 56 / cv. 3  V = 39,69 cm3  tj. 40 cmš
PS str. 56/ cv. 4 V = 5, 6 cm3  m= 56, 16 g
PS str. 56 / cv. 5  V = 525 l
PS str. 57 / cv. 6  V = 42 000 m3
PS str. 57 / cv. 7  m= 58, 8 kg   Může jich naložit šest, tj. 352,8 kg.

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Kontrola: uč. s. 73/2. a) - jsou to dějové názvy, původně slovesa, od kterých jsou odvozeny: vrnět, šmejdit, hemžit se, šustět/šustit, šťourat, rabušit

s. 74/3 - odvozovací přípony: -ec, -tel, -íř, -ník, -ič, -ář, -čí, -ač, -átor, -ník, -ař, -tel

s. 74/5 - Pavla Zichová, Emilie Marko, René Nová, Jiřina Štěpánková, Jindřiška Nekulová, Antonie Kočí/Kočová, Karla Janů/Janová (řidčeji)
s. 74/6. a)b) - vzdělanec- vzdělanost; nešťastník - neštěstí; dlouhán - délka; lakomec - lakota/lakomství; lenoch - lenost; stařec - stáří/staroba
s. 75/12. a) - kamení, trní; b) - borůvčí, křoví, lidstvo, smrčí, vodstvo, plachtoví, zrní, rostlinstvo
s. 79/4 - sklonit, zcestovalý, se srazilo, zcukernatělý, sbírka, zprostit, zchátralá, shluk, zčeřit, shledání, splavný, ztotožnit, sborový zpěv, zběsile sjíždět, nesrozumitelné zkratky, scvrklé, zcela zdravý, se sblížili, scedit, sčítat zlomky, sdělit zkušenost
Zápis: Odvozování přídavných jmen
- od sloves tvoříme příd. jm. s významem: a) účelovým, př. hasicí přístroj (za účelem hašení), balicí papír (za účelem balení); b) probíhajícího děje, př. lidé hasící požár (vykonávají činnost, děj - hasí), balící žena (vykonává činnost, děj - balí); liší se v délce samohlásky
- uč. s. 77/5, 6 - vzor: Fotbalista hrající....
- uč . 82 - 83/prostudovat žluté rámečky a poté vypracovat: uč. s. 82/2; s. 82 - 83/5 - vzor: Ze států střední Evropy byla na kongresu zastoupena pouze Spolková republika Německo. Pozor na velká písmena!
ZEMĚPIS
Závěrečné opakování -Asie
1. Připomínám, zaslání úkolu z 8.6., (kdo ještě nezaslal).
2. Učebnice str. 43 opsat do sešitu zepředu oranžový rámeček(dole).
3. Učebnice strana 43/cv. 3 ústně
PŘÍRODOPIS
Jednoděložné rostliny
1/uč. str.111-112 přečíst
2/ŠS zápis
Krtičníkovité -
str.112 shrnutí, str. 111-112  vypsat druhy
Jednoděložné rostliny
znaky: listy se souběžnou žilnatinou
             květ - většina druhů má všechny květní lístky stejné = okvětí
Amarylkovité 
opsat str.113 shrnutí
druhy - rozdělit na pěstované na zahrádkách a na pokojové
3/ Liliovité
str.114-116 - přečíst a prohlédnout obrázky/většinu druhů znáte/
4/ŠS
shrnutí str.116
druhy rozdělit na - planě rostoucí, užitkové, okrasné

10. 6. - M; ČJ; Vo; Aj

MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet základu

do šk. sešitu nadpis, datum a
Uč. str. 123 / cv 7
PS str. 51 / cv.
 10
PS str. 52 / cv. 11, 12, 13

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis:
Prokletí básníci
- jejich označení se objevuje v 19. stl.
- vzpouzejí se x pravidlům společnosti
- často píší o zakázaných a nemorálních tématech
Francois Villon (čti fransua vijon)
(1431 - 1461)
- 1. prokletý francouzský básník, tulák, bohém
- v dílech: ironie, výsměch (společnosti, smrti, chudobě)
"Závěť (Velký testament)" - básnická zpověď, hodnotí svůj život
"Odkaz (Malý testament)" - ironické verše
Francois Rabelais (čti fransua rablé)
(1494 - 1553)
- francouzský satirik, kritik, lékař
- satirický román: "Gargantua a Pantagruel" - vyprávění o dvou obrech (otci a synovi); výsměch středověkým přežitkům, hlouposti; důraz klade na zdravý rozum, logiku
- uč. s. 38/F. Villon; F. Rabelais - prostudovat
- PS: s. 55 - 56/1. - 8. úkol
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Zápis
Morálka 
- správné chování
- souhrn pravidel o mravním chování, co je dobré a co zlé
- nejznámější morální kodex je Desatero přikázání boží
Mravnost
- čím se členové určité společnosti opravdu řídí (s otrokem se mohlo zacházet podle uvážení, nebyl člověkem)
Mrav=zvyk, obyčej
Etika
- vědní obor zabývající se mravností, věda o morálce
Všeobecné mravní hodnoty:
- úcta k druhým
- tolerance
- úsilí o spravedlnost
ANGLICKÝ JAZYK
Revision - Present continuous -TB 98/6 – odpovědět na otázky, 7- co víš o těchto místech, 8- kde se tato města nacházejí – vše do školního sešitu

9. 6. - ČJ; M; AJ; D; Př

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Kontrola: - uč. s. 71 - 72/4. a) - odvozené příponou: slivoně, slupkou, obecně, látkovou, odolnost, imunitní; odvozené předponou: přišly, vytvoří, neklidu, posílí; skládáním: šedomodrými, jihoevropských, pološvestky; zkracováním: apod. (a podobně)
4. b) - vitaminů, optimalizují, sacharidů, nervozitě, organismu, stresu, imunitní, systém
uč. s. 72/5 - historik - dějepisec; pozitivní - kladný; bilaterální - oboustranný/dvoustranný; automaticky - samočinně; deprese - sklíčenost; konkurz - soutěž; sociální - společenský; realizovat - uskutečnit; evidentní - zřejmý; iluze - zdání; klient - zákazník; interview - rozhovor
uč. s. 72/6 - akustika, exkurze/exkurse, bibliografie, prezident/president, byznys, archiv/archív, displej, kurz/kurs, oxidace, hieroglyf, drogerie/drogérie, iritovat, marketing/marketink, pedikúra
uč. s. 72/7. b) - sousloví vzniklá ze dvou slov
- úkoly:
- s. 73/2. a) - vzor: vrnět,...
- s. 74/3 - vzor: -ec,...
Zápis do ŠS:
Přechylování
- tvoření ženských podob od mužských
- př. Opavan - Opavanka; lékař - lékařka; Novák - Nováková
- patří do odvozování
- s. 74/5 - vzor: Zichová,....
- s. 74/6. a) + b) - pouze 6 slov; vzor: vzdělanec - vzdělanost
- s. 75/12. a)b) - vzor: borůvčí,...
- s. 79/4, 5. a)b)
MATEMATIKA GEOMETRIE
Objem hranolu
PS str. 56 / cv. 5 ( podstavu tvoří lichoběžník)   výsledek objemu  v rámci nácviku převodních jednotek 
, vyjádři v litrech
PS str. 56 / cv. 6 v analogii cv. 5    nutný náčrt výkopu
PS str. 56 / cv. 7 v analogii cv. 5 , nutný náčrt obrubníku
pro výpočet hmotnosti použijeme hustotu ró = 2100 kg/m3 ... nutné převést na 2,1 g/ cm3     protože objem V dosadíme v cm3 a výslednou hmotnost m v převedeme na kg.
ANGLICKÝ JAZYK
Revision L 8 - We´re going to England in May – TB 96/1,2 97/5 – písemně do školního sešitu
DĚJEPIS
zápis: Španělsko
1516 - na trůn usedá Karel V. - katolík, panovník svaté říše římské , za jeho vlády dochází k absolutismu
1556-  vlády se ujímá jeho syn Filip II. - fanatický katolík, Španělsko ztrácí převahu na moři - porazili jej Angličané a taktéž ztrácí  bohaté Nizozemí
 Nizozemí
- bohatá španělská provincie, která odvádí Španělsku velké daně
- Španělé pronásledují hugenoty (protestanti), omezují jejich práva, do jejich čela se postavil bohatý šlechtic Vilém Oranžský - svrhl španělského krále a vyhlásil samostatnost na Španělsku
- obyvatelé se stávejí občany a podíl jejich moci se odvíjí od množství jejich majetku - čím více majetku, tím více moci
odpovězte na otázky na str. 131 a 132
PŘÍRODOPIS
Hluchavkovité
1/uč. str.110-111 přečíst a podívat se na obrázky druhů hluchavkovitých
2/ŠS
-  opsat shrnutí str.111
-  nakreslit květ hluchavky str.110
- podle učebnice vypsat druhy hluchavkovitých, které jsou
a - planě rostoucí
b - používané jako koření
c - pěstované jako léčivky

8. 6. - Informace; M; NJ; Z; F

INFORMACE:

Vysvědčení + učebnice

Pedagogická rada rozhodla, že v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 na vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 budou žáci hodnoceni známkami. Známky vycházejí z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době do 10.3., kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy + podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku + podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.O způsobu předávání vysvědčení vás budu informovat po vydání pokynů MŠMT. Učebnice se budou vybírat až na začátku nového školního roku.

Ředitelské volno

- pondělí 29. 6. + 30. 6. 2020

Sběr papíru 

- čtvrtek 18. 6. + pátek 19. 6. (dopoledne) - sběr pouze papíru (noviny, letáky, časopisy, katalogy, telef. seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb). Je možné balit do kartonové krabice, jinak karton NE. Pokud nebudou přistaveny kontejnery, nedávejte, prosím, sběr ke škole. Vše svázané pro případ větru.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet základu
do šk. sešitu nadpsi, datum a
Uč. str. 123 / cv 6
PS str. 51 / cv. 5, 7, 8, 9

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 50/14 - Wir müssen zu Hause etwas kochen. Ich muss zu Hause Mathe lernen. Ihr müsst noch heute ein Bild malen. Muss Sascha Klavier spielen? Müssen Sie auch am Samstag arbeiten? Meine Oma muss einen Kalender kaufen.
s. 50/15 - Spaghetti kochen; Gitarre spielen; Basketball spielen
s. 50/16 - 1 - Hallo!....; 2 - Hi, Tomi!....; 3 - Das ist…..; 4 - Am Freitag?.....; 5 - Super!.....; 6 - Alles klar…..
- uč. 51/3 - doplnit a vyčasovat slovesa do ŠS: vzor: spielen - hrát, hrát si: č. j. - ich spiele; du spielst;....č. mn. - wir spielen;...
překlad: Gymnastik machen - dělat gymnastiku; basteln - kutit, vyrábět
- uč. 51/4. a) - přeložit ve správné osobě a čísle: vzor: ich zelte - stanuji - …. neznámá slovíčka si vyhledej
ZEMĚPIS
Opakování regionů Asie
Vypracujte pracovní list a pošlete na můj e-mail eva.justova@zsbrezno.cz do 11.6. ( kdo má tiskárnu PL vytiskne a vyplní - pošle foto práce. Kdo ne, napíše do emailu pouze číslo otázky + odpověď). Pracovní list je opět v příloze.
FYZIKA
Tlaková síla kapalin
1/ uč.str.105 -108
pokusy si můžete udělat/raději někde venku/,  budete si líp pamatovat
2/ŠS zápis
tlaková síla kapaliny působí na dno, stěny nádoby i na plochy předmětů, které jsou ponořené v kapalině
příčinou jevu je gravitační síla země
tlaková síla se zvětšuje s hloubkou a závisí na hustotě kapaliny
vzorec:   F = S*h*ró*g
tabulka:  fyzikální veličina     značka     jednotka
                       síla                            F               N
                      plocha                       S               m2
                       hloubka                    h               m
                     hustota                      ró            kg/m3
               gravitační konstanta    g              N/ kg
3/str.107  opsat modelový příklad

 

5. 6. - Informace; AJ; NJ; ČJ; M; D

INFORMACE!

Kompletní sada sešitů na příští školní rok stojí 200 Kč, zakoupíte u paní učitelky Mokrejšové.

ANGLICKÝ JAZYK

Reading, speaking - přečtěte si oba pracovní listy a odpovězte písemně do sešitu na otázky na konci textu

Italy-1_3

Italy-2_3

NĚMECKÝ JAZYK

Kontrola: PS: s. 49/13. a) - du musst, er/sie muss, ihr müsst, sie müssen, wir müssen, Sie müssen

13. b) - Ihr müsst; Sie muss; Ihr müsst; Wir müssen; Unsere Klasse muss; Kai muss; Mein Onkel muss; Seine Freunde müssen

- PS: s. 50/14 (dle uvedeného vzoru); 15 (dle uvedeného vzoru - slovesa v infinitivu dát na konec slovního spojení); 16 (očíslovat ve správném pořadí + přeložit do ŠS)
ČESKÝ JAZYK - sloh
Kontrola: uč. s. 171/1. a) výtah: např. Po období rozkvětu za vlády Karla IV. se České království propadlo do krize, kterou vyvolala morová epidemie v roce 1380. Mor způsobil prudký úbytek obyvatelstva a krizi celého hospodářství. Středověcí lidé chápali mor jako projev božího hněvu. Často viděli průvodce katastrofy v samotné církvi, kterou obviňovali, že se odvrátila od křesťanských ideálů. Ozývaly se hlasy volající po nápravě církve i celé společnosti.
výpisky - individuálně dle důležitosti a zajímavosti
uč. s. 171/1. b) - např. morová epidemie, úbytek obyvatelstva, krize hospodářství, představa konce pozemského světa, kritika církve
Zápis: Žádost
- úřední doklad, obracíme se na různé úřady a organizace
Uvádí se:
- věc, o kterou se žádá
- přesná formulace žádosti
- zdůvodnění, popř. další okolnosti, které lze uvést na podporu žádosti
- poděkování a pozdrav
- místo a datum
- podpis + funkce (např. předseda třídy 7. A)
- popř. přílohy (počet)
- úkol: Na internetu si vyhledej různé žádosti a poté napiš žádost o uvolnění z výuky na 3 dny z důvodu jazykového kurzu/sportovního soustředění - se všemi výše uvedenými  náležitostmi.
MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet základu
PS str. 50 / cv. 1, 2
PS str. 51 / 3, 4
DĚJEPIS
zápis: Reformace v Anglii
má jiný průběh než v ostatních zemích, novou církev zavádí sám panovník
1485 - vládnou Tudorovci - Jindřich VIII. - protože neměl mužského následníka, tak se chtěl nachat se svou ženou rozvést
- papež rozvod nepovolil, a proto se Jindřich zakládá novou anglikánskou církvi - učení vychází z Lutherových myšlenek
- jsou pronásledováni katolíci a katolická církev
1553 - na trůn nastupuje jeho první dcera Marie (katolička), která zase naopak pronásleduje anglikány
1558 - se trůnu ujímá druhá Jindřichova dcera Alžběta I.(alžbětinská doba)- velmi moudrá a prozíravá panovnice, nepronásleduje katolíky, za její vlády dochází k rozkvětu hospodářství a kultury (Shakespeare) a Anglie se stává námořní velmocí (podpora korzárů)
1603 - vlády se ujímá její příbuzný skotský král Jakub Stuart
projděte si otázky na str. 127 a opět se můžete mrknout na tyto ukázky  o Jindřichovi a Alžbětě

4. 6. - ČJ; M; Z; Př

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 71/3 - odvozováním: televizní, vydávat, poctivec, pradávný, prázdniny; skládáním: obranyschopný, hrozno (hroznové víno), hlavolam, velehory; zkracováním: Čedok (Česká dopravní kancelář)
- uč. s. 71 - 72/4. a) - stejným způsobem jako u 3. cvičení/s. 71, navíc rozlišit odvozování příponami/předponami
- uč. s. 72/4. b) - slova přejatá: vitaminů,...celkem 8
- uč. s. 72/5 - vzor: historik - dějepisec,...
- uč. s. 72/6 - u některých slov cizího původu existují pravopisné varianty, například: exkurze/exkurse (obojí je správné, častěji používané se uvádí jako první)
- uč. s. 72/ prostudovat žlutý rámeček nad 7. cvičením, poté odpovědět na otázku 7. b)
MATEMATIKA GEOMETRIE
Objem hranolu
PS str. 56 / cv. 2 ( načrtni si od ruky trojboký hranol a doplň si do náčrtu rozměry , potom si podstavu narýsuj podle Vsss a změř výšku )a počítej objem
PS str. 56 / cv. 3
PS str. 56/ cv. 4 postupuj jako ve cv. 2 
a následně vypočítej hmotnost ..m
m = ró . V    kde ró ... hustota
ZEMĚPIS
Centrální a severní Asie
1. Opakování učebnice str. 42/cv. 2, 3, 4, 5 a 6
2. On-line testování (státy Asie- můžete si pomoci atlasem)
https://www.umimefakta.cz/…321
PŘÍRODOPIS
Hvězdnicovité
1/ŠS zápis samostatně
- shrnutí str.109
- nakreslit obr.92/str.107 rozříznutý květ, jeden květ, nažka s chmýrem
str.107-109 najít a vypsat rostliny z čeledi hvězdnicovité, které patří mezi
- užitkové
- léčivky
 - planě rostoucí plevele
 - okrasné
2/ opakování brukvovité, lilkovité
CS str.95/1,2,3,5
     str.101/1,2,3,4,6

3. 6. - M; AJ; ČJ; Vo; F

MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet základu....Z

do šk. sešitu datum, nadpis a :
Příklad:
Procházkovi si zakoupili u CK zájezd na last minute.Za zájezd zaplatili 

11 200 kč
za osobu, což odpovídá 70 % původní ceny. ( 30% sleva) Jaká byla původní cena zájezdu?
I. pomocí vzorce
č = Z. p
Z = č . 100/ p 
dosadím   
Z= 11 200 . 100 / 70
Z = 16 000

Původní cena zájezdu  (před zlevněním ) byla 16 000 kč na osobu.

II. pomocí trojčlenky
   x        Kč  ....... 100%
11 200 Kč ........   70 %
x / 11 200 = 100 / 70
x            = 11 200 . 100 / 70
x            =  16 000 kč

Původní cena zájezdu  (před zlevněním ) byla 16 000 kč na osobu.
III. pomocí 1%
11 200 Kč vydělím  70
11 200 / 70 = 160 Kč ....
1%
100% ... Z = 160 . 100 = 16 000 Kč

Původní cena zájezdu  (před zlevněním ) byla 16 000 kč na osobu.
Uč. str. 122 / 1 ústně
Uč. str. 123 / 2 ústně
Uč. str. 123 / 3 písemně do šk. sešitu

ANGLICKÝ JAZYK

Revision L8 - v TB vypracovat písemně do školního sešitu 123/1,2

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis:
Dante Alighieri
(1265 - 1321)
- italský básník
- epická báseň (rozsáhlá): "Božská komedie" - 3 části: Peklo, Očistec, Ráj; námět vychází z bible; putování autora třemi záhrobními říšemi=pouť člověka za spásou, poznáním, Bohem, světlem
Francesco Petrarca
(1304 - 1374)
- italský básník lásky a pozemského života
- sbírka: "Sonety Lauře" - milostné verše věnované jeho zemřelé dívce; radostné i smutné - uč. s. 37/žlutý rámeček/sonet - přepiš do sešitu
William Shakespeare
(1564 - 1616)
- anglický dramatik (36 dramat) a básník
- náměty: anglická a italská historie, antika, lidové básně a balady
- často o emancipovaných a energických ženách - odporují mužům, mají vlastní názor 
- komedie: "Zkrocení zlé ženy"; "Sen noci svatojánské"
- tragédie: "Hamlet"; "Othello"; "Král Lear"; "Romeo a Julie" (o nešťastné lásce dvou mladých lidí; spor Monteků a Kapuletů; místo: italská Verona; boj o právo člověka na život, lásku, samostatné určení osudu)
- dramata se hrají dodnes po celém světě 
- uč. s. 37 + s. 40/prostudovat výše uvedené autory
- PS: s. 58 - 59/1. - 8. úkol (5. úkol dobrovolně)
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Zápis: Rovnost a nerovnost mezi lidmi
Rovnost - zajištěna Listinou základních práv a svobod
- bez ohledu: rasy, národnosti, náboženství, politické příslušnosti, majetku, sociálního postavení (zedník x lékař), původu.
ALE!
- rovnost nemůže být automaticky ve všech oborech lidské činnosti (příklad - uklízečka nemůže zastoupit chirurga,...)
Nerovnost je v úrovni: nadání, schopností, vzdělání, společenského postavení, věku,..., jinak by mohla být v galeriích Mona Lisa společně s mazanicí amatéra.
FYZIKA
Pohyb těles v kapalině
1/ ŠS 
závisí na hustotě tělesa a hustotě kapaliny
str.123/obr 2.35 nakreslit
str.124 opsat tabulku/můžete vynechat 3. sloupeček/
str.125 opsat žlutý rámeček
 str. 126 -  co je to hustoměr
 str.127 body a, b a k tomu patří obr.2.40
2/ zopakovat si vlastnosti kapalin a tlak v kapalinách

2. 6. - Př

PŘÍRODOPIS

Bobovité/dříve Vikvovité/

1/ ŠS 
- zapsat shrnutí str. 106
- nakreslit schema květu str.104 obr.86/jen část obrázku/
 - str.104 zapsat podzemnice olejná
- planě rostoucí bobovité rostliny str.105-106
- str.106 zapsat trnovník akát
- štědřenec odvislý- prudce jedovatý nízký stromek nebo keř, označuje se jako zlatý déšť/podle květenství/ 
 poznámka: na jaře kvetoucí keř, běžně nazývaný zlatý déšť je botanicky keř s názvem Forsytie, česky zlatice
2/ CS opakování pryskyřníkovité, růžovité
 otázky str.90/2,3
              str.93/1-6

2. 6. - ČJ; M; AJ; D

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 68/1.b) - slova a slovní spojení, ze cvičení 1.a) mají pouze jeden význam, který je přesně vymezený, jsou to odborné názvy
uč. s. 68/2 - domácí termíny: rod dvouděložných, čeleď růžovitých, slivoň trnka, slivoň švestka; cizí termíny (latinské): Prunus, Prunus spinosa, Prunus cerasifera, myrobalán, Prunus domestica
uč. s. 69/4 - raketoplán - astronautika; antibiotikum - medicína; databáze - výpočetní technika; mýtné - doprava; kyselina ribonukleová - chemie; bekhend - sport (tenis); roaming - telekomunikace; oktáva - hudba; akcie - ekonomie; krásnoočko zelené - biologie
Zápis: Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování 
1. Tvoření nových slov: a) odvozování: příponami (vod-ní); předponami (ná-pis); předponami + příponami (ná-ram-ek)
                                   b) skládání: zeměpis
                                   c) zkracování: zkratky (ZŠ); slova zkratková (Četka)
2. Přenášení nového významu - metafora a metonymie: hvězda
3. Spojování slov v sousloví: lehký průmysl, základní škola
4. Přejímání slov z cizích jazyků: disketa, fotbal
- uč. s. 70 - 71/prostudovat žluté rámečky
- uč. s. 71/3 - vzor: odvozováním: televizní,...
                              skládáním: obranyschopný,...
                              zkracováním: ....
MATEMATIKA GEOMETRIE
Objem hranolu
PS str. 54 / cv. 1  potřebné údaje pro výpočet si změř, dosaď Sp dle náčrtu ( a) b)trojúhelník, c) kosodelník d) lichoběžník )
ANGLICKÝ JAZYK
Reading, writing - AB - 73/3 (true X false),4 (past simple),5 (answer the questions)
DĚJEPIS
zápis: Reformace a její důsledky 2.
Reformace ve Francii
i ve Francii (hugenoti), Švýcarsku, Nizozemí  se začínají šířit Lutherovy myšlenky, známějším a více radikálním představitelem se stává Jan Kalvín (kalvínovci) - souhlasí i s pronásledováním vrchnosti poddanými, která nedodržuje křesťanské zásady
- ve Francii u moci rod z Valois, který je katolický - snaha uklidnit situaci sňatkem katolické princezny s vůdcem hugenotů Jindřichem Navarským
- 23.- 24. 8. - bartolomějská noc- katolíci povraždili v Paříži hugenoty, kteří se sjeli na královskou svatbu
Jindřich Navarský přestupuje na katolickou víru, později vydává Edikt nantský, který zrovnoprávňuje obě náboženství
a pro představu, co se otřesného odehrálo osudné noci z 23. na 24. 8., posílám tuto ukázku :

1. 6. - UPOZORNĚNÍ; Z; M; NJ; F

Upozorňuji na webové stránky školy: "Organizace konzultací v ZŠ Březno od 8. 6. 2020 - II. stupeň."

ZEMĚPIS

Severní Asie - Sibiř
1. Učebnice strana 40 - 41 prostudovat, prohledni si i obrázky.
2. Zapis do sešitu opsat, nebo vytisknout a vlepit.

Severni-asie-zapis

MATEMATIKA; NĚMECKÝ JAZYK; FYZIKA: Dárek ke Dni dětí - tyto hodiny bez nových úkolů.

29. 5. - ČJ; NJ; M; AJ; D

ČESKÝ JAZYK - sloh
Jen stručně pro zopakování zápis:
Výtah
- nejdůležitější, nejzajímavější myšlenky
- zachycuje přehledně, ale stručně stavbu celého textu v jeho následnosti
Výpisky
- vypisujeme pro nás nejdůležitější, nejzajímavější myšlenky
- nemusí být souvislé 
- uč. s. 170 - 171/Čechy před začátkem husitství: opakovaně přečíst ukázku a poté vypracovat úkoly s. 171/1.a) + ještě i výpisky, s. 171/1.b) - vzor: morová epidemie, úbytek obyvatelstva,....
- klíčová slova: pojmenování nejdůležitějších faktů z daného textu
NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 44/3 - řazení dle obrázků: am Morgen - ráno; am Vormittag - dopoledne; am Mittag - v poledne; am Nachmittag - odpoledne; am Abend - večer; in der Nacht - v noci
- slovíčka 4. lekce s. 55 od können po der Kalender (napsat + naučit)
- Zápis: Časování způsobových (modálních) sloves müssen a können - PS: Přehled učiva s. 5 (na konci stránky) - přepsat + naučit + ještě dopsat a vyznačit v časování: - č. j. bez přehlásky; - 1. os. č. j. = 3. os. č. j., obě osoby bez koncovky
- PS: s. 49/13. a)b) - pro správné doplnění si musíš věty přeložit
MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet počtu procent ...p

do školního sešitu datum, nadpis a:
Uč. str. 125 / 7, 8
PS 50 / 13, 14, 15
úlohy ke kontrole
PS str. 49 /4   AJ 78%  NJ 9%  jiné 13 %
PS str. 48 / 5 chlapci 55, 82 % a dívky 44, 2 %
PS str. 48/6 18,18%
PS str. 48 /7 28,5%

PS str. 48 / 8 58,9%
PS str. 48/9 31,6%
PS str. 48 /10  26,37%

PS str. 48/11  o 30%
PS str. 48 /12  o 1900 kč o 10,67%
PS str. 49 /13 běžná cena 7250,-Kč a zaváděcí 5800,-Kč
PS str. 49 / 14 a) o= 67,2 cm a  S= 282,24 cm2  b) o 12% a  o 25,44 %
PS str. 49 / 15 jedničku 14, 8%  dvojku 29,6%  trojku 44,4% čtyřku 11,1%
ANGLICKÝ JAZYK
Reading - AB -  72/ 1,2  We´re going to England in May
DĚJEPIS
Humanismus, renesance
pozor zápis
Reformace a její důsledky 1.
- kritika církve za prodávání odpůstků, chování církevních hodnostářů, kritika církve jako instituce
Německá reformace
Martin Luther -  v roce 1517 přibil na vrata kostela ve Wittenburgu 95 článků, kde kritizoval církev a prodávání odpůstků
- papež mu pohrozil vyobcováním z církve, protože Luther veřejně spálil papežovu listinu o jeho vyloučení
- zastala se ho německá šlechta, kázal v mateřském jazyce (Bibli přeložil do němčiny) a po vzoru husitů praktikoval podobojí
- 1555 - vyhlášen tzv. Augsburský mír- který znamenal " koho panství, toho náboženství" - došlo ke zrovnoprávnění katolíků s luterány ( název od Luthera), poddaní přijímají náboženství své vrchnosti, v případě nesouhlasu  s vybraným náboženstvím se mohou odstěhovat na panství, které vyznává stejné náboženství jako oni
- je posílena moc knížat na úkor panovníka, Karel V. postoupil svůj trůn svému mladšímu sourozenci Ferdinandovi I.
odpovědět otázky na str. 125

28. 5. - ČJ; M; Z; Př

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 67/2: rys - 1) výrazná, charakteristická čára, rýha; 2) charakteristická vlastnost; 3) narýsovaný výkres; podle - 1) předložka s významem umístění po délce něčeho (jít podle lesa); 2) příslovce odvozené od přídavného jména podlý - bezcharakterně, ničemně (jednat podle); drát - 1) kovový výrobek (ostnatý drát); 2) rozdírat (větve mu draly šaty); 3) strhávat, škubat (drát peří) 
s. 67/3.a)b): kolej - kolejnice na dráze, homonyma (studentská ubytovna); list - část rostliny, mnohoznačné (list papíru); vlna - vlnění, pohyb, homonyma (příze k pletení); hlavička - část těla, mnohoznačné (hlavička špendlíku)
s. 67/4: v postýlkách - v postelích; ouška - uši; očička - oči; hlavičky - hlavy
s. 68/7.a) - začíná se stmívat, smráká se, blíží se večer; b) - padat - základní význam: klesat k zemi, metonymický význam: umírat (v boji), ztrácet se (únava z něho padá), pronikat (tma padla do údolí); klekání - základní v.: klečení, metonymický v.: zvonění k modlitbě (klečení při ní)
Zápis: Odborné názvy (termíny)
- slova s přesným významem
- jednoznačná
- domácí původ (sloveso, loď, buňka,...)
- cizí původ ( elektřina, gotika, molekula,...)
- jednoslovné (mluvnice, jelenovití,...)
- víceslovné (kyselina sírová, věta jednoduchá,...)
- soubor termínů jednoho oboru - terminologie (odborné názvosloví)
- uč. s. 68/1.b); 2. cvičení
- uč. s. 69/4 - vzor: okluzní fronta - meteorologie;...
MATEMATIKA GEOMETRIE
Objem hranolu
do šk. sešitu nadpis, datum a:
V = Sp . v
V .... objem  ( udává se v jednotkách krychlových m3, dm3 , cm3  nebo hl, l, dl, ml )
převodní jednotky si zopakuj dle schematu
připomínám , že :  1 dm3 = 1 l     1 cm3 = 1 ml
Sp..... obsah podstavy
v.... výška tělesová
Spodstavy se vypočítá podle druhu hranolu následujícím způsobem:
trojboký hranol: podstavu  tvoří trojúhelník, proto Sp= a.va/2
čtyřboký hranol:
podstavu  tvoří čtyřúhelník, tj.
rovnoběžník:
čtverec ( krychle , kvádr)
  proto
Sp= a . a        nebo
obdelník ( kvádr )
proto Sp= a .b             nebo
kosočtverec  proto
Sp= a .va       nebo
kosodelník proto Sp= a .va  popř. Sp = b . vb     nebo
lichoběžník proto Sp= ( a + c ) .va  / 2
pravidelný šestiboký hranol, podstavu tvoří 6 shodných trojúhelníků, proto
Sp = 6. Strojúhelníku     tzn. 
Sp = 6. a.va/2
Uč. str. 72 /cv. 1
trojboký hranol: v = 10 cm, a = 7 cm, va = 4,6 cm
V = Sp . v
Sp = a. va/2    .......   obsah trojúhelníku v podstavě
V = 7 . 4,6 / 2   . 10
V =  161 cm3 = 161 ml
Objem trojbokého hranolu je 161 cm3.
Uč. str. 73 /3
úlohy ke kontrole
PS str. 52 / 1  S = 240 cm2
PS str. 52/2  S = 94 cm2
PS str,. 53 / 4  S =52, 5cm2 zaokrouhleno na 53 cm2
PS str. 53 / 5  S = 170 cm2
PS str. 54 / 6 S = 156 cm2
PS str. 54 ú 7  S = 142 cm2D37e57aa-ce1d-4ee8-bb18-b472c288cdbb
ZEMĚPIS
Centrální Asie- státy
1.Zápis do sešitu Státy centrální Asie viz příloha(opsat, dle možností vytisknout a vlepit).

2. PL opakování centrální Asie -vytisknout a vlepit pod zápis. K řešení použijte učebnici str. 38 - 39, případně Atlas

Staty-centralni-asie-zapis

Pl-centralni-asie

PŘÍRODOPIS

Lilkovité, Miříkovité

1/ŠS -Lilkovité
- shrnutí str.101
 - brambory - plodem je jedovatá zelená bobule, potravinou jsou oddenkové hlízy
- tabák - výroba cigaret, doutníků/Kuba/, nikotin
- rostliny pocházejí z Ameriky , kde se pěstuje více odrůd např. brambor
2/ uč.str. 100 přečíst historii pěstování brambor
3/ nakreslit/kdo má možnost okopírovat/ jedovaté lilkovité -hlavně ZAPAMATOVAT
např.durman se často pěstuje jako okrasná rostlina
4/ŠS -  Miříkovité
 - shrnutí uč. str.103 +  nakreslit květenství miříkovitých str. 101/obr.81
 - vypsat druhy, které se pěstují jako:
 - kořenová zelenina
- naťová zelenina
- koření
- + planě rostoucí druhy

 

 

 

27. 5. - Informace o sběru papíru; M; ČJ; AJ; F; Vo

INFORMACE O SBĚRU PAPÍRU:

Sber-papiru-cerven-2020_4

MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet počtu procent ...p
do školního sešitu datum, nadpis a:
Uč. str. 125 / 4, 5, 6
PS str. 49 / 10,
PS str. 49 /11 uvažujeme povolenpou rychlost v obci 50 km/h
PS str. 49 / 12

ČESKÝ JAZYK - literatura

Kontrola souhrnného testu s. 45 (9. - 16. otázka): 9.c); 10.a); 11.b); 12.c); 13.b); 14.c); 15.a); 16.b)
- PS: s. 54 - 55/1. - 5. úkol
Zápis:
Giovanni Boccaccio (čti džovany bokačo)
(1313 - 1375)
- italský básník a novelista
- "Dekameron" - soubor 100 krátkých, většinou humorných, milostných novel s výraznou pointou; útěk 10 mladých lidí z Florencie před morem, cestou (10 dní) si vyprávějí příběhy
- uč. s. 37/G. Boccaccio - prostudovat
- PS: s. 57 - 58/1. - 6. úkol
ANGLICKÝ JAZYK
Reading - AB - 70/1 (True or False),2  - write answers
FYZIKA
Tlak v kapalinách
1/pokusy z minula  + pokus ze str. 99 jsou důkazem, že platí tzv. Pascalův zákon
2/ ŠS zapsat Pascalův zákon - uč.str.101 žlutý rámeček
3/ ŠS  Výpočet tlaku v kapalinách
vzorec   p = F :  S
tabulka
fyzikální veličina   značka   jednotka
tlak                           p              Pa/paskal/
tlaková síla             F              N/nůtn/
plocha                     S              m2/metr čtverečný/
postup výpočtu:
1. přečíst zadání
2.vypsat údaje
3.převod údajů na základní jednotky/pokud je potřeba/
4.dosazení do vzorce
5.výpočet
 modelový příklad je na str.101
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Zápis: Práva národnostních menšin:
- liší se od většinového obyvatelstva: původem, jazykem, historií, zvyky, náboženstvím, kulturou
Práva:
1. Zákaz diskriminace.
2. Na vzdělání v mateřském jazyce.
3. Užívat jazyk menšiny v úředním styku.
4. Podpora menšinové kultury (šíření informací v jejich jazyce tiskem, rozhlasem, televizí)
- úkol: Napiš, jaké národnostní menšiny u nás žijí.

26. 5. - AJ; D

ANGLICKÝ JAZYK

Should-– TB – do školního sešitu udělat 92/2,5

DĚJEPIS

Renesance, humanismus- opakování- projít si v učebnici str. 141-145, vyberte si jednu z renesančních osobností a zpracujte o této postavě medailonek

( Rudolf II., Leonardo da Vinci, Mikuláš Koperník, Michelangelo Buonaroti...)

26. 5. - ČJ; M; Př

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 66/12 - otec - taťka, tatíček, fotr,...; matka - maminečka, mamička, mamka, mamulka,...; syn  - synek, synáček, synátor,...atd.
uč. s. 66/2 - tmavá/temná noc; temná barva; bohatý člověk; úrodná půda; zajímavý/poutavý příběh; lehký batoh; lehký/jednoduchý úkol; světlý odstín; teplé počasí; vřelý/vlídný/milý pohled; rozsvítit lampu
uč. s. 24/2.a) - nevinni; povinní; povinná; povinen; povinností; nevinen; nevinný; vina;
2.b) - v uvedené větě je slovo obžalovaný podstatným jménem; v jiných příkladech může být i přídavným jménem, př. Obžalovaný řidič se k soudu nedostavil. Byl obžalovaný z trestného činu.
Zápis: Homonyma
- slova stejně znějící, ale pojmenovávají jevy zcela odlišné, navzájem nesouvisející, př. vlna (na vodě; srst ovce), jeřáb (pták; strom; stroj na zvedání), POZOR - rozlišit slova mnohovýznamová (mají více věcných významů), př. oko (lidské; na polévce; na punčoše; sítě; volské oko; paví oko - motýl s kruhovou kresbou na křídlech) - významy nějak souvisejí, zde kruhový tvar
- uč. s. 67/2 (u slov rys, podle, drát); 3.a)b) - vzor: ouško - sluchový orgán; mnohoznačné (ouško u jehly);...
- uč. s. 67/4 - vzor: holčičky (holky);...ještě 4 citově zabarvená slova
- uč. s.68/7.a)b) - vycházíte z textu 3. cvičení na str. 67
MATEMATIKA GEOMETRIE
Povrch hranolu
PS str. 54 / cv. 6
PS str. 54 / cv. 7
u obou úloh si narýsuj podstavu a do výpočtu Sp změř výšku
zopakuj si , S kosodelníku a S kosočtverce
PŘÍRODOPIS
Čeledi stromů 
ŠS 
břízovité- shrnutí str.96 + vypsat druhy
lískovité -shrnutí str.97
bukovité -shrnutí str.98 + druhy
vrbovité- shrnutí str.99
ke každému druhu nakreslit list/pokud je v učebnici-např. str.96 olše,bříza,líska

25. 5. - M; NJ; Z; F

MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet počtu procent ...p
PS str. 49 / 4 ,5,6
PS str. 49/ 7  uvažujeme 365 dní/ rok  52 týdnů   so+ne 104 dny
PS str. 49/8  uvažujeme 215 šk. dní
PS str. 49/9

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 46/7.a) - Computerspiele - počítačové hry; Mittagspause - polední přestávka; Handynummer - číslo mobilního telefonu; Lieblingsfarbe - oblíbená barva; Familienname - příjmení
- PS: s. 44/3 - přiřadit + přeložit: vzor - am  Morgen - ráno;...
- slovíčka ze 4. lekce: PS: s. 54 od morgens po helfen
ZEMĚPIS
Centrální Asie
1. Řešení osmisměrky z minulé hodiny : ORIGAMI

Co představuje slovo v tajence?
Origami jsou skládačky z papíru typické pro Japonsko.
Při skládání se nepoužívají nůžky ani lepidlo. Mistři
origami dokáží poskládat hotové divy
.

2. Učebnice str. 38 - 39 Centrální Asie - prostudovat. Prohlédněte si i obrázky, které jsou v učebnici.

3. Zápis do sešitu viz příloha(opsat, dle možností vytisknout a vlepit).

Centralni-asie-zapis

FYZIKA

Kapaliny

1/ŠS 

zápis podle učebnice str.98 body a, b, c, d,
2/vyzkoušet pokusy ze str.100/někde venku/,na výrobu pomůcek stačí zavařovací sklenice s víčkem, plastový sáček, brčka místo skleněných trubiček a modelína na utěsnění brček ve víčku

22. 5. - M; ČJ; NJ; AJ; D

MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet počtu procent ...p
do šk. sešitu datum, nadpis a :
Příklad:
ZŠ navštěvuje 162 dívek a 138 chlapců. Kolik % z celkového počtu tvoří dívky a kolik
% z celkového počtu tvoří  chlapci?
I. pomocí vzorce
č = Z. p
p = č/Z
dosadím   
Dívky:
p = 162 / 300
p = 0,54 tj. 54%
p= 54%   

Chlapci:
p = 138 / 300
p = 0,46 tj. 46%
p= 46%    
      a nebo

pokud dívky 54%, pak chlapci (100 -54 )% , čili zbytek do 100% a tj. 46%   je to rychlé a mohu dopočítat zpaměti

II. pomocí trojčlenky
300 žáků  ....... 100%
162 dívek ........   x  %
x / 100 = 162 / 300
x            = 162 . 100 / 300
x            =  54
Dívky tvoří 54% z celkového počtu 300 žáků.
III. pomocí 1%
162 dívek z 300 Ž
1% z 300  ......3 žáci
162/ 3 = 54
PS str. 48 / cv. 1, 2,
PS str. 48 / cv. 3 ( smíšená čísla převést na zlomky a následně dva zlomky násobím - předložka z .... je vlastně krát )
úkoly ke kontrole:
PS 46/11 Dohromady zaplatí 2275,- Kč.
PS 46/12 a ) 149 800 Kč b) 134 370,6 kč  c) 146 464 kč

PS 47/13  5075 kč
PS 47/14  11 700 Kč . Není to pravda.
PS 47/15  194 686
PS 47/16 Vrtačka stála 3840 kč, při prodejní akci 3072 kč.
PS 47/17   6460 kč
PS 47/18   S = 158,4 cm2   o = 50,4 cm
PS 47/19  29 079 kč
PS 48/20  2786 otáček  a 2814 otáček

ČESKÝ JAZYK - sloh

úkol: uč. s.170/Životopis spisovatele - pročíst a poté napsat souvislý životopis (cca 20 řádků) některé historické osobnosti dle vaší volby. Budete vycházet z písemných pramenů (učebnice, encyklopedie, internet) a spojovat údaje z různých textů, avšak tyto texty mechanicky neopisovat, ale snažit se z nich vytvořit jednotně formulovaný životopis. Písemné prameny, z čeho jste čerpali, pod text uvedete.

NĚMECKÝ JAZYK

- Kontrola: PS: s. 48/11 - um; am; am; am; um; Am

Lina má v 19 hodin trénink. Hraje košíkovou. Trénuje vždy v pondělí a ve středu. Tom má trénink odpoledne. Trénink začíná vždy v 1. Večer hrají na PC nebo dělají domácí úkoly.

PS: 47/7.b) - Die Schule heisst Schiller-Grundschule in Köln. Der Wecker klingelt um halb acht. Aufstehen zu Kathrin sagt die Mama. Die Schule begint um halb neun. K. hat heute fünf Stunden. Die Schule ist um drei zu Ende. Am Abend spiet K. Computerspiele.

- Vypracovat: PS: s. 46/7.c) - vzor: Hausaufgaben - domácí úkoly; spojená slova i přeložit

- Slovíčka ze 4. lekce (pokračování): PS: s. 54 od mein Name ist… po Freunde treffen - napsat + naučit

Doporučení! Zábavnou formou si průběžně procvičujte a opakujte němčinu online zdarma (slovíčka z různých oblastí, konverzace, videokurzy německé gramatiky). Zadejte si https://landigo.cz/nemcina
ANGLICKÝ JAZYK
Should, reading
TB 91 Be safe, be happy – udělat si kvíz, AB 78 – projít si sloveso should, 68/1,2,3
DĚJEPIS
Renesance a humanismus

zápis: ve 14. stol. se italští učenci začínají zajímat o antickou kulturu

- středem pozornosti se stává člověk, je kladen důraz na rozum,  na poznávání světa

- dochází k rozvoji vědy, humanismu - myšlenkový proud, který se zabývá člověkem

- vznik renesance - snaha obnovit antickou kulturu a vzdělanost

- stavby jsou stavěny do šířky, mají ploché stropy, jsou zdobeny římsami, sloupy a arkádami

renesanční památky: letohrádek královny Anny, zámky v Litomyšli, Opočně, Losinách

21. 5. - M; ČJ; Př; Z

MATEMATIKA GEOMETRIE
Povrch hranolu
do šk. sešitu nadpis a datum
Příklad:
Učebna 7. B třídy ma rozměry (7 x 4 x 3 ) m    3 m je výška. učebnu chceme vymalovat
( strop se malovat nebude - ten tvoří obkladové desky a podlaha se také nebude malovat - na podlaze je lino ).  V rámci zjednodušení nebudeme odečítat ani okna a ani dveře. Budeme dělat 2 nátěry. 1 kg barvy, který stojí 450,- Kč vystačí na 18 m2. Kolik barvy budeme potřebovat a kolik zaplatíme?
k řešení využij kromě jiného také trojčlenku
PS str. 53 / cv. 4 ( podstavu si musíš narýsovat ( věta sss ) a pro výpočet obsahu podstavy změřit výšku v narýsovaném trojúhelníku )
udělej si náčrt 3- bokého hranolu - do náčrtu vepiš rozměry , pomůže ti to pochopit zadání
PS str. 53/ cv. 5

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 63/2 - utíkat, klusat - hoch, kluk -  snaživý, pracovitý -  idea, nápad - udeřit, praštit - kaluž, loužička - strmě, příkře, vznětlivě, výbušně - můžete mít synonyma i jiná
uč. s. 63/3 - mít barevné vidiny - vyplnit někomu přání - mluvit ze spaní; tlusté maso - značný zisk - výrazné písmeno; jemný zvuk - klidná ulice - málomluvný, mlčenlivý člověk; málo prostoru - první pořadí, umístění v závodě - zastávat vedoucí postavení, funkci v podniku - opět můžete mít ještě jiná synonyma
uč. s. 64/6 - zpívali, křičeli, štěbetali, píská, pískalo, chrochtá, chrochtalo - pojmenovávají zvuky; nejsou to synonyma; další slovesa: mělo, bylo, byli
uč. s. 65/8.a)b) - kráčí - knižní, spisovné; jde; futrech - obecněčeské, nespisovné; rámech; z almar - obecněčeské, nespisovné; ze skříní; ženská - hovorové, spisovné; žena; mocnými - knižní, spisovné; velkými, mohutnými
Zápis: uč. s. 66/přepsat žlutý rámeček uprostřed + vypracovat 12. cvičení; Antonyma/opozita - přepsat žlutý rámeček + vypracovat 2. cvičení (pouze první 2 řádky)
- uč. 24/2.a)b) - před psaním cvičení si zopakujte učivo (žlutý rámeček nad cvičením)
PŘÍRODOPIS
Hluchavkovité
1/ zopakovat si téma květ/učebnice, CS odpovědi na otázky/
2/ test: otázky
1.části květu   2. části tyčinky   3.části pestíku   4.název nerozlišených květních obalů/všechny lístky v květu jsou stejné/   5. rozlišené květní obaly - názvy   6.která část květu je samčí, která samicí    7. rozdíl jednopohlavný a oboupohlavný květ     8.jak vypadá pravidelný a jak souměrný květ /stačí nakreslit/   9.jednodomá a dvoudomá rostlina - vysvětli   10.seskupení květů na jednom stonku - název
3/odpovědi
1.květní lůžko, květní lístky, tyčinka, pestík   2.nitka, prašník   3. čnělka, blizna, semeník   4.okvětí   5.kalich, koruna   6. samčí- tyčinka, samičí- pestík   7.  jednopohlavný- v květu je jen tyčinka nebo jen pestík, obou.-v květu tyčinka i pestík   8.pravidelný- dá se rozdělit vícekrát na dvě stejné poloviny, souměrný- dá se rozdělit jen jednou   9.jednodomá- na jedné rostlině jsou samčí i samičí květy, dvoudomá- samčí květy na jedné rostlině, samičí na jiné   10.květenství
4/bodování
1.- 2 body,    2.- 1      3.- 1,5       4.- 1       5.- 1     6. - 2     7. - 2     8. - 2     9. - 2     10.- 1
5/ hodnocení
15,5-13=1      12,5-10,5=2      10- 8,5=3      7,5- 6,5=4   6- 0=5
6/ učebnice str.110 -111 přečíst a prohlédnout obrázky rostlin
7/ ŠS zápis
čeleď: Hluchavkovité
str.111 shrnutí,  str.110 nakreslit a popsat květ hluchavky
druhy rostlin uvedené v učebnici rozděl na léčivé, používané jako koření/ mateřídouška obecná - léčivka, je něco jiného než mateřídouška tymián - koření, šalvěj luční x lékařská/, planě rostoucí
ZEMĚPIS
Východní Asie opakování
1. Učebnice str 37/ cv. 4,5,6
2. Opakování Japonska - osmisměrka viz příloha (obsahuje i nápovědu)
3. On-line testování (můžete použít učebnici, atlas)
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-asie-staty-1-uroven/4321

20. 5. - ČJ; Vo; M; AJ; F

ČESKÝ JAZYK - literatura

Písemnictví v českých zemích - opakování: PS: s. 45/souhrnný test (9. - 16. otázka).

Zápis: Renesance a humanismus (počátek 14. stl. v Itálii - počátek 17. stl.)
- renezance (znovuzrození)
- humanismus (lidský)
- návrat k antické kultuře
- pravdivé poznání člověka a pozemského života rozumem a smysly x středověkému poznávání boha a víry
- rozvoj literatur v národních jazycích: nauková l. (životopisná, cestopisná, pedagogická) - rozum, lyrika - smysly, drama
- cíl: všestranná, svobodná, zvídavá bytost
1. Evropská renesance ( Španělsko - M. de Cervantes; Itálie - D. Alighieri, G. Boccaccio; Anglie - W. Shakespeare; Francie - prokletí básníci)
Miguel de Cervantes
(1547 - 1616)
- španělský romanopisec, dramatik
- rytířský román: "Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha" (2 díly) - 2 literární typy, které se navzájem doplňují příbuznými a protikladnými vlastnostmi: Don Quijote (čti don kichote) x Sancho Panza (čti sančo panča) - zbrojnoš, přízemní praktický venkovan, má smysl pro realitu a dobré živobytí
- jejich dobrodružství vyvolávají posměch pro nereálnost
- význam: satira na minulost, ale i na nedostatky tehdejší společnosti
- uč. s. 37/hnědý rámeček + s. 38/M. de Cervantes: prostudovat
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Zápis: Sociální práva
- vymezují sociální záruky důstojné lidské existence
- zaručuje stát
- součást "Všeobecné deklarace lidských práv"
1. Právo na sociální zabezpečení (podpora v nezaměstnanosti, přídavky na děti, mateřský příspěvek, důchod,...).
2. P. na práci.
3. P. na ochranu zdraví.
4. P. na vzdělání.
MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet procentové části

do šk. sešitu datum, nadpis a :do šk. sešitu datum, nadpis a
Uč. str. 119 / cv. 10
Uč. str. 121 / cv. 7, 8   slovní úlohy počítejte trojčlenkou ( můžete i přes 1%)
Uč. str. 121/ cv. 5  ( nejdříve si to odhadni a pak piš )
11. 5.MATEMATIKA ARITMETKAProcenta
15. 5.MATEMATIKA ARITMETIKAVýpočet procentové části15. 5.MATEMATIKA ARITMETIKAVýpočet procentové části. 5.MATEMATIKA ARITMETKAProcenta - pojmy
11. 5.MATEMATIKA ARITMETKAProcenta
4. 5.MATEMATIKA ARITMETKAProcenta - pojmy
ANGLICKÝ JAZYK
new vocabulary, must, have to
TB- 90/1–podívat se na další slovní zásobu, AB 67/ 1,2
FYZIKA
Optika - závěrečné opakování
1/ zopakovat si téma z minulé hodiny/otázky a vypracované odpovědi v CS
2/ test
3/ odpovědi
1.světelný paprsek přechází z prostředí do jiného / např. vzduch - voda/     2.trojboký hranol z čirého skla     3.nejméně červené, nejvíce fialové      4.někde prší a na opačné straně svítí slunce/př.    při západu slunce na východě prší/      5.červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová      6.bílou barvu       7. černou barvu      8.rovinná, kulová       9.dutá, vypuklá, parabolická   10. reflektory aut, traktorů, kapesní svítilny/baterky/, žárovka umístěna v ohnisku
4/ bodování
1.-1,    2.-1,   3.-2,   4.-1,   5.-3,5/každá barva půl bodu, správné pořadí další půl bod/,   6.-1,   7.-1,   8.-2,   9.-3,   10.-1,5
5/ hodnocení
17-13,5=1     13-11,5=2       11-9,5=3       9-7,5=4       7-0=5

19. 5. - AJ; D; M; ČJ; Př

ANGLICKÝ JAZYK

Have to, must – AB p.66/ ex. 6,7,8

DĚJEPIS

Zámořské objevy vypracujte si tento pracovní list http://www.davidmikolas.cz/dejepis/pracovni_listy/sedmicka/pl_zamorske_objevy.pdf

MATEMATIKA GEOMETRIE
Povrch hranolu
PS str. 52 / cv. 3 a, b, c
potřebné údaje pro výpočet povrchu získáš změřením v náčrtech

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Kontrola: uč. s. 61/1 - mnohoznačná: pokoji (v míru, v klidu; obytná místnost; souprava nábytku - pokoj z jasanu); chlebem (pečivo; bochník nebo krajíc chleba; hovorově zaměstnání); jednoznačné: broky (drobné kulaté náboje)

uč. s. 62/5 - základní význam: po krátké zastávce; noční hlídka; motorový olej; zcela o samotě; stupně sladkosti; z lásky k české zemi; tepny jsou cévy; ostatní jsou ve významu metonymickém (přeneseném)

Zápis: Synonyma - stejný nebo velmi podobný význam, patří ke stejnému slovnímu druhu + uč. s. 64 (spodní rámeček) + s. 65 (horní rámeček): prostudovat a přepsat do ŠS
- uč. s. 63/2 -  ke každému slovu napište 2 synonyma, věty NE

- uč. s. 63/3 - vzor: hrubé rysy obličeje - těžká práce - hluboký spánek;...

- uč. s. 64/6

- uč. s. 8. a)b) - vzor: činžák - hovorové, spisovné, činžovní dům;...
PŘÍRODOPIS
Pryskyřníkovité
1/ uč. str.88-90 přečíst
2/ŠS zapsat shrnutí str.90 + jsou to jarní byliny, pokud rostou v listnatých lesích, kvetou před olistěním stromů,
po odkvětu nadzemní část usychá, v zemi zůstávají kořeny,hlízky, oddenky se zásobními látkami
3/ŠS samostatný zápis podle učebnice
druh rostliny - v jakém prostředí roste/pryskyřník prudký - louky,.....
chráněné druhy - 
okrasné druhy - 
4/CS zopakovat otázky a  odpovědi z minulé hodiny na téma "květ" příště bude test

18. 5. - M; NJ; Z; F

MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet procentové části

do šk. sešitu datum, nadpis a :
do šk. sešitu datum, nadpis a :do šk. sešitu datum, nadpis a :Příklad.
Lyže stály původně 8000 Kč. Byly zlevněny o 30%. Kolik stály po slevě?
vypočítej
Uč. str. 119 / cv. 5, 6, 7, 8, 9,   (doporučuji použít trojčlenku - PÚ )

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 45/4 - Es ist fünf; halb sieben; Viertel nach sieben; zwei; Viertel vor zehn; zehn nach neun; fünf vor zwölf; Viertel nach drei; fünf nach halb sieben
s. 45/5.a) - ve 4:30; ve 3:55; v 11:10; ve 3:00; b) v 6:30; ve 4:15; v 8:00; v 7:30
s. 45/6 - dreissig; vier; zwölf; achtzig; zwölf; sieben; fünfundvierzig; fünfzig
uč. 70/8.b) - A)1:00; B) 1:05; C) 1:10; D) 1:15; E) 1:20; F) 1:25; G) 1:30; H) 1:35; I) 1:40; J) 1:45; K) 1:50; L) 1:55; M) 2:00
- PS: Přehled učiva (uprostřed) s. 6/Časové předložky - prostudovat + přepsat do ŠS
- PS: s. 48/11 - doplnit + přeložit do ŠS; s. 46/7.b) - odpovědět celými větami
ZEMĚPIS
Mongolsko,Japonsko, KLDR, Korejská republika
1. Učebnice str. 34 - 36 prostudovat
2. Zápis viz příloha (opsat, nebo vytisknout a vlepit do sešitu)
FYZIKA
Lom světla a zrcadla - opakování
1/ zopakovat si zadané téma - učebnice, školní sešit
2/CS vypracovat odpovědi na otázky, příště test
1. kdy dochází k lomu světla      2. co je to optický hranol     3. při průchodu hranolem se světlo láme, které/barva/ nejvíc, které nejméně      4. kdy vznikne duha      5. barvy duhy/postupně/       6. jakou barvu má těleso, které odráží všechny barvy      7. jakou barvu má těleso, které všechny barvy pohlcuje     8. druhy zrcadel    9. na jaké tři skupiny se dělí kulová zrcadla      10.parabolická zrcadla - co víš

15. 5. - D, AJ; M; ČJ; NJ

DĚJEPIS 

- has, must, vocabulary – AB p.65/ex. 4,5 a 67/ 1,2

ANGLICKÝ JAZYK

Důsledky objevných plaveb - zápis

            - došlo k velkému poznávání světa (nové rostliny, nová zvířata)

            - nové plodiny- brambory, kukuřice, rajčata, tabák

            - nové zdroje zlata a stříbra (později pokles jejich hodnoty)

            - Portugalsko, Španělsko, později Anglie, Francie - rozšiřují svá území a bohatnou

            - zničení vyspělých civilizací Aztéků a Inků (absence chorob, střelných zbraní)

           - zavlečení černochů z Afriky na severoamerické plantáže

odpovědět na otázky na str. 91, 92

MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet procentové části
do šk. sešitu datum, nadpis a :
Příklad:
Pan Louka vlastní stavební parcelu o výměře 1200 m2. Na části této parcely bude stavět rodinný domek. Zbývajících 35 % výměry parcely chce prodat. Jaká je výměra části parcely, na které bude pan Louka stavět rodinný domek?
vypočítej
PS str. 47 / 15, 16, 17, 18, 19
PS str. 48 / 20

ČESKÝ JAZYK - sloh
VYBER SI JEDNO CVIČENÍ (strukturovaný životopis):
- uč. s. 169/2, 3 (+ další postavy, zapojíte také fantazii) - do slohových sešitů, cca 1 stránka
NĚMECKÝ JAZYK
- PS: Přehled učiva (uprostřed PS) s. 3 - 4/prostudovat: Určování času; s. 4/Uhr - Stunde: opsat do ŠS
- PS: s. 45/4 (na otázku:" Wie spät ist es?" se vždy odpovídá: "Es ist..."), 5.a)b), 6 + do ŠS napsat matematické úkony: plus, minus, durch, mal
- uč. s.70/8.b) - vzor: A)1:00; B)1:05;...

14. 5. - M; Př; Z; ČJ

MATEMATIKA GEOMETRIE
Povrch hranolu
do šk. sešitu nadpis , datum a :
Povrchem rozumím plochu - ve slovních úlohách natírám ( př. fasáda domu, výmalba pokoje, tapetování místnosti apod. např. ) neplést si s objemem ( kdy něco někam liju vodu do akvária, apod. )
Vzorec pro výpočet Povrchu hranolu:
S = 2. Sp + Spl
Sp.... podstava hranolu jsou dvě ty podstavy
Spl ... plášť hranolu
výchozí vzorec bude vždy stejný pro všechny hranoly:
Jak budeme dosazovat do vzorce ?????
pro trojboký hranol  :
podstava je trojúhelník a proto Sp = a. v(ke straně a ) : 2
plášť tvoří 3 obdelníky, proto S pl = S obdelníku1 + S obdelníku 2 + S obdelníku 3
S obdelníku 1 = a . v          kde a....strana trojúhelníku v podstavě a v.... výška hranolu

S obdelníku 2 = b . v          kde b....strana trojúhelníku v podstavě a v.... výška hranolu
S
obdelníku 3 = c . v          kde c....strana trojúhelníku v podstavě a v.... výška hranolu
Spl = a.v + b.v + c.v      zkráceně Spl = ( a + b + c ) . v
Uč. str. 70 Příklad 1
přepiš si zadané údaje trojbokého hranolu a nakresli si ho ( jak sítˇ, tak hranol )

opiš si výpočet   ten je uveden na str. 71 ( příklad 3 )

pro čtyřboký hranol  :

podstava je čtyřúhelník    ( uvažujeme ne kosé, ale rovnoběžníky, lichoběžníky ) a proto Sp je buď S čtverce, nebo S obdelníku nebo S lichoběžníku  ( pokud kosé pak uvažujeme kosodelník, kosočtverec ) a proto 

Sp je buď S kosočtverce, nebo S kosodelníku

plášť tvoří 4 obdelníky, proto

S pl = S obdelníku1 + S obdelníku 2 + S obdelníku 3+ S obdelníku 4
PS str. 52/ cv. 1 ( trojboký hranol - v analogii příkladu 1 ve šk. sešitě )
PS str. 52/ cv. 2

PŘÍRODOPIS

čeleď Brukvovité

1/ uč.str.93 - 95 přečíst
2/ ŠS str.95  zapsat shrnut
 str.94 nakreslit obr.59/ jen květ
 samostatný zápis: pěstování řepky, její využití 
                            brukvovité - druhy zeleniny, 
                            brukvovité - plevelné druhy
3/ opakování - květ,  CS otázky str.84/1-8  vypracovat odpovědi/příprava na test/
ZEMĚPIS
Čína
1. Učebnice str. 32-34 prostudovat
2. Zápis viz příloha
Čína-zápisCina-zapis
ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Dnešní hodina je bez nových úkolů, individuálně si poctivě dodělejte úkoly stávající.

13. 5. - F

FYZIKA

Světlo - opakování

1/ CS   uč.str.152/O1-4,    152/U1
                          154/O1/jen otázka/
                          157/O1,2,3
2/uč.str.152/U2  pozorování zapiš do CS

13. 5. - M; ČJ; AJ; Vo

MATEMATIKA ARITMETKA
Výpočet procentové části  č
- do šk. sešitu nadpis, datum a:
Příklad:
Pan Kučera  vydělává 27 000 kč měsíčně. Z toho 30 % zaplatí za nájem. Kolik platí měsíčně za nájem? ( Výsledek zkus nejdříve odhadnout zpaměti )
vypočítej / jednou ze tří metod - doporučuji si zkusit trojčlenkou )
PS str. 46 / 11
PS str. 46 / 12
PS str. 47/ 13
PS str. 47 / 14

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis:
Petr Chelčický
(asi 1390 - 1460)
- kritik společnosti, spisovatel, překladatel
- o generaci mladší než Hus
- dílo: alegorický traktát "Sieť viery pravé" - síť je symbolem jednotné církve, kterou trhají hříšné ryby (papež, císař, král); kritika církve, hromadění majetku; představa ideální církve; "Postila" - kázání s úvahami
- alegorie (jinotaj) - skutečný význam díla je skrytý, dozvídáme se ho prostřednictvím symbolů
- uč. s. 36/Petr Chelčický - prostudovat
- PS: s. 53/1. - 6. úkol
ANGLICKÝ JAZYK
zopakovat a prostudovat si  MUST a HAVE TO
na str. 88 v TB, do školního sešitu vypracovat ex. 1/ p. 88 v TB a v AB p.65 vypracovat Revision, ex. 2/ p. 65
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
Zápis: Práva a svobody ve veřejném životě - pokračování:
  7. Právo zakládat politické strany.
  8. P. shromažďovací (k veřejnému vyjádření názorů).
  9. P. petiční: petice (písemná listina s podpisy občanů) - písemná stížnost - obrací se s podporou veřejnosti na orgány veřejné moci.
10. P. azylu (poskytnutí útočiště) - k ochraně osob, které jsou ve vlastním státě pronásledovány za své politické názory. 
11. P. na odpor - nejzazší prostředek (demonstrace, stávky).

12. 5. - Př; ČJ; AJ; D; M

PŘÍRODOPIS

Dvouděložné  rostliny

            čeleď růžovité
1/ zopakovat si téma list
2/  CS test - otázky z minulé hodiny
3/odpovědi: 1. funkce listu- dýchání, fotosyntéza, vypařování vody    2.části- čepel, řapík   3.list řapíkatý, přisedlý, objímavý- uč.str.77/obr.15
4.list jednoduchý a složený- str.77/16,17    5.postavení listů na stonku- přízemní růžice, střídavé, vstřícné, přeslenité  str.77/21   6.žilnatina na listech- souběžná, síťnatá  str.78/20      7. stavba listu na průřezu- pokožka, dužnatina, cévní svazky, pokožka
4/bodování
ot.č.1- 3body,     2.-2   3.-3/ název + nákres 1 bod/   4.- 2/stačí ke každé skupině jeden/   5.- 4/název + nákres 1 bod /  
 6.-2/ název+ nákres 1 bod/    7.-2
5/ hodnocení
18-15=1    14,5-12,5=2      12-10=3    9,5-7,5=4      7-0=5
6/ŠS Dvouděložné rostliny, čeleď růžovité
zapsat shrnutí str. 93, přečíst str.90-93, do ŠS rozdělit druhy růžovitých do skupin
užitkové stromy, užitkové keře, užitkové byliny, planě rostoucí byliny, keře, okrasné  rostliny
ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 60/9: vzdušné zámky - neuskutečnitelné, vysněné představy; slovo do pranice - výrok, jednání jako podnět k něčemu; usnout na vavřínech - ustrnout po úspěchu, spokojit se s ním; první vlaštovka - člověk, věc jako předzvěst (něco nastávající) něčeho; trn v oku - překážka, něco hodně nepříjemného; číst myšlenky - rozpoznávat, domýšlet se, co druhý myslí
uč. s. 60/10: slyšet trávu růst - zveličovat, domnívat se víc, než ve skutečnosti je; dostat se do úzkých - do nesnází, problémů; mít pro strach uděláno - nebát se; mít namále - být velmi ohrožen; vyváznout se zdravou kůží - uniknout nebezpečí; nechat si zadní vrátka otevřená - nechat si možnost ustoupit, uniknout, couvnout, vrátit se; měřit dvojím metrem - být nespravedlivý; být v sedmém nebi - být šťastný; házet hrách na stěnu - snažit se úplně marně; jíst vtipnou kaši - být důvtipný, chytrý; nabírat vodu řešetem - snažit se marně, dělat zbytečnou práci; nosit dříví do lesa - dělat něco nesmyslně, zbytečně
Zápis: Slova jednoznačná a mnohoznačná
- jednoznačná: jeden věcný význam; vlastní jména: Praha, Milan,...; odborné názvy: sloveso, neutron, kyslík,...
- mnohoznačná: více věcných významů označujících více různých věcí; příklad: země (pevnina; stát; zemský povrch; půda)
- uč. s. 61/1: napiš věcné významy uvedených slov z úryvku: pokoji, broky, chlebem a poté urči, zda se jedná o slovo jednoznačné/mnohoznačné  
- uč. s. 62/5: nejdříve ještě prostuduj žlutý rámeček nad cvičením; vzor: základní význam: po krátké zastávce,...; přenesený význam - metonymie: na zastávce autobusu,...
Nezapomínejte na procvičování a opakování: +pravopisně.cz; ČT1 - ŠKOLA DOMA (každé úterý ve 14:00)!
ANGLICKÝ JAZYK
AB p. 84, podívat se do TB p.86 / ex. 1 a AB p. 64/ ex. 1
DĚJEPIS
Objevné plavby

důvody objevných plaveb - narušení obchodních cest a nedostatek drahých kovů

pokrok ve stavbě lodí - požívá se kormidlo,  vzniká promyšlenější plachtoví

prostornější lodě, používání kompasu

Objevování nových končin

1487- Portugalec Bartolomeo Diaz obeplul nejjižnější výběžek afriky - Mys dobré naděje

1498 Vasco de Gama se dostal do Indie obeplutím Afriky

1492 - italský mořeplavec Kryštof Kolumbus doplul na jeden z Bahamských ostrovů, který pojmenoval San Salvator a obyvatele pojmenoval Indiány, protože si myslel, že objevil cestu do Indie

Amerigo Vespucci- potvrdil, že Kolumbus skutečně objevil nový kontinent - Ameriku- pojmenován po Vespuccim

1519- Portugalec Fernaa de Magalhaes- potvrdil kulatost Země

zkuste odpovědět na otázky na str. 90

MATEMATIKA GEOMETRIE
Síť hranolu
PS str. 50 / cv. 4, 5
PS str. 51 / cv. 6    nejdříve si udělej rozbor sítě

Příležitost pro chvíle odpočinku a zároveň pro potěšení! Více zde:Radostpomaha_3

11. 5. - F; DOTAZNÍK

FYZIKA

Zrcadla

1/ ŠS zápis
1. rovinná - obraz předmětu je zdánlivý, stejně velkým jako předmět a je stranově převrácený
2. kulová -  paprsky po odrazu soustředěny v jednom bodě = ohnisko
 kulová zrcadla se dělí na:   dutá - např. sběračka  - ohnisko je před zrcadlem, obraz předmětu závisí na jeho vzdálenosti
                                                    vypuklá - zrcadla na křižovatkách,  ohnisko je za zrcadlem,  obraz nezávisí na vzdálenosti předmětu, je zmenšený                                                                      a přímý
                                                    parabolická zrcadla - světla u aut, vlaků, kapesní svítilny,   plocha zrcadla je částí paraboly ,v ohnisku je umístěna                                                                                               žárovka
2/ str. 167 / obr.3.27 a, b + str. 169/ obr. 3.30   nakreslit
3/ uč. str.167 - 169 přečíst
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST (kvíz a dotazník) 

11. 5. - M; Z; NJ

Dobře míněná rada!

Upozorňuji především ty, kteří poctivě neplní zadávané úkoly, že zasílané učivo považuji za probrané, pouze v případě konkrétních dotazů na nejasnosti ve škole vysvětlím. Po příchodu do školy (červen? září?) bude probíhat prověřování + testování z tohoto učiva a teprve potom přistoupíme k učivu novému. Proto se ve vlastním zájmu snažte plnit průběžně vše, co je uváděno (učit se slovíčka, zápisy z literatury, mluvnice, vypracovávat cvičení a úkoly - mluvnice, sloh, literatura PS + pečlivé kontroly a opravy dle zasílaných řešení; kontrolu úkolů z literatury uděláme ve škole, rovněž poslechová cvičení + úkoly z PS i učebnice budou realizovány ve škole). Charvátová

MATEMATIKA ARITMETIKA
Procenta

do šk. sešitu datum, nadpis a
Příklad
Jogurt o hmotnosti 150 g obsahuje:
1%..... tuky

3% .... bílkoviny
8% .... sacharidy
Jaká je hmotnost tuků, sacharidů a bílkovin v tomto jogurtu?
vypočítej (jednou ze tří metod výpočtu , nejlépe - nejrychleji přes 1% )

Instruktazni video
https://m.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg
PS str. 46 / cv. 6, 7, 8 ,9     dle vzoru = přes 1%
ZEMĚPIS
Východní Asie
1. Učebnice str. 32 - prohlédnout si mapu, dokázat určit státy, které patří do této oblasti + jejich hlavní města (pracuj s mapou v atlase str. 44)
2. Testík (pomáhejte si atlasem, učebnicí)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2255
2. Zápis (zápis je opět v příloze)
NĚMECKÝ JAZYK
- PS: s. 54/slovíčka 4. lekce od Wie spät ist es? po klingeln; u spojení: "Viertel nach drei"=doslova čtvrt po třetí=čtvrt na čtyři, "Viertel vor drei"=doslova čtvrt před třetí=tři čtvrtě na tři
- napsat + naučit; příště procvičování
Poslechová + ústní cvičení a úkoly z PS i učebnice daných lekcí uděláme zpětně ve škole.

8. 5. - STÁTNÍ SVÁTEK

INFORMACE (divadelní předplatné) + zpětná vazba

Vážení rodiče, milí žáci,

tímto vás informuji o nabídce předplatného do divadla v MB na příští školní rok 2020/2021. Jedná se o 5 představení pro žáka za 550 Kč (1 představení=110 Kč), pro rodiče či jiné dospělé osoby za 750 Kč. V příloze zasílám prospekt s podrobnostmi (o jaká představení se jedná, hrací dny, atd.). Jsme skupina M5. Prosím o vyjádření v případě zájmu i nezájmu, ať vím, že jsou všichni s nabídkou seznámeni. Své rozhodnutí sdělte do středy 20. května na můj e-mail: evzenie13@e-mail.cz nebo SMS zprávou na č. 602 208 518. Děkuji. Charvátová

Predplatne-m5-m6-str-1

Predplatne-m5-m6-str-2

A ještě důležitá informace pro ty, kteří mají abonentku na tento školní rok 2019/2020! Z divadelní kanceláře se ozvali ve smyslu vrácení peněz za 3 neodehraná představení.

7. 5. - M; ČJ; Z; Př

MATEMATIKA GEOMETRIE
Sítˇ hranolu
PS str. 48 /cv. 1
PS str. 49/ cv. 2   a- d   obtížné   obvykle používám se žáky průsvitku   - třeba i tvrdou průsvitnou fólii  - překresli na průsvitku sítě hranolů a slož model - nádherně uvidíš o jaký hranol se jedná a ten pak překresli od ruky do PS
instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=tj5jpX-5QuA

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 59/7 - hráč hokeje: hokejista - spisovné; základní škola: základka - hovorové; továrna na automobily: automobilka - hovorové; tělesná výchova: tělák - nespisovné; laserová tiskárna: laserovka - hovorové; zubní lékař: zubař - hovorové, zubák - nespisovné; vysoká škola: vejška - nespisovné; taneční hodiny: taneční - spisovné; uherský salám: uherák - hovorové
uč. s. 59/8 - sousloví: rodinný dům, krátkých vlnách, zelený čaj, výbušnou látku, dopravní špičce, počítačová hra
Zápis: Obrazná pojmenování
- sousloví užívaná přeneseně, př. noční můra - děsivý sen; zakopaný pes - skrytá hlavní potíž; hořká pilulka - nepříjemnost; malovat čerta na zeď - mít velký a často neodůvodněný strach;...
- rčení - ustálená, obrazná spojení slov, základem jsou slovesa, př. sebrat svých pět švestek - vzít své věci a odejít; jít, co noha nohu mine - jít pomalu, loudat se;...
- metafora - přenesení významu podle vnější podobnosti věcí, př. hlemýžď středního ucha (podobnost tvaru se šnekem); oční koule (podobnost tvaru s koulí);...
- metonymie - přenesení významu podle vnitřních souvislostí, př. místa (kašmír podle země Kašmíru); osoby (rentgen, ampér); vlastností (sladkost - bonbón, dort);...
- uč. s. 60/9 (prvních 6 spojení; vzor viz zápis sousloví)
- uč. s. 60/10 (od 3. rčení; vzor viz zápis rčení)
- uč. s. 60, 61, 62/prostudovat žluté rámečky
ZEMĚPIS
Jihovýchodní Asie - opakování
Učebnice str. 37 cv, 1,2,3
Samostatné procvičování testy:
http://www.testpark.cz/testy/zemepis/asie-vseobecne-znalosti-1744
http://www.testpark.cz/testy/zemepis/asie-645
PŘÍRODOPIS
Pohyby rostlin
1/ uč.str. 87 přečíst
2/ ŠS  ze str.87 shrnutí /kdo zvládne, může psát zápis jen v bodech, je to stručnější/
3/Krytosemenné rostliny
do ŠS opsat tabulku ze str. 88/první 3 body jste mohli pozorovat po nasetí jedno a dvouděložných  rostlin ze samostatného úkolu ze 14.4.
4/ vypracovat odpovědi na otázky téma - list/příště test/
1. funkce listu     2.části listu      3.jak vypadá list řapíkatý, přisedlý, objímavý / nákres + název/      4.nakresli příklad listu jednoduchého a listu složeného        5. postavení listů na stonku/ nákres + název/       6. jaká žilnatina může být no listu/nákres + název/    7. části listu na průřezu

6. 5. - ČJ; Vo; M; AJ; F

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis: Literatura doby husitské
- husitství - lidové revoluční hnutí 15. stl., odklon od cizích literárních vzorů
- aktuální témata (husitské písně), výsadní postavení má próza (traktáty - odborná pojednání; manifesty - programová prohlášení; postily -  sbírky kázání)
- program: Čtyři pražské artikuly (vychází z Husových myšlenek) - svobodné kázání; zrušení světského panování kněžstva; stíhání smrtelných hříchů; přijímání pod obojí způsobou
Jan Hus
(asi 1370 - 1415)
- kněz, kazatel, spisovatel
- bojoval x bohatství církve (hrabivost kněží, odpustky)
- význam: a) přispěl k rozvoji odborné a vzdělávací literatury v národním jazyce (zjednodušení pravopisu - místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický - rozlišující, tj. se znaménky; odstranil archaismy; nahrazoval německá slova českými,...)
                b) odhalil sociální nerovnost doby (bohatí x chudí)
                c) měl odvahu kritizovat církev
- dílo: "O pravopise českém"; "Výklad Viery, Desatera a Páteře" (výklad tří modliteb, úvahy o mravním životě, kritika společnosti); "O církvi" -  hlavou církve je Kristus; "Knížky o svatokupectví" - x obohacování církve, x odpustkům (odpustek - listina - zakoupením se hříšník vykoupil ze svých hříchů); "Postila" - kázání s výkladem bible, srozumitelnost
- 6. července 1415 Kostnice - upálen jako kacíř; státní svátek
úkol: písemně objasnit slovo kacíř + kde se nachází Kostnice
- uč. s. 36/prostudovat (Chelčický - ne)
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Zápis: Práva a svobody ve veřejném životě - vztah jedince ke státu
1. Právo na řádný soudní proces (obhájce).
2. P. volit a být volen.
3. P. zastávat veřejné funkce (být starostou,...).
4. Svoboda projevu (i kritické názory vůči vládě,...).
5. Svoboda tisku.
6. P. sdružovací (spolčovací) - zakládat spolky - ovlivňovat veřejné dění (dobrovolné akce, ochrana životního prostředí,...).
MATEMATIKA ARITMETKA
Procenta
do šk. sešitu nadpis , datum, a:
dnes se naučíme způsoby výpočtu úloh na procenta, zapiš si
Metody výpočtu: I. II. III.
Příklad:
Kačka si koupila triko. Původní cena byla 360,-Kč  Na toto triko byla sleva 50%. Jakou cenu zaplatila?
I. přes 1%
1 % z 360 ....   3,60 Kč  ( 360 :100 = 3, 60 )      nebo ( 1/100 . 360 = 3, 60 )
50% je ... 50 . 3,6 = 180 Kč
Kačka zaplatila za triko 180 Kč
II. pomocí trojčlenky - přímou úměrou
- u těžších příkladů doporučuji tuto metodu
zapíši trojčlenku:
360 kč .......100 %
x      Kč .......  50%          
a vypočítám x:
x/ 360 = 50/100
x            = 50/100 . 360
x            = 180
Kačka zaplatila za triko 180 Kč.
III. pomocí vzorce    č = Z . p
nejdříve si vypíšu co je základ, co je procento
I. přes 1%Z = 360 Kč
p = 0, 50    (50%)  POZOR vždy u této metody desetinným číslem
č = ?

č = Z . p
č = 360 . 0,50
č = 180
Kačka zaplatila za triko 180 Kč.
PS str. 45 / 1, 2, 3, 5  
č = Z . p
č = Z . pč = Z . pč = Z . p11. 5.
ANGLICKÝ JAZYK
Unit 7- TB p.123/ex.1, 2- obě cvičení písemně do školního sešitu a poté mi je pošlete na můj mail do konce tohoto týdne (8.5.)
FYZIKA
Barva těles
1/ uč. str.178 -181 přečíst
2/ pokus ze str. 180 - u žluté šipky
ze čtvrtky nebo tvrdšího bílého papíru vystřihnout kruh,  kruh rozdělit na 3 části, části vybarvit -  červeně, modře, zeleně, kruh roztočit na špičce kružidla, hřebíku.... a pozorovat barvy /vystřižený kruh nalepit do ŠS/
3/ ŠS
str. 179/ žlutý rámeček +barva neprůhledných těles závisí na barvě dopadajícího světla
těleso, které odráží všechny barvy je bílé, 
těleso, které všechny barvy pohlcuje je černé,
 zelené těleso odráží nejvíce zelené světlo, ostatní barvy pohlcuje,   atd.
4/ ŠS nakreslit obr 3.45/str.180  /ty reflektory jen schematicky, vím, že některým z vás to kreslení tak dobře nejde/

5. 5. - M; ČJ; Př; AJ; D

MATEMATIKA GEOMETRIE
HRANOLY
PS str. 47 úcv. 3
PS str. 47/cv. 4, 5 ( u cv. 5 každý hranol nemá tělesové úhlopříčky )

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 49/1: nejsladčeji, řidčeji, raději, kratčeji, dráž/e, nejvýš/e, blíž/e, pomaleji, nejníž/e, lehčeji, nejlépe, hůře, prudčeji, šíře, hlouběji, méně, víc/e, nejdál/e
               uč. s. 49/2: nejpodrobněji, severněji, dřív/e, tišeji, nejlépe, nejblíž/e, nejdráž/e, jemněji, nadějněji, hůře, nejníž/e
               uč. s. 49/Pro bystré hlavy: Příslovce brzičko, stejně jako maličko, kratičko, bylo utvořeno od slovotvorného základu brz příponou -ičko.

Zápis: VÝZNAM SLOV
Věcný význam - tím označuje (pojmenovává) nějakou skutečnost, slova, která vysvětlíme nebo píšeme.
Mluvnický význam - ohebná, neohebná, rod, číslo, pád, osoba, způsob,....
Sousloví - ustálená spojení slov s jedním významem, označuje jednu skutečnost, př. věta jednoduchá, kyselina sírová, symfonická báseň,...
             - v běžně mluvených projevech - místo sousloví se užívají jednoslovná pojmenování, př. osobní vlak - osobák, jednosměrná ulice - jednosměrka,...
Slova a jejich významy se zaznamenávají ve slovnících.
- uč. s. 58 + 59 - prostudovat žluté rámečky
- uč. s. 59/7 - vzor: rozhlasový přijímač: rozhlas - spisovné, rádio - hovorové (rovněž spisovné, používá se v mluvených projevech); třídní kniha: třídnice - hovorové,...
- uč. s. 59/8 - vypište sousloví; vzor: rodinný dům,...
PŘÍRODOPIS
Rozšiřování semen
1/ ŠS doplnění zápisu - psát bez nadpisu
uč. str.85 shrnutí +
samosprašnost - opylení pylem vlastní rostliny
cizosprašnost - opylení pylem jiné rostliny/ stejného druhu/, existuje u dvoudomých rostlin/ zvlášť samčí a samičí rostliny/
2/ str. 86 přečíst rozšiřování semen a plodů
3/ ŠS Rozšiřování semen
str. 86 shrnutí - opsat jen poslední 4 věty
4/ zopakovat téma list -  ŠS + uč. str.77 - 78
CS  78/ 1,2,3
ANGLICKÝ JAZYK
TB p.84/ ex. 1- písemně odpovědět na otázky, ex. 2 vybrat správné varianty- k názvu přiřadit vhodné písmeno- písemně do školního sešitu a AB p. 63/ ex. 4- napište krátký odstavec o místě, kde bydlíte- taktéž písemně do školního sešitu
DĚJEPIS
Rusko (16. poč. 17. stol.)
-  do 15. stol. pod tatarským vlivem, zaostalé
- v 16. stol. se za vlády Ivana Hrozného rozvíjí obchod a řemesla
- 1547- se prohlašuje za cara vší Rusi, od té doby je titul dědičný
- snaha posílit moc na úkor bojarů (vyšší šlechta)
- Ivan Hrozný položil základy samoděržaví- forma absolutistické vlády
- zavedl řadu reforem v řízení státu. armády, daní, soudnictví, hospodářství
- po jeho smrti v zemi chaos, později se moci ujímá jiná dynastie - Romanovci
podívejte se na otázky na str. 132

4. 5. - Fy; M; NJ; Z

FYZIKA

Rozklad světla optickým hranolem

1/ ŠS     
optický hranol - trojboký hranol z čirého skla
zdroj světla - clona se štěrbinou - hranol - stínítko = na stínítku je vidět pás barev = spojité spektrum
bílé světlo se při dopadu na hranol rozkládá na barevná světla 
nejméně se láme červené a nejvíce fialové světlo
duha - sluneční světlo se  láme/rozkládá /na kapkách vody
2/ŠS
str. 176/obr.3.34 nakreslit
MATEMATIKA ARITMETKA
Procenta - pojmy
poslední letošní kapitola
- do šk. sešitu nadpis, datum a zapiš si:
- Procenta se vztahují vždy k nějakému celku = základ .... Z  ....100%
- z uč. na str. 114 / B si překresli tři koláčové diagramy 100%, 50% a 25% vybarvi a popiš
- procento ....p      ( př. 20%, 1%, 125%)   vyjadřuji 3 způsoby v procentech nebo zlomkem nebo desetinným číslem        1% = 1/100   ( protože zíáklad je 100%) = 0,01
- procentová část ...č = díl odpovídající procentům
právě jsme si zapsali tři klíčové pojmy: základ, procento, procentová část
Příklad.
Lyže stály původně 8000 Kč. Byly zlevněny o 30%. Kolik stály po slevě?
Postupy výpočtu ( 3 metody vás naučím v příštích hodinách)
teď si pouze ukážeme, co je základ, co je procento a co procentová část.
Výpočtem bych zjistila, že po slevě stály 5600,- Kč.
Z= 8000 Kč ( tj. našich 100% )
p= 30 %
č = 2400 Kč .... vždy u těchto úloh počítám to, na co se mě ptají
Sleva 30% činí 2400 Kč, ale ty lyže stojí po slevě 5600,- to dopočítám ( 8000 - 2400,- ) nebo si hned v úvodu musím říct, že pokud je zlevní o 30%, tak budou vlastně stát 70% původní ceny
Uč. str. 115 /1 ústně
Uč. str. 115/2,3,4
Uč. str. 115/ 5, 6, 7 vždy a, b
NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola opakovacího testu z 3. lekce - PS: s. 41 - 42:
1.a): der Zirkel; der Marker; das Heft; der Kuli; der Spitzer; das Mäppchen; der Radiergummi; der Bleistift; das Lineal; die Schere
2: 1/e; 2/c; 3/a; 4/b; 5/d
3: 1. Ist das deine Schultasche?; 2. Hast du einen Taschenrechner? 3. Hast du zu Hause ein Tier? 4. Wie ist dein Mäppchen? Brauchst du eine Landkarte? Magst du Bio?
4: 1. ein Kuli, ein Bleistift; 2. ein Füller; 3. ein Buch, ein Heft; 4. ein Wörterbuch, einen Taschenrechner; 5. eine Schere, einen Kleber; 6. keinen Kleber
5.a): spielt - einen Computer; malt - einen Pinsel; fotografiere - ein Handy; mag - ein Buch; spielen - einen Ball
5.b): Der Lehrerin braucht eine Tafel, eine Kreide, einen Laptop und eine Landkarte
6: a) Pferd; b) Buch; c) brauchen; d) Schere; e) Schreibwarengeschäft
7: Dávej pozor! Posaď se/Sedni si! Zavřít sešit! Čti! Ještě jednou, prosím! To je správně!
Udělejte si důkladnou a pozornou kontrolu testu a opravu případných chyb + nedostatků!
PS: s. 54/slovíčka 4. lekce od der Tag po am Computer (napsat + naučit).
ZEMĚPIS
Jihovýchodní Asie
1. Učebnice str. 30 - 31 prostudovat
2. Zápis do sešitu viz příloha (opsat nebo dle možností vytisknout a vlepit do sešitu)

1. 5. - SVÁTEK PRÁCE

30. 4. - ČJ; Z; Př; M

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 48/6 - účinně, líně, souhrnně, nenuceně, nestranně, jedině, denně, pohodlně, plynně, nevinně, slaně
Dodatek - zapsat do sešitu: - příslovce v tomto cvičení jsou ve tvarech 1. stupně a jestliže se v něm píší dvě -n-, píší se i ve 2. a ve 3. stupni; jestliže se píše jedno -n-, píše se i ve 2. a ve 3. stupni:  příklad: účinně - účinněji - nejúčinněji; líně - líněji - nejlíněji
uč. s. 49/1 - pouze vypsat příslovce v požadovaném stupni; vzor: nejsladčeji, řidčeji,....
      s. 49/2 - celé věty, pozorně přečti zadání: příslovce s opačným významem; vzor: Pověz to co nejpodrobněji.
      s. 49/Pro bystré hlavy
ZEMĚPIS
Opakování - Oblasti Asie

1. Video

 Asie - krátké video

https://www.youtube.com/watch?v=WzlC6gQH-IE

2. Opakování
Učebnice str. 29/cv. 5,6 - ústně
Regiony Asie - testík pomáhejte si atlasem, učebnicí
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2249

PŘÍRODOPIS

Plody

1/ ŠS

ze str. 86 opsat shrnutí, kdo si troufne může napsat strukturovaný zápis např. části plodu- obal, semena,   rozdělení - suché, dužnaté atd.

2/ zopakovat si téma stonek

3/ otázky na test

1. funkce stonku   2. části dřevnatého stonku   3. části dužnatého stonku  4. rozdíl ve stonku u keře a stromu    5.rozdíl lodyha - stvol

 6. podle čeho se pozná stéblo   7. části cévního  svazku    8. název ztloustlého stonku, který roste pod zemí

4/ odpovědi

1. přenos anorganických látek z kořenů do listů a organických látek/vzniknou fotosyntézou/ z listů do ostatních částí     2. kůra,lýko, dřevo . dřeň  3. pokožka, cévní svazky, dužnina   4. stonek keře se větví u země   5.lodyha má na sobě listy, stvol je bez listů, listy jsou jen u země

6  stéblo je duté a má kolénka/zpevnění/   7.dřevní, lýková   8.  oddenek

5/bodování

ot.č.1 - 2 body   2 - .2    3.- 1,5     4. -1    5. - 2       6. -1     7. -1     8. 1

6/ hodnocení

11,5 - 9,5 = 1       9 - 8 = 2    7,5 - 6,5 = 3   6 - 5 =4    4,5 - 0 =5
MATEMATIKA GEOMETRIE
HRANOLY
PS str. 47/ cv. 1, 2   ( u cv. 2 jsou hranoly  položené, nezapomeň , že pláštˇtvoří vždy obdelník nebo čtverrec)

29. 4. - ČJ; Vo; M; Fy; AJ

ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis - pokračování:
Kronika tak řečeného Dalimila
- jméno skutečného autora neznáme
- první česká veršovaná kronika z počátku 14. stl.
- dějiny od nejstarších dob do roku 1314
- vlastenectví, prostý vyprávěcí sloh, zajímavost děje
Karel IV.
(1316 - 1378)
- český král a římský císař
- podporoval vzdělání, literaturu, umění
"Vita Caroli" - vlastní životopis Karla IV., udílí rady pro své nástupce
uč. s. 35/prostudovat: Dalimilova kronika, Karel IV.
PS: s. 50 - 51/1. - 10. úkol
      s. 51 - 52/1. - 10. úkol (11. úkol je dobrovolný)
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Zápis:
Práva a svobody v soukromém životě jednotlivce (jen nejdůležitější):
1. Právo na život.
2. Osobní svoboda, nedotknutelnost osoby (chrání před mučením, ponižováním, nedobrovolnými pokusy,...).
3. Svoboda pohybu, pobytu (cestovat, vrátit se zpět do vlasti,...).
4. P. uzavřít manželství a založit rodinu.
5. P. na ochranu lidské důstojnosti, dobré pověsti a jména (rozšiřování pomluv).
6. P. na soukromí (nezveřejňovat informace z osobního, pracovního života).
7. Listovní tajemství.
8. Svoboda názoru, náboženského vyznání (kromě nebezpečných sekt).
9. P. na majetek.
MATEMATIKA ARITMETKA
Slovní úlohy řešené trojčlenkou
-
Uč. str. 112/ cv. 9, 10, 12
FYZIKA
Lom světla
1/ uč. 172 - 174 přečíst
2/ ŠS opsat žlutý rámeček ze str. 173
3/ nakreslit str.172/3.34 b
                       str.173/3.35 b
ANGLICKÝ JAZYK
Dokončit pracovní listy z minulé hodiny a připomínám, do konce týdne je poslat na e-mail.

28. 4. - D

DĚJEPIS

Turecké výboje
zápis:
1453- dobyta Konstantinopol, zaniká Byzanc, Turkové mohou pokračovat ve svých výbojích v Evropě
- 1526- bitva u Moháče - Suleyman Nádherný zde právě porazil Ludvíka Jagellonského
- 1529- se snažili dobýt Vídeň, ubránila se, ale Uhry se staly součástí osmanské říše
Turci ovládli i Přední východ, S Afriku - znemožnění obchodu s Orientem
odpovězte na otázky na str. 88

28. 4. - Př; M; ČJ; AJ

PŘÍRODOPIS

Květ

1/ ŠS
rozdělení květů - jednopohlavné - mají buď jen tyčinky nebo jen pestíky
                              - obupohlavné - mají v jednom květu tyčinku i pestík
rozdělení roslin- jednodomé - na jedné rostlině samčí i samičí květy
                              - dvoudomé- na jedné rostlině samčí na jiné samičí květy
části květu - květní lůžko, květní lístky , tyčinky, pestík
květní lístky  -rozlišené / zelené= kalich, barevné = koruna/
                        -nerozlišené- všechny květní lístky jsou stejné = okvětí
2/nakreslit str.82/obr.17,    str.83/obr.90
3/ zopakovat téma stonek -příště bude test, otázky jsou uč. str.76
MATEMATIKA GEOMETRIE
KOLMÉ
HRANOLY
- do školního sešitu nadpis  a datum a :
- přepsat Uč. str. 69 zelený rámeček
- načrtneme si podle obrázků v uč. str. 69 následujícíHRANOLY:
 
3- boký hranol ( 2 stejné podstavy = trojúhelníky a pláštˇ
tvoří 3 obdelníky, event. čtverce)

4
- boký hranol ( 2 stejné podstavy = čtverec, nebo obdelník , nebo lichoběžník  a pláštˇ
tvoří  4obdelníky, event. čtverce) atd.
6-
boký hranol
7
- boký hranol ( 2 stejné podstavy = sedmiúhelník a pláštˇ tvoří  7 obdelníků)
....n-boký
přívlastek kolmý budeme odtedˇv názvu hranolu vynechávat, protože kosými hranoly se zabývat nebudeme
- opiš si zelený rámeček Uč. str. 70 nahoře
instruktážní video  ( od stopy 3 min)
https://www.youtube.com/watch?v=hzo60-Z6aAg
ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 48/5.a)b) - hned nato (poté)/na to jsem nedokázal; zpravidla (většinou) odjíždíme/výjimka z pravidla; byl zčásti (částečně)/z části jídla; co se přihodilo potom (poté)/nic mi po tom není; přijď navečer (kvečeru)/vzpomínám na večer
 - uč. s. 48/6 (celé věty)
Zápis do ŠS: uč. s. 49/opsat žlutý rámeček s nadpisem: Stupňování příslovcí + Nepravidelné stupňování
zle - hůř/hůře
dobře - lépe/líp
brzy - dříve/dřív
mnoho - více/víc
málo - méně/míň
dlouho - déle
ANGLICKÝ JAZYK
reading, writing. Vypracujte tyto 2 pracovní listy a pošlete na můj mail karol.potichu@email.cz do konce tohoto týdne.  Díky za spolupráci. KT

27. 4. - Fy; M; NJ; Z

FYZIKA

Světlo a světelné jevy

1/ test - otázky 1 - 10 z minulé hodiny
2/ odpovědi
 1. Slunce, oheň - plameny,žárovka, výbojka/ mohou být i jiné příklady/   2.od světlých, lesklých/zrcadla/   3.průhledné, průsvitné, neprůhledné  4.300 000 km/s   5.světlo se šíří přímočaře  6.promítnutá silueta    
    předmětu  7.prostor za tělesem, kam dopadá část paprsků  8. úhel odrazu = úhel dopadu  9.při přechodu z    
    jednoho  prostředí do jiného/vzduch - voda/  10. světlušky - chemická reakce
3/bodování
1. 1,5 bodu    2.1     3.-1,5   otázky 4-10 po jednom bodu
4/hodnocení
11 - 9 = 1
8,5 - 7,5 = 2
7 - 6 = 3
5,5 - 5 = 4
4,5 - 0 = 5
MATEMATIKA ARITMETKA
Slovní úlohy řešené trojčlenkou
-
Uč. str. 111/ cv. 3, 5,6, 7, 8
výsledky ke kontrole:
PS str. 44 /17  1 hod. 6 min
PS str. 44/19      14,25 dne
PS str. 44 /20  1hod 12 min
PS str 44/22   4 1/4 hod
NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 36/5.a):
- Rate mal! Was ist das?
- Das ist ein Bleistift.
- Ja, richtig. Und was ist das?
- Ich weiss nicht.
PS: s. 36/5b):
- Bleistift, das ist ein Bleistift.
- B-L-E-I-S-T-I-F-T.
- Wie schreibt man "tužka" auf Deutsch?
- Bleistift, das ist ein Bleistift.
- Und wie schreibt man das?
- B-L-E-I-S-T-I-F-T.
- Danke.
Opakovací test z 3. lekce (2. část)
PS: s. 41/3 - vzor: 1. Ist das deine Schultasche?
      s. 41/4 - vzor: 1. - ein Kuli oder ein Bleistift? (nutné ústně přeložit a říci si pád: 1./4. + člen daného podstatného jména)
      s. 42/5.a) - vzor: Alex spielt Computerspiele. Er braucht einen Computer. (neurčité členy v daném pádě)
      s. 42/5.b) - vzor: Die Lehrerin braucht eine Tafel,...(opět neurčité členy v daném pádě)
       s. 42/6, 7
Příště bude kontrola celého opakovacího testu najednou!
ZEMĚPIS
Jižní Asie-opakování
V příloze zasílám pracovní list, dle možností vytisknou a vypracovat přímo do listu, nebo odpovědět písemně zezadu do sešitu.(Otázky neopisovat, jen odpovědi. 1 cv. vypíší státy jižní Asie).Jizni-asie-pl

24. 4. - AJ; D

ANGLICKÝ JAZYK

AB ex.4/p.63 - napsat alespoň 10 vět o svém městě, vesnici do školního sešitu

DĚJEPIS

Kultura vrcholného a pozdního středověku - prostudovat str. 115 – 120, odpovědět na otázky na str.116,117 a 119

24. 4. - M; ČJ; NJ

MATEMATIKA ARITMETKA
Trojčlenka
- slovní úlohy nepřímá úměrnost řešené trojčlenkou
- PS str. 44 /  17, 19,
- PS str. 44/ 22     tady je důležité si uvědomit, co je zbytek cesty   
 - PS str. 44/ 20 obtížná - dobrovolná    ( 4 l/s ........2/3 nádrže
                                                                              5 l/s ....... 3/3 nádrže )
výsledky ke kontrole:
PS str. 43 /13  32 dlaždic
PS str. 43/14      30cm
PS str. 43/15  musí jim pomoci 2 dívky
PS str 43/16  12 dní

ČESKÝ JAZYK - sloh

Zápis: Životopis

- vlastní životopis (autobiografie)

- přikládá se k přihláškám (ke studiu), žádostem (o zaměstnání, stipendium)

- věcně, stručně, spisovným jazykem, NE slova citově zabarvená

- může být: a) ve větách (souvislý ž.); b) strukturovaný - běžnější (v bodech)

Základní údaje:

1. Osobní údaje - jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefon, e-mail.

2. Průběh školního vzdělávání (uvádí se nejvyšší dosažené vzdělání) - školy, kursy, stáže.

3. U dospělých - dosavadní pracovní zkušenosti (jména zaměstnavatelů, vykonávané funkce - období).

4. Ostatní schopnosti a dovednosti: jazykové znalosti (úroveň, aktivně, pasivně), schopnost práce s počítačem (programy), zájmy, koníčky, úspěchy: soutěže, ocenění, životní cíle - plány do budoucna, řidičský průkaz.

5. Zdravotní stav (jen závažnější záležitosti, NE chřipka, angína,...).

6. Doplňující informace - důležité, ale není uvedeno výše.

Vždy připojíme: DATUM a VLASTNORUČNÍ PODPIS.

- uč. s.168/prostudovat; s. 169/1.a)b)
Další hodina slohu bude až 15. 5.!
NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: uč. s. 46/11: 2A; 3H; 4J; 5F; 6B; 7C; 8E; 9G; 10I
                   uč. s. 47/15: Hund; Lehrerin; Block; schwarz; Freundin; Heft; Rucksack; kommen
 
PS: s. 36/5.a)b) - k sestavování rozhovorů pomůže učebnice s. 43 
PS: Opakovací test z 3. lekce: s. 41/1.a); 2

23. 4. - Př; M; ČJ; Z

PŘÍRODOPIS

Růst rostlin

1/ zopakovat si téma" kořen"
2/ test
1. kořen - funkce    2.druhy kořenových soustav + příklad     3. význam kořenové čepičky  4 k čemu slouží kořenové vlásky    5 tvary kořenů    6.co je to hydroponie 
3/odpovědi      1.upevňuje rostlinu v půdě, čerpá ve vodě rozpuštěné živiny      3.chrání růstový vrchol kořene 4.čerpají živiny z půdy       5. niťovitý ,řepovitý, válcovitý, vřetenovitý  6.pěstování rostlin ve vodě se živinami
4/bodování
1.- 2 body    2.-2       3. -1       4. - 1     5. - 1,5      6 .- 1
5/ hodnocení 
8,5 - 7 = 1      6,5 - 6 = 2    5,5 - 5 = 3   4,5 - 4 = 4       3,5 - 0 = 5
6/ŠS Růst rostlin str. 79 opsat shrnutí, nakreslit obr.22/79
7/přečíst text str. 78 - 79
MATEMATIKA GEOMETRIE
HRANOLY
Opakování krychle, kvádr
- do školního sešitu nadpis, podnadpis  a datum
Uč. str. 67-68 přečíst
do školního sešitu překreslit ( náčrt ) krychli a kvádr  ze str. 67 a přepsat
ze str, 67 Úkol tzn. kolik vrcholů,hran,tělesových úhlopúříček, stěnových úhlopříček
instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=bnMlxhfzpHQ
UPOZORNĚNÍ: V aritmetice z 22. 4. je opraven výsledek: PS: s. 42/7 správně na 168 l.
ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 45/1.a) ráno - příslovce času; šťastně - způsobu; vesele - způsobu; všeobecně - způsobu; okamžitě - času; kolem - způsobu; velmi - míry
               uč. s. 48/4 - do dnešního dne - dodnes, doposud; bez hnutí - nehnutě; na to místo - tam; na toto místo - sem; z tohoto místa - odsud, odtud; z toho místa - odtamtud; na tom místě - tam; na tomto místě - odsud, odtud; ze všech míst - odevšad/odevšud; v té době - tehdy; v této době - teď
- uč . s. 47/ opsat + prostudovat žlutý rámeček, dát nadpis: Tvoření příslovcí a příslovečné spřežky; doplnění: příslovečnou spřežku můžeme nahradit jiným příslovcem ve stejném významu; upozorňuji v rámečku na chybu  v závorce (= vzhůru) 
- uč. s. 48/5.a)b) - vzor: Maminka si koupila nové plavky v celku. Výlet se vcelku (celkem) vydařil.
ZEMĚPIS
Jižní Asie
Učebnice str. 26-28 prohlédnout obrázky.
Zápis do sešitu viz příloha (opsat dle možností vytisknout a vlepit do sešitu).
+ opakování geografie Asie
https://online.seterra.com/cs/vgp/3454

22. 4. - F; M; AJ; ČJ; Vo

FYZIKA

Světlo a světelné jevy - opakovánÍ

Do CS  zapsat otázky, vypracovat odpovědi.
Příště  bude test,správné odpovědi,bodování a hodnocení
1. zdroje světla   2. od jakých předmětů se světlo odráží nejvíc   3. rozdělení látek podle propustnosti světla   
4. rychlost světla   5. jakým způsobem se šíří světlo   6. co je to vržený stín   7. co je to polostín   8. zákon odrazu   
9. kdy se světelný paprsek láme   10. studené světlo v přírodě
MATEMATIKA ARITMETKA
Trojčlenka
- slovní úlohy nepřímá úměrnost řešené trojčlenkou
- PS str. 43 / 13, 14, 15, 16
výsledky ke kontrole:
PS str.41/5  15 m
PS str. 42/ 6  70 Kč
PS str. 42/7 168 l
PS str. 42 / 8  10 dní 21 hod
PS str. 42/9 1 hod 3 min
PS  str. 42/10 a) 3,9 kg barvy b) 5,9 kg barvy
ANGLICKÝ JAZYK
Reading, writing  - TB p. 83/ projít si Word chunks- udělat ex.7, 8- do školního sešitu, AB p.62/ex. 1, 2
ČESKÝ JAZYK - literatura
Zápis: Písemnictví v českých zemích
- 9. stl. - počátky naší psané literatury, do té doby pouze lidová slovesnost
- r. 863 pozval kníže Rostislav na Velkou Moravu dva bratry ze Soluně (Řecko) - Konstantina (Cyril) a Metoděje
- účel: šířit křesťanství, položit základy vzdělanosti ve staroslověnštině (soluňském slovanském nářečí)
- prosadili nejstarší spisovný slovanský jazyk - staroslověnštinu a Konstantin vytvořil nejstarší slovanské písmo - hlaholici, mladší - cyrilice (základ azbuky)
- první staroslověnské texty - náboženský, bohoslužebný charakter
- "Proglas" - veršovaná předmluva k překladu evangelia
- "Život Konstantina" a "Život Metoděje" (dříve Panonské legendy)
- Kosmas  - první kronikář, zakladatel českého dějepisectví, dílo: "Kronika česká" (Chronika Boemorum) - 12. stl.; v latině; české dějiny od nejstarších dob, o příchodu praotce Čecha, o Libuši, o založení Prahy, o Přemyslovi; vlastenecký ráz; 3 knihy (části):  bájná vyprávění starců; vyprávění pamětníků; zážitky Kosmovy
- uč. s.35/prostudovat (Konstantin a Metoděj, Kosmova kronika)
- PS: s. 46/1, 2.a)
        s. 47 - 48/1 - 7
        s. 48 - 49/1 - 11
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
7. LIDSKÁ PRÁVA
Dokumenty upravující lidská a občanská práva a svobody:
1. Listina základních práv a svobod
- přijata r. 1991, od roku 1993 je jako ústavní zákon č. 2 součástí právního pořádku nově vzniklé ČR
2. Mezinárodní dokumenty:
a) Všeobecná deklarace (prohlášení) lidských práv - přijata OSN 10. prosince 1948; Mezinárodní den lidských práv  - 10. prosinec
b) Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod (ČR od r. 1993)
c) Evropský soud pro lidská práva (Štrasburk - Francie)
Charta 77 (1977 v Československu) - skupina odpůrců komunismu (V. Havel, více než 200 lidí, hrubé porušování lidských práv a svobod)

21. 4. - Př

PŘÍRODOPIS

Rozmnožování rostlin

- do ŠS 1/ pohlavní - pomocí semen

           2/ nepohlavní  = vegetativní -  pomocí různých částí rostliny
- uč. str. 181 opsat možnosti vegetativního množení, tj. text u černých teček
- zopakovat si téma kořen
-  otázky :   1. kořen - funkce/význam/  2. druhy kořenových soustav + příklad    3. význam kořenové čepičky 
   4. k čemu slouží kořenové vlásky    5.tvary kořenů       6.  co je to hydroponie

21. 4. - M; ČJ; AJ; D

MATEMATIKA GEOMETRIE
Úlohy na závěr
- do školního sešitu nadpis a datum
- Uč. str. 64 / cv. 1 dole  narýsuj do školního sešitu   pravoúhlou soustavu souřadnic, označ si osu x a osu y a prvopočátek soustavy souřadnic bod /0, 0 /
a vrýsuj dle zadání body a všechna tři řešení
- Uč. str. 65 /cv. 4    viz. PS str. 41 /cv. 5

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Kontrola: uč. s. 45/7 - uvádím podmět + přísudek + slovesný rod: platy se zvýšily - trpný (T) zvratná podoba slovesa; vzpomínalo se - T zvratná podoba slovesa; květ se užívá - T zvratná podoba slovesa; píše se - T zvratná podoba slovesa; stromy se pohupovaly - činný (Č); kmeny se obalují - T zvratná podoba slovesa; letadlo se zřítilo - Č
Kontrola vět: 1. soused upozornil - Č; 2. Karel VI. založil - Č; 3. lék se užívá - T zvratná podoba slovesa; 4. šípy zasáhly - Č; 5. filmy se promítají - T zvratná podoba slovesa; 6. obchody budou zavřeny - T opisný tvar trpný
 
- uč. s. 45/1.a) - u prvních třech vět vyber příslovce + urči, vzor: ráno - času;...
- uč. s. 47/1 - piš pouze slova s doplňováním a odůvodňováním přídavnými jmény, vzor: soukromě (soukromý);....
- uč s. 48/4 - piš pouze vyznačená spojení + náhrady příslovci, vzor: pomalým krokem - pomalu;...
ANGLICKÝ JAZYK
Shopping, posílám pracovní list - pokud možno vytisknout, udělat si poslech, doplnit a vložit do sešituR-cz-mag-2020-04
DĚJEPIS
zápis: 
Vladislav Jagellonský ( 1471 - 1516)
- se stává českým králem, katolík, královský původ
-mírný panovník, místo něj vládne česká šlechta, doba náboženské tolerance, která trvala až do 1618
- zpočátku vládne jen v Čechách X M. Korvín ovládá Moravu, Slezsko a Lužici
- po smrti Korvína vládne ve všech zemích Koruny české a v Uhrách
-hl. městem se stává Budín
 
Ladislav Jagellonský (1516 - 1526)
1526 se Ludvík utkal s Turky, byl poražen a utopil se v bažinách, nezanechal žádné potomky, a tak
na český trůn nastupuje Ferdinand Habsburský, je zvolen českým králem, a proto musí respektovat stavovská privilegia
 
pro inspiraci se podívejte na krátkou ukázku: https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs

20. 4. - M; NJ; Z; F

MATEMATIKA ARITMETKA
Trojčlenka
- slovní úlohy přímá úměrnost řešené trojčlenkou
- PS str. 41 / 5
- PS str. 42 / 6, 7, 8, 9,
- PS str. 42 / 10a, b - obtížná - dobrovolná slovní úloha   ( nejdříve zjisti plochu plotu pana Konečného a pak znovu plochu plotu s jiným rozměrem, a pokračuj trojčlenkou )

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 37/10.b) - Was ist das? Ist das ein Bleistift? Wie heisst das auf Deutsch? (-ss- nahrazují ostré s na PC)
               PS: s. 38/14 - Ich brauche eine CD./ Potřebuji CD. Ich brauche einen Kleber./ Potřebuji lepidlo. Lara braucht ein Mäppchen./ Lara potřebuje penál. Lara braucht ein Lineal./Lara potřebuje pravítko. Lara braucht einen Rucksack./Lara potřebuje batoh. Tomi und Mario brauchen eine Tastatur./T. a M. potřebují klávesnici. T. und M. brauchen einen Computer./ T. a M. potřebují počítač.
- PS: s. 43/zbytek slovíček od die Tasche po die App
- PS: s. 21.a)b) - přelož do ŠS dle s. 79 - 80 v PS; vzor: Komm her! Pojď sem!
- uč. s. 46/11 - do ŠS; vzor: 1D; 2A;....
- uč. s. 47/15 - do ŠS; vzor: Hund; Lehrerin;....( při vyřazování slov si všímej i členů, slovních druhů,....)
ZEMĚPIS
Jihozápadní Asie -  shrnutí
V příloze zasílám 2. část zápisu (opsat dle možností vytisknout a vlepit do sešitu).
+ dokument ke zhlédnutí: Dubaj a nejvyšší stavba světa
https://edu.ceskatelevize.cz/dubaj-a-nejvyssi-stavba-sveta-5e441f36d76ace2c451de24c
FYZIKA
Šíření světla
1/ učebnice str. 152-154 přečíst
2/ ŠS str. 154 opsat žlutý rámeček
3/ youtube Badatelna 5.díl  Jak se stát neviditelným/lom světla/

17. 4. - ČJ; RJ/NJ; AJ; D; M

ČESKÝ JAZYK - sloh
Charakteristika literární postavy
uč. s. 166 - 167/Jaký je Bilbo Pytlík - přečíst ukázku a vypracovat úkol na s. 167/6. d) - vybrat si: z knihy, z filmu, divadelní hry, seriálu; Nezapomeň - charakteristika vnější, vnitřní, nepřímá, přirovnání, rčení, má/je nahrazovat výstižnými slovesy! 1,5 - 2 stránky.
RUSKÝ JAZYK
V ruském jazyce pracujeme na e-mailech, tak prosím vždy v pondělí a v pátek si je zkontrolujte. Jistě tam bude další úkol.
Bohužel 5 žáků se vůbec neozvalo! Nemají e-mail?
NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 37/9 (b3; c6; d2; e5; f1)
                          s. 37/10a) - Das ist doch keine Schere, das ist ein Bleistift. Das ist keine Tasche, das ist ein Rucksack. Das ist keine Landkarte, das ist ein Heft. Das ist keine CD, das ist ein USB-Stick.
                           s. 39/17 (ein Auto; keinen Pinsel; eine Tasche; einen Hund; keine Katze)
PS: s. 43/slovíčka od kaufen po altmodisch; s. 37/10.b); s. 38/14 - napiš celé věty s členem neurčitým + překlad - vzor: Ich brauche eine Schere. Potřebuji nůžky. Jedná se o 4. pád!
ANGLICKÝ JAZYK
AB p.61/ex. Communication - doplnit, dále vytisknout a poté poslouchat nebo si "otevřít najednou dvě okna" a udělat si shopping z tohoto odkazu
DĚJEPIS
Jiřík z Poděbrad (kališnický šlechtic) - 1452 se stává správcem Českého království
1458 - zvolen králem, 1. panovník, který neměl královský původ (mezi panovnickými a šlechtickými rody velký společenský rozdíl),
proto to neměl s českou šlechtou jednoduché
- kališník, který byl Evropou považován za kacíře, protože vládl "dvojímu lidu"
- prozíravý politik, jeho manželka a někteří rádci byli katolíci X nelíbí se to papeži, proto vyhlašuje křížovou výpravu, v jejímž čele stojí Matyáš Korvín
- snaha získat jiné evropské panovníky na svou stranu, snaha vytvořit mírový svaz (obdoba EU), bohužel bez úspěchu
- protože svým synům nemohl zajistit následnictví na trůn, nabídl jej polskému královskému rodu Jagellonců
odpovědět na otázky na str. 111/112

MATEMATIKA ARITMETKA
Trojčlenka
- nadpis, datum do školního sešitu

- patří k základům matematiky na základní škole, kterou využiješ při řešení slovních úloh,hlavně následně na procenta ,  v běžném životě k přepočítávání např. ceny zboží
apod.   
- zapsat následující
 = postup řešení úlohy, kdy známe tři členy a čtvrtý počítáme
- u slovní úlohy rozhodnu v 1. kroku je-li PÚ nebo NÚ
- budeme používat speciální zápis a v něm šipky:
-pokud bude slovní úloha PÚ , pak šipky půjdou stejným směrem¨
- pokud bude slovní úloha NÚ , pak šipky půjdou opačným směremi

        stopa 10 min
    stopa 12,30. min

Příklad 1
- Uč. str. 109/ A
Cyklista ujede za 30 min. 12km. Kolik km ujede stejnou rychlostí za 20 min?

Rozhodnu , že daná úloha je PÚ. ( čím déle cyklista jede, tím více km ujede )
zapíši: viz. uč. str. 110 zápis se šipkami 

30 min....... 12 km

 20 min ........x km                                                                                                                                                  ------------------------------------
tento zápis a šipky je klíčový!!!   mám tři známé členy a 4.( x ) počítám ( známé členy trojčlenky jsou ( 30 min, 20 min. a 12 km )
- nyní po směru šipek zapíši:     začnu od x  ( tzn. po směru šipky od zdola nahoru)
                                               20 / 30 = x / 12           / ...zlomková čára ( plní funkci děleno )
  neboli                                   20 : 30 = x :  12
osamostatním  x       20  . 12:/30  = x                 a dopočítám tzn. zkrátím a dopočítám
                                                            8 = x
Cyklista ujede za 20 min. 8 km.

Příklad 2
Uč. str. 110 / B 2. způsob

Rozhodnu , že daná úloha je NÚ. ( čím větší - těžší konzervy, tím menší počet konzerv )
zapíši: viz. uč. str. 111 zápis se šipkami , šipky jdou opačným směrem
a po směru šipek sestavím rovnici:
x : 14 = 150 : 350
dopočítám viz. učebnice

do šk. sešitu v analogii: Uč. str. 111 / cv. 2, 4

16. 4. - Př

PŘÍRODOPIS

Život rostlin

1/ ŠS  Život rostlin
fáze: klíčení-kvetení-vznik semen 
generativní/pohlavní /rozmnožování  - pomocí semen
rozdělení rostlin podle délky života- uč. str.80 opsat text u černých teček
2/ opakování stonek str.76/ 1-5 do CS

16. 4. - M; ČJ; Z

MATEMATIKA GEOMETRIE
Obsah lichoběžníku
PS str. 46 / 5a- c     b) obrubník je jen ze dvou stran  -  3m a 10 m           
PS str. 46 / 6 tapetovat se nebude strop a podlaha, tzn. obsahy ostatních stran ( stěn ) si kvůli přehlednosti označ S1 - S4 , kde S1 budeš počítat  2x  -  2 protější stejné strany

ČESKÝ JAZYK - mluvnice
Slovesný rod - dokončení zápisu:
Pozor! Zvratné zájmeno se může být:
a) u slovesného rodu činného; př. Slunce se schovalo za mraky. (slunce - podmět je původcem děje)
b) u slovesného rodu trpného zvratné podoby; př. V naší obci se postavily nové domy. (domy - podmět není původcem děje)
uč. s. 45/7 - vzor: Po prudkém dešti se hladina řeky zvýšila o metr. ( sl. rod činný); barevně vyznačit přísudek, podtrhnout podmět + určit slovesný rod; pouze po větu: Letadlo se zřítilo.....
Vyznač přísudky a podměty + urči sl. rod u následujících vět:
1. Soused mě na to upozornil.
2. Karel IV. založil v Praze Nové Město. 
3. Tento lék se užívá třikrát denně.
4. Tři šípy zasáhly daný terč.
5. Tento týden se v kině promítají úspěšné české filmy. 
6. Všechny obchody budou 1. 1. zavřeny.
ZEMĚPIS
Jihozápadní Asie shrnutí
V příloze zasílám 1. část zápisu (opsat dle možností vytisknout a vlepit do sešitu).

+ malé opakování států Jižní Ameriky
https://www.umimefakta.cz/cviceni-jizni-amerika-staty

15. 4. - PŘEKVAPENÍ

DNES SE MĚL KONAT PLÁNOVANÝ TŘÍDNÍ VÝLET DO DRÁŽĎAN. JAKO KOMPENZACI ZA NEUSKUTEČNĚNÝ ZÁŽITEK VÁM VĚNUJEME TENTO DEN VÍCEMÉNĚ COBY ODPOČINKOVÝ. TÉTO MOŽNOSTI VYUŽIJTE KE KONTROLE VÝSLEDKŮ VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ Z MATEMATIKY ARITMETIKY V PRACOVNÍM SEŠITĚ.

MATEMATIKA ARITMETIKA
ke kontrole výsledků:
PS str. 36 / cv. 1
a) 5 dílků  b) 10 dílků c) 13 dílků d) 13 e) 1 1/2 f) 3,2 g) 23/6 h) 6 2/3
PS str. 36 / cv. 2
a) 3: 9  b) 8 : 10 c) 21 : 6 d) 27 : 15 e) 15 : 10 f ) 48 : 12  g) 45 : 27 h) 84:60
PS str. 56 / 3a ) 2,2 : 0,8  b) 2,4 : 2,7
PS str. 36/ 4    a= 6 cm b= 9 cm S = 54 cm2
PS str. 36 / 5  rozdělím na 80 cm a 20 cm
PS str. 36 / cv. 6  2,5 m : 1,5 m
PS str. 37 / 2 a) 16 :6:14 b) 10:45:20 c) 11:24:31 d) 21:15:3 e)3:4:5 f) 4:9:1
g) 3:2:12 h) 8:9:10
PS str. 37/3 a) 5:6:7  b) 3:4:3  c) 3:4:2  d) 3:6:7 e) 4:3:2  f) 3:4:1 g) 4:5:2 h)18:15:8
PS str. 37/4 a) 75:45:60 b) 10:50:120 c) 20:40:120 d) 30:45:105 e) 36:48:96
PS str. 37 / 5 48°, 48°, 84°
PS str. 37/ cv. 6 nejsou shodné  5:6:7  a 7:8:9
PS str. 37/7  15 cm, 18 cm, 24 cm a 27 cm
PS str. 38 /8 9 cm: 15 cm: 21 cm
PS str. 38/ 9  (500 : 500 : 400: 200 ) Kč
PS str. 38/ 10   a:b:c = ( 12: 6:8 ) cm
PS str. 38/11  ( 30:24:20 ) cm
PS str. 38 / 12   5:6

PS str. 38 /1  5,7km
PS str. 38 / 2   13,5 km  21,3 km 6,2 km 27, 6 km 126,4 km
PS str. 38/3  skutečná délka v cm :  300  700  900  800 1500
délka na plánku v cm : 3   3,5   6  16  20
PS str. 39/4 Pokoj 1: š 9,3 cm d 6,67 cm
Pokoj 2 š.5,33 cm  d 6,67 cm    Kuchyně š. 6,67 cm d. 5,33 cm
Předsíň š. 4 cm d. 5, 33 cm Koupelna, WC š. 4 cm d. 2,66cm
PS str. 39/5  1:25 nebo 1:30    i jiné řešení
PS str. 40/1 PÚ a)b)c)h)  NÚ d)f)   žádná e)g)
PS str. 40 / 2 PÚ a)c)d)f)j)k)l)m)o)p  NÚ b)e)g)n  žádná h)i)
PS str. 40/3 a) ne b)ano c) ano d)ano e)ano f) ne g)ne h) ano
PS str. 41 / 4 a) 8,20,24   b) 3, 12, 15  c) 0,5   3,5  4  d) 0,666  1,3333  1,999
e) 10  0,8  1,2  f) 6   25  8  g) 7,5   11,25  6  h) 0,02  0,4  1,2
PS str. 42 / 11 a)ano b) ne c) ne d) ano e) ne f) ano g) ano h) ne
PS str. 43/ 12  a ) 4  3  2   b) 18  6  2   c) 30  6  3  d) 12  6  2  e) 100  5  2  f) 2  1/2  2/3
g) 1, 2   0,8  2,4  h) 9,  4,5  1,8

14. 4. - Př; M - geometrie (výsledky)

PŘÍRODOPIS

Růst rostlin

úkol- založit si pokus

1/ do zavořovací sklenice/ nebo jiné průhledné nádoby/ zasít kolem okraje semena jednoděložných a dvouděložných rostlin. Pozorovat rozdíly v klíčení a během růstu.

jednoděložné- obilí, může být i cibulka, dvouděložné- hrášek, fazole ,ředkvička, okurka.. Od každé skupiny stačí jeden druh
2/do ŠS dozadu zapisovat pozorování např.      pšenice         ředkvička
                                                                              14.4. naseto       14.4. naseto
MATEMATIKA GEOMETRIE (výsledky pro kontrolu):
PS str. 41 / cv. 4
S čtverce ABCD = 32 cm2
S trojúhelníku ASB = 8 cm2
PS str. 41 / cv. 5
S kosočtverce ABCD = 30 cm2
PS str. 41 / cv. 6
S trojúh. AED = 12 cm2
S trojúh. EKD = 16 cm2

S trojúh. EJK = 16 cm2
S čtyřúhel. EHCJ = 34 cm2
S trojúhelníku EGH = 12 cm2
S trojúhelníku GBH = 6 cmě
PS str. 42 / cv. 2 a) ano b) ne c) ano d) ano e)ano

14. 4. - M; ČJ; AJ; D

MATEMATIKA GEOMETRIE

Obsah lichoběžníku
- PS str. 45 / cv. 3
- PS str. 46 / cv. 4     využij vzorec. měřítko mapy krát skutečnost = rozměr v plánku  tzn.
rozměr v plánku( v metrech ) krát 500 = skutečnost  ( v metrech)     měřítko je 1 :  500

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Kontrola cvičení z minulé hodiny s. 26/3: ostatní - příd. jm.; mým - zájmeno přivlastňovací; oblíbeným - př. jm.; všichni - zájmeno neurčité; nějakého - zájmeno neurčité; několik - číslovka základní neurčitá; svých - zájmeno přivlastňovací; známých - pod. jm.; takovým - zájmeno ukazovací; jiná - př. jm.; druhý - číslovka řadová určitá; další - př. jm.; různé - př. jm.

uč. s. 28/10 + odůvodnění zájmenem ten (tobě - mně; tě - mě) nebo pádem; vzor: Chyba byla jen ve mně (tobě) nebo (6. pád).

Zápis:

Slovesný rod

- slovesná/mluvnická kategorie vedle osoby, čísla, způsobu, času

1. Činný - činnost vykonává podmět, podmět je původcem děje; př. Tomáš zatloukal hřebík. Učitel chválil žáka. 

2. Trpný - činnost nevykonává podmět, podmět není původcem děje:

a) opisný tvar trpný: tvar slovesa být + příčestí trpné; př. Hřebík byl zatloukán. Žák je chválen učitelem. Poznámka: hřebík (podmět) se sám nezatlouká; žák (podmět) se sám nechválí - v této větě

b) zvratná podoba slovesa: zvratné zájmeno se + tvar 3. os. č. j./mn. činného rodu; př. Hřebík se zatlouká. Plasty se vyrábějí ze složek ropy. Poznámka: hřebík (podmět) se sám nezatlouká; plasty (podmět) se samy nevyrábějí

PŘI URČOVÁNÍ SLOVESNÉHO RODU JE VŽDY NUTNÉ VYHLEDAT PODMĚT - ZDA JE NEBO NENÍ KONATELEM ČINNOSTI!

uč. s. 43 - 44/prostudovat žluté rámečky

DOPORUČUJI SE DÍVAT DNES (úterý) na ČT1 - ŠKOLA DOMA (ve 14 hodin) - procvičování a opakování češtiny nejen pro žáky 9. tříd!
ANGLICKÝ JAZYK
TB p.82/podívat se na Talking about future plans, ex.1 písemně do školního sešitu, AB p.60/1,3
DĚJEPIS
Pracovní list vytisknout a nalepit do sešitu. 

8. 4. - F

FYZIKA

Odraz světla

1/ uč. str.160-163  přečíst
2/ ŠS  zápis
Odraz světla
zákon odrazu světla - úhel odrazu je stejný jako úhel dopadu, odražený paprsek zůstává v rovině dopadu 
uč. str.161/obr,3.14 b nakreslit, 
bílé předměty - odrážejí téměř všechno světlo/ světelné paprsky/, tmavé předměty -  většinu světla pohlcují 
rozptyl světla - světelný paprsek dopadá na nerovný povrch s odráží se různými směry/odrazka na kole, reflexní materiály na oblečení/

I V TOMTO LETOŠNÍM NETRADIČNÍM POJETÍ MĚJTE PĚKNÉ VELIKONOCE!

S DALŠÍM VYUČOVÁNÍM NA TĚCHTO STRÁNKÁCH AŽ V ÚTERÝ 14. 4.

K ZÁBAVNÉMU PROCVIČOVÁNÍ A OPAKOVÁNÍ VYUŽIJTE: 

+ Pravopisně.cz

Zatracená čeština ke stažení: https://www.jsemdoma.online

www.jazyky-online.info (pro cizí jazyky)

8. 4. - M; ČJ; AJ; Vo

MATEMATIKA ARITMETIKA


Přímá a nepřímá úměrnost 

-nejdříve zhlédni středeční instruktážní videa
  z 1. 4. (   video PÚ do stopy 9.45 min             video NÚ do stopy 12.20 min ) a pracuj v PS viz. zadání níže

- PS str. 40 /cv. 3 a str. 41 / cv. 4 ... PÚ   nápověda: počítej koeficient k = y/x ( pro každý sloupeček v tabulce . cv. 3 a)z  tabulky x=2 y= 6 dopočítám k= 6/2 = 3   výsledek  k=3
                                                                          x = 3 y=7 dopočítám  K = 3 / 7 výslede  k = 0,42
už teď vím, že to není PÚ ( k mi vyšlo pokaždé jiné )
aby to byla PÚ musí být ve všech sloupcích tabulky výsledný koeficient k stejný ,
                                           pokud tomu tak není, nejedná se o PÚ
- PS str. 42/ 11, 12      rozhodni ano/ ne pomocí dopočítání koeficientu  k= x . y, přičemž opět musí být pro každý sloupeček tabulky stejný koeficient, jinak se nejedná o NÚ

ČESKÝ JAZYK - literatura

Výsledky pro kontrolu opakovacího testu z PS s. 45/1 - 8:
1.c); 2.a); 3.b); 4.a); 5.c); 6.b); 7.c); 8.b)
Zopakovat: Středověká literatura (lidová, světská, náboženská, drama, hrdinské eposy, legendy, chorál, kancionál)
PS: s. 44/1 - 4
ANGLICKÝ JAZYK
AB p.77 Unit 7- opsat may, might do školního sešitu, taktéž do školního sešitu napsat ex./ p. 82 in TB, AB p.60/ ex. 1,2, pro inspiraci se mrkněte na toto krátké video https://www.youtube.com/watch?v=24YsEdkCNIU
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Písemně do sešitu:
Každý občan ČR má svá práva i povinnosti. Napište, jaké máte povinnosti/jaká opatření dodržujete v dnešní době - době mimořádného stavu v souvislosti s ochranou před nákazou koronavirem.

7. 4. - ČJ, M; AJ; D, Př

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

uč. s. 26/3 - pouze u vyznačených slov, vzor: někteří - zájmeno neurčité; dospělí - pod. jm.;....

uč. s. 27/6.a) + odůvodnění, vzor: Nejdřív () vůbec nedošlo, co se stalo. Zalil ji (tu) zvláštní pocit. - u odůvodnění: té/dlouhé í; tu/krátké i

MATEMATIKA GEOMETRIE
Obsah lichoběžníku
- do školního sešitu nadpis, datum
- přečíst v uč. str. 63 a 64
- přepsat definici v zeleném rámečku a vzoreček na výpočet nad zeleným rámečkem Uč. str. 64      nejčastější c hyba žáků !!!  důležité opsat vzorec i se závorkou
- PS str. 44 POZOR !!!  Tisková chyba  Nadpis : škrtni Konstrukce a napiš Obsah lichoběžníku
- PS str. 44 / cv. 1   změř výšky a zjištěný údaj zapiš  ( základny musí být II, pokud nejsou . není to lichoběžník!!!! )
- PS str. 45 / cv. 2          změř potřebné údaje a vypočítej obsah
( opět základny musí být II  a výška kolmá na základnu)

ANGLICKÝ JAZYK

What are you doing?, přečíst v TB p.81 a do školního sešitu napsat co plánují dělat v sobotu - užít I am +-ing, AB p.58/4,5,6

DĚJEPIS

zápis: Průběh husitských válek

1419 - do novoměstské radnice dosazeni protihusitští konšelé, ti byli vyhozeni z oken - 1. pražská defenestrace- počátek husitských válek

Václav IV. umírá, králem se stává Zikmund Lucemburský, který je pro husity nepřijatelný, proto stojí v čele 1. křížové výpravy

1420 - Zikmund je poražen v bitvě na hoře Vítkově

1421 - zemský sněm  v Čáslavi - účastní se ho šlechtici, zástupci z měst, Zikunda jako krále nepřijímají, ustanovena dočasná vláda, čtyři pražské artikuly se stávají zákonem

1424 umírá Jan Žižka, pomyyslné žezlo přebírá Prokop Holý

husitští bojovníci byli velmi dobře vycvičeni, osvojili si bojovou strategii, v roc 1431 dokonce u Domažlic nebojovali, své nepřátele dokonce vyděsili svým zpěvem

1431 - sněm v Basileji- husité zde obhajují své učení, radikální husité neakceptují ústupky, proto jsou pak v bitvě u Lipan roku 1434 poraženi koalicí umírněných husitů a kališníků

1436 - v Jihlavě vyhlášena kompaktáta - může se pouze realizovat přijímání podobojí a souhlasí s panováním Zikmunda

 odpovědět na otázky na str. 108

PŘÍRODOPIS

téma: List

1/ opakování kořen
      CS 74/1-4
2/ ŠS List 
      str. 78 shrnutí - opsat 1. 2. větu od začátku a poslední 3 věty od konce
       nakreslit str.77/ obr. 15
                        str. 78/ obr. 20, obr. 21

 

6. 4. - F; RJ; PŘIHLÁŠKA

FYZIKA

Stín

1/ ŠS str. 158/ opsat žlutý rámeček

2/ ŠS str.159/ nakreslit obr.3.12   zatmění Měsíce,  zatmění Slunce

3/ přečíst text str.157- 159

4/ pokusy str.157/ 3.9

                str. 158/3.10

                str. 158/ 3.11

      zkusit si večer POD DOHLEDEM RODIČŮ  !!!

RUSKÝ JAZYK

Další pokyny pro domácí práci v ruském jazyce najdete ve svých e-mailech. Jen opozdilci, kteří mi ještě nenapsali, máte možnost to napravit tento týden.

Vážení rodiče, milí žáci,

přikládám přihlášku na volitelné předměty ve školním roce 2020/2021 - 8. ročník. Prosím rodiče, aby vyplněné přihlášky zaslali zpět na školní e-mail: zs.brezno@seznam.cz nejpozději do pátku 10. 4. Ti rodiče, kteří mají možnost skenu, pošlou nazpět vyplněné i s podpisem. Ti, kteří možnost skenu nemají, pošlou zpět vyplněné zatím bez podpisu a podepíší až dodatečně po návratu do školy. Děkuji.                                                                                                                      

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNO, BŘEZNO 115

Přihláška na volitelné předměty ve školním  roce 2020/2021 pro budoucí žáky 8. ročníku

………………………………………………………………….

(Jméno a příjmení žáka)

Nabídka předmětů:

 • Cvičení z matematiky
 • Cvičení z českého jazyka
 • Informatika
 • Přírodovědná praktika
 • Volba povolání

 

Označte 2  zvolené  předměty. Volitelné předměty v jednotlivých ročnících budou stanoveny dle zjištěného zájmu a otevírá se pouze za předpokladu dostatečného zájmu.

                                                                                         ………………………………………………………………………………..

                                                                                         Podpis zákonného zástupce

6. 4. - M; NJ; Z

 

MATEMATIKA ARITMETIKA

Přímá a nepřímá úměrnost - grafy
nejdříve opakování 1. stupeň: Co je pravoúhlá soustava souřadnic? - viz. video
https://www.youtube.com/watch?v=yaGW9JJAg-0&app=desktop

- do školního sešitu nadpis, datum
 - PÚ - Uč. str. 103/ 2  přepsat a přerýsovat přímku do šk. sešitu

https://m.youtube.com/watch?v=EcD9s2kzjtQ&list=PLFmO2IDrVOE7xeyVU-zA8X9uTgbuI1aia


- NÚ - Uč. str. 107/ 2  přepsat a přerýsovat hyperbolu do šk. sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=fcxyo0AIxA0&app=desktop

NĚMECKÝ JAZYK

Zápis: Určitý a nerčitý člen, záporné zájmeno kein v 1., 4. p. č. j.

1. pád: der/ein/kein Hund

            die/ eine/keine Katze

            das/ein/kein Kind

př. Das ist kein Buch, das ist ein Heft. To není (žádná) kniha, to je sešit.

4. pád: den/einen/keinen Hund

            die/eine/keine Katze = 1. pád

            das/ein/kein Kind = 1. pád

př. Ich habe keinen Hund. Nemám (žádného) psa.

Hovoříme-li o osobě nebo věci poprvé, užíváme člen neurčitý.

Záporné zájmeno kein/keine/keinen:

- vztahuje se vždy k pod. jménu, popírá ho

- ve větě stojí před pod. jm. a nahrazuje člen

PS: s. 37/10.a) - vzor: Ist das ein Lineal? Das ist doch kein Lineal, das ist ein Zirkel.

       s. 39/ 17 - vzor: Ich habe ein Buch. (použít neurčité členy, 2 věty jsou se záporným zájmenem), POZOR! Jedná se o 4. pád!

Zopakovat doposud zadaná slovíčka 3. lekce, neznámá slovíčka najdete ve zbytku 3. lekce na s. 43.

ZEMĚPIS

Kavkaz

Učebnice str. 25 přečíst
Do sešitu zezadu vypracovat str. 29 cv. 5,6

 

 

 

3. 4. - D; AJ; RJ/NJ; VKZ; M; ČJ

DĚJEPIS

Husitství - průběh, výsledky, významné osobnosti

Jan Hus – univerzitní mistr, rektor Karlovy univerzity, od 1402 káže v Betlémské kapli, 1412 – kritizuje prodej odpustků- papež nad ním vyhlašuje klatbu (nesmí se vykonávat křtiny, svatby, pohřby)

1414 – Jan Hus pozván na Kostnický koncil, od Zikmunda (mladší bratr Václava IV.) dostal ochranný glejt, bohužel byl ihned po příjezdu uvězněn a své učení nucen odvolat

6.července 1415 byl Jan Hus upálen

Upálení Jana Husa vyvolalo v Čechách velkou nevoli

Husovi stoupenci se jmenovali husité nebo kališníci

Praktikovali přijímání podobojí - přijímání chleba i vína

Realizují se čtyři artikuly pražské: přijímání podobojí, svobodné kázání, zákaz světské moci kněží a trestání smrtelných hříchů

Táborité – radikální husité X umírnění (pražští)

Nejznámější husitský hejtman – Jan Žižka z Trocnova – velmi dobrý stratég, autor vozové hradby

ANGLICKÝ JAZYK

Ireland- reading, writing -http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf a v tomto odkazu si přečíst str. 6,7 a vypracovat cvičení na konci stránek,

RUSKÝ JAZYK

Psaní azbukou na počítači

Ne od všech žáků jsem dostala vypracovaný pracovní list 1, který jste dostali v minulém zadání. Pokud máte problém s otevřením, ozvěte se mi na bejrova.h@seznam.cz a věřím, že opozdilci to napraví. S ostatními dětmi komunikuji již přes jejich e-maily.

NĚMECKÝ JAZYK

PS: s. 43/slovíčka od raten po Ich weiss nicht. (napsat + naučit)

      s. 37/8, 9

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Reklama
Zhlédnutí přiloženého videa a zamyšlení se nad tím, jak je samotné ovlivňuje reklama a jestli výrobek v reklamě je vždy ten nejlepší.
https://www.youtube.com/watch?v=hGZasTxytr8

MATEMATIKA a ČESKÝ JAZYK

I tyto stránky, sloužící nyní ke vzdělávání, mohou potěšit! Pro dnešní den máte hodiny M a ČJ bez nových úkolů. Této úlevy využijte k individuálnímu dodělání restů.

2. 4. - ČJ; M; Př; Z

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

- kontrola/oprava cvičení z minulé hodiny uč. s. 17/2.a) - správné tvary: třesoucíma se rukama; nohama; ramenou/ramenech; nohami; malýma teplýma ručkama; s vyřezávanými nohami; mastných ok; smutnýma očima; s drobnými oky; s červenými ručičkami; s velkými uchy; na uchách; v uších

- po kontrole/opravě napsat: uč. s. 17/2.b)

- zopakovat druhy zájmen (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, záporná, neurčitá)

- uč. s. 25/1. a) - vyhledat zájmena + určit druh; v tomto cvičení je na s. 25 celkem 21 zájmen; vzor: mé - přivlastňovací; ta - ukazovací; tu - ; své - ; ji - ; mě - ; ni - ;... - dále vyhledat sami a určovat 

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce lichoběžníku- rovnoramenný
- do školního sešitu nadpis, datum
- Uč. str. 62  / B1 do školního sešitu ( rozbor, konstrukce a KZ )
- zde je nejpodstatnější zavedení pomocného bodu : úsečku AB narýsuješ a rozdělíš na dvě části  . Aa B   , pak rýsuješ trojúhelník A´BC  podle věty sss
(
rovnoramenný ...obě ramena stejně velká, tzn. /AD/ = / BC/ = 4,1 cm )
- PS str. 44 / cv. 3 a  , nejdříve trojúhelník ABD podle věty sus
- PS str. 44/ cv. 3 b , nejdříve trojúhelník KMN podle věty sss
- PS str. 44 / cv. 3c, nejdříve trojúhelník PRT, podle věty
sus, kde úhel pí = 125°, protože úhel tau je 55° ( úhly u ramene v jsou součtu 180°)

PŘÍRODOPIS

 -téma.Stonek

1/ odpovědi na otázky z minula:1.kočka - sluch, zrak, pes - čich   2. kočka - číhá, skočí, loví většinou samostatně, pes pronásleduje, uštve,, většinou smečky   3.kočka - zatažitelné drápy, pes ne   4.kočkovité - rys, psovité - liška, vlk   5.šakal, pes hyenovitý - Afrika, kojot - severní Amerika, liška - Evropa, Asie, sev. Amerika    6. lev, gepard, serval - Afrika, tygr - Asie, puma, jaguár - Amerika   7.společenská - chrt, pracovní - německý ovčák, lovecká - ohař   8. český fousek, český teriér, pražský krysařík, chodský pes

u ot. č.5,6 mohou být jiné příklady,  u ot. č 7.,8 i jiná plemena

2/bodování: 1.-1,5 bodu,  2.-2,   3-1,   4-1,5,   5-2,   6.-3,   7.-1,5   8.-2

3/ hodnocení:  14,5-12,5=1,   12-10,5=2,   10-8,5=3,   8-6,5=4,   6-0=5

4/ ŠS Stonek

     uč, str.76 napsat shrnutí,   str. 75 nakreslit obr.8

ZEMĚPIS

Jihozápadní Asie (státy Arabského poloostrova, Irák, Irán)
Učebnice str. 22 -23 přečíst
Do sešitu vypracovat str. 24 cv. 1

1. 4. - ČJ; Vo; M; AJ; F

ČESKÝ JAZYK - literatura

Chorál

- sborově zpívaná modlitba křesťanské bohoslužby

- nepoužívají hudební nástroje 

 

- "Svatováclavský chorál" (12. stl.)

Kancionál

- soubor duchovních písní při mších

- "Jistebnický kancionál" (15. stl.) - nejznámější písně:

a) "Kdož jsú boží bojovníci"

- náboženská, vojenská, bojová, husitská píseň

- povznést sebevědomí, dodat odvahu

- nebát se a bojovat ve jménu Boha

- statečnost, požadovat kázeň, sjednotit k boji

- působivý nápěv

b) "Povstaň, povstaň, veliké město pražské"

- píseň z Prahy s výzvou k boji x Zikmundovi (nechal vést x husitům křížové výpravy)

Prostudovat v uč. s. 34

PS: s. 45/Souhrnný test (otázky 1 - 8)

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Pokračovat zápisem:

4. EU (Evropská unie) - projev evropské spolupráce a sjednocování (integrace)

- politická a ekonomická unie evropských států

- zakládající státy r. 1957/8 - tzv. šestka: Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko

- 1. května 2004 se každý občan ČR stal zároveň občanem EU (euroobčan)

- 28 členských států

- hlavní cíle:

a) vytvoření společného trhu

b) vytvoření měnové unie

c) rozvoj zaměstnanosti

d) zlepšení životního prostředí

e) spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

f) volný pohyb zboží, osob, služeb: Schengenský prostor = území států, které zrušily kontroly na společných hranicích

- měna: EURO

- hymna: Óda na radost (Friedrich Schiller, Ludwig van Beethoven)

- vlajka: kruh 12 zlatých hvězd v modrém poli

Objasni (písemně) pojem EUROZÓNA.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Přímá a nepřímá úměrnost
- do školního sešitu nadpis a datum a zapis:
Přímá úměrnost   PÚ
př.
1 rohlík stojí 2 Kč
2 rohlíky stojí 4 Kč
3 rohlíky stojí 6 Kč atd.
tzn.
čím více koupím rohlíků, tím více zaplatím Kč
 
Nepřímá úměrnost NÚ
př.
2 švadleny pracují na zakázce týden
5 švadlen na stejné zakázce bude pracovat 3 dny

tzn. čím více švadlen, tím méňě času stráveného na zakázce

Přímá i nepřímá úměrnost se vyjadřuje 3 způsoby:
1. grafem
2. tabulkou
3. předpisem
Přímá úměrnost
1. graf: přímka, procházející vždy bodem   / 0,0 /   - k sestrojení přímky stačí dva body
2. tabulka   vytvořená konkrétně na zadaní dané úlohy 
      např. x..počet  rohlíků a y ...cena v Kč
3. předpis:  y = k . x        k...koeficient PÚ   k= y/x  př.  y =  2x


zhlédni instruktážní video ( zatím  do stopy cca 5.52 min ) 

Nepřímá úměrnost
1. graf: hyperbola
2. tabulka   vytvořená konkrétně na zadaní dané úlohy 
      např. x..počet švadlen  a y ...počet dní
3. předpis:  y = k / x        k...koeficient NÚ   k= y .x      př. y = 3/x


instruktážní video: ( zatím zhlédni do stopy 7.22 min )
https://m.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs

- PS str. 40 / cv. 1, 2  v analogii s výše vysvětleným rozhodni, zda se jedná o PÚ nebo NÚ nebo v několika málo situacích ani o PÚ ani o NÚ

ANGLICKÝ JAZYK

Shops, shopping, AB p.59/ex.1,2  mrknout na https://www.youtube.com/watch?v=xp3qmdvoYUYa do školního sešitu napsat, kam chodí nakupovat a co nakupují - 5 vět

FYZIKA

Měsíční fáze

1. přečíst str. 155 - 156
2. ŠS str. 156/ obr.3.7 Měsíční fáze
        str. 156/ obr.3.8 oběh Měsíce kolem Země
 

31. 3. - D; AJ; M; Př

DĚJEPIS

Gotická kultura v Evropě

Univerzity- vznikají  v Evropě od pol. 12. stol.

Univerzity se skládají ze 4 fakult: teologická, právnická, lékařská a filozofická, vyučovací jazyk – latina

(Karlova univerzita založena 1348)

Knihtisk – byl vymyšlen r. 1450 Johanem Gutenbergem, díky tomuto vynálezu dochází ke zlevnění a rychlejšímu šíření knih, větší dostupnost knih znamená šíření vzdělání

Knihy se už tisknou na papír

Hudba

V kostelech zní chorály, vícehlasé skladby, vznik klávesových a smyčcových nástrojů

Vánoční koledy, taneční hudby

Prostudovat si učebnici str.118, 119, 120 – odpovědět na otázky

ANGLICKÝ JAZYK

Would you like...?, AB - p.58/ex. 4,5,6,7 a podívejte se na tento odkaz https://www.youtube.com/watch?v=i5YQVC6-5MM

MATEMATIKA GEOMETRIE

Konstrukce lichoběžníku- pravoúhlý
- do školního sešitu nadpis, datum
- Uč. str. 61 - opsat definici z oddílu A1 a náčrt pravoúhlého  lichoběžníku
- PS str. 43/ cv. 2 a    nejdříve narýsuj trojúhelník ABD  pomocí věty sus   úhel alfa = 90°
  ( rozbor, konstrukce , konstrukční zápis, diskuze - úloha má 2 řešení ABCD, ABC´D   )   
- PS str. 43/ cv. 2 b  POZOR!!! Tisková chyba  v zadání !! úhel mí = 60°
 nejdříve narýsuj trojúhelník KLN pomocí věty
sus , kde úhel kjú je 90°

 

PŘÍRODOPIS

1/ opakování  psovité, kočkovité šelmy
2/ CS napsat otázky, na ně odpovědi
     1. kočka, pes - nejlepší smysl/y/
     2.                      - způsob lovu
     3.                      - tlapa,drápy
     4. kočkovité, psovité šelmy - výskyt v ČR
     5. psovité šelmy ve světě /4 druhy + světadíl/
     6. kočkovité šelmy ve  světě /6 druhů + světadíl/
     7. plemena psů - rozdělení podle využití + příklad
 .   8. česká plemena psů
3/ ŠS - Botanika - kořen
      uč. str.74/ shrnutí
      str.73/ obr.2
      str.74/obr.4

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Do ŠS: Procvičování

uč. s.17/2.a - vzor: Dopis jsem otevírala třesoucíma se rukama.

      s.17/3 - vzor: Už sotva pletu nohama. (jsem unavena)

30. 3. - M; NJ/RJ; F; Z

MATEMATIKA ARITMETIKA

Měřítko plánu a mapy
- PS str. 39 / 4   přízemí domu  : jednozlivé pokoje mají zadané skutečné rozměry v metrech- převeď na cm a je zadané měřítko plánu - Tvým úkolem je vypočítat rozměry v plánku   tzn. skutečnost (cm ) krát 1 a děleno 75 = rozměr v plánku ( cm )
přepočítej rozměry a pak narýsuj
-PS str. 39 / cv. 5 vypočítej tak, aby se vešlo na formát A4

 

NĚMECKÝ JAZYK

PS: s. 43/slovíčka od der Taschenrechner po die Farbe (napsat + naučit; u pod. jm. vždy také mn. č.)

 

uč.: s. 42/2.a) - vzor: der: Spitzer (ořezávátko),....

 

                                        die: Federtasche (pouzdro, penál),....

 

                                        das: Buch (kniha),....

 

                        - modrá slovíčka mají člen der; červená - die; zelená - das

PS: s. 34/2.a)b)c)

RUSKÝ JAZYK

Vážení,

 

zadejte si do vyhledávače: https://docs.google.com/document/d/1A64ltlclTWfPDyILXTlizYX0QG3quYgITOHMmCupW58/edit?usp=sharing

 

a pracujte. 

FYZIKA

Světelné jevy

1. str. 150 - 151 přečíst

2. do ŠS Světelné zdroje, rychlost světla

                 str. 151/ obr. 3.1 

                 str. 151/ opsat text ve žlutých rámečcích

ZEMĚPIS

Učebnice str.  19-21 přečíst

 

Sešit nadpis: Jihozápadní Asie – opsat shrnutí (rámeček dole) str. 23

 

+ vypsat státy, které patří do jihozápadní Asie

 

Dokázat na mapě ukázat státy, které patří do jihozápadní Asie

DOTAZ

DNES JSEM SE DOZVĚDĚLA, ŽE SNAD NĚKDO Z NAŠÍ TŘÍDY 7.A NEMÁ DOMA POČÍTAČ. JESTLIŽE O NĚKOM TAKOVÉM VÍTE, SDĚLTE MNĚ PROSÍM TUTO INFORMACI NA MŮJ E-MAIL NEBO SMS ZPRÁVOU. DĚKUJI. Charvátová

27. 3. - M; ČJ; NJ/RJ; D; AJ; VKZ

MATEMATIKA  ARITMETIKA

Měřítko plánu a mapy
- PS str. 38/ cv. 1, 2, 3
u cv. 3 si skutečnou délku v (m ) nejdříve převeď na ( cm )
pracovní list: mapa :
Zjisti:
-  z mapy  Itálie: skutečnou vzdálenost Miláno - Řím

 

5fad2a91-5a37-4ded-a894-b21fd4487225


- z mapy Britských ostrovů : Island : skutečnou vzdálenost Reykjavík - mys Rifstangi

Afb1eb85-1056-4877-a7a9-10027d8d68fck výpočtu si vždy opiš měřítko mapy,

 - výpočet do školního sešitu

ČESKÝ JAZYK - sloh

- napiš charakteristiku spolužáka/spolužačky (1,5 stránky)

- nenapomeň: vnější, vnitřní, nepřímá (nejméně 3), přirovnání, přísloví, rčení - krátká průpovídka vyjadřující určitou životní zkušenost, př. má obě ruce levé = nešikovný; nechá si pro krejcar vrtat koleno = lakomý;...) - nepřímá charakteristika

- pozor: neopakovat - má, je ALE nahrazovat výstižnými slovesy

NĚMECKÝ JAZYK

- PS: s. 43/3. lekce - slovíčka od die Schule po die Schultasche (napsat + naučit)

- nezapomínejte na množné číslo, př. die Schule/die Schulen - škola/školy

RUSKÝ JAZYK

Slovní zásoba, číslovky, čtení

Milí přátelé

 • opakujte slovíčka z 1. - 4. lekce, číslovky a časování sloves žít, znát, hovořit

 • v učebnici na str. 53 si procvičte čtení a překlad - fialový rámeček

 

DĚJEPIS

zápis: Gotická kultura v Čechách 

stavby gotických chrámů, které mají velká okna, užívá se lomený oblouk, nejčastějším typem klenby je žebrová klenba a stavby jsou podpírány štíhlými sloupy

české památky: katedrála sv. Víta na Pražském hradě, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

vznikají hrady, kolem nich je příkop, přes který je padací most, hrady chrání hradby

české hrady: Zvíkov, Karlštejn, Bezděz

 ve městech vznikají měšťanské domy, které vznikají z kamene- např. Dům u kamenného zvonu

 

úkol: odpovedět na otázky na str.116

ANGLICKÝ JAZYK

new vocabulary  Lesson 7 p.83/84, vypracovat p.56/ex.1, do školního sešitu napsat věty o jídle, které mi chutná, nechutná , jsem schopen uvařit 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Do sešitu napište základní pravidla (rady) pro ochranu zdraví před korononavirem. Můžete použít i obrázky.

PŘIPOMÍNÁM SBĚR PAPÍRU - DNES SE ODVÁŽÍ!!!

 

Fyzika z 25. 3.

FYZIKA

téma: Tření - opakování

1. Zopakovat téma - ŠS, učebnice                                                                          

2. Otázky na test                                                                                                                                   

   1. kdy dochází ke tření                                                                              2. druhy pohybu - druhy tření                                                                    3. na čem závisí velikost tření                                                                    4. na čem nezávisí

   5. vzorec - výpočet tlakové síly tělesa

   6. kdy chceme tření zvětšit

   7. kdy zmenšit - u každého 2 příklady z praxe

   8. kdy je těleso v klidu

   9. kdy je klidová třecí síla největší

10. jaká síla působí proti pohybu těles ve vodě a ve vzduchu

3. Odpovědi:

4. Bodování:

                                                                                                                    1. při pohybu tělesa po podložce (1 bod)

  2. otáčivý - valivé, posuvný - smykové (2 b.)

  3. velikost tlakové síly/hmotnost tělesa/, povrch styčných ploch (2 b.)

  4. velikost plochy (1 b.)

  5. F = m * g (1 b.)

  6. zimní pneumatiky - vzorek, podrážky zimních bot, bavlněné ploché tkaničky ...  (1 b.)

  7. hladký povrch - podlaha, otáčivé části strojů,..... (1 b.)                  

  8. klidová třecí síla je větší než síly, které působí na těleso  (1 b.)                                                        

  9. v okamžiku uvedení tělesa do pohybu  (1 b.)                                                                                      

10. odporová  (1 b.)      

 

5. hodnocení:   12 - 10 = 1

                         9,5 - 8,5 = 2

                         8 - 7 = 3

                         6,5 - 5,5 = 4

                         5 - 0 = 5                                    

26. 3. - M; ČJ; Z; Př

MATEMATIKA GEOMETRIE

Konstrukce lichoběžníku- obecný
- do školního sešitu nadpis, datum
- PS str. 43/ cv. 1c   nejdříve narýsuj trojúhelník DEG pomocí věty sss
- PS str. 43/ cv. 1d  nejdříve narýsuj trojúhelník MNP pomocí věty sss
- PS str. 43/ cv. 1e   nejdříve narýsuj trojúhelník RST pomocí věty sus- kde úhel sigma u vrcholu S je 50 ° ( u jednoho ramene je součet úhlů 180°, tzn. tau a sigma je dohromady 180°)
-všechny konstrukce do školního sešitu vč. rozboru a konstrukčního zápisu

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Do ŠS: Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen označujících části těla (lidského, zvířecího) v čísle množném

oko: Má modré oči./Síť měla velká oka.(města)

ucho: Zebou mě uši./Hrnec měl dvě ucha.(města)

ruka: Ruce mám čisté./0

noha: Bránil se nohama./Stůl se třemi nohami.(ženami)

 

uč. s. 16/Opsat žlutou tabulku skloňování (ruce, nohy, oči, uši, kolena, ramena, prsa) v č. mn.

- zakončení - ma v 7. p. č. mn. mají pouze jména oči, uši, ruce, nohy pro označení částí těla, př. s očkama/s očičkama; nožkama/nožičkama

- koncovka přídavného jména, zájmena, číslovky se přizpůsobuje koncovce podstatného jména, př. s těma rozzářenýma očima; mezi  čtyřma očima; s bolavýma ouškama

- zakončení - mi v 7. p. č. mn. - neoznačují-li části těla, př. ručičkami (u hodinek); nohami (u stolu)

 

Vše opsat, nastudovat a příště budou cvičení!

ZEMĚPIS

Pracovní list -  Asie (opakování)

Pracovní list Asie (poloha, rozloha) opakování. Podle možností vytisknout a vypracovat přímo do pracovního listu, který žáci vloží do sešitu nebo vypracovat zezadu do sešitu (stačí zapsat pouze odpovědi). 

1. Doplň věty:

Asii odděluje od Ameriky ……………….……….oceán a …………………………průliv.

Asii odděluje od Afriky …………………………….. moře a ………………………………………….průplav.

2. Vyhledej název, který mezi ostatní nepatří a vysvětli proč.

Taiwan, Borneo, Japonské ostrovy, Filipíny, Madagaskar, Cejlon.

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

3. Vyber správnou odpověď. Přes území Asie prochází:

a) základní (nultý) poledník

b) obratník Kozoroha

c) datová mez

d) severní polární kruh

4. Doplň do vět správné údaje.

A) nejvyšší pohoří Asie a světa se nazývá ………………………………………..

B) Nejvýše položená plošina v Asii je ……………………………………….

C) Největší Asijskou nížinou je ……………………………………………………

D) Nejvyšší horou Asie a světa je …………………………………………………………………………………

5. Najdi chyby a označ je. K souostroví Velké Sundy patří tyto ostrovy:

Kalimantan (Borneo), Cejlon, Taiwan, Sachalin, Sumatra, Jáva, Kypr, Severní země.

Řešení PL  Asie 1, pracovní list si můžete hned zkontrolovat za správnou odpověď je 1 bod.

1. Atlantský oceán, Beringův průliv

   Rudé moře, suezský průplav.

2. Madagaskar – je největší ostrov Afriky

3. d) severní polární kruh

4. A) Himálaj B) Tibetská náhorní plošina C) Západosibiřská rovina D) Mt. Everest (Sagarmatha)

5. Cejlon, Taiwan, Sachalin, Kypr, Severní země

Za odpověď je 1bod, celkem tedy 15 bodů

Hodnocení je tedy následující:

1: 15-14b

2: 13-11b

3: 10 – 7b

4: 6-3b

5: 2-0b

PŘÍRODOPIS

Opakovat: ŘÁDY SAVCŮ + ŠELMY

- zápis máte ve ŠS (ještě v době školy)

- v učebnici otázky

 

Fyzika - informace

DNEŠNÍ HODINU FYZIKY BUDETE MÍT AŽ ZÍTRA - INFORMACE OD PANÍ UČITELKY HÁJKOVÉ!

25. 3. - AJ

ANGLICKÝ JAZYK

TB p.75 - přečíst, písemně do školního sešitu vypracovat ex. 7/p.75

 

25. 3. - ČJ; Vo; M

ČESKÝ JAZYK - literatura

Zápis: LEGENDY

- z latiny "co má být čteno"

- prozaický nebo veršovaný žánr středověké náboženské epiky

- o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců (lidí, kteří pro křesťanskou víru přišli o život)

- historické údaje + fantazie autorů

STAROSLOVĚNSKÉ legendy

Svatováclavské legendy:

a) "Život knížete Václava" (10. stl.) - prostý styl, srozumitelnost

b) "Druhá staroslověnská legenda o svatém Václavu" (11. stl.) - náročný styl, typická středověká legenda se zázraky

LATINSKÉ legendy:

a) "Kristiánova legenda" (konec 10. stl.)

- mnich v mužském klášteře, blízký příbuzný sv. Vojtěcha

- o české kultuře, vzdělanosti

- nabádá k uctívání světců

- obhajuje kázání ve staroslověnštině

b) "Utrpení Ludmily mučednice" (vznik mezi 10. a 12. stl.)

- babička sv. Václava

- zavražděna (po smrti - zázraky)

- svatořečena / svatořečení (kanonizace) - v křesťanství proces prohlášení za svatého

- uč. s. 33 - prostudovat

- PS: s. 41/1 - 3; s. 42/1 - 6

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Zápis: MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

1. OSN (Organizace spojených národů)

- založena po 2. světové válce

- snaha zachovat mír a bezpečnost na celém světě

- snaha prohlubovat mezinárodní spolupráci v mnoha oblastech (hospodářské, kulturní, humanitární,...)

Odborné organizace OSN: UNESCO (pro vědu a výzkum); UNICEF (dětský fond); MMF (měnový fond)

2. NATO (Severoatlantická aliance)

- mezinárodní vojenská organizace

3. RE (Rada Evropy)

- zabývá se dodržováním lidských práv

- sídlo: Štrasburk (Francie) 

MATEMATIKA  ARITMETIKA

Měřítko plánu a mapy
- do školního sešitu datum, nadpis
. Uč. str. 94, 95 přečíst
- do školní sešitu zapsat:
definice: zelený rámeček str. 94
znovu napsat :  skutečnost v cm    x (krát)   měřítko mapy = rozměr na mapě v cm
POZOR! Oba rozměry musí být ve stejných jednotkách
I. Varianta - Máme zadané měřítko mapy( plánu) a skutečné rozměry, zjišťujeme rozměry v plánku ( mapě)
- Uč. str. 94/ A  pokoj   vše přepiš a narýsuj dle zadání

II. Varianta - Máme zadaný rozměr na mapě a skutečný rozměr, zjišťujeme rměřítko mapy  - nejobtížnější varianta
- Uč. str. 94/ B

III. Varianta -
Máme zadané měřítko mapy( plánu)  a rozměry v mapě,   zjišťujeme skutečné rozměry
Uč. str. 95/ cv. 3

měritko mapy:

https://m.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM

 

 

 

 

 

 

24. 3. - AJ; D; Př

ANGLICKÝ JAZYK

Reading, writing AB str. 54/ cv.1 (podtrhnout hledané výrazy), 2 (napsat T nebo F) a AB str.55/cv.4

DĚJEPIS

Václav IV. ( syn Karla IV.)

- nastoupil na trůn v těžké době (morová epidemie, schizma v církvi)

- spory se vyšší šlechtou, proto se obklopil nižší šlechtou

- boj o moc s katolickou církví, umučen Jan z Nepomuku (později svatý)

- 1400 – sesazen z trůnu

Písemně odpovědět na otázky na str. 103

PŘÍRODOPIS

1.   Zajícovití

      číst str.53- 54

      do ŠS  shrnutí  str. 54 + druhy

2.   Hmyzožravci

      číst str. 68 - 69

      do ŠS str .69 shrnutí + druhy

3.   Primáti str. opsat  text  str. 69 

4.   Video You tube      Hvězdy zvířecí říše - Primáti

24. 3. - ČJ; M

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Do ŠS - Velká písmena

- jižní Evropa, střední Čechy, východní Slovensko (přídavné jm. NENÍ součástí vlastního jména) ALE Jižní Amerika, Střední Amerika (názvy částí světadílu)

- Mariánské Lázně, Františkovy Lázně (celé název města) ALE lázně Poděbrady (název města pouze Poděbrady)

- názvy obcí, měst, městských částí - všechno velká písmena, př. Zahradní Město, Staré Město, Hora Svatého Šebestiána, kromě předložek, př. Benátky nad Jizerou, Nové Město pod Smrkem ALE následuje-li po předložce více slov, píší se podle toho, co označují, př. Rokytnice v Orlických horách (O. h.=název pohoří) ALE Jakubov u Moravských Budějovic (M. B.=název města)

- začíná-li název ulice, hotelu, restaurace, třídy, náměstí předložkou, píšeme předložku a první slovo po ní velkým písmenem, př. ulice U Tří lilií, hotel Pod Skálou, restaurace K Starému dolu

- Nový rok=1. 1. ALE nový rok=celý

- uč. s. 20/3.b (vypsat pouze slovní spojení), př. poloostrova Kola, z Nového Zélandu na Velikonoční ostrovy...

- uč. s. 21/4

MATEMATIKA GEOMETRIE


Konstrukce lichoběžníku
- obecný
- Uč. str. 62/ B do školního sešitu přerýsuj konstukci lichoběžníku ABCD z oddílu B ( B1 nerýsujeme zatím)
( rozbor, konstrukce, KZ)  stále máme napaměti, že základny jsou II, proto AB II CD, rýsujeme samozřejmě nejdříve trojúhelník podle konstrukční věty sus a pomocí rovnoběžky dorýsujeme čtvrtý bod

stejně jako jsme to rýsovali u ostatních čtyřúhelníků 

instruktážní video:

 https://m.youtube.com/watch?v=UthVfpqFwDE

- PS str. 42/ cv. 1 a
- PS str. 42/ cv. 1 b    nápověda: nejdříve trojúhelník KLM podle věty sus

23. 3. - F

FYZIKA

Tlak plynu v uzavřené nádobě

1. přečíst str. 143-147

2. ŠS zapsat

- přetlak,

- podtlak,

- princip sací pumpy -nakreslit obr. 2.63/str.145,

- měření tlaku v uzavřené soustavě- deformační manometry- nakreslit obr.2.66/ str.147

23. 3. - RJ/NJ; M; Z

RUSKÝ JAZYK

Procvičování azbuky, slovní zásoba 

učebnice str. 47/5.3 - celé, k odpovědi doplňte otázky a psací azbukou napište do sešitů 

opakovat slovíčka z 1.-3. lekce

naučit slovíčka ze 4. lekce str.60 - 61

naučit číslovky str. 61

Procvičujte si azbuku na webových stránkách http://azbuka.jiricabal.cz/azbuka-online.php

NĚMECKÝ JAZYK

Opakovací test z 2. lekce (2. část):

PS: s. 30/5

      s. 31/6 (podle vzoru 2. řádku)

      s. 31/7

MATEMATIKA ARITMETIKA

Postupný poměr
- PS str. 38/ cv. 8   nápověda: kolikrát se ti zvětšila nejdelší strana, tolikrát se ti zvětší zbývající strany
- PS str. 39/ cv. 9    získaný poměr si nejdříve zkrať
- PS str. 39/ cv. 10, 11
- PS str. 38/ cv. 12  obtížnější úloha - bude hodnocena na jedničku

instruktážní video:
rozdělení celku v daném poměru
poměr

https://m.youtube.com/watch?v=0bHMWbyJHlw

https://m.youtube.com/watch?v=l3OU0t6PqXM

 

ZEMĚPIS

Oblasti Asie

Učebnice str. 18 přečíst
Zápis do sešitu:
Oblasti Asie
Tradiční dělení:
1. Jihozapadní Asie
2. Kavkaz
3. Jižní Asie
4. Jihovýchodní Asie
5. Východní Asie
6. Centrální Asie
7. Severní Asie - Sibiř
Dělení podle polohy vůči Evropě:
a) Blízký východ (Izrael, Libanon, Jordánsko, Sýrie, Terecko)
b) Střední východ(Irák, Irán, státy v oblasti Perského zálivu)
c) Dálný východ (Japonsko, Korejská republika, část Číny a Ruska)

Pod zápis vypracují str. 18/cv. 1

20. 3. - AJ; D; VKZ

ANGLICKÝ JAZYK

Adjectives - comparative, superlative AB 52/1,2,3

DĚJEPIS

Lucemburkové a Karel IV.

Na českém trůně Jan Lucemburský (vymření Přemyslovců po meči), za ženu pojal Elišku Přemyslovnu

Přezdívalo se mu král cizinec – velmi často se účastnil bojových tažení, křížových výprav

král diplomat – zisk těchto území – Chebsko, Lužice, část Slezska

1346 - padl v bitvě u Kresčaku

 

Karel IV.

původně se jmenoval Václav.,

 pobýval na francouzském dvoře – naučil se číst, psát, ovládal tyto jazyky – latinu, němčinu, italštinu, francouzštinu, později přidal češtinu

1344 – markrabě moravský, založení arcibiskupství – 1. pražský arcibiskup – Arnošt z Pardubic

1346 - Karel  zvolen králem říše římské – zhotovena svatováclavská koruna

Byly vybudovány tyto památky – Karlův most, Nové Město pražské, zahájena stavba katedrály sv. Víta, založení pražské univerzity a vybudování královského paláce na Pražském hradě

Zisk těchto území: Slezsko, Horní a Dolní Lužice, Braniborsko – připojeny k Českému království a moravskému markrabství – Země koruny české

4x ženat – díky sňatkům zisk mnoha území

1355 – korunován v Římě na císaře římské říše

1378 - umírá

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Zápis: Stres a jeho vliv na zdraví

Stress( z ang.j). = napětí, zátěž, tlak, tíha, namáhaní

Stav nadměrného zatížení či ohrožení

Reakce organismu na fyzickou nebo psychickou zátěž

Rušivý faktor, který vyvolává stres = STRESOR

Příznaky stresu

- únava, slabost

- celková podrážděnost

- poruchy spánku

- průjem, zácpa

- ztráta chuti na jídlo

- zloba, vztek, pesimismus

Stres může způsobit řadu onemocnění

- vředy na zažívacím traktu

- vysoký krevní tlak

- onemocnění srdce, může vést až k infarktu

- zažívací obtíže – nevolnost, zvracení

- bolesti hlavy

- riziko vzniku rakoviny

Jak se stresu bránit:

- pravidelně sportovat

- myslet pozitivně

- požádat druhé o pomoc, svěřit se

- relaxační techniky, uvolnění

- neuzavírat se před problémem

20. 3. - ČJ; NJ/RJ; M

ČESKÝ JAZYK (sloh)

- zápis: Charakteristika

- vnější (popis osoby) - vzhled, zevnějšek, chování

- vnitřní (povaha člověka) - schopnosti, zájmy, charakterové vlastnosti, vztah k lidem, k práci

 • přímo (přídavnými a podstatnými jmény)

 • nepřímo (slovesy) - popisem jednání, chování a vzhledu vyvodíme vlastnosti

k charakteristice patří i přirovnání a přísloví

- uč. s. 167/7 (napiš 3 přirovnání); s. 167/8.a - vyber si 5 slov a k nim synonyma; příklad: útlý - štíhlý, drobný, hubený, tenký

NĚMECKÝ JAZYK

Opakovací test z 2. lekce (1. část): PS: s. 30/1,2,4

RUSKÝ JAZYK

Časování sloves, přepis psací azbukou do sešitů

učebnice str. 39/4.3 b) doplňuješ do vět sloveso žít a podle cvičení a) jména měst

učebnice str. 40/4.6 druhý sloupeček - kdo jakým jazykem hovoří

učebnice str. 41/4.7 doplňte sloveso znát (umět, vědět) v prvních třech větách, ve zbývajících doplň neznat (neumět, nevědět)

Procvičujte slovíčka z 1. - 3. lekce.

Dbejte prosím na úpravu a čitelnost, vaše práce bude hodnocena. Nezapomínejte na datum a čísla cvičení. 

Nebudete-li něčemu rozumět, kontaktujte mne na e-mailu bejrova.h@seznam.cz. 

 

MATEMATIKA ARITMETIKA

Postupný poměr
- přečíst v učebnici str. 92-93
- PS str. 37/1, 2, 3
- PS str. 37/ 4 rozdělení velikostí úhlů v trojúhelníku - nápověda: součet úhlů v trojúhelníku 180°, rozděl v zadaném poměru
- PS str. 37/7 také rozdělení celku v daném poměru jako cv. 4
- PS str. 37/5 zopakuj si rovnoramenný trojúhelník ( velikosti úhlů u základny, velikosti ramen)
- PS str. 37/6 napiš si poměr dělek stran původních a poměr stran změněných a porovnej je

 

 

 

 

19. 3. - Př

PŘÍRODOPIS

Hlodavci

1.   přečíst str.55-57

2.   ŠS zápis   

řád: Hlodavci, shrnutí str.57

 • vypsat druhy, odpovědi  str. 57/1-14 jako zápis  do ŠS, otázky nepsat

     ot. č1: Kteří hlodavci přespávají zimu? Zimu přespávají..................

     ot. č. 2: Proč hlodavci okusují tvrdé předměty?

                  Hlodavci okusují tvrdé předměty, protože  ..........

19. 3. - ČJ, M, Z

ČESKÝ JAZYK (mluvnice)

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN

- prostudovat žluté rámečky v uč. s. 19 - 21

- písemně: uč. s. 19/2.a; s. 20/3.a

PRO PRŮBĚŽNÉ PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU ZASÍLÁM ODKAZ NA APLIKACI ZDARMA: Plus.Pravopisne.cz

MATEMATIKA GEOMETRIE

LICHOBĚŽNÍK

- přečíst ve školním sešitě (rozdělení lichoběžníků, co je rameno, co jsou základny = dvě rovnoběžné protilehlé strany, úhly v lichoběžníku atd. )

- přečíst v učebnici str. 60-61 a do sešitu opsat zelené rámečky ( nadpis, datum)

- PS. str. 42/ cv. 1,2,3-

ZEMĚPIS

Zasílám zápis na probrané učivo: prosím opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu

Obyvatelstvo Asie

Počet obyvatel 4 miliardy (více než polovina počtu ob.  světa)

Rasy: europoidní, mongoloidní, smíšené rasy (mnoho národů a jazyků)

Náboženství: islám, buddhismus, judaismus, křesťanství

Sídla: většina obyvatel žije na venkově, ale probíhá intenzivní stěhování do měst

V Asii je nejvíce velkoměst na světě (Tokio, Bombaj, Peking, Jakarta, Šanghaj)

 

Hospodářství Asie

Zemědělství

1. rostlinná výroba: využívá 30% orné půdy světa, důležité je zavlažování, pěstuje se: rýže (monzunová oblast, Čína, Indie, Thajsko, Vietnam – vývoz, terasovitá pole), pšenice (stepi) Kukuřice (Čína), sója, bavlník, sezam, podzemnice olejná, len, koření, čajovník, kávovník, palma kokosová a palma olejná

2. živočišná výroba:  chov hospodářských zvířat je největší na světě: skot, prasata, ovce, velbloudi, osli, drůbež, sloni indičtí, bourec morušový (hedvábí), rybolov (Čína, Japonsko)

Průmysl

soustředěn do zalidněných oblastí, levná pracovní síla, všechna odvětví

Nejvyspělejší státy: Čína, Izrael, Japonsko, „asijští tygři“ – Singapur, Taiwan, Korejská republika, Malajsie, Hongkong 

Nerostné suroviny: ropa (Perský záliv, Kaspické moře, jihovýchodní Asie)

Doprava

železniční (transsibiřská magistrála) tradiční doprava, nákladní námořní doprava, říční doprava

18. 3. - Fy; Aj

FYZIKA

1. CS  str. 130/ O 1-4

2.  Vztlaková síla vzduchu

     str. 140-141  přečíst

     ŠS  zápis str. 140 /žlutý rámeček

ANGLICKÝ JAZYK

7.A AB 51/ 1,2, do školního sešitu 73/4 – napsat celé věty – užít přídavná jména ve 3. stupni

18. 3. - ČJ (literatura); Vo; M

ČJ - LITERATURA

 

Prostudovat v uč. s. 31-32

Zápis:

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

- epocha 5.-15. stl. 

- poč. r. 476 n. l. (rozpad západořímské říše)

- centra: kláštery, chrámy, školy, univerzity

- 15. stl. - vynález knihtisku - Johann Gutenberg

a) Lidová literatura

- mnoho lidí neumělo číst, psát - proto ústní vyprávění mýtů, hrdinských příběhů, písně, zaříkadla

b) Světská l.

- nenáboženská témata (cestopisy, bajky, rytířské romány, žákovská a milostná poezie, sociální satiry)

"O ženě zlobivé", "Tajná žalost", "Podkoní a žák"

c) Náboženská l. 

- křesťanství, láska k Bohu, život světců

"Hospodine, pomiluj ny" - nejstarší česká duchovní píseň z konce 10. stl. 

Středověké drama

- 14. stl.

- "Mastičkář" - texty v latině a češtině

Hrdinské eposy a romány

- hrdinou statečný a čestný bojovník

- "Píseň o Rolandovi" (Roland statečně umírá v boji)

- "Alexandreis" (makedonský král dobyl mnohá území a vybudoval rozsáhlou říši)

PS: s. 37 - 40 (NE úkol č. 5/38)

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Pokračovat zápisem do sešitu: 

 • znečišťování řek a moří
 • růst počtu obyvatel na Zemi
 • nedostatek potravin, hlad, chudoba (Afrika)
 • ekonomická zaostalost rozvojových zemí
 • civilizační choroby (cukrovka, onemocnění srdce a cév, ...)
 • nebezpečí terorismu
 • nebezpečí atomových a vodíkových zbraní

Úkol: Napiš další 3-4 problémy světa, které jsou dle tebe aktuální.

MATEMATIKA - ARITMETIKA

ROZDĚLENÍ CELKU V DANÉM POMÉRU - APLIKAČNÍ SLOVNÍ ÚLOHY

- PS str. 36/ cv. 4, 5, 6

nápovověda ke :

cv. 4  nutné zopakovat si vzorečky na obsah a obvod obdelníku ( viz. školní sešit)

cv. 5  poměr  4 : 1

17. 3. - Aj, D

ANGLICKÝ JAZYK

TB str. 71/ 2.21 - The gratest quiz, str. 72/ cv.3  do školního sešitu, AB str.50/ cv. 6, 7

DĚJEPIS

Poslední Přemyslovci

Přemysl Otakar I. a jeho syn Václav I. upevnili svoji moc i přes odpor šlechty

Václav I. – rozšiřuje území českého státu na jih

Přemysl Otakar II.    (1253 – 1278)

Zisk těchto území: Chebsko, Korutany, Rakousy, Štýrsko

Přezdívka král železný a zlatý, usiloval o korunu krále Svaté říše římské

Za císaře zvolen nevýrazný Rudolf Habsburský, který na svoji stranu získal některé české šlechtické rody – např. Vítkovci

Přemysl odmítl uznat Rudolfa jako císaře, vypukl mezi nimi konflikt, který vygradoval bitvou na Moravském poli, kde byl Přemysl Otakar II. poražen

 

Václav II.

Místo Václava vládne Ota Braniborskýnelítostně drancoval české země, k Václavovi se chová velmi krutě – je vězněn, odvlečen z Čech

1283 – se Václav vrátil do Čech, obklopil se dobrými rádci, za jeho vlády dochází k rozkvětu země – ložiska stříbra v Kutné Hoře – 1300 – ražba stříbrných mincí – pražských grošů – mají velkou hodnotu

1300 si Václav bere Elišku Rejčku- stává se i polským králem, získává i uherskou korunu, 1305 – umírá

Václav III.

4.srpna 1306 v Olomouci zavražděn – vymření Přemyslovců po meči

UPOZORNĚNÍ!

Práci z informatiky zašle p. uč. Pilná na e-maily žáků.

17. 3. - M, Př, Čj

MATEMATIKA GEOMETRIE

OBSAH TROJÚHELNÍKU - ČTYŘÚHELNÍK

- PS str. 41/ cv. 3,4,5,6

nápověda ke

-cv. 4,5 - vypočítej nejprve obsah trojúhelníku ASB, kde /AS/ = 4 cm =b /BS/ = 4 cm = výška ke straně b

celkový obsah je 4 x obsah trojúhelníku ASB     - analogicky cv. 5

cv. 6  zde je nutné zaměřit svou pozornost nato, co je výška, která je nezbytná k výpočtu

Potřebuješ si zopakovat výšku v trojúhelníku?

zde je instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=Fy4EVwVcOBA&app=desktop

PŘÍRODOPIS

do ŠS zápis - podle bodů - proloženě vytištěné

řád: Chobotnatci

slon - druhy, čím se liší, str. 65 + proloženě vytištěné (tisk)

řád: Kytovci

druhy + tisk, delfíni: potrava, nakreslit str. 66, kosatka: potrava, nakreslit str. 67 + kde žijí

řád: Letouni

druhy netopýrů + tisk, nakreslit obrázek 216/str. 67

echolokace - str. 68

ČESKÝ JAZYK

Do ŠS - INTERPUNKCE (ČÁRKA) VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ

1. Oslovení (5. pád): př. Karle, kdy se vrátíš? - stojí před větou

                                     Kdy se vrátíš, Karle? - stojí za větou

                                     Kdy se, Karle, vrátíš? - vloženo do věty

2. Citoslovce: př. Hele, sněží!

                           Haló, je tady někdo?

                           Júú, to je nádhera!

 • citoslovce není mluvnicky začleněno do větné stavby, tvoří samostatné jednočlenné věty - ČÁRKA SE PÍŠE!

                     př. Sklenička rup (praskla).

                          Jeho húú (houkaní) mě vyděsilo.

 • citoslovce je mluvnicky začleněno jako větný člen - ČÁRKA SE NEPÍŠE!

3. Několikanásobný větný člen: př. Na louce kvetou kopretiny, pampelišky, sedmikrásky.

4. Přístavek: př. Jan Neruda, rodák malostranský, napsal šest básnických sbírek.

5. Přívlastek volný: př. Lehký vítr, vanoucí z hor, přinášel kouř z ohníčků.

Opakování druhů VV - do ŠS

1. Zahlédl jsem ho, jak nastupuje do autobusu.

2. Ten, komu se to nelíbí, ať jde raději pryč.

3. Právě mluvíme o tom, co se stalo včera.

4. Jděte tudy, kudy jdou tito lidé.

5. Kolikrát se vsadil, tolikrát prohrál.

6. Protože jdu zítra k lékaři, budu ve škole chybět.

7. Kdybys té matematice nerozuměl, vysvětlím ti to.

8. Zavři dveře, ať netáhne.

UPOZORNĚNÍ

ROZDĚLENÍ CELKU V DANÉM POMĚRU,... - PATŘÍ DO MATEMATIKY!

PRO SMYSLUPLNÉ NAPLNĚNÍ VOLNÉHO ČASU VYUŽÍVEJTE TAKÉ MOŽNOSTI, KTERÉ NABÍZÍ TELEVIZE/UčíTelka, INTERNET/SCIO testy,...!!!

16. 3. - ÚKOLY

F - PLYNY - s. 130 - 132/přečíst; zápis do ŠS podle bodů

PLYNY - vlastnosti, vnitřní stavba - s. 130

ATMOSFÉRA - tloušťka, složení, atmosferický tlak - co to je, vzorec

MĚŘENÍ ATMOSFERICKÉHO TLAKU - s. 133 - 137/přečíst; do ŠS - barometr (obrázek 2.51/s.136), aneroid, barograf; s. 137/opsat "Poznámka"

RJ - uč. s. 46/5.1.a,b - Věty přepiš psací azbukou.

NJ - PS: s. 28/22; s. 29/24,25

       uč. s. 31/17 - písemně do sešitů

 ROZDĚLENÍ CELKU V DANÉM POMĚRU - znovu přečíst (ve školním sešitě už máme): - rozdělení lentilek, - Vašek a Martin -uč. s. 89 B

- vyřeš do školního sešitu - uč. s. 90/2.a,2.b

- PS: s. 36/1,2,3.a,b

Z - HOSPODÁŘSKÁ ASIE, uč. s. 14 -16/přečíst zemědělství, průmysl, doprava; zezadu do sešitu vypracovat s. 17/3

 

      

13. 3. - DALŠÍ ÚKOLY

MATEMATIKA - A: uč. s. 88/4,6; s. 89/9

ANGLICKÝ JAZYK: AB - s. 52/1,2,3,4; s. 53/5,6

NĚMECKÝ JAZYK: PS - s.33 - SLOVÍČKA NAPSAT DO SLOVNÍČKU + NAUČIT

                                   s. 26/13,16

RUSKÝ JAZYK: uč. s. 49/5.8 - PŘEPIŠ PSACÍ AZBUKOU

SDĚLENÍ PANÍ UČITELKY RJ: PIŠTE DO SEŠITŮ, KDO HO MÁ U MNE, PROSÍM NA PAPÍR, POTÉ DO SEŠITŮ VLEPÍME. ÚPRAVA, ČITELNOST!! JSEM K DISPOZICI NA TELEFONU: 607 128 110.

* 7.A - 2019/2020

13. 3. - DĚJEPIS

ZÁPIS:

Pyrenejský poloostrov a reconquista

V odlehlých lokalitách vznikají malá křesťanská království

Postupně upadá moc Arabů- tyto státečky se rozšiřují- vznik 3 větších států Portugalsko – Z Aragonie – V, Kastilie – střed

1469 – Isabela Kastilská si bere aragonského prince Ferdinanda- vznik kastilsko-aragonské unie – základ budoucího Španělska

1492 – dobyta Granada, poslední místo Arabů

 

Osmanská říše

1453 – dobyta Konstantinopol

1526 – vyhrál slavný turecký sultán Suleyman Nádherný bitvu u Moháče

1529- snaha Turků dobýt Vídeň – bez úspěchu, Uhry ale součástí Osmanské říše

Turci ovládají oblasti na Předním východě a v severní Africe – komplikace při obchodu s Orientem

Snaha Italů objevit obchodní cesty vyhýbající se nadvládě Turků

13. 3. - ÚKOLY

ČESKÝ JAZYK - SLOH: uč. s. 165 - PROSTUDOVAT ŽLUTÝ RÁMEČEK;

                                        s. 165 - 166 - MOJE SPOLUŽAČKA (vypsat charakteristiku vnější, vnitřní, nepřímou)

PŘÍKLAD NEPŘÍMÉ CHARAKTERISTIKY: VŽDY RÁDA POMŮŽE - OCHOTNÁ

                                         s. 166/4.d

Oznámení ředitelství školy

OZNÁMENÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

 

1. Z rozhodnutí vlády ČR (dle prohlášení premiéra na tiskové konferenci) uzavíráme od středy 11.3.2020 veškerý provoz v Základní škole Březno a školní družině; žákům odpadá výuka do odvolání. Provoz MŠ je nadále zajištěn v plném rozsahu.

2. Další zprávy k aktuálnímu stavu řešení epidemie ve školských zařízeních sledujte prosím na webu naší školy – aktuality nebo ve vývěsce před školou, případně v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. Z důvodu možného šíření nákazy ruším i Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Březno, který měl proběhnout v sobotu 14.3.2020.

 

Všem děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Ve Březně 10.3.2020

UPOZORNĚNÍ!

RUŠÍ SE!   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

                ZÁJEZD DO DŘÁŽĎAN

                JARNÍ AKADEMIE

SBĚR PAPÍRU V DANÉM TERMÍNU ZŮSTÁVÁ!

DOMÁCÍ ÚKOLY BUDOU ZADÁVÁNY PRŮBĚŽNĚ - DENNĚ - ZDE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY!

11. 3. (středa) - LITERATURA: PS: s. 35/1. - 7. cvičení

                                                     s. 36 - 37/1. - 5. cvičení

                          + PROČÍST V UČEBNICI s. 29 - 30 - ORIENT, STŘEDOVĚKÁ LITERATURA (lidová, světská, náboženská)

                           ANGLICKÝ JAZYK: AB - s. 50/6,7

                                                        TB - s. 69/5 - ústně; 6 - písemně do školních sešitů 

11. 3. - MATEMATIKA

UČEBNICE: s. 86/B1 - 1. - 4. cvičení

                 s. 86/C1 - 1. cvičení

VŠE DO ŠKOLNÍCH SEŠITŮ!

12. 3. - ÚKOLY

PŘÍRODOPIS:

1. DO CS - OPAKOVÁNÍ - MEDVĚDOVITÉ, LASICOVITÉ ŠELMY

    s. 51/1 -10

    s. 52/1 -3

2. DO ŠS - ŘÁD: PLOUTVONOŽCI - uč. s. 52 - 53

    DRUHY: PŘIZPŮSOBENÍ ŽIVOTU VE VODĚ: TULEŇ OBECNÝ: smysly

                                                                    MROŽ: kly - význam

                                                                    RYPOUŠ SLONÍ

                 ŘÁD: SUDOKOPYTNÍCI - ZÁPIS JE PŘIPRAVENÝ - OFOCENÝ

                 ŘÁD : LICHOKOPYTNÍCI - s. 63 - 65 - ZAPSAT PROLOŽENĚ VYTIŠTĚNÉ: OSEL DOMÁCÍ - ROZDÍLY OSEL/KŮŇ

                   ZEBRY - KDE ŽIJÍ

                   NOSOROŽCI - SMYSLY, POTRAVA, KDE ŽIJÍ, DRUHY

                   KŘÍŽENCI - KŮŇ, OSEL - s. 64

12. 3. - ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE: VV PŘÍVLASTKOVÁ -  uč. s. 123 - 124/2 (6 vět)

PŘÍKLAD 1. VĚTY: Procházeli jsme korunami stromů, které stály podél silnice.

                                           VV DOPLŇKOVÁ - ZOPAKOVAT DOPLNĚK (již známe, pozor na dvojí závislost), s. 128 - PROSTUDOVAT ŽLUTÝ RÁMEČEK + PŘÍKLADY NAD NÍM, s. 128/2 - OPAKOVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ VV

VŠECHNA CVIČENÍ Z MLUVNICE I ZE SLOHU VŽDY PÍSEMNĚ DO ŠS!!!

ZEMĚPIS: OBYVATELSTVO ASIE (LIDÉ A JEJICH JÍDLA), uč. s. 13 - PŘEČÍST + s. 17/2 - VYPRACOVAT ZEZADU DO SEŠITU

MATEMATIKA - G - OBSAH TROJÚHELNÍKU, VÝPISKY: uč. s. 58 - 59 (F), PŘÍKLAD 1 (F1), PŘÍKLAD 2 (F2)

CVIČENÍ Z UČEBNICE VŽDY VYPRACOVAT DO ŠŠ!!!

PS: s. 40/1,2

 

13. 3. - INFORMACE

DALŠÍ ÚKOLY + INFORMACE BUDOU JIŽ ZOBRAZOVÁNY NA ZAČÁTKU STRÁNEK!