DOMÁCÍ PRÁCE - ÚKOLY

29. 5.
MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet počtu procent ...p

do školního sešitu datum, nadpis a:
Uč. str. 125 / 7, 8
PS 50 / 13, 14, 15
úlohy ke kontrole
PS str. 49 /4   AJ 78%  NJ 9%  jiné 13 %
PS str. 48 / 5 chlapci 55, 82 % a dívky 44, 2 %
PS str. 48/6 18,18%
PS str. 48 /7 28,5%

PS str. 48 / 8 58,9%
PS str. 48/9 31,6%
PS str. 48 /10  26,37%

PS str. 48/11  o 30%
PS str. 48 /12  o 1900 kč o 10,67%
PS str. 49 /13 běžná cena 7250,-Kč a zaváděcí 6090kč
PS str. 49 / 14 a) o= 67,2 cm a  S= 282,24 cm2  b) o 12% a  o 25,44 %
PS str. 49 / 15 jedničku 14, 8%  dvojku 29,6%  trojku 44,4% čtyřku 11,1%

NĚMECKÝ JAZYK

Kontrola: PS: s. 44/3 - řazení dle obrázků: am Morgen - ráno; am Vormittag - dopoledne; am Mittag - v poledne; am Nachmittag - odpoledne; am Abend - večer; in der Nacht - v noci
- slovíčka 4. lekce s. 55 od können po der Kalender (napsat + naučit)
- Zápis: Časování způsobových (modálních) sloves müssen a können - PS: Přehled učiva s. 5 (na konci stránky) - přepsat + naučit + ještě dopsat a vyznačit v časování: - č. j. bez přehlásky; - 1. os. č. j. = 3. os. č. j., obě osoby bez koncovky

- PS: s. 49/13. a)b) - pro správné doplnění si musíš věty přeložit

ANGLICKÝ JAZYK

(příloha s názvem Placement test( -  kdo má možnost tisku, vytiskne, vyfotí a pošle mi do mailu. Kdo nemá možnost tisku, zapíše do sešitu číslo otázky a slovem odpověd a pošle mi do maliu. Je to první list ze tří, další listy pošlu příští týden.

Placement-test-a1a2-grammar-drills_32543_1_2

ZEMĚPIS

Centrální Asie- státy
1.Zápis do sešitu Státy centrální Asie viz příloha(opsat, dle možností vytisknout a vlepit).

2. PL opakování centrální Asie -vytisknout a vlepit pod zápis. K řešení použijte učebnici str. 38 - 39, případně Atlas.

Staty-centralni-asie-zapis_2

Pl-centralni-asie_2

FYZIKA

téma: Kapaliny

1/ŠS 

zápis podle učebnice str.98 body a, b, c, d,

2/vyzkoušet pokusy ze str.100/někde venku/,na výrobu pomůcek stačí zavařovací sklenice s víčkem, plastový sáček, brčka místo skleněných trubiček a modelína na utěsnění brček ve víčku

28. 5.
MATEMATIKA GEOMETRIE
Objem hranolu
do šk. sešitu nadpis, datum a:
V = Sp . v
V .... objem  ( udává se v jednotkách krychlových m3, dm3 , cm3  nebo hl, l, dl, ml )
převodní jednotky si zopakuj dle schematu

https://email.seznam.cz/?hp#sent/62128


připomínám , že :  1 dm3 = 1 l     1 cm3 = 1 ml
Sp..... obsah podstavy
v.... výška tělesová
Spodstavy se vypočítá podle druhu hranolu následujícím způsobem:
trojboký hranol: podstavu  tvoří trojúhelník, proto Sp= a.va/2
čtyřboký hranol:
podstavu  tvoří čtyřúhelník, tj.
rovnoběžník:
čtverec ( krychle , kvádr)
  proto
Sp= a . a        nebo
obdelník ( kvádr )
proto Sp= a .b             nebo
kosočtverec  proto
Sp= a .va       nebo
kosodelník proto Sp= a .va  popř. Sp = b . vb     nebo
lichoběžník proto Sp= ( a + c ) .va  / 2
pravidelný šestiboký hranol, podstavu tvoří 6 shodných trojúhelníků, proto
Sp = 6. Strojúhelníku     tzn. 
Sp = 6. a.va/2

Uč. str. 72 /cv. 1
trojboký hranol: v = 10 cm, a = 7 cm, va = 4,6 cm
V = Sp . v
Sp = a. va/2    .......   obsah trojúhelníku v podstavě
V = 7 . 4,6 / 2   . 10
V =  161 cm3 = 161 ml
Objem trojbokého hranolu je 161 cm3.
Uč. str. 73 /3
úlohy ke kontrole
PS str. 52 / 1  S = 240 cm2
PS str. 52/2  S = 94 cm2
PS str,. 53 / 4  S =52, 5cm2 zaokrouhleno na 53 cm2
PS str. 53 / 5  S = 170 cm2
PS str. 54 / 6 S = 156 cm2
PS str. 54 ú 7  S = 142 cm2

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Žádost

- v odkazu vám posílám charakteristiku žádosti.

Napište si nadpis, datum a opište si charakteristiku žádosti + příklad (body v textu - 1) začínáme oslovením - Vážený pane řediteli...) + napište vlasní žádost do školního sešitu.
DĚJEPIS
České země za vlády Habsburků
1. Učebnice str. 135 -139 prostudovat, prohlédnout si i obrázky
2. Prezentace obsahuje výklad + zápis do sešitu (3 poslední listy prezentace)
Případně přikládám i zápis ve wordu:)

SBĚR PAPŔU - červen 2020

Sber-papiru-cerven-20201

27. 5.
MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet počtu procent ...p
do školního sešitu datum, nadpis a:
Uč. str. 125 / 4, 5, 6
PS str. 49 / 10,
PS str. 49 /11 uvažujeme povolenpou rychlost v obci 50 km/h
PS str. 49 / 12

ČESKÝ JAZYK

Tvarosloví - Slovesný rod trpný a činný

- datum + nadpis do školního sešitu

zápis: rod činný - podmět něco dělá  (listí žloutne, žák čte,...)

            rod trpný : s podmětem se něco děje ( žák je chválen, vysílají se zprávy,...)

tvoření trpného tvaru : a) opisnými tvary (příčestí trpné + pomocné sloveso být), např.: film je PROMÍTÁN

                                            b) zvratnou podobou slovesa (slovesem + zvratným zájmenem) film SE promítá

projděte si str. 42/A,B a do školního sešitu vypracujte ze str. 43/2

ANGLICKÝ JAZYK

(příloha s názvem Vocabulary matching worksheet) -  kdo má možnost tisku, vytiskne a vloží do sešitu, kdo ne, zapíše do sešitu to co se má doplnit.

Vocabulary-matching-worksheet-action-verbs-fun-activities-games_727_1_3

ZEMĚPIS

Centrální Asie
1. Řešení osmisměrky z minulé hodiny : ORIGAMI

Co představuje slovo v tajence?
Origami jsou skládačky z papíru typické pro Japonsko.
Při skládání se nepoužívají nůžky ani lepidlo. Mistři
origami dokáží poskládat hotové divy
.

2. Učebnice str. 38 - 39 Centrální Asie - prostudovat. Prohlédněte si i obrázky, které jsou v učebnici.

3. Zápis do sešitu viz příloha(opsat, dle možností vytisknout a vlepit).

 Centralni-asie-zapis_2

FYZIKA

Optika - závěrečné opakování
1/ zopakovat si téma z minulé hodiny/otázky a vypracované odpovědi v CS
2/ test
3/ odpovědi
1.světelný paprsek přechází z prostředí do jiného / např. vzduch - voda/     2.trojboký hranol z čirého skla     3.nejméně červené, nejvíce fialové      4.někde prší a na opačné straně svítí slunce/př.    při západu slunce na východě prší/      5.červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová      6.bílou barvu       7. černou barvu      8.rovinná, kulová       9.dutá, vypuklá, parabolická   10. reflektory aut, traktorů, kapesní svítilny/baterky/, žárovka umístěna v ohnisku
4/ bodování
1.-1,    2.-1,   3.-2,   4.-1,   5.-3,5/každá barva půl bodu, správné pořadí další půl bod/,   6.-1,   7.-1,   8.-2,   9.-3,   10.-1,5
5/ hodnocení
17-13,5=1     13-11,5=2       11-9,5=3       9-7,5=4       7-0=5

PŘÍRODOPIS

téma:čeledi stromů 

ŠS 

břízovité- shrnutí str.96 + vypsat druhy

lískovité -shrnutí str.97

bukovité -shrnutí str.98 + druhy

vrbovité- shrnutí str.99

ke každému druhu nakreslit list/pokud je v učebnici-např. str.96 olše,bříza,líska

26. 5.
MATEMATIKA GEOMETRIE

Povrch hranolu
PS str. 54 / cv. 6
PS str. 54 / cv. 7
u obou úloh si narýsuj podstavu a do výpočtu Sp změř výšku
zopakuj si , S kosodelníku a S kosočtverce

ČESKÝ JAZYK literatura

Jan Blahoslav

- opsat z malé Hravé literatury jeho charakteristiku na str. 39 a neopomenout zmínit jeho filipiky.

Filipika - jedná se o řeč s pádnými argumenty, je to určitá forma obhajoby názorů. 

A abych vám ho více přiblížila, tak vám posílám toto krátké video https://www.youtube.com/watch?v=Xor9sHceNSo

ANGLICKÝ JAZYK

(příloha s názvem My best friend Lucy) - kdo má možnost tisku, vytiskne a vloží do sešitu, kdo ne, zapíše do sešitu to co se má doplnit.
My-best-friend-lucy-present-simple-grammar-drills-picture-description-exercises-readi_75295_1

DĚJEPIS

Španělsko a Nizozemsko v 16.století
1. Prezentace obsahuje výklad učebnice str. 130-132
2. Zápis do sešitu viz příloha(opsat, dle možností vytisknout a vlepit)

Spanelsko-a-nizozemsko-v-16-stoleti

Spanelsko-a-nizozemsko-v-16-st-zapis

25. 5.
MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet počtu procent ...p
PS str. 49 / 4 ,5,6
PS str. 49/ 7  uvažujeme 365 dní/ rok  52 týdnů   so+ne 104 dny
PS str. 49/8  uvažujeme 215 šk. dní
PS str. 49/9

ČESKÝ JAZYK

Zkracování, zkratky a zkratková slova

- nadpis, datum a na str. 82 opsat béžovou tabulku ( Víceslovné názvy, zkracující ustálené obraty) vypracovat do školního sešitu 2 (zkratky nahradit celými větami - VŠ - vysoké školy) a 5 (zkratky vypsat celým slovem a doplnit správnou koncovku ve shodě s přísudkem SRN - Spolková republika Německo)/82

NĚMECKÝ JAZYK

Kontrola: PS: s. 46/7.a) - Computerspiele - počítačové hry; Mittagspause - polední přestávka; Handynummer - číslo mobilního telefonu; Lieblingsfarbe - oblíbená barva; Familienname - příjmení
- PS: s. 44/3 - přiřadit + přeložit: vzor - am  Morgen - ráno;...
- slovíčka ze 4. lekce: PS: s. 54 od morgens po helfen

PŘÍRODOPIS

téma:Hluchavkovité
1/ zopakovat si téma květ/učebnice, CS odpovědi na otázky/
2/ test: otázky
1.části květu   2. části tyčinky   3.části pestíku   4.název nerozlišených květních obalů/všechny lístky v květu jsou stejné/   5. rozlišené květní obaly - názvy   6.která část květu je samčí, která samicí    7. rozdíl jednopohlavný a oboupohlavný květ     8.jak vypadá pravidelný a jak souměrný květ /stačí nakreslit/   9.jednodomá a dvoudomá rostlina - vysvětli   10.seskupení květů na jednom stonku - název
3/odpovědi
1.květní lůžko, květní lístky, tyčinka, pestík   2.nitka, prašník   3. čnělka, blizna, semeník   4.okvětí   5.kalich, koruna   6. samčí- tyčinka, samičí- pestík   7.  jednopohlavný- v květu je jen tyčinka nebo jen pestík, obou.-v květu tyčinka i pestík   8.pravidelný- dá se rozdělit vícekrát na dvě stejné poloviny, souměrný- dá se rozdělit jen jednou   9.jednodomá- na jedné rostlině jsou samčí i samičí květy, dvoudomá- samčí květy na jedné rostlině, samičí na jiné   10.květenství
4/bodování
1.- 2 body,    2.- 1      3.- 1,5       4.- 1       5.- 1     6. - 2     7. - 2     8. - 2     9. - 2     10.- 1
5/ hodnocení
15,5-13=1      12,5-10,5=2      10- 8,5=3      7,5- 6,5=4   6- 0=5
6/ učebnice str.110 -111 přečíst a prohlédnout obrázky rostlin
7/ ŠS zápis
čeleď: Hluchavkovité
str.111 shrnutí,  str.110 nakreslit a popsat květ hluchavky
druhy rostlin uvedené v učebnici rozděl na léčivé, používané jako koření/ mateřídouška obecná - léčivka, je něco jiného než mateřídouška tymián - koření, šalvěj luční x lékařská/, planě rostoucí

 

22. 5.
MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet počtu procent ...p
do šk. sešitu datum, nadpis a :
Příklad:
ZŠ navštěvuje 162 dívek a 138 chlapců. Kolik % z celkového počtu tvoří dívky a kolik
% z celkového počtu tvoří  chlapci?
I. pomocí vzorce
č = Z. p
p = č/Z
dosadím   
Dívky:
p = 162 / 300
p = 0,54 tj. 54%
p= 54%   

Chlapci:
p = 138 / 300
p = 0,46 tj. 46%
p= 46%    
      a nebo

pokud dívky 54%, pak chlapci (100 -54 )% , čili zbytek do 100% a tj. 46%   je to rychlé a mohu dopočítat zpaměti
II. pomocí trojčlenky
300 žáků  ....... 100%
162 dívek ........   x  %
x / 100 = 162 / 300
x            = 162 . 100 / 300
x            =  54
Dívky tvoří 54% z celkového počtu 300 žáků.
III. pomocí 1%
162 dívek z 300 Ž
1% z 300  ......3 žáci
162/ 3 = 54
PS str. 48 / cv. 1, 2,
PS str. 48 / cv. 3 ( smíšená čísla převést na zlomky a následně dva zlomky násobím - předložka z .... je vlastně krát )
úkoly ke kontrole:
PS 46/11 Dohromady zaplatí 2275,- Kč.
PS 46/12 a ) 149 800 Kč b) 134 370,6 kč  c) 146 464 kč

PS 47/13  5075 kč
PS 47/14  11 700 Kč . Není to pravda.
PS 47/15  194 686
PS 47/16 Vrtačka stála 3840 kč, při prodejní akci 3072 kč.
PS 47/17   6460 kč
PS 47/18   S = 158,4 cm2   o = 50,4 cm
PS 47/19  29 079 kč
PS 48/20  2786 otáček  a 2814 otáček

ANGLICKÝ JAZYK

- computers words - SB 90/1 - ústně např. I think number 1 is a monitor...
- WB 67/1

ZEMĚPIS

Východní Asie opakování
1. Učebnice str 37/ cv. 4,5,6
2. Opakování Japonska - osmisměrka viz příloha (obsahuje i nápovědu)
3. On-line testování (můžete použít učebnici, atlas)
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-asie-staty-1-uroven/4321

Japonsko-osmismerka_2

NĚMECKÝ JAZYK

Kontrola: PS: s. 48/11 - um; am; am; am; um; Am

Lina má v 19 hodin trénink. Hraje košíkovou. Trénuje vždy v pondělí a ve středu. Tom má trénink odpoledne. Trénink začíná vždy v 1. Večer hrají na PC nebo dělají domácí úkoly.

PS: 47/7.b) - Die Schule heisst Schiller-Grundschule in Köln. Der Wecker klingelt um halb acht. Aufstehen zu Kathrin sagt die Mama. Die Schule begint um halb neun. K. hat heute fünf Stunden. Die Schule ist um drei zu Ende. Am Abend spiet K. Computerspiele.

- Vypracovat: PS: s. 46/7.c) - vzor: Hausaufgaben - domácí úkoly; spojená slova i přeložit

- Slovíčka ze 4. lekce (pokračování): PS: s. 54 od mein Name ist… po Freunde treffen - napsat + naučit

Doporučení! Zábavnou formou si průběžně procvičujte a opakujte němčinu online zdarma (slovíčka z různých oblastí, konverzace, videokurzy německé gramatiky). Zadejte si https://landigo.cz/nemcina

 

FYZIKA

téma: Lom světla a zrcadla - opakování

1/ zopakovat si zadané téma - učebnice, školní sešit

2/CS vypracovat odpovědi na otázky, příště test

1. kdy dochází k lomu světla      2. co je to optický hranol     3. při průchodu hranolem se světlo láme, které/barva/ nejvíc, které nejméně      4. kdy vznikne duha      5. barvy duhy/postupně/       6. jakou barvu má těleso, které odráží všechny barvy      7. jakou barvu má těleso, které všechny barvy pohlcuje     8. druhy zrcadel    9. na jaké tři skupiny se dělí kulová zrcadla      10.parabolická zrcadla - co víš

DOMÁCÍ PRÁCE- ÚKOLY

21. 5.
MATEMATIKA GEOMETRIE


Povrch hranolu
do šk. sešitu nadpis a datum
Příklad:
Učebna 7. B třídy ma rozměry (7 x 4 x 3 ) m    3 m je výška. učebnu chceme vymalovat
( strop se malovat nebude - ten tvoří obkladové desky a podlaha se také nebude malovat - na podlaze je lino ).  V rámci zjednodušení nebudeme odečítat ani okna a ani dveře. Budeme dělat 2 nátěry. 1 kg barvy, který stojí 450,- Kč vystačí na 18 m2. Kolik barvy budeme potřebovat a kolik zaplatíme?
k řešení využij kromě jiného také trojčlenku
PS str. 53 / cv. 4 ( podstavu si musíš narýsovat ( věta sss ) a pro výpočet obsahu podstavy změřit výšku v narýsovaném trojúhelníku )
udělej si náčrt 3- bokého hranolu - do náčrtu vepiš rozměry , pomůže ti to pochopit zadání
PS str. 53/ cv. 5
 
ČESKÝ JAZYK

Životopis - tvořivé psaníV

ytiskněte si a vypracujte tento pracovní list.

Zivotopis

DĚJEPIS

Reformace v Anglii
1. Dokončit zápis (PL z minulé hodiny) doplnit 3. Reformace v Anglii
Učebnice str. 126 - 127
2. Doplňující video - Reformace
 Video https://www.youtube.com/watch?v=hjcdOEiqskI
3. Kontrola: doplněná slova měla být
1. náprava, Lutherovi vstoupenci, augsburský mír
2. z 23. na 24. srpna, Jindřich IV.
3. panovník, Tudorovců , korzáry, námořní velmocí, 1603

20. 5.
MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet procentové části

do šk. sešitu datum, nadpis a :do šk. sešitu datum, nadpis a
Uč. str. 119 / cv. 10
Uč. str. 121 / cv. 7, 8   slovní úlohy počítejte trojčlenkou ( můžete i přes 1%)
Uč. str. 121/ cv. 5  ( nejdříve si to odhadni a pak piš )

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Skládání slov

– přečíst si v učebnici 2 články Břevnovský klášter str. 80 (př. Svatovojtěšská,…)

a Pracovní nabídku str. 81 (př. Poloautomatického,…) a vypracovat je do školního sešitu

ANGLICKÝ JAZYK

- WB 65/4 - dej slova do správného pořadí
- WB 65/5 - doplň

FYZIKA

téma: Světlo - opakování

1/ CS   uč.str.152/O1-4,    152/U1
                          154/O1/jen otázka/
                          157/O1,2,3
2/uč.str.152/U2  pozorování zapiš do CS

PŘÍRODOPIS

téma: Pryskyřníkovité
1/ uč. str.88-90 přečíst
2/ŠS zapsat shrnutí str.90 + jsou to jarní byliny, pokud rostou v listnatých lesích, kvetou před olistěním stromů,
po odkvětu nadzemní část usychá, v zemi zůstávají kořeny,hlízky, oddenky se zásobními látkami
3/ŠS samostatný zápis poédle učebnice
druh rostliny - v jakém prostředí roste/pryskyřník prudký - louky,.....
chráněné druhy - 
okrasné druhy - 
4/CS zopakovat otázky a  odpovědi z minulé hodiny na téma "květ" příště bude test

ZEMĚPIS

Mongolsko,Japonsko, KLDR, Korejská republika
1. Učebnice str. 34 - 36 prostudovat
2. Zápis viz příloha (opsat, nebo vytisknout a vlepit do sešitu)
Vychodni-asie-zapis-20-5-

19. 5.
MATEMATIKA GEOMETRIE
Povrch hranolu
PS str. 52 / cv. 3 a, b, c
potřebné údaje pro výpočet povrchu získáš změřením v náčrtech

ČESKÝ JAZYK Literatura

Václav Hájek z Libočan

- malá Hravá literatura str. 39 - opsat krátký medailonek

a vypracovat v pracovním sešitě Bořivoje a Ludmilu a Pokřtění Bořivoje ze str. 62 - 63.

A zde se můžete podívat na krátkou ukázku o Václavovi Hájkovi https://www.youtube.com/watch?v=BNjNdMPvTeE
ANGLICKÝ JAZYK
- do ŠŠ - Must = have to (I have to, you have to, she/he/it has to, we have to, you have to, they have to) MUSET; zápor - I don´t have to, you don´t have to, she/he/it doesn´t have to, we don´t have to, you don´t have to, they don´t have to
- SB 89/6 -  do ŠŠ 10 vět - vyber, zda musíš, nemusíš, nesmíš danou aktivitu doma dělat např. 1. I have to take out the rubbish
DĚJEPIS
Reformace
V příloze zasílám zápis, který je spojení zápisu a pracovního listu, některé pojmy (slova) si musíte doplnit.
Dnes vypracujte 1. Reformace v Německu a 2. Reformace ve Francii (zbytek je na další hodinu dějepisu).
Nejdříve doporučuji přečíst text v učebnici str. 124 -125

18. 5.
MATEMATIKA ARITMETIKA
Výpočet procentové části
do šk. sešitu datum, nadpis a :

:Příklad.

Lyže stály původně 8000 Kč. Byly zlevněny o 30%. Kolik stály po slevě?
vypočítej
Uč. str. 119 / cv. 5, 6, 7, 8, 9,   (doporučuji použít trojčlenku - PÚ )

ČESKÝ JAZYK

Skládání slov

–nadpis, datum,

opsat béžový rámeček nahoře na str. 80, písemně do školního sešitu

vypracovat cv. 1/79 a cv. 3/80

Skládání

Jedná se o tvoření slova ze dvou nebo tří základových slov. Skládáním vznikají složeniny. Místo, kde se základy setkávají, označujeme jako morfogolický šev. Rozlišujeme 2 typy složenin.

Složeniny vlastní

Jejich členy nemůžeme rozdělit (nejsou samostatnými slovy). Tyto složeniny bývají spojeny tzv. spojovacím vokálem -o-, -i-, -e-. Spojovací vokál může někdy i zcela chybět.

maloměsto, středověk, samoobsluha, hnědozem, teploměr, …
dvacetikoruna, vlastivěda, …
zeměpis, koželuh, …
trojlístek, trojhlas, strojmistr

Složeniny nevlastní

Vznikají přímým spojením slov, která mohou fungovat samostatně.

 Příklad: budižkničemu, bůhvíco, jakbysmet, bohužel, okamžik, vlastizrádce…

NĚMECKÝ JAZYK

Kontrola: PS: s. 45/4 - Es ist fünf; halb sieben; Viertel nach sieben; zwei; Viertel vor zehn; zehn nach neun; fünf vor zwölf; Viertel nach drei; fünf nach halb sieben
s. 45/5.a) - ve 4:30; ve 3:55; v 11:10; ve 3:00; b) v 6:30; ve 4:15; v 8:00; v 7:30
s. 45/6 - dreissig; vier; zwölf; achtzig; zwölf; sieben; fünfundvierzig; fünfzig
uč. 70/8.b) - A)1:00; B) 1:05; C) 1:10; D) 1:15; E) 1:20; F) 1:25; G) 1:30; H) 1:35; I) 1:40; J) 1:45; K) 1:50; L) 1:55; M) 2:00
- PS: Přehled učiva (uprostřed) s. 6/Časové předložky - prostudovat + přepsat do ŠS
- PS: s. 48/11 - doplnit + přeložit do ŠS; s. 46/7.b) - odpovědět celými větami

PŘÍRODOPIS

téma: čeleď Brukvovité

1/ uč.str.93 - 95 přečíst
2/ ŠS str.95  zapsat shrnutí
 str.94 nakreslit obr.59/ jen květ
samostatný zápis: pěstování řepky, její využití 
                                   brukvovité - druhy zeleniny, 
                                   brukvovité - plevelné druhy
3/ opakování - květ,  CS otázky str.84/1-8  vypracovat odpovědi/příprava na test/

15. 5.

MATEMATIKA ARITMETIKA

Výpočet procentové části

do šk. sešitu datum, nadpis a

Příklad:

Pan Louka vlastní stavební parcelu o výměře 1200 m2. Na části této parcely bude stavět rodinný domek. Zbývajících 35 % výměry parcely chce prodat. Jaká je výměra části parcely, na které bude pan Louka stavět rodinný domek?vypočítej
PS str. 47 / 15, 16, 17, 18, 19
PS str. 48 /
20

ANGLICKÝ JAZYK

- rozhovor SB 87 - přečíst alespoň 2x
- SB 87 přepsat Chat zone do ŠS a vyhledat význam (přeložit)

ZEMĚPIS

Čína
1. Učebnice str. 32-34 prostudovat
2. Zápis viz příloha Čína-zápis

Cina-zapis_2

NĚMECKÝ JAZYK

- PS: Přehled učiva (uprostřed PS) s. 3 - 4/prostudovat: Určování času; s. 4/Uhr - Stunde: opsat do ŠS

- PS: s. 45/4 (na otázku:" Wie spät ist es?" se vždy odpovídá: "Es ist..."), 5.a)b), 6 + do ŠS napsat matematické úkony: plus, minus, durch, mal

- uč. s.70/8.b) - vzor: A)1:00; B)1:05;...

FYZIKA

téma: Zrcadla

1/ ŠS zápis
1. rovinná - obraz předmětu je zdánlivý, stejně velkým jako předmět a je stranově převrácený
2. kulová -  paprsky po odrazu soustředěny v jednom bodě = ohnisko
 kulová zrcadla se dělí na:   dutá - např. sběračka  - ohnisko je před zrcadlem, obraz předmětu závisí na jeho vzdálenosti
                                                    vypuklá - zrcadla na křižovatkách,  ohnisko je za zrcadlem,  obraz nezávisí na vzdálenosti předmětu, je zmenšený                                                                      a přímý
                                                    parabolická zrcadla - světla u aut, vlaků, kapesní svítilny,   plocha zrcadla je částí paraboly ,v ohnisku je umístěna                                                                                               žárovka
2/ str. 167 / obr.3.27 a, b + str. 169/ obr. 3.30   nakreslit
3/ uč. str.167 - 169 přečíst

14. 5.
MATEMATIKA GEOMETRIE
Povrch hranolu
do šk. sešitu nadpis , datum a :
Povrchem rozumím plochu - ve slovních úlohách natírám ( př. fasáda domu, výmalba pokoje, tapetování místnosti apod. ) neplést si s objemem ( kdy něco někam liju- vodu do akvária, apod. )
Vzorec pro výpočet Povrchu hranolu:
S = 2. Sp + Spl
Sp.... podstava hranolu jsou dvě  podstavy
Spl ... plášť hranolu
výchozí vzorec bude vždy stejný pro všechny hranoly:
Jak budeme dosazovat do vzorce ?????
pro trojboký hranol  :
podstava je trojúhelník a proto Sp = a. v(ke straně a ) : 2
plášť tvoří 3 obdelníky, proto S pl = S obdelníku1 + S obdelníku 2 + S obdelníku 3
S obdelníku 1 = a . v          kde a....strana trojúhelníku v podstavě a v.... výška hranolu

S obdelníku 2 = b . v          kde b....strana trojúhelníku v podstavě a v.... výška hranoluS obdelníku 3 = c . v          kde c....strana trojúhelníku v podstavě a v.... výška hranolu
Spl = a.v + b.v + c.v      zkráceně Spl = ( a + b + c ) . v
Uč. str. 70 Příklad 1
přepiš si zadané údaje trojbokého hranolu a nakresli si ho ( jak sítˇ, tak hranol )

opiš si výpočet   ten je uveden na str. 71 ( příklad 3 )

pro čtyřboký hranol  :
podstava je čtyřúhelník    ( uvažujeme ne kosé, ale rovnoběžníky, lichoběžníky ) a proto
Sp je buď S čtverce, nebo S obdelníku
nebo S lichoběžníku  ( pokud kosé pak uvažujeme kosodelník, kosočtverec ) a proto 
Sp je buď S kosočtverce, nebo S kosodelníku  plášť tvoří 4 obdelníky, proto
S pl = S obdelníku1 + S obdelníku 2 + S obdelníku 3
+ S obdelníku 4

PS str. 52/ cv. 1 ( trojboký hranol - v analogii příkladu 1 ve šk. sešitě )

PS str. 52/ cv. 2  

ČESKÝ JAZYK

Přirovnání, metafora, rčení 

- prostudujte https://www.cestinaveslovniku.cz/prirovnani/,

https://www.pravopisne.cz/2019/06/metafora/

https://www.rceni.cz/rceni

do školního sešitu napište datum a nadpis  Přirovnání, metafora, rčení 

2 příklady přirovnání, 2 metaforu, 2 rčení

DĚJEPIS

Raný novověk
Nejdříve chci poděkovat za zasílání úkolů, velká pochvala♥
V příloze zasílám zápis  - shrnutí změn ve společnosti na začátku novověku.

Rany-novovek-zapis

13. 5.
MATEMATIKA ARITMETKA
Výpočet procentové části  č
- do šk. sešitu nadpis, datum a:
Příklad:
Pan Kučera  vydělává 27 000 kč měsíčně. Z toho 30 % zaplatí za nájem. Kolik platí měsíčně za nájem? ( Výsledek zkus nejdříve odhadnout zpaměti )
vypočítej / jednou ze tří metod - doporučuji si zkusit trojčlenkou )
PS str. 46 / 11
PS str. 46 / 12
PS str. 47/ 13
PS str. 47 / 14

ČESKÝ JAZYK

Odvozování předponami

- ústně projít na str. 78/cv. 1a a 1c,

písemně (pište prosím celé věty) do školního sešitu vypracovat na str. 79/ cv.3a,b

ANGLICKÝ JAZYK

- vzpomeň si na rozdíl MUST - muset a MUSTN´T - nesmět
a doplň v SB 86/5 - přepiš do SŠ ( X = mustn´t,  ✓ = must

FYZIKA

téma: Barva těles
1/ uč. str.178 -181 přečíst
2/ pokus ze str. 180 - u žluté šipky
ze čtvrtky nebo tvrdšího bílého papíru vystřihnout kruh,  kruh rozdělit na 3 části, části vybarvit -  červeně, modře, zeleně, kruh roztočit na špičce kružidla, hřebíku.... a pozorovat barvy
3/ ŠS
str. 179/ žlutý rámeček +barva neprůhledných těles závisí na barvě dopadajícího světla
těleso, které odráží všechny barvy je bílé, 
těleso, které všechny barvy pohlcuje je černé,
 zelené těleso odráží nejvíce zelené světlo, ostatní barvy pohlcuje,   atd.
4/ ŠS nakreslit obr 3.45/str.180  /ty reflektory jen schematicky, vím, že některým z vás to kreslení tak dobře nejde/

PŘÍRODOPIS

téma: Dvouděložné  rostliny
            čeleď růžovité
1/ zopakovat si téma list
2/  CS test - otázky z minulé hodiny
3/odpovědi: 1. funkce listu- dýchání, fotosyntéza, vypařování vody    2.části- čepel, řapík   3.list řapíkatý, přisedlý, objímavý- uč.str.77/obr.15
4.list jednoduchý a složený- str.77/16,17    5.postavení listů na stonku- přízemní růžice, střídavé, vstřícné, přeslenité  str.77/21   6.žilnatina na listech- souběžná, síťnatá  str.78/20      7. stavba listu na průřezu- pokožka, dužnatina, cévní svazky, pokožka
4/bodování
ot.č.1- 3body,     2.-2   3.-3/ název + nákres 1 bod/   4.- 2/stačí ke každé skupině jeden/   5.- 4/název + nákres 1 bod /  
 6.-2/ název+ nákres 1 bod/    7.-2
5/ hodnocení
18-15=1    14,5-12,5=2      12-10=3    9,5-7,5=4      7-0=5
6/ŠS Dvouděložné rostliny, čeleď růžovité
zapsat shrnutí str. 93, přečíst str.90-93, do ŠS rozdělit druhy růžovitých do skupin
užitkové stromy, užitkové keře, užitkové byliny, planě rostoucí byliny, keře, okrasné  rostliny

ZEMĚPIS

Východní Asie
1. Opakování jihovýchodní Asie učebnice str. 37 cv. 1. -ústně
2. Učebnice str. 32 - prohlédnout si mapu, dokázat určit státy, které patří do oblasti východní Asie + jejich hlavní města (pracuj s mapou v atlase str. 44)
3. Zápis (zápis je opět v příloze)

Vychodni-asie-zapis_2

RADOST POMÁHÁ

Jedná se o vyrábění dle fantazie pro potěšení lídí. Výrobky poputují k seniorům a pacientům Klaudiánovy nemocnice.

viz. odkaz  Radostpomaha

12. 5.
MATEMATIKA GEOMETRIE
Síť hranolu


PS str. 50 / cv. 4, 5
PS str. 51 / cv. 6    nejdříve si udělej rozbor sítě

ANGLICKÝ JAZYK

- slovíčka 8A - číst nahlas
- WB 64/1 - přečti si výběr TV programů a jejich popis a správně přiřaď k sobě
- napiš mi do mailu jaký typ programu se ti líbí, proč, název nejoblíbenějšího (vzor WB 64/2)
DĚJEPIS

Opakování

Dnes vám neposílám žádnou novou práci, ale budeme opakovat učivo, které jsme probrali v předchozích týdnech.

Odpovědi mi prosím zašlete na e-mail eva.justova@zsbrezno.cz do 14.5., děkuji.

A moc Vás zdravím EJ

  1. Ze kterého panovnického rodu pocházel Jiří z Poděbrad a kdy se stal králem?
  2.  Který rod usedl na český trůn po smrti Jiřího z Poděbrad?               
  3. Kdy a jak zemřel poslední Jagellonský král?
  4. Co jsou to stavy? Jaká byla jejich práva a povinnosti?
  5. Kdo první obeplul zeměkouli? A co tím dokázal?
  6. Jaké důsledky měly objevné plavby pro Evropu?
ČESKÝ JAZYK
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 
- zápis o Kryštofovi z Polžic a Bezdružic z malé Hravé literatury str. 40, práce s pracovním sešitem na str. 60 a 61 a dále se můžete podívat na názornou ukázku
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
dotazník + kvíz
vyplnit - dobrovolný úkol
PŘEDPLATNÉ DIVADLO 2020/2021 - nabídka

Divadlo Mladá Boleslav nabízí předplatné (skupina M5) pro žáky 2. stupně. Abonentka platí na 5 představení ve školním roce 2020/21. Cena - 550 Kč. Hrací dny jsou pohyblivé, představení začínají v 18:00 h. Dopravu si každý žák zajišťuje individuálně. Po dobu představení je přítomen pedagogický dozor. Abonentku si může zakoupit i žákovský doprovod (rodiče, starší sourozenci apod.). Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Klímovou - vera.klimova@zsbrezno.cz.

Predplatne-m5-m6-str-2_2

Predplatne-m5-m6-str-1_3

11. 5.
MATEMATIKA ARITMETKA
Procenta
do šk. sešitu datum, nadpis a
Příklad
Jogurt o hmotnosti 150 g obsahuje:
1%..... tuky

3% .... bílkoviny
8% .... sacharidy
Jaká je hmotnost tuků, sacharidů a bílkovin v tomto jogurtu?
vypočítej (jednou ze tří metod výpočtu , nejlépe - nejrychleji přes 1% )

Instruktazni video

https://m.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg
PS str. 46 / cv. 6, 7, 8 ,9     dle vzoru = přes 1%

ČESKÝ JAZAK

Odvozován

í- nadpis + datum, opsat béžový rámeček str. 75,

vypracovat na str. 75 /cv.13 a procvičit si pracovní list

Odvozovani

PŘÍRODOPIS

Pohyby rostlin

1/ uč.str. 87 přečíst
2/ ŠS  ze str.87 shrnutí /kdo zvládne, může psát zápis jen v bodech, je to stručnější/
3/Krytosemenné rostliny
do ŠS opsat tabulku ze str. 88/první 3 body jste mohli pozorovat po nasetí jedno a dvouděložných  rostlin ze samostatného úkolu ze 14.4.
4/ vypracovat odpovědi na otázky téma - list/příště test/
1. funkce listu     2.části listu      3.jak vypadá list řapíkatý, přisedlý, objímavý / nákres + název/      4.nakresli příklad listu jednoduchého a listu složeného        5. postavení listů na stonku/ nákres + název/       6. jaká žilnatina může být no listu/nákres + název/    7. části listu na průřezu

NĚMECKÝ JAZYK

- PS: s. 54/slovíčka 4. lekce od Wie spät ist es? po klingeln; u spojení: "Viertel nach drei"=doslova čtvrt po třetí=čtvrt na čtyři, "Viertel vor drei"=doslova čtvrt před třetí=tři čtvrtě na tři

- napsat + naučit; příště procvičování

Poslechová + ústní cvičení a úkoly z PS i učebnice daných lekcí uděláme zpětně ve škole.

Dobře míněná rada!

Upozorňuji především ty, kteří poctivě neplní zadávané úkoly, že zasílané učivo považuji za probrané, pouze v případě konkrétních dotazů na nejasnosti ve škole vysvětlím. Po příchodu do školy (červen?, září?) bude probíhat prověřování + testování z tohoto učiva a teprve potom přistoupíme k učivu novému. Proto se ve vlastním zájmu snažte plnit průběžně vše, co je uváděno (učit slovíčka, vypracovávat cvičení + pečlivé kontroly a opravy dle zasílaných řešení). Charvátová

8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK

7. 5.
MATEMATIKA GEOMETRIE
Sítˇ hranolu
PS str. 48 /cv. 1
PS str. 49/ cv. 2   a- d   obtížné   obvykle používám se žáky průsvitku   - třeba i tvrdou průsvitnou fólii  - překresli na průsvitku sítě hranolů a slož model - nádherně uvidíš o jaký hranol se jedná a ten pak překresli od ruky do PS
instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=tj5jpX-5QuA

DĚJEPIS

Raný novověk
Učebnice str. 121-123
Prezentace obsahuje opakování + nové učivo.
Novověk: změny v zemědělství a výrobě

Novovek-7-5-

ČESKÝ JAZYK sloh

- pročíst si Životopis spisovatele v učebnici na str. 170 , napsat si cv. 4a/str. 170  a vypracujte si písemně cv.5/ str.170 do školního sešitu

6. 5.

MATEMATIKA ARITMETKA
Procenta
do šk. sešitu nadpis , datum, a:
dnes se naučíme způsoby výpočtu úloh na procenta, zapiš si
Metody výpočtu: I. II. III.
Příklad:
Kačka si koupila triko. Původní cena byla 360,-Kč  Na toto triko byla sleva 50%. Jakou cenu zaplatila?
I. přes 1%
1 % z 360 ....   3,60 Kč  ( 360 :100 = 3, 60 )      nebo ( 1/100 . 360 = 3, 60 )
50% je ... 50 . 3,6 = 180 Kč
Kačka zaplatila za triko 180 Kč.
II. pomocí trojčlenky - přímou úměrou
- u těžších příkladů doporučuji tuto metodu
zapíši trojčlenku:
360 kč .......100 %
x      Kč .......  50%          
a vypočítám x:

x/ 360 = 50/100
x            = 50/100 . 360
x            = 180
Kačka zaplatila za triko 180 Kč.
III. pomocí vzorce    č = Z . p
nejdříve si vypíšu co je základ, co je procento
I. přes 1%Z = 360 Kč
p = 0, 50    (50%)  POZOR vždy u této metody desetinným číslem
č = ?

č = Z . p
č = 360 . 0,50
č = 180
Kačka zaplatila za triko 180 Kč.
PS str. 45 / 1, 2, 3, 5

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Obohacování slovní zásoby

- nadpis + datum do školního sešitu a napsat si cv.5/ str. 72, vypracovat si cv.6/ str.74 - př. lakomý - lakomec a procvičit si toto cvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/377

ZEMĚPIS

Jihovýchodní Asie
1. Učebnice str. 30 - 31 prostudovat
2. Zápis do sešitu viz příloha (opsat nebo dle možností vytisknout a vlepit do sešitu)
3. Asie - krátké video
https://www.youtube.com/watch?v=WzlC6gQH-IE

Jihovychodni-asie-zapis_2

FYZIKA

Rozklad světla optickým hranolem

1/ ŠS     

optický hranol - trojboký hranol z čirého skla

zdroj světla - clona se štěrbinou - hranol - stínítko = na stínítku je vidět pás barev = spojité spektrum

bílé světlo se při dopadu na hranol rozkládá na barevná světla 

nejméně se láme červené a nejvíce fialové světlo

duha - sluneční světlo se  láme/rozkládá /na kapkách vody

2/ŠS

str. 176/obr.3.34 nakreslit

PŘÍRODOPIS

Rozšiřování semen

1/ ŠS doplnění zápisu - psát bez nadpisu

uč. str.85 shrnutí +

samosprašnost - opylení pylem vlastní rostliny

cizosprašnost - opylení pylem jiné rostliny/ stejného druhu/, existuje u dvoudomých rostlin/ zvlášť samčí a samičí rostliny/

2/ str. 86 přečíst rozšiřování semen a plodů

3/ ŠS Rozšiřování semen

str. 86 shrnutí - opsat jen poslední 4 věty

4/ zopakovat téma list -  ŠS + uč. str.77 - 78

CS  78/ 1,2,3

ANGLICKÝ JAZYK

2. Vymysli svůj vtip v angličtině nebo najdi na internetu vtip, který tě rozesměje a pošli mi ho do mailu

5. 5.
MATEMATIKA GEOMETRIE
HRANOLY
PS str. 47 úcv. 3
PS str. 47/cv. 4, 5 ( u cv. 5 každý hranol nemá tělesové úhlopříčky )

ČESKÝ JAZYK Literatura

Francois Rabelais

- napsat krátkou charakteristiku ze str. 38 z malé Hravé literatury

 - a dále se podívat do velké Hravé literatury na str. 55 a 56

- přečíst text : Život Gargantuův a Pantagruelův

- a vypracovat úkoly 1- 8

a zde je krátká upoutávka v anglickém jazyce o tomto francouzském básníkovi, satirikovi...https://www.youtube.com/watch?v=oT8BqJ0nLYQ

ANGLICKÝ JAZYK

1. Čtení s porozuměním - přečíst text alespoň 2x než odpovíš https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-7-trida#kc-258 
2. Poslech s porozuměním - poslechnout dokud si nejsi jistý odpovědí, nehádej

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-7-trida#kc-295

DĚJEPIS

Objevné plavby
1. Zápis do sešitu viz příloha (Objevné plavby - zápis)
2. Testík pro samostudium na téma husité a Lucemburkové

http://www.testpark.cz/testy/dejepis/husite-a-lucemburkove-1925

Objevne-plavby-zapis-5-5-

4. 5.
MATEMATIKA ARITMETKA
Procenta - pojmy
poslední letošní kapitola
- do šk. sešitu nadpis, datum a zapiš si:
- Procenta se vztahují vždy k nějakému celku = základ .... Z  ....100%
- z uč. na str. 114 / B si překresli tři koláčové diagramy 100%, 50% a 25% vybarvi a popiš
- procento ....p      ( př. 20%, 1%, 125%)   vyjadřuji 3 způsoby v procentech nebo zlomkem nebo desetinným číslem        1% = 1/100   ( protože zíáklad je 100%) = 0,01
- procentová část ...č = díl odpovídající procentům
právě jsme si zapsali tři klíčové pojmy: základ, procento, procentová část
Příklad.
Lyže stály původně 8000 Kč. Byly zlevněny o 30%. Kolik stály po slevě?
Postupy výpočtu ( 3 metody vás naučím v příštích hodinách)
teď si pouze ukážeme, co je základ, co je procento a co procentová část.
Výpočtem bych zjistila, že po slevě stály 5600,- Kč.
Z= 8000 Kč ( tj. našich 100% )
p= 30 %
č = 2400 Kč .... vždy u těchto úloh počítám to, na co se mě ptají
Sleva 30% činí 2400 Kč, ale ty lyže stojí po slevě 5600,- to dopočítám ( 8000 - 2400,- ) nebo si hned v úvodu musím říct, že pokud je zlevní o 30%, tak budou vlastně stát 70% původní ceny
Uč. str. 115 /1 ústně
Uč. str. 115/2,3,4
Uč. str. 115/ 5, 6, 7 vždy a, b

ČESKÝ JAZYK Mluvnice

Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování

– tento nadpis a datum do školního sešitu,

- opsat béžový rámeček na str. 70 a první béžový na str. 71

-  vypracovat cv. 3/ str. 71 a cv. 5/ str. 72 – zpracovat písemně do školního sešitu

 -  v příloze zasílám názorný obrázek obohacování slovní zásoby.

Obohacovani-slovni-zasoby

NĚMECKÝ JAZYK

Kontrola opakovacího testu z 3. lekce - PS: s. 41 - 42:
1.a): der Zirkel; der Marker; das Heft; der Kuli; der Spitzer; das Mäppchen; der Radiergummi; der Bleistift; das Lineal; die Schere
2: 1/e; 2/c; 3/a; 4/b; 5/d
3: 1. Ist das deine Schultasche?; 2. Hast du einen Taschenrechner? 3. Hast du zu Hause ein Tier? 4. Wie ist dein Mäppchen? Brauchst du eine Landkarte? Magst du Bio?
4: 1. ein Kuli, ein Bleistift; 2. ein Füller; 3. ein Buch, ein Heft; 4. ein Wörterbuch, einen Taschenrechner; 5. eine Schere, einen Kleber; 6. keinen Kleber
5.a): spielt - einen Computer; malt - einen Pinsel; fotografiere - ein Handy; mag - ein Buch; spielen - einen Ball
5.b): Der Lehrerin braucht eine Tafel, eine Kreide, einen Laptop und eine Landkarte
6: a) Pferd; b) Buch; c) brauchen; d) Schere; e) Schreibwarengeschäft
7: Dávej pozor! Posaď se/Sedni si! Zavřít sešit! Čti! Ještě jednou, prosím! To je správně!
Udělejte si důkladnou a pozornou kontrolu testu a opravu případných chyb + nedostatků!
PS: s. 54/slovíčka 4. lekce od der Tag po am Computer (napsat + naučit).

PŘÍRODOPIS

 Plody

1/ ŠS
ze str. 86 opsat shrnutí, kdo si troufne může napsat strukturovaný zápis např. části plodu- obal, semena,   rozdělení - suché, dužnaté atd.
2/ zopakovat si téma stonek
3/ otázky na test
1. funkce stonku   2. části dřevnatého stonku   3. části dužnatého stonku  4. rozdíl ve stonku u keře a stromu    5.rozdíl lodyha - stvol
 6. podle čeho se pozná stéblo   7. části cévního  svazku    8. název ztloustlého stonku, který roste pod zemí
4/ odpovědi
1. přenos anorganických látek z kořenů do listů a organických látek/vzniknou fotosyntézou/ z listů do ostatních částí     2. kůra,lýko, dřevo . dřeň  3. pokožka, cévní svazky, dužnina   4. stonek keře se větví u země   5.lodyha má na sobě listy, stvol je bez listů, listy jsou jen u země
6  stéblo je duté a má kolénka/zpevnění/   7.dřevní, lýková   8.  oddenek
5/bodování
ot.č.1 - 2 body   2 - .2    3.- 1,5     4. -1    5. - 2       6. -1     7. -1     8. 1
6/ hodnocení
11,5 - 9,5 = 1       9 - 8 = 2    7,5 - 6,5 = 3   6 - 5 =4    4,5 - 0 =5

1. 5.   STÁTNÍ SVÁTEK

30. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
HRANOLY
PS str. 47/ cv. 1, 2   ( u cv. 2 jsou hranoly  položené, nezapomeň , že pláštˇtvoří vždy obdelník nebo čtverec)

ČESKÝ JAZYK sloh

Strukturovaný životopis

– písemně vypracovat do sešitu cv.3/ str. 169

DĚJEPIS

Objevné plavby
1.Zasílám prezentaci, která obsahuje výklad - shrnutí (učebnice str. 88-92)
2. Zezadu do sešitu vypracuj otázky str. 90 /1-4 (modré tečky)

Objevne-plavby-vyklad-ucebnice-str-88-92

29. 4.
MATEMATIKA ARITMETKA
Slovní úlohy řešené trojčlenkou
-
Uč. str. 112/ cv. 9, 10, 12

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Odborné názvy

– do školního sešitu napsat datum a ze str. 68 opsat béžový rámeček a ústně si projít cv2/ str. 68. Z přílohy písemně vypracovat cvičení do školního sešitu.

Odborne_nazvy

ZEMĚPIS

Jižní Asie-opakování
V příloze zasílám pracovní list, dle možností vytisknou a vypracovat přímo do listu, nebo odpovědět písemně zezadu do sešitu.(Otázky neopisovat, jen odpovědi. 1 cv. vypíší státy jižní Asie).

Jizni-asie-pl_2

FYZIKA

téma: Lom světla

1/ uč. 172 - 174 přečíst

2/ ŠS opsat žlutý rámeček ze str. 173

3/ nakreslit str.172/3.34 b

                       str.173/3.35 b

PŘÍRODOPIS

téma: květ
1/ ŠS
rozdělení květů - jednopohlavné - mají buď jen tyčinky nebo jen pestíky
                              - obupohlavné - mají v jednom květu tyčinku i pestík
rozdělení roslin- jednodomé - na jedné rostlině samčí i samičí květy
                              - dvoudomé- na jedné rostlině samčí na jiné samičí květy
části květu - květní lůžko, květní lístky , tyčinky, pestík
květní lístky  -rozlišené / zelené= kalich, barevné = koruna/
                        -nerozlišené- všechny květní lístky jsou stejné = okvětí
2/nakreslit str.82/obr.17,    str.83/obr.90
3/ zopakovat téma stonek -příště bude test, otázky jsou uč. str.76

 

28. 4.
MATEMATIKA GEOMETRIE
KOLMÉ
HRANOLY
- do školního sešitu nadpis  a datum a :
- přepsat Uč. str. 69 zelený rámeček
- načrtneme si podle obrázků v uč. str. 69 následujícíHRANOLY:
 
3- boký hranol ( 2 stejné podstavy = trojúhelníky a pláštˇ
tvoří 3 obdelníky, event. čtverce)

4
- boký hranol ( 2 stejné podstavy = čtverec, nebo obdelník , nebo lichoběžník  a pláštˇ
tvoří  4obdelníky, event. čtverce) atd.
6-
boký hranol
7
- boký hranol ( 2 stejné podstavy = sedmiúhelník a pláštˇ tvoří  7 obdelníků)
....n-boký
přívlastek kolmý budeme odtedˇv názvu hranolu vynechávat, protože kosými hranoly se zabývat nebudeme
- opiš si zelený rámeček Uč. str. 70 nahoře
instruktážní video  ( od stopy 3 min)
https://www.youtube.com/watch?v=hzo60-Z6aAg

DĚJEPIS

Jagellonci
Učebnice str. 112-114
Prezentace obsahuje výklad + modře napsané přepsat do sešitu jako zápis.

Jagellonci-vyklad-zapis

ČESKÝ JAZYK

Prokletí básníci-

Francois Villon - malá Hravá literatura - opsat ze str. 38, a pro inspiraci si můžete poslechnout Krylovo podání

https://www.youtube.com/watch?v=4oLF7jH9ADY

27. 4.
MATEMATIKA ARITMETKA
Slovní úlohy řešené trojčlenkou
-
Uč. str. 111/ cv. 3, 5,6, 7, 8
výsledky ke kontrole:
PS str. 44 /17  1 hod. 6 min
PS str. 44/19      14,25 dne
PS str. 44 /20  1hod 12 min
PS str 44/22   4 1/4 hod

ANGLICKÝ JAZYK

posílám 1 úkol na celý týden.

Napište mi email o tom jaký byl váš minulý týden. Nezapomeňte na oslovení, pozdrav. Pozor na nepravidelná slovesa.

Tyto otázky vám pomůžou:
How was your last week? 
What time did you wake up?
Did you get up immediately after you woke up?
How many hours did you do your homework?
What did you eat?
What did you drink?
What did you do outside?
Did you watch TV?
Did you help your parents?
Kdo bude chtít sdělit více informací, budu ráda.

NĚMECKÝ JAZYK

Kontrola: PS: s. 36/5.a):

- Rate mal! Was ist das?
- Das ist ein Bleistift.
- Ja, richtig. Und was ist das?
- Ich weiss nicht.
PS: s. 36/5b):
- Bleistift, das ist ein Bleistift.
- B-L-E-I-S-T-I-F-T.
- Wie schreibt man "tužka" auf Deutsch?
- Bleistift, das ist ein Bleistift.
- Und wie schreibt man das?
- B-L-E-I-S-T-I-F-T.
- Danke.
Opakovací test z 3. lekce (2. část)
PS: s. 41/3 - vzor: 1. Ist das deine Schultasche?
        s. 41/4 - vzor: 1. - ein Kuli oder ein Bleistift? (nutné ústně přeložit a říci si pád: 1./4. + člen daného podstatného jména)
        s. 42/5.a) - vzor: Alex spielt Computerspiele. Er braucht einen Computer. (neurčité členy v daném pádě)
        s. 42/5.b) - vzor: Die Lehrerin braucht eine Tafel,...(opět neurčité členy v daném pádě)
        s. 42/6, 7
Příště bude kontrola celého opakovacího testu najednou!
 

PŘÍRODOPIS

téma: Růst rostlin
1/ zopakovat si téma" kořen"
2/ test
1. kořen - funkce    2.druhy kořenových soustav + příklad     3. význam kořenové čepičky  4 k čemu slouží kořenové vlásky    5 tvary kořenů    6.co je to hydroponie 
3/odpovědi      1.upevňuje rostlinu v půdě, čerpá ve vodě rozpuštěné živiny      3.chrání růstový vrchol kořene 4.čerpají živiny z půdy       5. niťovitý ,řepovitý, válcovitý, vřetenovitý  6.pěstování rostlin ve vodě se živinami
4/bodování
1.- 2 body    2.-2       3. -1       4. - 1     5. - 1,5      6 .- 1
5/ hodnocení 
8,5 - 7 = 1      6,5 - 6 = 2    5,5 - 5 = 3   4,5 - 4 = 4       3,5 - 0 = 5
6/ŠS Růst rostlin str. 79 opsat shrnutí, nakreslit obr.22/79
7/přečíst text str. 78 - 79

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Antonyma, homonyma

Antonyma
- do školního sešitu opsat béžový rámeček uč. str. 66 - vypracovat cv. 1/str.66

Homonyma
- opsat béžový rámeček a vypracovat cv.2/ str.67

a pro zajímavost můžete shlédnout toto poučné video:

 

24. 4.
MATEMATIKA ARITMETKA
Trojčlenka
- slovní úlohy nepřímá úměrnost řešené trojčlenkou
- PS str. 44 /  17, 19,
- PS str. 44/ 22     tady je důležité si uvědomit, co je zbytek cesty   
 - PS str. 44/ 20 obtížná - dobrovolná    ( 4 l/s ........2/3 nádrže
                                                                              5 l/s ....... 3/3 nádrže )
výsledky ke kontrole:
PS str. 43 /13  32 dlaždic
PS str. 43/14      30cm
PS str. 43/15  musí jim pomoci 2 dívky
PS str 43/16  12 dní

ANGLICKÝ JAZYK

Comparative and superlative in Fascinating facts

- zopakuj si slovíčka lekce 6
- WB p. 54 přečti alespoň 2x a vypracuj 54/2 - celé věty a odpověď zda jsou správně(T) nebo špatně (F) přepiš do mailu popř přepiš do cvičného sešitu, vyfoť a pošli na můj mail. Přepisování je v rámci trénování psaní v angličtině.

NĚMECKÝ JAZYK

Kontrola: uč. s. 46/11: 2A; 3H; 4J; 5F; 6B; 7C; 8E; 9G; 10I
                   uč. s. 47/15: Hund; Lehrerin; Block; schwarz; Freundin; Heft; Rucksack; kommen
PS: s. 36/5.a)b) - k sestavování rozhovorů pomůže učebnice s. 43
PS: Opakovací test z 3. lekce: s. 41/1.a); 2

ZEMĚPIS

Jižní Asie
Učebnice str. 26-28 prohlédnout obrázky.
Zápis do sešitu viz příloha (opsat dle možností vytisknout a vlepit do sešitu).
+ opakování geografie

https://online.seterra.com/cs/vgp/3454

Jizni-asie-zapis_2

FYZIKA

téma: Světlo a světelné jevy
1/ test - otázky 1 - 10 z minulé hodiny
2/ odpovědi
 1. Slunce, oheň - plameny,žárovka, výbojka/ mohou být i jiné příklady/   2.od světlých, lesklých/zrcadla/   3.průhledné, průsvitné, neprůhledné  4.300 000 km/s   5.světlo se šíří přímočaře  6.promítnutá silueta    
    předmětu  7.prostor za tělesem, kam dopadá část paprsků  8. úhel odrazu = úhel dopadu  9.při přechodu z    
    jednoho  prostředí do jiného/vzduch - voda/  10. světlušky - chemická reakce
3/bodování
1. 1,5 bodu    2.1     3.-1,5   otázky 4-10 po jednom bodu
4/hodnocení
11 - 9 = 1
8,5 - 7,5 = 2
7 - 6 = 3
5,5 - 5 = 4
4,5 - 0 = 5

23. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
HRANOLY
Opakování krychle, kvádr
- do školního sešitu nadpis, podnadpis  a datum
Uč. str. 67-68 přečíst
do školního sešitu překreslit ( náčrt ) krychli a kvádr  ze str. 67 a přepsat
ze str, 67 Úkol tzn. kolik vrcholů,hran,tělesových úhlopříček, stěnových úhlopříček
instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=bnMlxhfzpHQ

DĚJEPIS

Jiří z Poděbrad a Jagellonci
Zasílám prezentaci, která shrnuje text v učebnici 109 -111, včetně opakování a řešení.
+ Zápis do sešitu (dle možností vytisknout a vlepit do sešitu nebo opsat).

Jiri-z-podebrad-shrnuti

Jiri-z-podebrad-zapis

ČESKÝ JAZYK sloh

Vytiskněte si a vypracujte strukturovaný životopis a ostatní úkoly.

Strukturovanyzivotopis

22. 4.

MATEMATIKA ARITMETKA
Trojčlenka
- slovní úlohy nepřímá úměrnost řešené trojčlenkou
- PS str. 43 / 13, 14, 15, 16
výsledky ke kontrole:
PS str.41/5  15 m
PS str. 42/ 6  70 Kč
PS str. 42/7 168 l
PS str. 42 / 8  10 dní 21 hod
PS str. 42/9 1 hod 3 min
PS  str. 42/10 a) 3,9 kg barvy b) 5,9 kg barvy

ZEMĚPIS

Jihozápadní Asie -  shrnutí
V příloze zasílám 2. část zápisu (opsat dle možností vytisknout a vlepit do sešitu).
+ dokument ke zhlédnutí: Dubaj a nejvyšší stavba světa

https://edu.ceskatelevize.cz/dubaj-a-nejvyssi-stavba-sveta-5e441f36d76ace2c451de24c

Jihozapadni-asie-ii-cast-zapisu_3

ANGLICKÝ JAZYK

Prefixes UN

- SB 73/6 - přepiš slova s předponou UN (používá se při tvoření opačného významu). Pokud si nejsi jistý, vyhledej si slovíčka  ve slovníčku popř. na internetu.S výslovností ti pomůže https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ham_1?q=ham 

- SB 73/6 - do ŠS použij vypsaná slova a napiš celé věty

FYZIKA

Světlo a světelné jevy - opakování

Do CS  zapsat otázky, vypracovat odpovědi.
Příště  bude test,správné odpovědi,bodování a hodnocení
1. zdroje světla   2. od jakých předmětů se světlo odráží nejvíc   3. rozdělení látek podle propustnosti světla   
4. rychlost světla   5. jakým způsobem se šíří světlo   6. co je to vržený stín   7. co je to polostín   8. zákon odrazu   
9. kdy se světelný paprsek láme   10. studené světlo v přírodě

PŘÍRODOPIS

Rozmnožování rostlin 

- do ŠS 1/ pohlavní - pomocí semen
            2/ nepohlavní  = vegetativní pomocí různých částí rostliny

- uč. str. 181 opsat možnosti vegetativního množení,tj. text u černých teček

- zopakovat si téma kořen

-  otázky :   1.kořen - funkce/význam/  2.druhy kořenových soustav + příklad    3. význam kořenové čepičky 

   4. k čemu slouží kořenové vlásky    5.tvary kořenů       6.  co je to hydroponie

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Synonyma

- slova stejného nebo podobného významu, do školního sešitu opsat dva béžové rámečky str. 64, 65 a tato dvě cvičení písemně do sešitu

1. Doplňte k uvedeným slovům synonyma:

kluk:
automobil:
dům:
běhat:
vidět:
červený:
zručný:
dým:
2. Utvořte řady synonym (i hovorová slova):
spát:
boty:
dům:
mluvit:

21. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Úlohy na závěr
- do školního sešitu nadpis a datum
- Uč. str. 64 / cv. 1 dole  narýsuj do školního sešitu   pravoúhlou soustavu souřadnic, označ si osu x a osu y a prvopočátek soustavy souřadnic bod /0, 0 /
a vrýsuj dle zadání body a všechna tři řešení
- Uč. str. 65 /cv. 4    viz. PS str. 41 /cv. 5

ANGLICKÝ JAZYK

- WB 52/3 - doplň superlative (např. the longest)
- WB 52/4 - doplň superlative podle obrázku
- WB 53/5 - doplň informace o tvé třídě

ČESKÝ JAZYK literatura

Evropská renesační literatura

- Francois Rabelais- velká Hravá literatura,  vypracovat str. 55, 56. Každé úterý od 14:00 na ČT1 běží Škola doma- doporučuji se dívat, protože se to týká českého jazyka a litaratury.

DĚJEPIS

Husitské války
- prezentace k učebnici str. 106-108 poslední stránka prezentace obsahuje zápis.
Video k dopnění tématu
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

Husitske-valky

20. 4.

MATEMATIKA ARITMETKA
Trojčlenka
- slovní úlohy přímá úměrnost řešené trojčlenkou
- PS str. 41 / 5
- PS str. 42 / 6, 7, 8, 9,
- PS str. 42 / 10a, b - obtížná - dobrovolná slovní úloha   ( nejdříve zjisti plochu plotu pana Konečného a pak znovu plochu plotu s jiným rozměrem, a pokračuj trojčlenkou )

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Slova jednoznačná a mnohoznačná

– nadpis + datum do školního sešituv uč na str. 61 opsat oba béžové rámečky a vypracovat cv. 1/ str. 61 do školního sešitu – př. – Chléb patří mezi základní pokrmy člověka. Člověk je nejrozvinutější savec. Atd.a pro inspiraci posílám tento odkaz: https://www.pancelcino.cz/slova-jednoznacna-a-mnohoznacna/

NĚMECKÝ JAZYK

Kontrola: PS: s. 37/10.b) - Was ist das? Ist das ein Bleistift? Wie heisst das auf Deutsch? (-ss- nahrazují ostré s na PC)

                  PS: s. 38/14 - Ich brauche eine CD./ Potřebuji CD. Ich brauche einen Kleber./ Potřebuji lepidlo. Lara braucht ein Mäppchen./ Lara potřebuje penál. Lara braucht ein Lineal./Lara potřebuje pravítko. Lara braucht einen Rucksack./Lara potřebuje batoh. Tomi und Mario brauchen eine Tastatur./T. a M. potřebují klávesnici. T. und M. brauchen einen Computer./ T. a M. potřebují počítač.

- PS: s. 43/zbytek slovíček od die Tasche po die App

- PS: s. 21.a)b) - přelož do ŠS dle s. 79 - 80 v PS; vzor: Komm her! Pojď sem!

- uč. s 46/11 - do ŠS; vzor: 1D; 2A;....

- uč. 47/15 - do ŠS; vzor: Hund; Lehrerin;....( při vyřazování slov si všímej i členů, slovních druhů,....)

PŘÍRODOPIS

Život rostlin

1/ ŠS  Život rostlin
fáze: klíčení-kvetení-vznik semen 
generativní/pohlavní /rozmnožování  - pomocí semen
rozdělení rostlin podle délky života- uč. str.80 opsat text u černých teček
2/ opakování stonek str.76/ 1-5 do CS

17. 4.

MATEMATIKA ARITMETKA
Trojčlenka
- nadpis, datum do školního sešitu

- patří k základům matematiky na základní škole, kterou využiješ při řešení slovních úloh,hlavně následně na procenta ,  v běžném životě k přepočítávání např. ceny zboží
apod.   
- zapsat následující
 = postup řešení úlohy, kdy známe tři členy a čtvrtý počítáme
- u slovní úlohy rozhodnu v 1. kroku je-li PÚ nebo NÚ
- budeme používat speciální zápis a v něm šipky:
-pokud bude slovní úloha PÚ , pak šipky půjdou stejným směrem¨
- pokud bude slovní úloha NÚ , pak šipky půjdou opačným směremi

        stopa 10 min
    stopa 12,30. min

Příklad 1
- Uč. str. 109/ A
Cyklista ujede za 30 min. 12km. Kolik km ujede stejnou rychlostí za 20 min?

Rozhodnu , že daná úloha je PÚ. ( čím déle cyklista jede, tím více km ujede )
zapíši: viz. uč. str. 110 zápis se šipkami 

30 min....... 12 km

 20 min ........km                                                                                                                                                  ------------------------------------
tento zápis a šipky je klíčový!!!   mám tři známé členy a 4.( x ) počítám ( známé členy trojčlenky jsou ( 30 min, 20 min. a 12 km )
- nyní po směru šipek zapíši:     začnu od ( tzn. po směru šipky od zdola nahoru)
                                               20 / 30 = x / 12           / ...zlomková čára ( plní funkci děleno )
  neboli                                   20 : 30 = x :  12
osamostatním  x       20
  . 12:/30  = x                 a dopočítám tzn. zkrátím a dopočítám
                                                            8 =
x
Cyklista ujede
za 20 min. 8 km.

Příklad 2
Uč. str. 110 / B 2. způsob

Rozhodnu , že daná úloha je NÚ. ( čím větší - těžší konzervy, tím menší počet konzerv )
zapíši: viz. uč. str. 111 zápis se šipkami
, šipky jdou opačným směrem
a po směru šipek sestavím rovnici:
x : 14 = 150 : 350
dopočítám viz. učebnice

do šk. sešitu v analogii: Uč. str. 111 / cv. 2, 4

ZEMĚPIS
Jihozápadní Asie - shrnutí
V příloze zasílám 1. část zápisu (opsat dle možností vytisknout a vlepit do sešitu).

+ Cvičení na procvičení práce s mapami. Prohlédněte si mapu a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda mapě správně rozumíte.
https://www.umimefakta.cz/cteni-map-tematicke-svet/10

Přílohy

Jihozapadni-asie-zapis_2

NĚMECKÝ JAZYK
Kontrola: PS: s. 37/9 (b3; c6; d2; e5; f1)
                          s. 37/10a) - Das ist doch keine Schere, das ist ein Bleistift. Das ist keine Tasche, das ist ein Rucksack. Das ist keine Landkarte, das ist ein Heft. Das ist keine CD, das ist ein USB-Stick.
                           s. 39/17 (ein Auto; keinen Pinsel; eine Tasche; einen Hund; keine Katze)
PS: s. 43/slovíčka od kaufen po altmodisch; s. 37/10.b); s. 38/14 - napiš celé věty s členem neurčitým + překlad - vzor: Ich brauche eine Schere. Potřebuji nůžky. Jedná se o 4. pád!
FYZIKA

 Šíření světla

1/ učebnice str. 152-154 přečíst
2/ ŠS str. 154 opsat žlutý rámeček
3/ youtube Badatelna 5.díl Lom světla
ANGLICKÝ JAZYK
- zopakuj slovíčka 6A, 6B a přečti si nová slovíčka 6C
- otevři si odkaz a udělej cvičení 1, 2, 4 (po vypracování dej CHECK a uvidíš zda jsi vypracoval správně), kdo chce, vyzkouší další cvičení.

https://agendaweb.org/grammar/comparative-superlative-exercises.html

RUSKÝ JAZYK

V ruském jazyce pracujeme na e-mailech, tak prosím vždy v pondělí a v pátek si je zkontrolujte. Jistě tam bude další úkol.
Bohužel 5 žáků se vůbec neozvalo! Nemají e-mail?

16. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Obsah lichoběžníku
PS str. 46 / 5a- c     b) obrubník je jen ze dvou stran  -  3m a 10 m           
PS str. 46 / 6 tapetovat se nebude strop a podlaha, tzn. obsahy ostatních stran ( stěn ) si kvůli přehlednosti označ S1 - S4 , kde S1 budeš počítat  2x  -  2 protější stejné strany

DĚJEPIS

Husité
Učebnice str. 105-106
Zápis do sešitu viz příloha
+ připomenutí Mistra Jan Husa
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

Husite

ČESKÝ JAZYK sloh

Životopis 

– opsat  béžovou poučku na str. 169 

a vypracovat cvičení 1a,b/ str.169

15.4.

Milí sedmáci,

Dnes se měl konat plánovaný třídní výlet do Drážďan. Jako kompenzaci za neuskutečněný zážitek vám věnujeme tento den víceméně coby odpočinkový. Této možnosti využijte ke kontrole výsledků vypracovaných úkolů z matematiky aritmetiky v PS. 

MATEMATIKA ARITMETIKA
ke kontrole výsledků:
PS str. 36 / cv. 1
a) 5 dílků  b) 10 dílků c) 13 dílků d) 13 e) 1 1/2 f) 3,2 g) 23/6 h) 6 2/3
PS str. 36 / cv. 2
a) 3: 9  b) 8 : 10 c) 21 : 6 d) 27 : 15 e) 15 : 10 f ) 48 : 12  g) 45 : 27 h) 84:60
PS str. 36 / 3a ) 2,2 : 0,8  b) 2,4 : 2,7
PS str. 36/ 4    a= 6 cm b= 9 cm S = 54 cm2
PS str. 36 / 5  rozdělím na 80 cm a 20 cm
PS str. 36 / cv. 6  2,5 m : 1,5 m
PS str. 37 / 2 a) 16 :6:14 b) 10:45:20 c) 11:24:31 d) 21:15:3 e)3:4:5 f) 4:9:1
g) 3:2:12 h) 8:9:10
PS str. 37/3 a) 5:6:7  b) 3:4:3  c) 3:4:2  d) 3:6:7 e) 4:3:2  f) 3:4:1 g) 4:5:2 h)18:15:8
PS str. 37/4 a) 75:45:60 b) 10:50:120 c) 20:40:120 d) 30:45:105 e) 36:48:96
PS str. 37 / 5 48°, 48°, 84°
PS str. 37/ cv. 6 nejsou shodné  5:6:7  a 7:8:9
PS str. 37/7  15 cm, 18 cm, 24 cm a 27 cm
PS str. 38 /8 9 cm: 15 cm: 21 cm
PS str. 38/ 9  (500 : 500 : 400: 200 ) Kč
PS str. 38/ 10   a:b:c = ( 12: 6:8 ) cm
PS str. 38/11  ( 30:24:20 ) cm
PS str. 38 / 12   5:6
PS str. 38 /1  5,7km
PS str. 38 / 2   13,5 km  21,3 km 6,2 km 27, 6 km 126,4 km
PS str. 38/3  skutečná délka v cm :  300  700  900  800 1500
délka na plánku v cm : 3   3,5   6  16  20
PS str. 39/4 Pokoj 1: š 9,3 cm d 6,67 cm
Pokoj 2 š.5,33 cm  d 6,67 cm    Kuchyně š. 6,67 cm d. 5,33 cm
Předsíň š. 4 cm d. 5, 33 cm Koupelna, WC š. 4 cm d. 2,66cm
PS str. 39/5  1:25 nebo 1:30    i jiné řešení
PS str. 40/1 PÚ a)b)c)h)  NÚ d)f)   žádná e)g)
PS str. 40 / 2 PÚ a)c)d)f)j)k)l)m)o)p  NÚ b)e)g)n  žádná h)i)
PS str. 40/3 a) ne b)ano c) ano d)ano e)ano f) ne g)ne h) ano
PS str. 41 / 4 a) 8,20,24   b) 3, 12, 15  c) 0,5   3,5  4  d) 0,666  1,3333  1,999
e) 10  0,8  1,2  f) 6   25  8  g) 7,5   11,25  6  h) 0,02  0,4  1,2
PS str. 42 / 11 a)ano b) ne c) ne d) ano e) ne f) ano g) ano h) ne
PS str. 43/ 12  a ) 4  3  2   b) 18  6  2   c) 30  6  3  d) 12  6  2  e) 100  5  2  f) 2  1/2  2/3
g) 1, 2   0,8  2,4  h) 9,  4,5  1,8

14. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
ke kontrole výsledků
PS str. 41 / cv. 4
S čtverce ABCD = 32 cm2
S trojúhelníku ASB = 8 cm2
PS str. 41 / cv. 5

S kosočtverce ABCD = 30 cm2
PS str. 41 / cv. 6
S trojúh. AED = 12 cm2
S trojúh. EKD = 16 cm2

S trojúh. EJK = 16 cm2
S čtyřúhel. EHCJ = 34 cm2
S trojúhelníku EGH = 12 cm2
S trojúhelníku GBH = 6 cmě
PS str. 42 / cv. 2 a) ano b) ne c) ano d) ano e)ano


MATEMATIKA GEOMETRIE
Obsah lichoběžníku
- PS str. 45 / cv. 3
- PS str. 46 / cv. 4     využij vzorec. měřítko mapy krát skutečnost = rozměr v plánku  tzn.
rozměr v plánku( v metrech ) krát 500 = skutečnost  ( v metrech)     měřítko je 1 :  500

ČESKÝ JAZYK Literatura

William Shakespeare – Romeo a Julie

- velká Hravá literatura –str. 8 (naleznete uprostřed prac. sešitu)–  si udělat zápis - W. Shakespeare, a ve velké Hravé literatuře vypracovat str. 58,59

a pro rozšíření svých obzorů se můžete podívat na toto video https://www.youtube.com/watch?v=Gwo5ZjFm-OA

DĚJEPIS

Jan Hus
Učebnice str. 104-105
Zápis do sešitu viz příloha
Jan-hus-zapis
+ malé opakování na Lucemburky
https://www.umimefakta.cz/cviceni-nastup-lucemburku

 ANGLICKÝ JAZYK

Comparatives and superlatives - grammar exercises

- slovíčka 6A a 6B - čti nahlas (každý den)
- SB 73/4 do ŠS napiš věty doplněné o superlative (nej, např. the best, nezapomeň na "THE") a dokonči větu dle sebe
- WB 53/6 - doplň, kdo je např. nejstarší ve tvé rodině a co je např. nejmenší z věcí, které vlastníš (piš anglicky)

9. - 13. 4.   VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Milí sedmáci,

přeji Vám krásné Velikonoce, užíjte si jarního počasí a odpočiňte si - zasloužíte si to. ES

8. 4.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Přímá a nepřímá úměrnost 

-nejdříve zhlédni středeční instruktážní videa
  z 1. 4. (   video PÚ do stopy 9.45 min             video NÚ do stopy 12.20 min ) a pracuj v PS viz. zadání níže

- PS str. 40 /cv. 3 a str. 41 / cv. 4 ... PÚ   nápověda: počítej koeficient k = y/x ( pro každý sloupeček v tabulce . cv. 3 a)z  tabulky x=2 y= 6 dopočítám k= 6/2 = 3   výsledek  k=3
                                                                          x = 3 y=7 dopočítám  K = 3 / 7 výslede  k = 0,42
už teď vím, že to není PÚ ( k mi vyšlo pokaždé jiné )
aby to byla PÚ musí být ve všech sloupcích tabulky výsledný koeficient k stejný ,
                                           pokud tomu tak není, nejedná se o PÚ
- PS str. 42/ 11, 12      rozhodni ano/ ne pomocí dopočítání koeficientu  k= x . y, přičemž opět musí být pro každý sloupeček tabulky stejný koeficient, jinak se nejedná o NÚ

ANGLICKÝ JAZYK

Easter vocabulary, online activities

- zopakuj si velikonoční slovíčka, opakuj https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs

- poslechni si, zazpívej, zatanči https://www.youtube.com/watch?v=JkW5t1UsDw0

ZEMĚPIS

Kavkaz
Učebnice str. 25 přečíst
Do sešitu zezadu vypracovat str. 29 cv. 5,6

+ malé opakování států Jižní Ameriky
https://www.umimefakta.cz/cviceni-jizni-amerika-staty

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Sousloví

- do školního sešitu: datum, zápis

Sousloví - ustálené (odborné) spojení slov pro pojmenování jednoho předmětu, jevu apod.  (vlčí mák, přívlastek shodný, český jazyk, sprchový kout,...)

+ opsat si 2 béžové rámečky na str. 59 dole a na str. 60

- vypracovat si cv. 6/str. 59 písemně a cv.8/ str. 59 ústně, cv.10/str.60- 10 spojení písemně vysvětlit

FYZIKA

Odraz světla

1/ ŠS zápis

     zákon odrazu světla - úhel odrazu je stejný jako úhel dopadu, odražený paprsek zůstává v rovině dopadu

     nakreslit obr.3.14b/ str.161  

     bílé předměty - odrážejí téměř všechno světlo, tmavé předměty většinu světla pohlcují

     rozptyl světla - světelný paprsek dopadá na nerovný povrch a odráží se různými směry/ odrazka na kole,     

     reflexní materiály na oblečení/

2 /uč str.160 - 163 přečíst

PŘÍRODOPIS

Růst rostlin

1/domácí úkol

    do zavařovací sklenice/nebo jiné průhledné nádoby/zasít kolem okraje semena dvouděložných a      

    jednoděložných rostlin,  pozorovat  rozdíly v klíčení a během růstu

    jednoděložné.- obilí/ může být i cibulka/, dvouděložné - hrášek, fazole,  okurka, ředkvička..Od každé skupiny     

    stačí jeden druh

2/ do ŠS   DOZADU zapisovat pozorování/ např  pšenice               ředkvička

                                                                                       9.4.zaseto

7. 4.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Obsah lichoběžníku
- do školního sešitu nadpis, datum
- přečíst v uč. str. 63 a 64
- přepsat definici v zeleném rámečku a vzoreček na výpočet nad zeleným rámečkem Uč. str. 64      nejčastější chyba žáků !!!  důležité opsat vzorec i se závorkou
- PS str. 44 POZOR !!!  Tisková chyba  Nadpis : škrtni Konstrukce a napiš Obsah lichoběžníku
- PS str. 44 / cv. 1   změř výšky a zjištěný údaj zapiš  ( základny musí být II, pokud nejsou . není to lichoběžník!!!! )
- PS str. 45 / cv. 2          změř potřebné údaje a vypočítej obsah
( opět základny musí být II  a výška kolmá na základnu)

DĚJEPIS
Gotika
Prezentace k shrnutí a opakování učiva (včetně řešení)
Zápis do sešitu (dle možností vytisknout a vlepit nebo přepsat)

Gotika-architektura

Gotika-zapis-7-4-

ANGLICKÝ JAZYK

Superlatives, grammar, exercises

- SB p. 72 do ŠŠ opiš tabulky Superlative adjectives

- poslechni shttps://www.youtube.com/watch?v=oVL2BUAahL0

- vypracuj WB 52/1 a pošli mi do mailu, POZOR! někteří pletete adresu a posíláte mé jmenovkyni na Slovensko, která je taky učitelka :-). Má adresa je balakovagabriela@gmail.com
ČESKÝ JAZYK

Giovanni Boccaccio

Hravá literatura str.37 - opsat Giovani Boccaccio,

vypracovat v pracovním sešitě str. 57 a 58

 6. 4.

Vážení rodiče, milí žáci,

v odkazu přikládám přihlášku na volitelné předměty ve školním roce 2020/2021 do 8. ročníku. Prosím rodiče, aby vyplněné přihlášky zaslali zpět na školní email zs.brezno@seznam.cz nejpozději do konce týdne tj. 10. 4. Ti rodiče, kteří mají možnost skenu, pošlou nazpět podepsané. Ti, kteří možnost skenu nemají, pošlou zpět vyplněné zatím bez podpisu, podepíší až dodatečně po návratu do školy. Velice děkuji za spolupráci.

Volitelny-predmet-8-roc-

MATEMATIKA ARITMETIKA
Přímá a nepřímá úměrnost - grafy
nejdříve opakování 1. stupeň: Co je pravoúhlá soustava souřadnic? - viz. video
https://www.youtube.com/watch?v=yaGW9JJAg-0&app=desktop

- do školního sešitu nadpis, datum
 - PÚ - Uč. str. 103/ 2  přepsat a přerýsovat přímku do šk. sešitu

NĚMECKÝ JAZYK
Neurčitý člen, záporné zájmeno kein (1., 4. p. č. j.)
Zápis: Určitý a nerčitý člen, záporné zájmeno kein v 1., 4. p. č. j.
1. pád: der/ein/kein Hund
              die/ eine/keine Katze
              das/ein/kein Kind
př. Das ist kein Buch, das ist ein Heft. To není (žádná) kniha, to je sešit.
4. pád: den/einen/keinen Hund
              die/eine/keine Katze = 1. pád
              das/ein/kein Kind = 1. pád
př. Ich habe keinen Hund. Nemám (žádného) psa.
Hovoříme-li o osobě nebo věci poprvé, užíváme člen neurčitý.
Záporné zájmeno kein/keine/keinen:
- vztahuje se vždy k pod. jménu, popírá ho
- ve větě stojí před pod. jm. a nahrazuje člen
PS: s. 37/10.a) - vzor: Ist das ein Lineal? Das ist doch kein Lineal, das ist ein Zirkel.
       s. 39/ 17 - vzor: Ich habe ein Buch. (použít neurčité členy, 2 věty jsou se záporným zájmenem), POZOR! Jedná se o 4. pád!
Zopakovat doposud zadaná slovíčka 3. lekce, neznámá slovíčka najdete ve zbytku 3. lekce na s. 43.
ČESKÝ JAZYK mluvnice
Slovo, věcný význam slov
 na str. 58 opsat oba béžové rámečky a vypracovat cv.1., 2/ str. 58 písemně do školního sešitu
 RUSKÝ JAZYK
Tvoření času budoucího, časování slovesa být. 
Další pokyny pro domácí práci v ruském jazyce najdete ve svých e-mailech. Jen opozdilci, kteří mi ještě nenapsali, máte možnost to napravit tento týden.
PŘÍRODOPIS
List
1/ opakování- kořen  do CS odpovědi str.74/ 1-4
2/ ŠS  List
     str. 78 shrnutí - opsat 1. a 2. větu od začátku a poslední 3 věty od konce
     nakreslit str.77/ obr.15,  str.78 obr. 20  a  obr.21

3. 4.

MATEMATIKA ARITMETIKA

Pro dnešní den máte hodinu matematiky bez nových úkolů. Této úlevy lze využít k individuálnímu dodělání restů.  Přeji hezký víkend. ES

ANGLICKÝ JAZYK

Comparative adjectives in text, exercises

- SB 68/1 přečti si znovu tabulku, kterou máš i v sešitě
- SB p. 67 - přečti si rozhovor a všímej si comparative adjectives např. bigger, higher
- WB 49/1 napiš mi do mailu např. 1. cold - colder
Odpovědi do mailu zasílejte nejdéle do pátku 3.4. odpoledne. Děkuji

ZEMĚPIS

Jihozápadní Asie (státy Arabského poloostrova, Irák, Irán)
Učebnice str. 22 -23 přečíst
Do sešitu vypracovat str. 24 cv. 1

RUSKÝ JAZYK

Psaní azbukou na počítači

Ne od všech žáků jsem dostala vypracovaný pracovní list 1, který jste dostali v minulém zadání. Pokud máte problém s otevřením, ozvěte se mi na bejrova.h@seznam.cz a věřím, že opozdilci to napraví. S ostatními dětmi komunikuji již přes jejich e-maily. . Hana Berjová

NĚMECKÝ JAZYK

Počítač - slovní zásoba

- PS: s. 43/slovíčka od raten po Ich weiss nicht. (napsat + naučit)
          s. 37/8, 9

FYZIKA

Stín

1.  ŠS   str. 158/opsat žlutý rámeček
2.  ŠS   str. 159/ nakreslit obr.3.12 zatmění Měsíce, zatmění Slunce /i na celou stránku sešitu
3.  přečíst text str. 157 - 159
4.  pokusy podle str. 157/3.9,   str.158/3.10,   str. 158/3.11   zkusit si večer   POD DOHLEDEM RODIČŮ  !!!

2.  4.
MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce lichoběžníku- rovnoramenný
- do školního sešitu nadpis, datum
- Uč. str. 62  / B1 do školního sešitu ( rozbor, konstrukce a KZ )
- zde je nejpodstatnější zavedení pomocného bodu : úsečku AB narýsuješ a rozdělíš na dvě části  . Aa B   , pak rýsuješ trojúhelník A´BC  podle věty sss
(
rovnoramenný ...obě ramena stejně velká, tzn. /AD/ = / BC/ = 4,1 cm )
- PS str. 44 / cv. 3 a  , nejdříve trojúhelník ABD podle věty sus
- PS str. 44/ cv. 3 b , nejdříve trojúhelník KMN podle věty sss
- PS str. 44 / cv. 3c, nejdříve trojúhelník PRT, podle věty
sus, kde úhel pí = 125°, protože úhel tau je 55° ( úhly u ramene v jsou součtu 180°)
 
ČESKÝ JAZYK mluvnice

Souvislý životopis

-posílám pracovní list, vytiskněte si ho,vypracujte a uložte do školních sešitů.

38

1. 4.
MATEMATIKA ARITMETIKA
Přímá a nepřímá úměrnost
- do školního sešitu nadpis a datum a zapis:
Přímá úměrnost   PÚ
př.
1 rohlík stojí 2 Kč
2 rohlíky stojí 4 Kč
3 rohlíky stojí 6 Kč atd.
tzn.
čím více koupím rohlíků, tím více zaplatím Kč
 
Nepřímá úměrnost NÚ
př.
2 švadleny pracují na zakázce týden
5 švadlen na stejné zakázce bude pracovat 3 dny

tzn. čím více švadlen, tím méňě času stráveného na zakázce

Přímá i nepřímá úměrnost se vyjadřuje 3 způsoby:
1. grafem
2. tabulkou
3. předpisem
Přímá úměrnost
1. graf: přímka, procházející vždy bodem   / 0,0 /   - k sestrojení přímky stačí dva body
2. tabulka   vytvořená konkrétně na zadaní dané úlohy 
      např. x..počet  rohlíků a y ...cena v Kč
3. předpis:  y = k . x        k...koeficient PÚ   k= y/x  př.  y =  2. x


zhlédni instruktážní video ( zatím  do stopy cca 5.52 min ) 

https://m.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4

Nepřímá úměrnost
1. graf: hyperbola
2. tabulka   vytvořená konkrétně na zadaní dané úlohy 
      např. x..počet švadlen  a y ...počet dní
3. předpis:  y = k / x        k...koeficient NÚ   k= y .x      př. y = 3/x


instruktážní video: ( zatím zhlédni do stopy 7.22 min )

https://m.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs

- PS str. 40 / cv. 1, 2  v analogii s výše vysvětleným rozhodni, zda se jedná o PÚ nebo NÚ nebo v několika málo situacích ani o PÚ ani o NÚ

ZEMĚPIS

Jihozápadní Asie

Učebnice str.  19-21 přečíst

Sešit nadpis: Jihozápadní Asie a opsat shrnutí (rámeček dole) str. 23

+ vypsat státy, které patří do jihozápadní Asie

Dokázat na mapě ukázat státy, které patří do jihozápadní Asie

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
Do sešitu napište základní pravidla (rady) pro ochranu zdraví před korononavirem. Můžete použít i obrázky.

ANGLICKÝ JAZYK

Comparative adjectives - introduction

 - slovíčka 6A - číst nahlas
- SB 66/1 ústně přiřaď obrázek a slovo např. I think number one is a bird box
- WB 48/1
- SB 68/1 - opiš tabulku do ŠS Comparative adjectives
- sleduj video a zkus hádat co je větší, menší atd., opakuj, pusť si několikrát, nejlépe každý den https://www.youtube.com/watch?v=E71eT-xDch8
ČESKÝ JAZYK mluvnice
Tvoření vět
-uč. Str. 136/ cv.8 – celé ústně
-do školního sešitu napsat 5 vět- ze cvičení si vybrat 5 sloves- v těchto větách pokud možno vytvořit příslovečná určení a určit jejich druh
-cv. 9- do školního sešitu napsat 10 vět, ve kterých slovesa nahradíte synonymy
PŘÍRODOPIS
téma: Stonek
1. ŠS  uč.str. 76/ shrnutí
                  str. 75/ obr.8
.2. odpovědi na otázky z minula
     1/ kočka sluch, zrak,  pes čich   2/ kočka číhá, skočí, loví většinou samostatně,   pes pronásleduje, uštve,                       většinou ve směčce  3/kočky mají zatažitelné drápy, psi ne  4/ kočk. rys  psov. liška,vlk  5/šakal, pes
           hyenovitý- Afrika,kojot- severní Amerika, liška-Evropa,Asie, sev. Amerika  6/lev, gepard, serval- Afrika                         puma, jaguár- Amerika, tygr- Asie  7/ společenské- chrt,  pracovní- něm. ovčák,  lovecká- ohař 
           8/ český fousek, český teriér, pražský krysařík, chodský pes 
           u ot. č .5,6 mohou být i jiné příklady,  u ot. č. 7,8 jiná plemena
3. bodování: ot. č.1- 1,5 bodu, č.2-2 ,č.3-1, č.4-1,5, č.5-2, č.6-3, č.7-1.5, č.8-2
4. hodnocení:  14,5-12,5= 1,  12-10,5=2,   10-8.5=3,   8-6,5=4,   6-0=5
FYZIKA
téma: Měsíční fáze
1. přečíst str. 155 - 156
2. ŠS str. 156/ obr.3.7 Měsíční fáze
           str. 156/ obr.3.8 oběh Měsíce kolem Země

 

 

31. 3.

MATEMATIKA GEOMETRIE

Konstrukce lichoběžníku- pravoúhlý
- do školního sešitu nadpis, datum
- Uč. str. 61 - opsat definici z oddílu A1 a náčrt pravoúhlého  lichoběžníku
- PS str. 43/ cv. 2 a    nejdříve narýsuj trojúhelník ABD  pomocí věty sus   úhel alfa = 90°
  ( rozbor, konstrukce , konstrukční zápis, diskuze - úloha má 2 řešení ABCD, ABC´D   )   
- PS str. 43/ cv. 2 b  POZOR!!! Tisková chyba  v zadání !! úhel mí = 60°
 nejdříve narýsuj trojúhelník KLN pomocí věty
sus , kde úhel kjú je 90°

instruktážní video:
https://m.youtube.com/watch?v=-IJ4FfP1nNo
 
DĚJEPIS
Gotická kultura (práce je na 31.3 + 2.4.)
učebnice str. 115-119 přečíst + obrázky
31.3. seznámení se s gotickou kulturou 2.4. vypracovat či dokončit učební pomůcku, kterou po návratu do školy předloží ke kontrole.
Vyhotovit učební pomůcku na téma Gotika kultura - představit tento sloh(tvořili ji již na románský sloh)
Rozměr práce A4 max A3 dle možností
Dobrovolné video k inspiraci
https://www.youtube.com/watch?v=OO5IFOE9Zpw
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Svět kolem nás - Evropská unie
S pomocí internetu vypracuj následující otázky. Odpovědi zapiš zepředu do sešitu pod nadpis : Evropská unie
Co všechno o EU víš?
Charakterizuj toto společenství.
Kdy se jeho členem stala ČR?
Které státy stály u zrodu EU?
ANGLICKÝ JAZYK
Three British Hero - reading, writing
- slovíčka 5C - číst nahlas
- SB p.64  - přečíst Three British Heroes alespoň 2x 
- SB 65/2 - do mailu zaslat odpovědi např. 1. Robin Hood
ČESKÝ JAZYK
Renesanční literatura evropská
- Hravá literatura str. 37- do školního sešitu opsat růžový rámeček,
 - a v pracovním sešitě str. 54 a 55 si přečíst a vypracovat otázky týkající se Dona Quijota

30. 3.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Měřítko plánu a mapy
- PS str. 39 / 4   přízemí domu  : jednozlivé pokoje mají zadané skutečné rozměry v metrech- převeď na cm a je zadané měřítko plánu - Tvým úkolem je vypočítat rozměry v plánku   tzn. skutečnost (cm ) krát 1 a děleno 75 = rozměr v plánku ( cm )
přepočítej rozměry a pak narýsuj
-PS str. 39 / cv. 5     vypočítej tak, aby se vešlo na formát A4

odkazy k on-line  testování z matematiky:

https://www.matika.in/cs/#7
http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=blank

ČESKÝ JAZYK Mluvnice

Tvoření vět

  - do školního sešitu napsat  celé cv. 3/ str. 134 – př. Tak pospěšte si! Rychle!, cv. 6/ str. 135- do sešitu napsat věty, za kterých nemůžete vypustit Pt-  př. V neděli navštívíme našeho bratrance.,

projít si cv. 2a/ str. 54

RUSKÝ JAZYK

Opakování učiva z 1. - 3. lekce

Pro děti:
Vážení,
a pracujte.
NĚMECKÝ JAZYK
3. lekce - slovíčka (školní potřeby - 2. část) + gramatická cvičení a členy
PS: s. 43/slovíčka od der Taschenrechner po die Farbe (napsat + naučit; u pod. jm. vždy také mn. č.)
uč.: s. 42/2.a) - vzor: der: Spitzer (ořezávátko),....
                                        die: Federtasche (pouzdro, penál),....
                                        das: Buch (kniha),....
                           - modrá slovíčka mají člen der; červená - die; zelená - das 
PS: s. 34/2.a)b)c)
PŘÍRODOPIS
Botanika - kořen
1. opakování   kočkovité, psovité šelmy
2. do CS napsat otázky, na ně odpovědi, příště bude hodnocení
1/ kočka, pes - nejlepší smysl/y/
2/                      - způsob lovu
3/                      - tlapa drápy
4/ kočkovité, psovité šelmy - výskyt v ČR
5/ psovité šelmy ve světě - 4 druhy + světadíl
6/ kočkovité šelmy ve světě - 6 druhů + světadíl
7/ plemena psů - rozdělení podle využití + příklad
8/ česká plemena psů
3/  ŠS  Botanika - kořen
      str. 74 shrnutí
      str. 73/ obr. 2
      str. 74/ obr.4

 

27. 3.
MATEMATIKA ARITMETIKA

Měřítko plánu a mapy
- PS str. 38/ cv. 1, 2, 3
u cv. 3 si skutečnou délku v (m ) nejdříve převeď na ( cm )
pracovní list: mapa :
Zjisti:
-  z mapy  Itálie: skutečnou vzdálenost Miláno - Řím

5fad2a91-5a37-4ded-a894-b21fd4487225
- z mapy Britských ostrovů : Island : skutečnou vzdálenost Reykjavík - mys Rifstangi

Afb1eb85-1056-4877-a7a9-10027d8d68fc

k výpočtu si vždy opiš měřítko mapy,

- výpočet do školního sešitu

NĚMECKÝ JAZYK

3. lekce - slovíčka (školní potřeby - 1. část)

- PS: s. 43/3. lekce: slovíčka od die Schule po die Schultasche
- napsat + naučit
- nezapomínejte na mn. č., př. die Schule/die Schulen - škola/školy
ZEMĚPIS
Asie: opakování (poloha a rozloha)
- PL Asie (opakování)
- V příloze je pracovní list + řešení pracovního listu s hodnocením.
ANGLICKÝ JAZYK
Apollo 13 - a happy ending - reading, writing
 
- přečti si nahlas slovíčka 5C
- WB p. 46 - přečíst článek
- WB 46/2 - pošli mi odpovědi na základě textu do mailu balakovagabriela@gmail.com, např. 1. On April 11, 1970. 
Odpovědi mi, zašlete, do 31.3. nejdéle.
FYZIKA
Světelné jevy
           1.  přečíst  str. 15O - 151
           2.  do ŠS  Světelné zdroje, rychlost světla
                              str. 151/obr. 3.1 nakreslit
                              str. 151 opsat text ve žlutých rámečcích
RUSKÝ JAZYK
Slovní zásoba, číslovky, čtení
Milí přátelé
  • opakujte slovíčka z 1. - 4. lekce, číslovky a časování sloves žít, znát, hovořit
  • v učebnici na str. 53 si procvičte čtení a překlad - fialový rámeček

26. 3.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce lichoběžníku- obecný
- do školního sešitu nadpis, datum
- PS str. 43/ cv. 1c   nejdříve narýsuj trojúhelník DEG pomocí věty sss
- PS str. 43/ cv. 1d  nejdříve narýsuj trojúhelník MNP pomocí věty sss
- PS str. 43/ cv. 1e   nejdříve narýsuj trojúhelník RST pomocí věty sus- kde úhel sigma u vrcholu S je 50 ° ( u jednoho ramene je součet úhlů 180°, tzn. tau a sigma je dohromady 180°)
-všechny konstrukce do školního sešitu vč. rozboru a konstrukčního zápisu 

DĚJEPIS

Václav IV. uč. str. 102-103
v příloze zasílám zápis. Zápis opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu.
Volitelný úkol, prohlédnout si následující video 
https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74

Vaclav-iv-zapis

ČESKÝ JAZYK sloh

Sloh vyberte si svou nejlepší kamarádku nebo svého nejlepšího kamaráda a popište ji,  jej, při popisu použijte přirovnání a rčení, rozsah minimálně 15  vět, inspiraci naleznete v předchozích pracovních listech nebo v učebnici češtiny.

25. 3.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Měřítko plánu a mapy

- do školního sešitu datum, nadpis
. Uč. str. 94, 95 přečíst
- do školní sešitu zapsat:
definice: zelený rámeček str. 94
znovu napsat vzoreček : 

skutečnost v cm    x (krát)   měřítko mapy = rozměr na mapě v cm
POZOR! Oba rozměry musí být ve stejných jednotkách
I. Varianta - Máme zadané měřítko mapy( plánu) a skutečné rozměry, zjišťujeme rozměry v plánku ( mapě)
- Uč. str. 94/ A  pokoj   vše přepiš a narýsuj dle zadání

II. Varianta - Máme zadaný rozměr na mapě a skutečný rozměr, zjišťujeme rměřítko mapy  - nejobtížnější varianta
- Uč. str. 94/ B

III. Varianta -
Máme zadané měřítko mapy( plánu)  a rozměry v mapě,   zjišťujeme skutečné rozměry
Uč. str. 95/ cv. 3

instruktážní video:
https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM&app=desktop

ANGLICKÝ JAZYK

Nouns and adjectives

 - sleduj video, opakuj nepravidelná slovesa, pouštěj si nejlépe každý den
- SB 63/9 - do ŠS (nápověda viz 69/10)
 - SB 63/10 - do ŠS - vyber správné slovo a celé věty přepiš

ZEMĚPIS

Učebnice str. 18 přečíst
Zápis do sešitu:
Oblasti Asie
Tradiční dělení:
1. Jihozapadní Asie
2. Kavkaz
3. Jižní Asie
4. Jihovýchodní Asie
5. Východní Asie
6. Centrální Asie
7. Severní Asie - Sibiř
Dělení podle polohy vůči Evropě:
a) Blízký východ (Izrael, Libanon, Jordánsko, Sýrie, Terecko)
b) Střední východ(Irák, Irán, státy v oblasti Perského zálivu)
c) Dálný východ (Japonsko, Korejská republika, část Číny a Ruska)

Pod zápis vypracují str. 18/cv. 1
 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Stres-a-jeho-vliv-na-zdravi

ČESKÝ JAZYK - mluvnice

 - uč. str.9 / cv. 5a - celé písemně do sešitu + napsat do sešitu příklady všech typů vedlejších vět - např.
VV - předmětná Že budeme mít nového třídního, o tom se hovoří už dlouho.

PŘÍRODOPIS

Opakování - Řády savců šelmy

- Uč. otázky str. 47 - 53 ústně

FYZIKA

Tření - opakování
1. zopakovat téma Tření, mají zapsáno ve ŠS, v učebnici str. 92- 97, probráno bylo ještě je škole
 2.otázky na test:            

 1. kdy dochází ke tření                                                                              2. druhy pohybu - druhy tření                                                                    3. na čem závisí velikost tření                                                                    4. na čem nezávisí

   5. vzorec - výpočet tlakové síly tělesa

   6. kdy chceme tření zvětšit

   7. kdy zmenšit - u každého 2 příklady z praxe

   8. kdy je těleso v klidu

   9. kdy je klidová třecí síla největší

10. jaká síla působí proti pohybu těles ve vodě a ve vzduchu

3. Odpovědi:

4. Bodování:

                                                                                                                    1. při pohybu tělesa po podložce (1 bod)

  2. otáčivý - valivé, posuvný - smykové (2 b.)

  3. velikost tlakové síly/hmotnost tělesa/, povrch styčných ploch (2 b.)

  4. velikost plochy (1 b.)

  5. F = m * g (1 b.)

  6. zimní pneumatiky - vzorek, podrážky zimních bot, bavlněné ploché tkaničky ...  (1 b.)

  7. hladký povrch - podlaha, otáčivé části strojů,..... (1 b.)                  

  8. klidová třecí síla je větší než síly, které působí na těleso  (1 b.)                                                        

  9. v okamžiku uvedení tělesa do pohybu  (1 b.)                                                                                      

10. odporová  (1 b.)     

24. 3.

MATEMATIKA GEOMETRIE
Konstrukce lichoběžníku
- obecný
- Uč. str. 62/ B do školního sešitu přerýsuj konstukci lichoběžníku ABCD z oddílu B ( B1 nerýsujeme zatím)
( rozbor, konstrukce, KZ)  stále máme napaměti, že základny jsou II, proto AB II CD, rýsujeme samozřejmě nejdříve trojúhelník podle konstrukční věty sus a pomocí rovnoběžky dorýsujeme čtvrtý bod -
stejně jako jsme to rýsovali u ostatních čtyřúhelníků 

instruktážní video:
 
https://m.youtube.com/watch?v=UthVfpqFwDE

- PS str. 42/ cv. 1 a
- PS str. 42/ cv. 1 b    nápověda: nejdříve trojúhelník KLM podle věty sus

ANGLICKÝ JAZYK

Past simple shrnutí

- sleduj video, poslouchej a vyzkoušej si otázky a odpovědi, můžeš si pouštět každý den několikrát 

 https://www.youtube.com/watch?v=KiNUkRPOpQY

- WB 44/1, 2, 3

DĚJEPIS

Pl-lucemburkove-karel-iv-

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 Cesta-k-demokracii-vo

ČESKÝ JAZYK Literární výchova

Hravá literatura - str. 36 - Jan Hus, Petr Chelčický - zápis do sešitu + výrazy odpustek a alegorie.

Vzkaz sedmákům: Pevně věřím, že pilně čtete:)

23. 3.

Moji milí sedmáci,

na ČT 2 se múžete dívat na program Učitelka - v odpoledních hodinách

Sběr papíru se uskuteční 26. a 27. 3. Takže  kdo má zájem, může odvést ke škole do přistavených kontejnérů.

Přeji hodně úspěchů a hlavně všem hodně zdraví.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Postupný poměr
- PS str. 38/ cv. 8   nápověda: kolikrát se ti zvětšila nejdelší strana, tolikrát se ti zvětší zbývající strany
- PS str. 39/ cv. 9    získaný poměr si nejdříve zkrať
- PS str. 39/ cv. 10, 11
- PS str. 38/ cv. 12  obtížnější úloha - bude hodnocena na jedničku

instruktážní video : rozdělení celku v daném poměru:

https://www.youtube.com/watch?v=0bHMWbyJHlw&app=desktop

instruktážní video : poměr

https://www.youtube.com/watch?v=l3OU0t6PqXM&app=desktop

RUSKÝ JAZYK
Procvičování azbuky, slovní zásoba 
-učebnice str. 47/5.3 - celé, k odpovědi doplňte otázky a psací azbukou napište do sešitů 
-opakovat slovíčka z 1.-3. lekce
-naučit slovíčka ze 4. lekce str.60 - 61
-naučit číslovky str. 61
-Procvičujte si azbuku na webových stránkách
NĚMECKÝ JAZYK
Opakovací test (2. část):
PS: s. 30/5
        s. 31/6 (podle vzoru 2. řádku)
        s. 31/7
ČESKÝ JAZYK
Tvoření vět
-, do školního seštitu napsat nadpis Tvoření vět,
- opsat béžový rámeček v učebnici na str. 135,
- vypracovat str. 133/cv. 1 a str. 135/ cv.6 - písemně do školního sešitu
PŘÍRODOPIS
Zajícovití
číst str. 53-54
ŠS - str. 54 shrnutí, druhy
Hmyzožravci
číst str. 68-69
ŠS - str. 69 shrnutí,  druhy
Primáti
str. 69  opsat text
video  you tube - Hvězdy zvířecí říše - primáti

20. 3.

MATEMATIKA ARITMETIKA
Postupný poměr
- přečíst v učebnici str. 92-93
- PS str. 37/1, 2, 3
- PS str. 37/ 4 rozdělení velikostí úhlů v trojúhelníku - nápověda: součet úhlů v trojúhelníku 180°, rozděl v zadaném poměru
- PS str. 37/7 také rozdělení celku v daném poměru jako cv. 4
- PS str. 37/5 zopakuj si rovnoramenný trojúhelník ( velikosti úhlů u základny, velikosti ramen)
- PS str. 37/6 napiš si poměr délek stran původních a poměr stran změněných a porovnej je

RUSKÝ JAZYK

viz. 18. 3.

ZEMĚPIS

Hospodářská Asie - Shrnutí

Zasílám zápis na probrané učivo: prosím opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu

Obyvatelstvo Asie

Počet obyvatel 4 miliardy (více než polovina počtu ob.  světa)

Rasy: europoidní, mongoloidní, smíšené rasy (mnoho národů a jazyků)

Náboženství: islám, buddhismus, judaismus, křesťanství

Sídla: většina obyvatel žije na venkově, ale probíhá intenzivní stěhování do měst

V Asii je nejvíce velkoměst na světě (Tokio, Bombaj, Peking, Jakarta, Šanghaj)

 

Hospodářství Asie

Zemědělství

1. rostlinná výroba: využívá 30% orné půdy světa, důležité je zavlažování, pěstuje se: rýže (monzunová oblast, Čína, Indie, Thajsko, Vietnam – vývoz, terasovitá pole), pšenice (stepi) Kukuřice (Čína), sója, bavlník, sezam, podzemnice olejná, len, koření, čajovník, kávovník, palma kokosová a palma olejná

2. živočišná výroba:  chov hospodářských zvířat je největší na světě: skot, prasata, ovce, velbloudi, osli, drůbež, sloni indičtí, bourec morušový (hedvábí), rybolov (Čína, Japonsko)

Průmysl

soustředěn do zalidněných oblastí, levná pracovní síla, všechna odvětví

Nejvyspělejší státy: Čína, Izrael, Japonsko, „asijští tygři“ – Singapur, Taiwan, Korejská republika, Malajsie, Hongkong 

Nerostné suroviny: ropa (Perský záliv, Kaspické moře, jihovýchodní Asie)

Doprava

železniční (transsibiřská magistrála) tradiční doprava, nákladní námořní doprava, říční doprava

NĚMECKÝ JAZYK

Opakovací test 2. lekce ( 1. část )

- PS str. 30/1, 2, 4

ANGLICKÝ JAZYK

Past simple using reg and irr. verbs

- Uč. str. 62/6 vytvoř 7 vět + odpověz do cvičného sešitu

FYZIKA

Změny atmosferického tlaku

1.  přečíst  str. 138-139

2.  do ŠS   zapsat  -  závislost tlaku a nadmořské výšky

                                      výškoměr

                                      proč se mění tlak na určitém místě

                                      normální tlak

19. 3.

MATEMATIKA GEOMETRIE

LICHOBĚŽNÍK

- přečíst ve školním sešitě (rozdělení lichoběžníků, co je rameno, co jsou základny = dvě rovnoběžné protilehlé strany, úhly v lichoběžníku atd. )

- přečíst v učebnici str. 60-61 a do sešitu opsat zelené rámečky ( nadpis, datum)

- PS. str. 42/ cv. 1,2,3-

DĚJEPIS

Karel IV.

Karel-iv-19-3-

ČESKÝ JAZYK - sloh

Popis postavy

- Uč. str. 164/ cv. 2 a, b, c vše písemně vypracovat do sešitu

18. 3.

MATEMATIKA ARITMETIKA

ROZDĚLENÍ CELKU V DANÉM POMÉRU - APLIKAČNÍ SLOVNÍ ÚLOHY

- PS str. 36/ cv. 4, 5, 6

nápovověda ke :

cv. 4  nutné zopakovat si vzorečky na obsah a obvod obdelníku ( viz. školní sešit)

cv. 5  poměr  4 : 1

RUSKÝ JAZYK - paní učitelka omylem poslala na dnešek, ale je to práce na pátek 20. 3.

Časování sloves - přepis psací azbukou

- do sešitů:

- Uč. str. 39 /4.3 b  doplňuješ do vět sloveso  žít  a podle cvičení za a) jména měst Uč. str. 40/ 4, 6 druhý  sloupeček - kdo jakým jazykem hovoří

- Uč. str. 41/4,7 doplňte v prvních třech větách sloveso  znát = umět = vědět

ve zbývajících větách doplňte neznát = neumět = nevědět

-Procvičujte slovíčka 1. - 3. lekce

-Dbejte, prosím na úpravu a čitelnost, vaše práce bude hodnocena. Nezapomínejte na datum a čisla cvičení.

Nebudete-li něčemu rozumět, kontaktujte mě na emailu: bejrova.h@seznam.cz

ZEMĚPIS

Hospodářská Asie - Doprava

- Uč. str. 16 : přečíst

- Zezadu do sešitu nadpis: Opakování + datum a vypracuj str. 17/ cv. 3 ) doplň údaje o hospodářství Asie

ANGLICKÝ JAZYK

Past simple - sentences   with, Who, when etc.

-Uč. str. 63/7 do cvičného sešitu

-Uč. str. 62/4  přepsat pod sebe do školního sešitu:

When,Who, What, Where, Why, How a přeložit

- vytvořit věty a přepsat do cvičného sešitu + odpovědi

PŘÍRODOPIS

- do školního sešitu - zápis podle bodů + proloženě vytištěné /tiskú

- řád chobotnatci

- slon - druhy, čím se liší + tisk str. 65

- řád kytovci

-  druhy + tisk

- delfíni - potrava, nakreslit str. 66

- kosatka - potrava, kde žijí, nakreslit str. 67

- řád letouni

- druhy netopýrů + tisk + nakreslit obr. 216 / str. 67

- echolokace str. 68

 FYZIKA

1. cs: str. 130/O1-4 odpovědi

2. str. 140-141 přečíst

3. školní sešit Vztlaková síla vzduchu

- str. 140 - žlutý rámeček

ČESKÝ JAZYK

- do sešitu napsat pravopisné cvičení str. 52/2

- str. 132/6,7 - písemně do sešitu pouze větné členy

- podívat se na webové stránky: na opakování různých větných členů

https://www.pravopisne.cz/

17. 3.

MATEMATIKA GEOMETRIE

OBSAH TROJÚHELNÍKU - ČTYŘÚHELNÍK

- PS str. 41/ cv. 3,4,5,6

nápověda ke

-cv. 4,5 - vypočítej nejprve obsah trojúhelníku ASB, kde /AS/ = 4 cm =b /BS/ = 4 cm = výška ke straně b

celkový obsah je 4 x obsah trojúhelníku ASB     - analogicky cv. 5

cv. 6  zde je nutné zaměřit svou pozornost nato, co je výška, která je nezbytná k výpočtu

Potřebuješ si zopakovat výšku v trojúhelníku?

zde je instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=Fy4EVwVcOBA&app=desktop

ANGLICKÝ JAZYK

-PS str. 44/5 a str.45/ 6,7 rozhovor

DĚJEPIS

Lucemburkove

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

ČESKÝ JAZYK

Hravá literatura str. 36  - opsat všeobecnou charakteristiku Literatury doby husitské

Hravá literatura - pracovní sešit - str. 53- Jan Hus - Listy z Kostnice - vypracovat celý list

vzkaz paní učitelky Tiché:

"Milí sedmáci, teď máte času více než kdykoliv předtím, proto ho prosím využijte k povinné četbě" a tvorbě čtenářského deníku. Děkuji za spolupráci"

497923acd627cbd6e62b1f401d6a6289_2  

16. 3.

Moji milí sedmáci, práce na dnešní den:

MATEMATIKA ARITMETIKA

Rozdělení celku v daném poměru

- viz. školní sešit - rozdělení lentilek nebo Vašek a Martin 

- znovu přečíst učebnice str. 89 B

- vyřeš do školního sešitu Uč. str. 90/2a, 2b - napiš si datum a nadpis

- PS str. 36/ 1,2,3 a,b

RUSKÝ JAZYK

- Uč. str. 46/5,1 a,b  pouze přepiš PSACÍ azbukou do sešitu, kdo ho má u paní učitelky, tak píše na papír, poté do sešitů vlepíme  Úprava, čitelnost!

PŘÍRODOPIS

- do cv. sešitu opakování medvědovité, lasicovité  str. 51/1-10 a str. 52/1-3

:řád sudokopytníci - do šk. sešitu zápis je připravený ofocený

:řád lichokopytníci - str. 63-65 - zapsat proloženě vytištěné

- osel domácí - rozdíly kůň a osel

- zebry - kde žijí

- nosorožci - smysly, potrava, kde žijí, druhy

- kříženci kůň x osel str. 64

KONVERZACE v ANGLICKÉM JAZYCE

viz. pracovní list nahoře

NĚMECKÝ JAZYK

-PS str. 28/22    str. 29/24,25

-učebnice str. 31/17 - písemně do sešitu

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Větné členy několikanásobné

- opsat charakteristiku (béžový rámeček ) na str. 129

- str.129/ cv. 2 ústně

- str.130/ cv. 3 písemně do školního sešitu

Fyzika

Plyny

-str.130 a 131 přečíst

- zápis do školních sešitů podle bodů

Plyny

- vlastnosti

- vnitřní stavba str.130

Atmosféra

- tloušťka

- složení

- atmosferický tlak- co to je; vzorec  str.131

Měřeni atmosférického tlaku

-str.133- 137 přečíst

- do školního sešitu:

-barometr - obr. 2.51/ str.136

- aneroid

- barograf

- str.137 opsat "Poznámka"

13. 3.

MATEMATIKA ARITMETIKA

- Učebnice str. 88/cv. 4,6  a str. 89/cv. 9

NĚMECKÝ JAZYK

-PS str. 33 - slovíčka napsat do slovníčku + naučit

      str. 26/ 13,16

RUSKÝ JAZYK

- Uč. str. 49/5,8 - přepiš PSACÍ azbukou do sešitu, kdo ho má u paní učitelky, tak píše na papír, poté do sešitů vlepíme  Úprava, čitelnost!

V případě nejasností je paní učitelka k dispozici na tel. č. 607 128 110

ZEMĚPIS

Hospodářská Asie

- Uč. str. 14-15 : přečíst zemědělství - průmysl

zápisy do sešitů paní uč. Justová dodá

12. 3.

Milí sedmáci,  

pro dnešní den vkládám tuto samostatnou práci: 

MATEMATIKA GEOMETRIE   

 Obsah trojúhelníku:

- výpisky Uč. str. 58 - 59 (F)

- příklad 1 ( F1) a příklad 2 (F2) do školního sešitu

- PS str. 40/1,2     

  DĚJEPIS    Poslední Přemyslovci

 -  výpisky  Václav II. učebnice str. 95                                                               

 -  Václav III. učebnice str. 96       

ČESKÝ JAZYK - sloh 

- popis osoby - příloha pracovní list S22c-620031209020

                         

11. 3.

MATEMATIKA ARITMETIKA     Uč. str. 86 /cvičení B1 - cv. 1,2,3,4

                                           Uč. str. 86/cvičení C1 - cv. 1                   do školního sešitu

ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE      písemně do sešitu str. 132/4,5,6,7

ANGLICKÝ JAZYK                   učebnice str. 61 čtení

                                                          str. 60/4 do cvičného sešitu 

                                                          str. 62 přepsat do školního sešitu gramatiku

                                                                     PAST SIMPLE...

                                             PRACOVNÍ SEŠIT str. 44/1,2,3

ZEMĚPIS                                 Obyvatelstvo ASIE ( Lidé a jejich sídla)

                                              uč. str. 13 přečíst + uč. str. 17/2  vypracovat do sešitu

                                              zezadu

INFO k mimořádné situaci

Vážení rodiče, milí sedmáci,

z důvodu uzavření školy sledujte, prosím pravidelně školní stránky - sekce aktuality. Domácí práci ( z matematiky a i ostatních předmětů ) budu každý pracovní den vkládat na tyto třídní stránky.V případě nejasností mě kontaktujte.

Ještě připomínám, že je zrušen Den otevřených dveří, náš třídní výlet do Drážďan. Jarní akademie se také ruší.

Sběr papíru se uskuteční.

Děkuji a přeji hezké dny. ES  

Oznámení ředitelství školy

OZNÁMENÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO

 

1. Z rozhodnutí vlády ČR (dle prohlášení premiéra na tiskové konferenci) uzavíráme od středy 11.3.2020 veškerý provoz v Základní škole Březno a školní družině; žákům odpadá výuka do odvolání. Provoz MŠ je nadále zajištěn v plném rozsahu.

2. Další zprávy k aktuálnímu stavu řešení epidemie ve školských zařízeních sledujte prosím na webu naší školy – aktuality nebo ve vývěsce před školou, případně v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. Z důvodu možného šíření nákazy ruším i Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Březno, který měl proběhnout v sobotu 14.3.2020.

 

Všem děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dana Bělohlávková

 

Ve Březně 10.3.2020

DRÁŽĎANY 2020 - ZRUŠENO

Drazdany-2020_3

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZRUŠENO

Den-otevrenych-dveri

AKCE BŘEZEN

2. 3.  " V síti" dokumentarni film ,Cinestar MB od 11 h ( 99,- kč a doprava, hrazeno z TF;

            tam vlakem v 10.17 h , tzn.  učíme se 1.a 2. vyučovací hodinu, zpět busem ve

            12,15 h z MB,  dívky po obědě pokračují v odpoledním vyučování 

14. 3. Den otevřených dveří ZŠ Březno ( 9-12 h)

20. 3. Celoškolní soutěž "Já - cirkusák" - každý žák- namaluje sebe jako cirkusového

          umělce - dle svého výběru ( akrobat, klaun,žonglér ...). Technika výtvarného  

          zpracování volitelná. Můžete použít svůj obličej na fotografii, zbytek domalovat,

          případně namalovat vše... 

27. 3. “ Den naruby” - u příležitosti Mezinárodního dne učitelů

26.-27. 3. Sběr papíru ( informace ke sběru viz. níže)

INFO ke sběru papíru

Vzhledem k nepříznivé situaci se sběrovým papírem,přestává sběrná stanice do odvolání sbírat karton,lepenky a smíšený papír. V březnovém sběru 26. a 27. 3. se budou sbírat pouze noviny, časopisy,letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír,knihy bez tvrdých vazeb ( akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici). ES

AKCE ÚNOR

3. -7. 2. Jarni prázdniny

27. 2.  Divadelni představení v anglickém jazyce - DK MB od 10.15 h ( 70,- kč na žáka +  

           doprava - hrazeno z TF; doprava 9.01h vlakem - zpátky  12.15 h bus z MB/ 12.35 h

           příjezd do Března, chlapci budou po obědě pokračovat v odpoledním vyučování)

28. 2. Celoškolní soutěž- "Pozemni akrobacie - nejhezčí pyramida"

          ( tělocvična ZŠ, 3. vyučovaci hodina, celá třída)

AKCE LEDEN

12. - 17. 1. Lyžařský výcvik ( Pec pod Sněžkou- Horská chata Portášky )

23. - 24. 1. Sběr papíru a kartonu

24. 1. Celoškolní soutěž - " Konkurz na šplhače"( vybraní žáci - šplh; 2. a 3. vyuč. hodina)

25. 1. Pythagoriáda - matematická soutěž - školní kolo

30. 1. vydání pololetního vysvědčení

31. 1. pololetní prázdniny

xxx

Přeji Vám všem pokojný advent a radostné Vánoce.  ES

AKCE PROSINEC

5. 12. výukový program Ornita -Divoká školní zahrada ( 5. vyuč. hod., 65 kč,-)

11. 12. "Kybersvět - Intimita" - vzdělávací preventivní pořad ( 1. a 2. vyučovací hodina)

13. 12. 4. soutěž Celoškolní soutěže - Naše šapitó -výtvarné zpracování šapitó naší    

            cirkusové rodiny

20. 12. třídní vánoční besídka ( 4. a 5. vyuč. hodina)

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

AKCE LISTOPAD

4. 11.  "Dětská nota" hudební pořad ve ŠKODA Auto muzeu MB             

            ( po 2. vyučovací hodině přesun na akci objednaným busem, po návratu

             pokračování v odpoledním vyučování ) cena 60,- kč a doprava - hrazeno z TF

21. a 22. 11. Sběr papíru a kartonu ( PET lahve a víčka již organizovaně nesbíráme)

22. 11. 3. soutěž Celoškolní soutěže - Konkurz na ekvilibristu (2. vyuč.hodina)

26. 11. Třídní schůzky v 16 hod.

            Vánoční fotografování ( pro zájemce ; sada foto 270,- kč)

28. 11. Zdravá pětka ( v zš, 3. a 4. vyučovací hodina, zdarma)

Stávka

Vážení rodiče,

pedagogové ZŠ Březno se rozhodli  6. 11. 2019  podpořit vyhlášenou stávku. Škola i školní družina budou tento den zcela uzavřeny.

Prosím, abyste potvrdili seznamení s touto informací podpisem na lístečky, které žáci dostali. Děkuji.  ES

ŘEDITELSKÉ VOLNO

31. 10. - 1. 11. ředitelské volno

AKCE ŘÍJEN

1. 10. " Irán - zahalená krása" - zeměpisná přednáška DK MB ( sraz: nám. Březno ,

             v 7 15h-  společný odjezd BUSem do MB, návrat vlakem a děti pokračují

             ve výuce dle rozvrhu, placeno z TF vč. dopravy) 

8. 10.   Mediální komunikace - preventivní pořad ( ve škole, 1. a 2. vyučovací hodina,

            zdarma )

24.10. " Poučení z nehody -autem do ( ne)pohody - zážitková dopravní výchova (5. vyuč.

            hod; učebna 3.B; zdarma )

25. 10.  2. soutěž Celoškolní soutěže -Provazochodství - výdrž v čápovi - 3. a 4. vyuč. hod

28.  10.  Státní svátek

29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny

AKCE ZÁŘÍ

9. 9.  "Jedu s přehledem"- interaktivni bezpečnostně vzdělávací program 9.30- 12.20h

           ( zdarma) ;  s sebou: cyklistickou helmu, malé množství helem bude k dispozici

26. a 27. 9. Sběr papíru, kartonu a PET víček

27.9. Cirkusiáda - 1. soutěž celoškolní soutěže - v pestrém ( cirkusovém )oblečení

         3. a 4. vyučovací hod., dle počasí hřiště/ sokolovna, 

ORGANIZACE 1. TÝDNE

2. 9. sraz v 7.50h ve třídě a v 8h slavnostní zahájení šk. roku na šk. hřišti

        9.15 h předpokládaný konec

3. 9. třídnické záležitosti ve třídě do 12.20 h   

        / s sebou penál, aktovku, přezůvky, ručník, popř. noste TV úbor, VV pomůcky/

4. 9.- 6.9. výuka dle rozvrhu vč. odpoledního vyučování

...

             ROZVRH HODIN – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020, 7.B              

 

        1.

 7:50-8.35 

        2.

  8:45-9:30

        3.

  9:45-10:30

         4.

10:40-11:25

        5.

11:35-12:20

    6.

12:30 - 13:15

     7.

13:10 - 13:55

     8.

14:05 - 14:50

PO

 ČJ

M

RJ/NJ 

VV 

 VV

 

TVd 

 TVd

ÚT

 AJ

 ČJ

VO 

 PŘ

 

 

ST

 FY

 Z

ČJ 

 M

 VKZ

 

 HV

 AJk

ČT

 M

ČJ 

 AJ

 Z

 PŘ

 

 TVch

TVch 

AJ 

 M

RJ/NJ 

 FY

 

 

 

7.B

Milí žáci, vážení rodiče,

vítejte po prázdninách na našich třídních stránkách. V pondělí 2. září se na Vás moc

těším.

Eva Skrbková