1. 4. - ČJ; Vo; M; AJ; F

ČESKÝ JAZYK - literatura

Chorál

- sborově zpívaná modlitba křesťanské bohoslužby

- nepoužívají hudební nástroje 

 

- "Svatováclavský chorál" (12. stl.)

Kancionál

- soubor duchovních písní při mších

- "Jistebnický kancionál" (15. stl.) - nejznámější písně:

a) "Kdož jsú boží bojovníci"

- náboženská, vojenská, bojová, husitská píseň

- povznést sebevědomí, dodat odvahu

- nebát se a bojovat ve jménu Boha

- statečnost, požadovat kázeň, sjednotit k boji

- působivý nápěv

b) "Povstaň, povstaň, veliké město pražské"

- píseň z Prahy s výzvou k boji x Zikmundovi (nechal vést x husitům křížové výpravy)

Prostudovat v uč. s. 34

PS: s. 45/Souhrnný test (otázky 1 - 8)

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Pokračovat zápisem:

4. EU (Evropská unie) - projev evropské spolupráce a sjednocování (integrace)

- politická a ekonomická unie evropských států

- zakládající státy r. 1957/8 - tzv. šestka: Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko

- 1. května 2004 se každý občan ČR stal zároveň občanem EU (euroobčan)

- 28 členských států

- hlavní cíle:

a) vytvoření společného trhu

b) vytvoření měnové unie

c) rozvoj zaměstnanosti

d) zlepšení životního prostředí

e) spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

f) volný pohyb zboží, osob, služeb: Schengenský prostor = území států, které zrušily kontroly na společných hranicích

- měna: EURO

- hymna: Óda na radost (Friedrich Schiller, Ludwig van Beethoven)

- vlajka: kruh 12 zlatých hvězd v modrém poli

Objasni (písemně) pojem EUROZÓNA.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Přímá a nepřímá úměrnost
- do školního sešitu nadpis a datum a zapis:
Přímá úměrnost   PÚ
př.
1 rohlík stojí 2 Kč
2 rohlíky stojí 4 Kč
3 rohlíky stojí 6 Kč atd.
tzn.
čím více koupím rohlíků, tím více zaplatím Kč
 
Nepřímá úměrnost NÚ
př.
2 švadleny pracují na zakázce týden
5 švadlen na stejné zakázce bude pracovat 3 dny

tzn. čím více švadlen, tím méňě času stráveného na zakázce

Přímá i nepřímá úměrnost se vyjadřuje 3 způsoby:
1. grafem
2. tabulkou
3. předpisem
Přímá úměrnost
1. graf: přímka, procházející vždy bodem   / 0,0 /   - k sestrojení přímky stačí dva body
2. tabulka   vytvořená konkrétně na zadaní dané úlohy 
      např. x..počet  rohlíků a y ...cena v Kč
3. předpis:  y = k . x        k...koeficient PÚ   k= y/x  př.  y =  2x


zhlédni instruktážní video ( zatím  do stopy cca 5.52 min ) 

Nepřímá úměrnost
1. graf: hyperbola
2. tabulka   vytvořená konkrétně na zadaní dané úlohy 
      např. x..počet švadlen  a y ...počet dní
3. předpis:  y = k / x        k...koeficient NÚ   k= y .x      př. y = 3/x


instruktážní video: ( zatím zhlédni do stopy 7.22 min )
https://m.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs

- PS str. 40 / cv. 1, 2  v analogii s výše vysvětleným rozhodni, zda se jedná o PÚ nebo NÚ nebo v několika málo situacích ani o PÚ ani o NÚ

ANGLICKÝ JAZYK

Shops, shopping, AB p.59/ex.1,2  mrknout na https://www.youtube.com/watch?v=xp3qmdvoYUYa do školního sešitu napsat, kam chodí nakupovat a co nakupují - 5 vět

FYZIKA

Měsíční fáze

1. přečíst str. 155 - 156
2. ŠS str. 156/ obr.3.7 Měsíční fáze
        str. 156/ obr.3.8 oběh Měsíce kolem Země
 

31. 3. - D; AJ; M; Př

DĚJEPIS

Gotická kultura v Evropě

Univerzity- vznikají  v Evropě od pol. 12. stol.

Univerzity se skládají ze 4 fakult: teologická, právnická, lékařská a filozofická, vyučovací jazyk – latina

(Karlova univerzita založena 1348)

Knihtisk – byl vymyšlen r. 1450 Johanem Gutenbergem, díky tomuto vynálezu dochází ke zlevnění a rychlejšímu šíření knih, větší dostupnost knih znamená šíření vzdělání

Knihy se už tisknou na papír

Hudba

V kostelech zní chorály, vícehlasé skladby, vznik klávesových a smyčcových nástrojů

Vánoční koledy, taneční hudby

Prostudovat si učebnici str.118, 119, 120 – odpovědět na otázky

ANGLICKÝ JAZYK

Would you like...?, AB - p.58/ex. 4,5,6,7 a podívejte se na tento odkaz https://www.youtube.com/watch?v=i5YQVC6-5MM

MATEMATIKA GEOMETRIE

Konstrukce lichoběžníku- pravoúhlý
- do školního sešitu nadpis, datum
- Uč. str. 61 - opsat definici z oddílu A1 a náčrt pravoúhlého  lichoběžníku
- PS str. 43/ cv. 2 a    nejdříve narýsuj trojúhelník ABD  pomocí věty sus   úhel alfa = 90°
  ( rozbor, konstrukce , konstrukční zápis, diskuze - úloha má 2 řešení ABCD, ABC´D   )   
- PS str. 43/ cv. 2 b  POZOR!!! Tisková chyba  v zadání !! úhel mí = 60°
 nejdříve narýsuj trojúhelník KLN pomocí věty
sus , kde úhel kjú je 90°

 

PŘÍRODOPIS

1/ opakování  psovité, kočkovité šelmy
2/ CS napsat otázky, na ně odpovědi
     1. kočka, pes - nejlepší smysl/y/
     2.                      - způsob lovu
     3.                      - tlapa,drápy
     4. kočkovité, psovité šelmy - výskyt v ČR
     5. psovité šelmy ve světě /4 druhy + světadíl/
     6. kočkovité šelmy ve  světě /6 druhů + světadíl/
     7. plemena psů - rozdělení podle využití + příklad
 .   8. česká plemena psů
3/ ŠS - Botanika - kořen
      uč. str.74/ shrnutí
      str.73/ obr.2
      str.74/obr.4

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Do ŠS: Procvičování

uč. s.17/2.a - vzor: Dopis jsem otevírala třesoucíma se rukama.

      s.17/3 - vzor: Už sotva pletu nohama. (jsem unavena)

30. 3. - M; NJ/RJ; F; Z

MATEMATIKA ARITMETIKA

Měřítko plánu a mapy
- PS str. 39 / 4   přízemí domu  : jednozlivé pokoje mají zadané skutečné rozměry v metrech- převeď na cm a je zadané měřítko plánu - Tvým úkolem je vypočítat rozměry v plánku   tzn. skutečnost (cm ) krát 1 a děleno 75 = rozměr v plánku ( cm )
přepočítej rozměry a pak narýsuj
-PS str. 39 / cv. 5 vypočítej tak, aby se vešlo na formát A4

 

NĚMECKÝ JAZYK

PS: s. 43/slovíčka od der Taschenrechner po die Farbe (napsat + naučit; u pod. jm. vždy také mn. č.)

 

uč.: s. 42/2.a) - vzor: der: Spitzer (ořezávátko),....

 

                                        die: Federtasche (pouzdro, penál),....

 

                                        das: Buch (kniha),....

 

                        - modrá slovíčka mají člen der; červená - die; zelená - das

PS: s. 34/2.a)b)c)

RUSKÝ JAZYK

Vážení,

 

zadejte si do vyhledávače: https://docs.google.com/document/d/1A64ltlclTWfPDyILXTlizYX0QG3quYgITOHMmCupW58/edit?usp=sharing

 

a pracujte. 

FYZIKA

Světelné jevy

1. str. 150 - 151 přečíst

2. do ŠS Světelné zdroje, rychlost světla

                 str. 151/ obr. 3.1 

                 str. 151/ opsat text ve žlutých rámečcích

ZEMĚPIS

Učebnice str.  19-21 přečíst

 

Sešit nadpis: Jihozápadní Asie – opsat shrnutí (rámeček dole) str. 23

 

+ vypsat státy, které patří do jihozápadní Asie

 

Dokázat na mapě ukázat státy, které patří do jihozápadní Asie

DOTAZ

DNES JSEM SE DOZVĚDĚLA, ŽE SNAD NĚKDO Z NAŠÍ TŘÍDY 7.A NEMÁ DOMA POČÍTAČ. JESTLIŽE O NĚKOM TAKOVÉM VÍTE, SDĚLTE MNĚ PROSÍM TUTO INFORMACI NA MŮJ E-MAIL NEBO SMS ZPRÁVOU. DĚKUJI. Charvátová

27. 3. - M; ČJ; NJ/RJ; D; AJ; VKZ

MATEMATIKA  ARITMETIKA

Měřítko plánu a mapy
- PS str. 38/ cv. 1, 2, 3
u cv. 3 si skutečnou délku v (m ) nejdříve převeď na ( cm )
pracovní list: mapa :
Zjisti:
-  z mapy  Itálie: skutečnou vzdálenost Miláno - Řím

 

5fad2a91-5a37-4ded-a894-b21fd4487225


- z mapy Britských ostrovů : Island : skutečnou vzdálenost Reykjavík - mys Rifstangi

Afb1eb85-1056-4877-a7a9-10027d8d68fck výpočtu si vždy opiš měřítko mapy,

 - výpočet do školního sešitu

ČESKÝ JAZYK - sloh

- napiš charakteristiku spolužáka/spolužačky (1,5 stránky)

- nenapomeň: vnější, vnitřní, nepřímá (nejméně 3), přirovnání, přísloví, rčení - krátká průpovídka vyjadřující určitou životní zkušenost, př. má obě ruce levé = nešikovný; nechá si pro krejcar vrtat koleno = lakomý;...) - nepřímá charakteristika

- pozor: neopakovat - má, je ALE nahrazovat výstižnými slovesy

NĚMECKÝ JAZYK

- PS: s. 43/3. lekce - slovíčka od die Schule po die Schultasche (napsat + naučit)

- nezapomínejte na množné číslo, př. die Schule/die Schulen - škola/školy

RUSKÝ JAZYK

Slovní zásoba, číslovky, čtení

Milí přátelé

 • opakujte slovíčka z 1. - 4. lekce, číslovky a časování sloves žít, znát, hovořit

 • v učebnici na str. 53 si procvičte čtení a překlad - fialový rámeček

 

DĚJEPIS

zápis: Gotická kultura v Čechách 

stavby gotických chrámů, které mají velká okna, užívá se lomený oblouk, nejčastějším typem klenby je žebrová klenba a stavby jsou podpírány štíhlými sloupy

české památky: katedrála sv. Víta na Pražském hradě, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

vznikají hrady, kolem nich je příkop, přes který je padací most, hrady chrání hradby

české hrady: Zvíkov, Karlštejn, Bezděz

 ve městech vznikají měšťanské domy, které vznikají z kamene- např. Dům u kamenného zvonu

 

úkol: odpovedět na otázky na str.116

ANGLICKÝ JAZYK

new vocabulary  Lesson 7 p.83/84, vypracovat p.56/ex.1, do školního sešitu napsat věty o jídle, které mi chutná, nechutná , jsem schopen uvařit 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Do sešitu napište základní pravidla (rady) pro ochranu zdraví před korononavirem. Můžete použít i obrázky.

PŘIPOMÍNÁM SBĚR PAPÍRU - DNES SE ODVÁŽÍ!!!

 

Fyzika z 25. 3.

FYZIKA

téma: Tření - opakování

1. Zopakovat téma - ŠS, učebnice                                                                          

2. Otázky na test                                                                                                                                   

   1. kdy dochází ke tření                                                                              2. druhy pohybu - druhy tření                                                                    3. na čem závisí velikost tření                                                                    4. na čem nezávisí

   5. vzorec - výpočet tlakové síly tělesa

   6. kdy chceme tření zvětšit

   7. kdy zmenšit - u každého 2 příklady z praxe

   8. kdy je těleso v klidu

   9. kdy je klidová třecí síla největší

10. jaká síla působí proti pohybu těles ve vodě a ve vzduchu

3. Odpovědi:

4. Bodování:

                                                                                                                    1. při pohybu tělesa po podložce (1 bod)

  2. otáčivý - valivé, posuvný - smykové (2 b.)

  3. velikost tlakové síly/hmotnost tělesa/, povrch styčných ploch (2 b.)

  4. velikost plochy (1 b.)

  5. F = m * g (1 b.)

  6. zimní pneumatiky - vzorek, podrážky zimních bot, bavlněné ploché tkaničky ...  (1 b.)

  7. hladký povrch - podlaha, otáčivé části strojů,..... (1 b.)                  

  8. klidová třecí síla je větší než síly, které působí na těleso  (1 b.)                                                        

  9. v okamžiku uvedení tělesa do pohybu  (1 b.)                                                                                      

10. odporová  (1 b.)      

 

5. hodnocení:   12 - 10 = 1

                         9,5 - 8,5 = 2

                         8 - 7 = 3

                         6,5 - 5,5 = 4

                         5 - 0 = 5                                    

26. 3. - M; ČJ; Z; Př

MATEMATIKA GEOMETRIE

Konstrukce lichoběžníku- obecný
- do školního sešitu nadpis, datum
- PS str. 43/ cv. 1c   nejdříve narýsuj trojúhelník DEG pomocí věty sss
- PS str. 43/ cv. 1d  nejdříve narýsuj trojúhelník MNP pomocí věty sss
- PS str. 43/ cv. 1e   nejdříve narýsuj trojúhelník RST pomocí věty sus- kde úhel sigma u vrcholu S je 50 ° ( u jednoho ramene je součet úhlů 180°, tzn. tau a sigma je dohromady 180°)
-všechny konstrukce do školního sešitu vč. rozboru a konstrukčního zápisu

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Do ŠS: Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen označujících části těla (lidského, zvířecího) v čísle množném

oko: Má modré oči./Síť měla velká oka.(města)

ucho: Zebou mě uši./Hrnec měl dvě ucha.(města)

ruka: Ruce mám čisté./0

noha: Bránil se nohama./Stůl se třemi nohami.(ženami)

 

uč. s. 16/Opsat žlutou tabulku skloňování (ruce, nohy, oči, uši, kolena, ramena, prsa) v č. mn.

- zakončení - ma v 7. p. č. mn. mají pouze jména oči, uši, ruce, nohy pro označení částí těla, př. s očkama/s očičkama; nožkama/nožičkama

- koncovka přídavného jména, zájmena, číslovky se přizpůsobuje koncovce podstatného jména, př. s těma rozzářenýma očima; mezi  čtyřma očima; s bolavýma ouškama

- zakončení - mi v 7. p. č. mn. - neoznačují-li části těla, př. ručičkami (u hodinek); nohami (u stolu)

 

Vše opsat, nastudovat a příště budou cvičení!

ZEMĚPIS

Pracovní list -  Asie (opakování)

Pracovní list Asie (poloha, rozloha) opakování. Podle možností vytisknout a vypracovat přímo do pracovního listu, který žáci vloží do sešitu nebo vypracovat zezadu do sešitu (stačí zapsat pouze odpovědi). 

1. Doplň věty:

Asii odděluje od Ameriky ……………….……….oceán a …………………………průliv.

Asii odděluje od Afriky …………………………….. moře a ………………………………………….průplav.

2. Vyhledej název, který mezi ostatní nepatří a vysvětli proč.

Taiwan, Borneo, Japonské ostrovy, Filipíny, Madagaskar, Cejlon.

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

3. Vyber správnou odpověď. Přes území Asie prochází:

a) základní (nultý) poledník

b) obratník Kozoroha

c) datová mez

d) severní polární kruh

4. Doplň do vět správné údaje.

A) nejvyšší pohoří Asie a světa se nazývá ………………………………………..

B) Nejvýše položená plošina v Asii je ……………………………………….

C) Největší Asijskou nížinou je ……………………………………………………

D) Nejvyšší horou Asie a světa je …………………………………………………………………………………

5. Najdi chyby a označ je. K souostroví Velké Sundy patří tyto ostrovy:

Kalimantan (Borneo), Cejlon, Taiwan, Sachalin, Sumatra, Jáva, Kypr, Severní země.

Řešení PL  Asie 1, pracovní list si můžete hned zkontrolovat za správnou odpověď je 1 bod.

1. Atlantský oceán, Beringův průliv

   Rudé moře, suezský průplav.

2. Madagaskar – je největší ostrov Afriky

3. d) severní polární kruh

4. A) Himálaj B) Tibetská náhorní plošina C) Západosibiřská rovina D) Mt. Everest (Sagarmatha)

5. Cejlon, Taiwan, Sachalin, Kypr, Severní země

Za odpověď je 1bod, celkem tedy 15 bodů

Hodnocení je tedy následující:

1: 15-14b

2: 13-11b

3: 10 – 7b

4: 6-3b

5: 2-0b

PŘÍRODOPIS

Opakovat: ŘÁDY SAVCŮ + ŠELMY

- zápis máte ve ŠS (ještě v době školy)

- v učebnici otázky

 

Fyzika - informace

DNEŠNÍ HODINU FYZIKY BUDETE MÍT AŽ ZÍTRA - INFORMACE OD PANÍ UČITELKY HÁJKOVÉ!

25. 3. - AJ

ANGLICKÝ JAZYK

TB p.75 - přečíst, písemně do školního sešitu vypracovat ex. 7/p.75

 

25. 3. - ČJ; Vo; M

ČESKÝ JAZYK - literatura

Zápis: LEGENDY

- z latiny "co má být čteno"

- prozaický nebo veršovaný žánr středověké náboženské epiky

- o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců (lidí, kteří pro křesťanskou víru přišli o život)

- historické údaje + fantazie autorů

STAROSLOVĚNSKÉ legendy

Svatováclavské legendy:

a) "Život knížete Václava" (10. stl.) - prostý styl, srozumitelnost

b) "Druhá staroslověnská legenda o svatém Václavu" (11. stl.) - náročný styl, typická středověká legenda se zázraky

LATINSKÉ legendy:

a) "Kristiánova legenda" (konec 10. stl.)

- mnich v mužském klášteře, blízký příbuzný sv. Vojtěcha

- o české kultuře, vzdělanosti

- nabádá k uctívání světců

- obhajuje kázání ve staroslověnštině

b) "Utrpení Ludmily mučednice" (vznik mezi 10. a 12. stl.)

- babička sv. Václava

- zavražděna (po smrti - zázraky)

- svatořečena / svatořečení (kanonizace) - v křesťanství proces prohlášení za svatého

- uč. s. 33 - prostudovat

- PS: s. 41/1 - 3; s. 42/1 - 6

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Zápis: MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

1. OSN (Organizace spojených národů)

- založena po 2. světové válce

- snaha zachovat mír a bezpečnost na celém světě

- snaha prohlubovat mezinárodní spolupráci v mnoha oblastech (hospodářské, kulturní, humanitární,...)

Odborné organizace OSN: UNESCO (pro vědu a výzkum); UNICEF (dětský fond); MMF (měnový fond)

2. NATO (Severoatlantická aliance)

- mezinárodní vojenská organizace

3. RE (Rada Evropy)

- zabývá se dodržováním lidských práv

- sídlo: Štrasburk (Francie) 

MATEMATIKA  ARITMETIKA

Měřítko plánu a mapy
- do školního sešitu datum, nadpis
. Uč. str. 94, 95 přečíst
- do školní sešitu zapsat:
definice: zelený rámeček str. 94
znovu napsat :  skutečnost v cm    x (krát)   měřítko mapy = rozměr na mapě v cm
POZOR! Oba rozměry musí být ve stejných jednotkách
I. Varianta - Máme zadané měřítko mapy( plánu) a skutečné rozměry, zjišťujeme rozměry v plánku ( mapě)
- Uč. str. 94/ A  pokoj   vše přepiš a narýsuj dle zadání

II. Varianta - Máme zadaný rozměr na mapě a skutečný rozměr, zjišťujeme rměřítko mapy  - nejobtížnější varianta
- Uč. str. 94/ B

III. Varianta -
Máme zadané měřítko mapy( plánu)  a rozměry v mapě,   zjišťujeme skutečné rozměry
Uč. str. 95/ cv. 3

měritko mapy:

https://m.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM

 

 

 

 

 

 

24. 3. - AJ; D; Př

ANGLICKÝ JAZYK

Reading, writing AB str. 54/ cv.1 (podtrhnout hledané výrazy), 2 (napsat T nebo F) a AB str.55/cv.4

DĚJEPIS

Václav IV. ( syn Karla IV.)

- nastoupil na trůn v těžké době (morová epidemie, schizma v církvi)

- spory se vyšší šlechtou, proto se obklopil nižší šlechtou

- boj o moc s katolickou církví, umučen Jan z Nepomuku (později svatý)

- 1400 – sesazen z trůnu

Písemně odpovědět na otázky na str. 103

PŘÍRODOPIS

1.   Zajícovití

      číst str.53- 54

      do ŠS  shrnutí  str. 54 + druhy

2.   Hmyzožravci

      číst str. 68 - 69

      do ŠS str .69 shrnutí + druhy

3.   Primáti str. opsat  text  str. 69 

4.   Video You tube      Hvězdy zvířecí říše - Primáti

24. 3. - ČJ; M

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

Do ŠS - Velká písmena

- jižní Evropa, střední Čechy, východní Slovensko (přídavné jm. NENÍ součástí vlastního jména) ALE Jižní Amerika, Střední Amerika (názvy částí světadílu)

- Mariánské Lázně, Františkovy Lázně (celé název města) ALE lázně Poděbrady (název města pouze Poděbrady)

- názvy obcí, měst, městských částí - všechno velká písmena, př. Zahradní Město, Staré Město, Hora Svatého Šebestiána, kromě předložek, př. Benátky nad Jizerou, Nové Město pod Smrkem ALE následuje-li po předložce více slov, píší se podle toho, co označují, př. Rokytnice v Orlických horách (O. h.=název pohoří) ALE Jakubov u Moravských Budějovic (M. B.=název města)

- začíná-li název ulice, hotelu, restaurace, třídy, náměstí předložkou, píšeme předložku a první slovo po ní velkým písmenem, př. ulice U Tří lilií, hotel Pod Skálou, restaurace K Starému dolu

- Nový rok=1. 1. ALE nový rok=celý

- uč. s. 20/3.b (vypsat pouze slovní spojení), př. poloostrova Kola, z Nového Zélandu na Velikonoční ostrovy...

- uč. s. 21/4

MATEMATIKA GEOMETRIE


Konstrukce lichoběžníku
- obecný
- Uč. str. 62/ B do školního sešitu přerýsuj konstukci lichoběžníku ABCD z oddílu B ( B1 nerýsujeme zatím)
( rozbor, konstrukce, KZ)  stále máme napaměti, že základny jsou II, proto AB II CD, rýsujeme samozřejmě nejdříve trojúhelník podle konstrukční věty sus a pomocí rovnoběžky dorýsujeme čtvrtý bod

stejně jako jsme to rýsovali u ostatních čtyřúhelníků 

instruktážní video:

 https://m.youtube.com/watch?v=UthVfpqFwDE

- PS str. 42/ cv. 1 a
- PS str. 42/ cv. 1 b    nápověda: nejdříve trojúhelník KLM podle věty sus

23. 3. - F

FYZIKA

Tlak plynu v uzavřené nádobě

1. přečíst str. 143-147

2. ŠS zapsat

- přetlak,

- podtlak,

- princip sací pumpy -nakreslit obr. 2.63/str.145,

- měření tlaku v uzavřené soustavě- deformační manometry- nakreslit obr.2.66/ str.147

23. 3. - RJ/NJ; M; Z

RUSKÝ JAZYK

Procvičování azbuky, slovní zásoba 

učebnice str. 47/5.3 - celé, k odpovědi doplňte otázky a psací azbukou napište do sešitů 

opakovat slovíčka z 1.-3. lekce

naučit slovíčka ze 4. lekce str.60 - 61

naučit číslovky str. 61

Procvičujte si azbuku na webových stránkách http://azbuka.jiricabal.cz/azbuka-online.php

NĚMECKÝ JAZYK

Opakovací test z 2. lekce (2. část):

PS: s. 30/5

      s. 31/6 (podle vzoru 2. řádku)

      s. 31/7

MATEMATIKA ARITMETIKA

Postupný poměr
- PS str. 38/ cv. 8   nápověda: kolikrát se ti zvětšila nejdelší strana, tolikrát se ti zvětší zbývající strany
- PS str. 39/ cv. 9    získaný poměr si nejdříve zkrať
- PS str. 39/ cv. 10, 11
- PS str. 38/ cv. 12  obtížnější úloha - bude hodnocena na jedničku

instruktážní video:
rozdělení celku v daném poměru
poměr

https://m.youtube.com/watch?v=0bHMWbyJHlw

https://m.youtube.com/watch?v=l3OU0t6PqXM

 

ZEMĚPIS

Oblasti Asie

Učebnice str. 18 přečíst
Zápis do sešitu:
Oblasti Asie
Tradiční dělení:
1. Jihozapadní Asie
2. Kavkaz
3. Jižní Asie
4. Jihovýchodní Asie
5. Východní Asie
6. Centrální Asie
7. Severní Asie - Sibiř
Dělení podle polohy vůči Evropě:
a) Blízký východ (Izrael, Libanon, Jordánsko, Sýrie, Terecko)
b) Střední východ(Irák, Irán, státy v oblasti Perského zálivu)
c) Dálný východ (Japonsko, Korejská republika, část Číny a Ruska)

Pod zápis vypracují str. 18/cv. 1

20. 3. - AJ; D; VKZ

ANGLICKÝ JAZYK

Adjectives - comparative, superlative AB 52/1,2,3

DĚJEPIS

Lucemburkové a Karel IV.

Na českém trůně Jan Lucemburský (vymření Přemyslovců po meči), za ženu pojal Elišku Přemyslovnu

Přezdívalo se mu král cizinec – velmi často se účastnil bojových tažení, křížových výprav

král diplomat – zisk těchto území – Chebsko, Lužice, část Slezska

1346 - padl v bitvě u Kresčaku

 

Karel IV.

původně se jmenoval Václav.,

 pobýval na francouzském dvoře – naučil se číst, psát, ovládal tyto jazyky – latinu, němčinu, italštinu, francouzštinu, později přidal češtinu

1344 – markrabě moravský, založení arcibiskupství – 1. pražský arcibiskup – Arnošt z Pardubic

1346 - Karel  zvolen králem říše římské – zhotovena svatováclavská koruna

Byly vybudovány tyto památky – Karlův most, Nové Město pražské, zahájena stavba katedrály sv. Víta, založení pražské univerzity a vybudování královského paláce na Pražském hradě

Zisk těchto území: Slezsko, Horní a Dolní Lužice, Braniborsko – připojeny k Českému království a moravskému markrabství – Země koruny české

4x ženat – díky sňatkům zisk mnoha území

1355 – korunován v Římě na císaře římské říše

1378 - umírá

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Zápis: Stres a jeho vliv na zdraví

Stress( z ang.j). = napětí, zátěž, tlak, tíha, namáhaní

Stav nadměrného zatížení či ohrožení

Reakce organismu na fyzickou nebo psychickou zátěž

Rušivý faktor, který vyvolává stres = STRESOR

Příznaky stresu

- únava, slabost

- celková podrážděnost

- poruchy spánku

- průjem, zácpa

- ztráta chuti na jídlo

- zloba, vztek, pesimismus

Stres může způsobit řadu onemocnění

- vředy na zažívacím traktu

- vysoký krevní tlak

- onemocnění srdce, může vést až k infarktu

- zažívací obtíže – nevolnost, zvracení

- bolesti hlavy

- riziko vzniku rakoviny

Jak se stresu bránit:

- pravidelně sportovat

- myslet pozitivně

- požádat druhé o pomoc, svěřit se

- relaxační techniky, uvolnění

- neuzavírat se před problémem

20. 3. - ČJ; NJ/RJ; M

ČESKÝ JAZYK (sloh)

- zápis: Charakteristika

- vnější (popis osoby) - vzhled, zevnějšek, chování

- vnitřní (povaha člověka) - schopnosti, zájmy, charakterové vlastnosti, vztah k lidem, k práci

 • přímo (přídavnými a podstatnými jmény)

 • nepřímo (slovesy) - popisem jednání, chování a vzhledu vyvodíme vlastnosti

k charakteristice patří i přirovnání a přísloví

- uč. s. 167/7 (napiš 3 přirovnání); s. 167/8.a - vyber si 5 slov a k nim synonyma; příklad: útlý - štíhlý, drobný, hubený, tenký

NĚMECKÝ JAZYK

Opakovací test z 2. lekce (1. část): PS: s. 30/1,2,4

RUSKÝ JAZYK

Časování sloves, přepis psací azbukou do sešitů

učebnice str. 39/4.3 b) doplňuješ do vět sloveso žít a podle cvičení a) jména měst

učebnice str. 40/4.6 druhý sloupeček - kdo jakým jazykem hovoří

učebnice str. 41/4.7 doplňte sloveso znát (umět, vědět) v prvních třech větách, ve zbývajících doplň neznat (neumět, nevědět)

Procvičujte slovíčka z 1. - 3. lekce.

Dbejte prosím na úpravu a čitelnost, vaše práce bude hodnocena. Nezapomínejte na datum a čísla cvičení. 

Nebudete-li něčemu rozumět, kontaktujte mne na e-mailu bejrova.h@seznam.cz. 

 

MATEMATIKA ARITMETIKA

Postupný poměr
- přečíst v učebnici str. 92-93
- PS str. 37/1, 2, 3
- PS str. 37/ 4 rozdělení velikostí úhlů v trojúhelníku - nápověda: součet úhlů v trojúhelníku 180°, rozděl v zadaném poměru
- PS str. 37/7 také rozdělení celku v daném poměru jako cv. 4
- PS str. 37/5 zopakuj si rovnoramenný trojúhelník ( velikosti úhlů u základny, velikosti ramen)
- PS str. 37/6 napiš si poměr dělek stran původních a poměr stran změněných a porovnej je

 

 

 

 

19. 3. - Př

PŘÍRODOPIS

Hlodavci

1.   přečíst str.55-57

2.   ŠS zápis   

řád: Hlodavci, shrnutí str.57

 • vypsat druhy, odpovědi  str. 57/1-14 jako zápis  do ŠS, otázky nepsat

     ot. č1: Kteří hlodavci přespávají zimu? Zimu přespávají..................

     ot. č. 2: Proč hlodavci okusují tvrdé předměty?

                  Hlodavci okusují tvrdé předměty, protože  ..........

19. 3. - ČJ, M, Z

ČESKÝ JAZYK (mluvnice)

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN

- prostudovat žluté rámečky v uč. s. 19 - 21

- písemně: uč. s. 19/2.a; s. 20/3.a

PRO PRŮBĚŽNÉ PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU ZASÍLÁM ODKAZ NA APLIKACI ZDARMA: Plus.Pravopisne.cz

MATEMATIKA GEOMETRIE

LICHOBĚŽNÍK

- přečíst ve školním sešitě (rozdělení lichoběžníků, co je rameno, co jsou základny = dvě rovnoběžné protilehlé strany, úhly v lichoběžníku atd. )

- přečíst v učebnici str. 60-61 a do sešitu opsat zelené rámečky ( nadpis, datum)

- PS. str. 42/ cv. 1,2,3-

ZEMĚPIS

Zasílám zápis na probrané učivo: prosím opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu

Obyvatelstvo Asie

Počet obyvatel 4 miliardy (více než polovina počtu ob.  světa)

Rasy: europoidní, mongoloidní, smíšené rasy (mnoho národů a jazyků)

Náboženství: islám, buddhismus, judaismus, křesťanství

Sídla: většina obyvatel žije na venkově, ale probíhá intenzivní stěhování do měst

V Asii je nejvíce velkoměst na světě (Tokio, Bombaj, Peking, Jakarta, Šanghaj)

 

Hospodářství Asie

Zemědělství

1. rostlinná výroba: využívá 30% orné půdy světa, důležité je zavlažování, pěstuje se: rýže (monzunová oblast, Čína, Indie, Thajsko, Vietnam – vývoz, terasovitá pole), pšenice (stepi) Kukuřice (Čína), sója, bavlník, sezam, podzemnice olejná, len, koření, čajovník, kávovník, palma kokosová a palma olejná

2. živočišná výroba:  chov hospodářských zvířat je největší na světě: skot, prasata, ovce, velbloudi, osli, drůbež, sloni indičtí, bourec morušový (hedvábí), rybolov (Čína, Japonsko)

Průmysl

soustředěn do zalidněných oblastí, levná pracovní síla, všechna odvětví

Nejvyspělejší státy: Čína, Izrael, Japonsko, „asijští tygři“ – Singapur, Taiwan, Korejská republika, Malajsie, Hongkong 

Nerostné suroviny: ropa (Perský záliv, Kaspické moře, jihovýchodní Asie)

Doprava

železniční (transsibiřská magistrála) tradiční doprava, nákladní námořní doprava, říční doprava

18. 3. - Fy; Aj

FYZIKA

1. CS  str. 130/ O 1-4

2.  Vztlaková síla vzduchu

     str. 140-141  přečíst

     ŠS  zápis str. 140 /žlutý rámeček

ANGLICKÝ JAZYK

7.A AB 51/ 1,2, do školního sešitu 73/4 – napsat celé věty – užít přídavná jména ve 3. stupni

18. 3. - ČJ (literatura); Vo; M

ČJ - LITERATURA

 

Prostudovat v uč. s. 31-32

Zápis:

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

- epocha 5.-15. stl. 

- poč. r. 476 n. l. (rozpad západořímské říše)

- centra: kláštery, chrámy, školy, univerzity

- 15. stl. - vynález knihtisku - Johann Gutenberg

a) Lidová literatura

- mnoho lidí neumělo číst, psát - proto ústní vyprávění mýtů, hrdinských příběhů, písně, zaříkadla

b) Světská l.

- nenáboženská témata (cestopisy, bajky, rytířské romány, žákovská a milostná poezie, sociální satiry)

"O ženě zlobivé", "Tajná žalost", "Podkoní a žák"

c) Náboženská l. 

- křesťanství, láska k Bohu, život světců

"Hospodine, pomiluj ny" - nejstarší česká duchovní píseň z konce 10. stl. 

Středověké drama

- 14. stl.

- "Mastičkář" - texty v latině a češtině

Hrdinské eposy a romány

- hrdinou statečný a čestný bojovník

- "Píseň o Rolandovi" (Roland statečně umírá v boji)

- "Alexandreis" (makedonský král dobyl mnohá území a vybudoval rozsáhlou říši)

PS: s. 37 - 40 (NE úkol č. 5/38)

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Pokračovat zápisem do sešitu: 

 • znečišťování řek a moří
 • růst počtu obyvatel na Zemi
 • nedostatek potravin, hlad, chudoba (Afrika)
 • ekonomická zaostalost rozvojových zemí
 • civilizační choroby (cukrovka, onemocnění srdce a cév, ...)
 • nebezpečí terorismu
 • nebezpečí atomových a vodíkových zbraní

Úkol: Napiš další 3-4 problémy světa, které jsou dle tebe aktuální.

MATEMATIKA - ARITMETIKA

ROZDĚLENÍ CELKU V DANÉM POMÉRU - APLIKAČNÍ SLOVNÍ ÚLOHY

- PS str. 36/ cv. 4, 5, 6

nápovověda ke :

cv. 4  nutné zopakovat si vzorečky na obsah a obvod obdelníku ( viz. školní sešit)

cv. 5  poměr  4 : 1

17. 3. - Aj, D

ANGLICKÝ JAZYK

TB str. 71/ 2.21 - The gratest quiz, str. 72/ cv.3  do školního sešitu, AB str.50/ cv. 6, 7

DĚJEPIS

Poslední Přemyslovci

Přemysl Otakar I. a jeho syn Václav I. upevnili svoji moc i přes odpor šlechty

Václav I. – rozšiřuje území českého státu na jih

Přemysl Otakar II.    (1253 – 1278)

Zisk těchto území: Chebsko, Korutany, Rakousy, Štýrsko

Přezdívka král železný a zlatý, usiloval o korunu krále Svaté říše římské

Za císaře zvolen nevýrazný Rudolf Habsburský, který na svoji stranu získal některé české šlechtické rody – např. Vítkovci

Přemysl odmítl uznat Rudolfa jako císaře, vypukl mezi nimi konflikt, který vygradoval bitvou na Moravském poli, kde byl Přemysl Otakar II. poražen

 

Václav II.

Místo Václava vládne Ota Braniborskýnelítostně drancoval české země, k Václavovi se chová velmi krutě – je vězněn, odvlečen z Čech

1283 – se Václav vrátil do Čech, obklopil se dobrými rádci, za jeho vlády dochází k rozkvětu země – ložiska stříbra v Kutné Hoře – 1300 – ražba stříbrných mincí – pražských grošů – mají velkou hodnotu

1300 si Václav bere Elišku Rejčku- stává se i polským králem, získává i uherskou korunu, 1305 – umírá

Václav III.

4.srpna 1306 v Olomouci zavražděn – vymření Přemyslovců po meči

UPOZORNĚNÍ!

Práci z informatiky zašle p. uč. Pilná na e-maily žáků.

17. 3. - M, Př, Čj

MATEMATIKA GEOMETRIE

OBSAH TROJÚHELNÍKU - ČTYŘÚHELNÍK

- PS str. 41/ cv. 3,4,5,6

nápověda ke

-cv. 4,5 - vypočítej nejprve obsah trojúhelníku ASB, kde /AS/ = 4 cm =b /BS/ = 4 cm = výška ke straně b

celkový obsah je 4 x obsah trojúhelníku ASB     - analogicky cv. 5

cv. 6  zde je nutné zaměřit svou pozornost nato, co je výška, která je nezbytná k výpočtu

Potřebuješ si zopakovat výšku v trojúhelníku?

zde je instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=Fy4EVwVcOBA&app=desktop

PŘÍRODOPIS

do ŠS zápis - podle bodů - proloženě vytištěné

řád: Chobotnatci

slon - druhy, čím se liší, str. 65 + proloženě vytištěné (tisk)

řád: Kytovci

druhy + tisk, delfíni: potrava, nakreslit str. 66, kosatka: potrava, nakreslit str. 67 + kde žijí

řád: Letouni

druhy netopýrů + tisk, nakreslit obrázek 216/str. 67

echolokace - str. 68

ČESKÝ JAZYK

Do ŠS - INTERPUNKCE (ČÁRKA) VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ

1. Oslovení (5. pád): př. Karle, kdy se vrátíš? - stojí před větou

                                     Kdy se vrátíš, Karle? - stojí za větou

                                     Kdy se, Karle, vrátíš? - vloženo do věty

2. Citoslovce: př. Hele, sněží!

                           Haló, je tady někdo?

                           Júú, to je nádhera!

 • citoslovce není mluvnicky začleněno do větné stavby, tvoří samostatné jednočlenné věty - ČÁRKA SE PÍŠE!

                     př. Sklenička rup (praskla).

                          Jeho húú (houkaní) mě vyděsilo.

 • citoslovce je mluvnicky začleněno jako větný člen - ČÁRKA SE NEPÍŠE!

3. Několikanásobný větný člen: př. Na louce kvetou kopretiny, pampelišky, sedmikrásky.

4. Přístavek: př. Jan Neruda, rodák malostranský, napsal šest básnických sbírek.

5. Přívlastek volný: př. Lehký vítr, vanoucí z hor, přinášel kouř z ohníčků.

Opakování druhů VV - do ŠS

1. Zahlédl jsem ho, jak nastupuje do autobusu.

2. Ten, komu se to nelíbí, ať jde raději pryč.

3. Právě mluvíme o tom, co se stalo včera.

4. Jděte tudy, kudy jdou tito lidé.

5. Kolikrát se vsadil, tolikrát prohrál.

6. Protože jdu zítra k lékaři, budu ve škole chybět.

7. Kdybys té matematice nerozuměl, vysvětlím ti to.

8. Zavři dveře, ať netáhne.

UPOZORNĚNÍ

ROZDĚLENÍ CELKU V DANÉM POMĚRU,... - PATŘÍ DO MATEMATIKY!

PRO SMYSLUPLNÉ NAPLNĚNÍ VOLNÉHO ČASU VYUŽÍVEJTE TAKÉ MOŽNOSTI, KTERÉ NABÍZÍ TELEVIZE/UčíTelka, INTERNET/SCIO testy,...!!!

16. 3. - ÚKOLY

F - PLYNY - s. 130 - 132/přečíst; zápis do ŠS podle bodů

PLYNY - vlastnosti, vnitřní stavba - s. 130

ATMOSFÉRA - tloušťka, složení, atmosferický tlak - co to je, vzorec

MĚŘENÍ ATMOSFERICKÉHO TLAKU - s. 133 - 137/přečíst; do ŠS - barometr (obrázek 2.51/s.136), aneroid, barograf; s. 137/opsat "Poznámka"

RJ - uč. s. 46/5.1.a,b - Věty přepiš psací azbukou.

NJ - PS: s. 28/22; s. 29/24,25

       uč. s. 31/17 - písemně do sešitů

 ROZDĚLENÍ CELKU V DANÉM POMĚRU - znovu přečíst (ve školním sešitě už máme): - rozdělení lentilek, - Vašek a Martin -uč. s. 89 B

- vyřeš do školního sešitu - uč. s. 90/2.a,2.b

- PS: s. 36/1,2,3.a,b

Z - HOSPODÁŘSKÁ ASIE, uč. s. 14 -16/přečíst zemědělství, průmysl, doprava; zezadu do sešitu vypracovat s. 17/3

 

      

13. 3. - DALŠÍ ÚKOLY

MATEMATIKA - A: uč. s. 88/4,6; s. 89/9

ANGLICKÝ JAZYK: AB - s. 52/1,2,3,4; s. 53/5,6

NĚMECKÝ JAZYK: PS - s.33 - SLOVÍČKA NAPSAT DO SLOVNÍČKU + NAUČIT

                                   s. 26/13,16

RUSKÝ JAZYK: uč. s. 49/5.8 - PŘEPIŠ PSACÍ AZBUKOU

SDĚLENÍ PANÍ UČITELKY RJ: PIŠTE DO SEŠITŮ, KDO HO MÁ U MNE, PROSÍM NA PAPÍR, POTÉ DO SEŠITŮ VLEPÍME. ÚPRAVA, ČITELNOST!! JSEM K DISPOZICI NA TELEFONU: 607 128 110.

* 7.A - 2019/2020

13. 3. - DĚJEPIS

ZÁPIS:

Pyrenejský poloostrov a reconquista

V odlehlých lokalitách vznikají malá křesťanská království

Postupně upadá moc Arabů- tyto státečky se rozšiřují- vznik 3 větších států Portugalsko – Z Aragonie – V, Kastilie – střed

1469 – Isabela Kastilská si bere aragonského prince Ferdinanda- vznik kastilsko-aragonské unie – základ budoucího Španělska

1492 – dobyta Granada, poslední místo Arabů

 

Osmanská říše

1453 – dobyta Konstantinopol

1526 – vyhrál slavný turecký sultán Suleyman Nádherný bitvu u Moháče

1529- snaha Turků dobýt Vídeň – bez úspěchu, Uhry ale součástí Osmanské říše

Turci ovládají oblasti na Předním východě a v severní Africe – komplikace při obchodu s Orientem

Snaha Italů objevit obchodní cesty vyhýbající se nadvládě Turků

13. 3. - ÚKOLY

ČESKÝ JAZYK - SLOH: uč. s. 165 - PROSTUDOVAT ŽLUTÝ RÁMEČEK;

                                        s. 165 - 166 - MOJE SPOLUŽAČKA (vypsat charakteristiku vnější, vnitřní, nepřímou)

PŘÍKLAD NEPŘÍMÉ CHARAKTERISTIKY: VŽDY RÁDA POMŮŽE - OCHOTNÁ

                                         s. 166/4.d

Oznámení ředitelství školy

OZNÁMENÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

 

1. Z rozhodnutí vlády ČR (dle prohlášení premiéra na tiskové konferenci) uzavíráme od středy 11.3.2020 veškerý provoz v Základní škole Březno a školní družině; žákům odpadá výuka do odvolání. Provoz MŠ je nadále zajištěn v plném rozsahu.

2. Další zprávy k aktuálnímu stavu řešení epidemie ve školských zařízeních sledujte prosím na webu naší školy – aktuality nebo ve vývěsce před školou, případně v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. Z důvodu možného šíření nákazy ruším i Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Březno, který měl proběhnout v sobotu 14.3.2020.

 

Všem děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Ve Březně 10.3.2020

UPOZORNĚNÍ!

RUŠÍ SE!   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

                ZÁJEZD DO DŘÁŽĎAN

                JARNÍ AKADEMIE

SBĚR PAPÍRU V DANÉM TERMÍNU ZŮSTÁVÁ!

DOMÁCÍ ÚKOLY BUDOU ZADÁVÁNY PRŮBĚŽNĚ - DENNĚ - ZDE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY!

11. 3. (středa) - LITERATURA: PS: s. 35/1. - 7. cvičení

                                                     s. 36 - 37/1. - 5. cvičení

                          + PROČÍST V UČEBNICI s. 29 - 30 - ORIENT, STŘEDOVĚKÁ LITERATURA (lidová, světská, náboženská)

                           ANGLICKÝ JAZYK: AB - s. 50/6,7

                                                        TB - s. 69/5 - ústně; 6 - písemně do školních sešitů 

11. 3. - MATEMATIKA

UČEBNICE: s. 86/B1 - 1. - 4. cvičení

                 s. 86/C1 - 1. cvičení

VŠE DO ŠKOLNÍCH SEŠITŮ!

12. 3. - ÚKOLY

PŘÍRODOPIS:

1. DO CS - OPAKOVÁNÍ - MEDVĚDOVITÉ, LASICOVITÉ ŠELMY

    s. 51/1 -10

    s. 52/1 -3

2. DO ŠS - ŘÁD: PLOUTVONOŽCI - uč. s. 52 - 53

    DRUHY: PŘIZPŮSOBENÍ ŽIVOTU VE VODĚ: TULEŇ OBECNÝ: smysly

                                                                    MROŽ: kly - význam

                                                                    RYPOUŠ SLONÍ

                 ŘÁD: SUDOKOPYTNÍCI - ZÁPIS JE PŘIPRAVENÝ - OFOCENÝ

                 ŘÁD : LICHOKOPYTNÍCI - s. 63 - 65 - ZAPSAT PROLOŽENĚ VYTIŠTĚNÉ: OSEL DOMÁCÍ - ROZDÍLY OSEL/KŮŇ

                   ZEBRY - KDE ŽIJÍ

                   NOSOROŽCI - SMYSLY, POTRAVA, KDE ŽIJÍ, DRUHY

                   KŘÍŽENCI - KŮŇ, OSEL - s. 64

12. 3. - ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE: VV PŘÍVLASTKOVÁ -  uč. s. 123 - 124/2 (6 vět)

PŘÍKLAD 1. VĚTY: Procházeli jsme korunami stromů, které stály podél silnice.

                                           VV DOPLŇKOVÁ - ZOPAKOVAT DOPLNĚK (již známe, pozor na dvojí závislost), s. 128 - PROSTUDOVAT ŽLUTÝ RÁMEČEK + PŘÍKLADY NAD NÍM, s. 128/2 - OPAKOVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ VV

VŠECHNA CVIČENÍ Z MLUVNICE I ZE SLOHU VŽDY PÍSEMNĚ DO ŠS!!!

ZEMĚPIS: OBYVATELSTVO ASIE (LIDÉ A JEJICH JÍDLA), uč. s. 13 - PŘEČÍST + s. 17/2 - VYPRACOVAT ZEZADU DO SEŠITU

MATEMATIKA - G - OBSAH TROJÚHELNÍKU, VÝPISKY: uč. s. 58 - 59 (F), PŘÍKLAD 1 (F1), PŘÍKLAD 2 (F2)

CVIČENÍ Z UČEBNICE VŽDY VYPRACOVAT DO ŠŠ!!!

PS: s. 40/1,2

 

13. 3. - INFORMACE

DALŠÍ ÚKOLY + INFORMACE BUDOU JIŽ ZOBRAZOVÁNY NA ZAČÁTKU STRÁNEK!