Výuka od 30.11. 2020

Od 30. 11. do 4. 12. 7.B pokračuje v distanční výuce (nenastupuje do školy).

Od 7. 12. do 11. 12. 7.B bude přítomna ve škole.

Tento režim se bude opakovat (až do odvolání).


Rodičovské schůzky listopad 2020

Vážení rodiče,

   současná epidemiologická situace a nařízení vlády nám neumožňují uskutečnit třídní schůzky prezenční formou tak, jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Z tohoto důvodu jsem Vám napsala instruktážní e-mail.

Děkuji za spolupráci EJ


Distanční výuka

Od 23. 11. do 27. 11. probíhá nadále distanční výuka.

Na základě rozhodnutí MŠMT a MZČR se pravděpodobně vrátí 30. 11. 2020 na 1. stupeň žáci 3. až 5. ročníku, na 2. stupeň žáci 9. tříd a část zbývajících tříd.

Nástup do školy bude ještě upřesněn.

 


Zrušení ředitelského volna

Vzhledem k aktuální situaci - vedení školy RUŠÍ ředitelské volno 16. 11. 2020.


Distanční výuka od 2. 11. 2020 - připomenutí

Vážení rodiče, milí sedmáci,

od 2. 11. (pondělí) bude distančním výuka probíhat již pouze v programu Google Classroom - veškeré učivo bude zadáváno tam, ne na web. stránkách třídy.

Předměty jsou vyučovány dle rozvrhu platného od 12. 10.  2020.


Podzimní prázdniny

Čekají nás podzimní prázdniny, ale vzhledem k vládním nařízením budou jiné než předchozí, a já Vás touto cestou žádám o nezbytnosti dodržování opatření ke zvládnutí epidemie covidu-19.

Děkuji, Eva Justová

Letak2stupen2_2

 58eef043-9581-4a21-af45-be61988b76c5_2

V období podzimních prázdnin a dnech volna (26. 10. - 30. 10. 2020) distanční výuka neprobíhá.

Výuka na celé naší škole bude od listopadu probíhat distančním způsobem pouze přes Google Classroom.

Dodatek-ke-sk-radu22020_2


Distanční výuka

Vážení rodiče,

z nově vydaných vládních krizových opatření vyplývá, že výuka bude od středy 14.10. probíhat distančním způsobem. Na pracovní dny 26. a 27. 10. vyhlásil ministr školství volno, následuje 28. 10. státní svátek a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. a 30. 10. Prezenční výuka by se měla plně obnovit od 2.11. 2020.

Sledujte prosím stránky třídy a e-maily. Děkuji a hlavně pevné zdraví EJ

23. 10. pátek

ČESKÝ JAZYK mluvnice

- projít si zápis v sešitě ČJ SŠ

- Hravá čeština (prac. sešit)

    - s. 30/cv. 4→ k obrázkům vymysli alespoň 3 věty zvolací

- online kvíz → https://www.pravopisne.cz/2014/11/test-vety-podle-postoje-mluvciho/ 

- online cvičení (i s vyhodnocením)https://moodle.zsbrezova.eu/file.php/1/Testy-mail/druhy_vet.htm 

- procvičování pravopisu - učebnice Český jazyk 7

    - s. 9/cv. 5a → přepiš správně do sešitu školního

ŘEŠENÍ ke cv. 2/str. 90 v UČ ČJ 7 (ze včerejška)

DOPLŇOVACÍ OTÁZKY JSOU → Kdo to udělal? Kolik jsem dlužen? Čemu se divíš? Co se tady vlastně stalo? O čem jste spolu mluvili?

zbylé věty jsou ZJIŠŤOVACÍ → Budeš dnes odpoledne doma? Můžeš mi půjčit ten pásek? Chtěla bys jet s námi na chatu? Nestalo se ti nic? Mluvili jste spolu o tom?

MATEMATIKA aritmetika

Online: učebnice strana 9, cvičení F 5-12

DĚJEPIS

Přečíst si v učebnici str 36-37 Anglii.

Opsat nebo vytisknout a vlepit zápis Anglie a vysvětlit dané pojmy.

Anglie-zapis-a-pojmy
Přečíst si v učebnici text str 38-39 o Byzanci.
Opsat nebo vytisknout a vlepit zápis Byzanc.
Projít si prezentaci Konstantinopol a Hagia Sofia.
Opakovat si učební látku od Francké říše po Byzanc (budeme z ní psát test až se vrátíme do školy)
Nepovinně: přečíst si krátké životopisy Alfréda Velikého a Theodory
Alfred-veliky
Theodora

INFORMATIKA

Online


 

22. 10. čtvrtek

ČESKÝ JAZYK mluvnice

OTÁZKY DOPLŇOVACÍ A ZJIŠŤOVACÍ

- projít si zápis v sešitě ČJ SŠ (konkrétně VĚTY TÁZACÍ - OT. DOPLŇOVACÍ a ZJIŠŤOVACÍ)

- učebnice Český jazyk 7

    o s. 89/cv. 1b → porovnej v textu „Mauglí mezi vlky“ otázky č. 3 a 4. Všimni si, ve které je tázací výraz. Jak by asi zněly odpovědi na tyto otázky? + Přečti si dolní žlutou tabulku.

    o s. 90/cv. 2a → roztřiď otázky na doplňovací a zjišťovací. Které z nich začínají zpravidla slovesem a které tázacím výrazem?

 - Hravá čeština (prac. sešit)

    o s. 30/cv. 3→ doplň správnou otázku či odpověď podle příslušného druhu. Doplň pouze oranžový a zelený rámeček.

- online cvičeníhttps://moodle.zsbrezova.eu/file.php/1/Testy-mail/veta-zjistovaci-doplnovaciHP6.3.htm

 - ŘEŠENÍ ke cv. 1/str. 30 v Hravé češtině (z minulé hodiny) → zkontrolujte si:

1. Podle záměru mluvčího, co chce větou sdělit, rozlišujeme věty oznamovací, rozkazovací, tázací, PŘACÍ.

2. Na otázku ZJIŠŤOVACÍ lze odpovídat ano, ne.

3. Věta přací bývá zakončena VYKŘIČNÍKEM.

4. Určitou informaci sděluje věta OZNAMOVACÍ.

5. Věta ROZKAZOVACÍ vyjadřuje, aby se adresát zachoval určitým způsobem.

MATEMATIKA geometrie

Online: učebnice str. 6-7, cvičení C 1-10

ZEMĚPIS

ZEMĚDĚLSTVÍ

 - uč. str. 14 -18, prohlédnout si i obr.
 - do sešitu přepsat zápis, který zasílám v příloze
+ pod zápis vypracovat úkol, který je také součástí přílohy (práce s učebnicí) 

Zapis-zemedelstvi

PŘÍRODOPIS

RYBY

ŠS 
1/kapr obecný - stavba těla uč.str.9 nakreslit a popsat
2/vnitřní stavba těla -  zápis
kostra - lebka, páteř z obratlů, žebra
pohyb - svaly
TS - ústa, hltan, jícen, střevo, řitní otvor, jako žaludek funguje první část střeva
DS - žábry chráněné skřelemi/kost/, plynový měchýř - napomáhá udržovat rovnováhu při pohybu
CS - srdce, cévy, krev, uzavřená soustava, srdce má 2 části- síň a komoru, neokysličená krev
VS - ledviny
NS - mozek, mícha, nervy
RS - samice vajíčka/jikry/ samci spermie/mlíčí/vypouštějí v době tření do vody/vnější oplození/
smysly - zrak, hmatové vousy, postranní čára umožňuje vnímání pohybu vody

ANGLICKÝ JAZYK

- online hodina dle rozvrhu,

kdy zkontrolujeme všechna zadaná cvičení tj. WB 10/7, 8, 9; 11/1, 2; 12/1, 2; SB 19/10, 20/4


21.10. středa

MATEMATIKA aritmetika

Online: kontrola výsledků učebnice str. 10, cvičení G 3-8
kontrola a dopracování cvičení učebnice strana 9, cvičení F 1- 12 

FYZIKA

TŘENÍ A TŘECÍ SÍLA

1/ ŠS zápis

tření - jev, který vzniká při pohybu tělesa po podložce
druhy tření - smykové, při posuvném pohybu
                 - valivé, při otáčivém pohybu
tření se dá zmenšit, když nahradíme posuvný pohyb otáčivým/podložení tělesa, kolečka/
velikost třecí síla závisí na   1. drsnosti ploch   
                                         2. tlakové síle tělesa/hmotnost na plochu/
nezávisí na velikosti styčných ploch
klidová třecí síla - působí když je těleso v klidu, tato síla je větší než ostatní síly působící na těleso
největší třecí síla je v okamžiku uvedení tělesa do pohybu
odporová síla - působí proti pohybu těles ve vodě a ve vzduchu
2/ uč. str.96 vypsat příklady z praxe
tření užitečné - 
tření škodlivé -

ČESKÝ JAZYK literatura

PRÓZA - pojem SCI-FI, (vědecko-fantastická literatura)

- zápis do sešitu LITERATURA (viz příloha; měl by mít každý v sešitě LIT)

 Sci-fi-zapis

- Hravá literatura (prac. sešit)

    - s. 10/cv. 1, 3, 4, 5 → Ray Bradbury - Marťanská kronika

 - Hravá literatura (učebnice) - s. 13 - 14 → projít si

- pokud zbude energie, čtěte svou vlastní četbu do čtenářského deníku : - )

 - ŘEŠENÍ (z minulé hodiny) → zkontrolujte si:

    a) cv. 1/str. 9 v Hravé literatuře

             1. (oheň) - PLÁL 4. (varování) - POPLACH

             2. (pohyb větru) - VANULY 5. (vysoká teplota) - ŽÁR

             3. (rozhořel se) - VZPLÁL 6. (trosky) - SUTINÁCH

    b) cv. 2a/str. 9 → a-a-b-a

    c) cv. 2b/str. 9 → Rýmuje se uvnitř.

    d) cv. 3/str. 9 → Trpaslíci zpívají o svém dřívějším životě a o napadení drakem.

PŘÍRODOPIS

OBRATLOVCI

1/učebnice str.7-9 přečíst
2/ŠS Obratlovci
Oporou těla je páteř z kostěných obratlů, mezi nimi jsou chrupavčité meziobratlové ploténky/pozůstatek hřbetní struny/. Vnitřní kostra je chrupavčitá jen u mihulovců a paryb.
Mihulovci/kruhoústí/
Mihule - hadovité tělo s ploutevním lemem, žábry, ústa- kruhovitá přísavka se zoubky/mořské - cizopasnici ryb/, vývin- oplozené vajíčko, larva/minoha/, dospělec, 
migrace mořských druhů do sladkých vod v době tření
mihule potoční - čisté vodní toky, zákonem chráněná
Paryby
dýchání - nechráněné žábry, řídí se čichem a sluchem
nakreslit  tělo žraloka/str.8 obr.4
vypsat druhy žraloků
rejnoci- rejnok ostnatý, trnucha obecná, parejnok elektrický, manta velká

RUSKÝ JAZYK

- uč. str. 15 cv. 5.3, 5.4 - ústně

- PS str. 9 celá


20. 10. úterý

ZEMĚPIS

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ČLOVĚKA

- samostudium uč. str. 13
- opakování uč. str. 22/cv 2, 3 → ústně
- zápis do sešitu zasílám v příloze

Hospodarska-cinnost-cloveka-zapis-20-10-

ČESKÝ JAZYK sloh

VYPRAVOVÁNÍ

- projdi si zápis s prac. listem v sešitě ČJ SLOH (viz příloha, pokud někdo ztratil)

Zapis-pl-vypravovani

- vypracuj cvičení z tohoto pracovního listu:

   o cv. 1 → Doplň do vět vhodná slovesa.

   o cv. 2a → Poskládej správně podle toho, jak šel děj.

   o cv. 2b → Pokus se vypravování zkrátit tak, jako bys chtěl poslat telegram (nebo napsat SMS) o tom, co se stalo.

   o cv. 3 → Přečti si následující věty a očísluj věty tak, jak se příběh odehrával. Zachovej logiku a časovou posloupnost. Nakonec vymysli název vypravování.

DĚJEPIS

Přečíst si text v učebnici str 34-35 Francie.
Opsat nebo vytisknout a vlepit zápisy do sešitu. (Zápas mezi císařem a papežem, Francie)
Boje-mezi-cisarem-a-papezem-francie-zapis
Prohlédnout si prezentaci na osobnosti doby, kterou probíráme.
Osobnosti-svata-rise-rimska-francie
Vypracovat do pátku 23.10. pracovní list na Francii. Odevzdat v classroom nebo mi poslat mailem.
Pracovni-list-francie
Nepovinné:
text rozšiřující info o Francii (přečíst)  https://www.dejepis.com/ucebnice/francie-v-ranem-stredoveku/
Nepovinné: odkaz k filmu o Barbarossovi a odkaz ke stažení flmu (zhlédnout film)

ANGLICKÝ JAZYK

- SB str. 21 - přečíst rozhovor a odpovědět na otázky 20/4 do cvičného sešitu
- WB 12/1, 2 (opakování). Zkontrolujeme ve čtvrtek.

FYZIKA

POHYB- VÝPOČTY kontrola

20/O3b
převod jednotek rychlosti  1,5 m/s*3,6=5,4km/h
20/U3
a/výpočet rychlosti bez převodů  s=115 m    t =5 s     v=?      v=s/t         115/5=23m/s
b/převod jednotek rychlosti   jsou 2 možnosti buď holub:3,6=26,1m/s   nebo vlaštovka*3,6=76,8km/h
vlaštovka je pomalejší
20/U6
výpočet rychlosti žirafy bez převodů, pak převod jednotek rychlosti
s=280m   t=20s   v=?    kůň  v= 72km/h      v=s:t          v=280:20=14m/s
žirafa  14*3,6=50,4km/h  nebo    kůň   72:3,6=20m/s          žirafa je pomalejší
20/U7
převod jednotek rychlosti + logická úvaha                340m/s*3,6=1224 km/h    
je rychlost zvuku nadzvuková rychlost je větší než   1224 km
24/U2
logická úvaha
v=20km/h    t=30min    s=?     30 minut je půl hodiny  za hodinu ujede 20 km= za půl hodiny 10 km
24/U3
převody jednotek rychlosti i času   v=640km/h:3,6=177,7m/s      t= 7,5 minuty=7*60=420s+O,5=30s=450s
výpočet dráhy   s=v*t      s=177,7*450=79965 m    převod jednotek délky      79965m= 79,9km
24/U4
stejný postup jako úlohaU3
t=1,2min      v= 40km/h     s=?      s=v*t
1minuta=60s      0,2 minuty=12s/jedna desetina hodiny je 6 sekund/   t=72s
40km/h:3,6=11,1m/s          s=11,1*72=799,2 m

19. 10. pondělí

MATEMATIKA aritmetika

ONLINE: kontrola výsledklů učebnice str. 8, cvičení E 1-8, str. 10, cvičení G 1-8

ANGLICKÝ JAZYK

- zopakovat slovíčka 1A + 1B

 - WB - 11/2

 - SB 19/10 - do cvičného sešitu

 - úkol přítomný č. prostý x přítomný č. průběhový budete mít vložený v učebně google classroom. Komu nepůjde poslat přes učebnu, vypracuje do cvičného sešitu nebo vytiskne a vloží do sešitu. Zkonrolujeme vše ve čtvrtek.

Present-simple-or-present-continuous_92937-1

RUSKÝ JAZYK

- uč. str. . 14 cv. 5.1,5.2 - ústně

- PS str. 8 celá

- uč. str. 12 cv. 4.1 přepsat do školního sešitu

MATEMATIKA geometrie

SAMOSTUDIUM: podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI

a proveďte do sešitu stručný zápis

- dodělejte do sešitu učebnice strana 6-7, cvičení C 1-2


16.10. pátek

ČESKÝ JAZYK mluvnice

- projít si zápis v sešitě ČJ SŠ (viz příloha, jinak byste už měli mít v sešitě)

Druhy-vet-podle-postoje-mluvciho-zapis_2

- učebnice Český jazyk 7

   - s. 88, 89 → přečíst si text „Mauglí mezi vlky“ + horní žlutou tabulku (s. 89)

 - Hravá čeština (prac. sešit)

   - s. 30/cv. 1→ škrtni v tvrzeních slovo, které do definice nepatří + doplň správnou variantu

   - s. 30/cv. 2 → ze zadaných výrazů tvoř všechny druhy vět podle postoje mluvčího

- online cvičení (i s vyhodnocením) → https://www.skolasnadhledem.cz/game/870 

 MATEMATIKA aritmetika

OPAKOVÁNÍ POČETNÍ OPERACE

- dodělejte do sešitu všechna cvičení z posledního týdne, tj. učebnice str. 8/cvičení E 1-8 a učebnice str. 10/cv. G 1-8

DĚJEPIS

Přečíst si v učebnici text strany 33 od Fridricha Barbarossy až po stranu 35.
Napsat si do sešitu zápisy, které posílám v příloze.
Zapis-rozpad-francke-rise-a-svata-rise-rimska
Práce s textem Sebevědomý  Fridrich Barbarossa - přečíst a vypracovat otázky k textu. Vypracované otázky k textu poslat mně na mail do příštího pátku 23.10.
Můj email: lucie.abelovska23@gmail.com nebo školní lucie.abelovska@zsbrezno.cz

Prace-s-textem-sebevedomy-fridrich-barbarossa

INFORMATIKA

ONLINE: Google classroom - pomoc v nastavení, úvodní hodina - seznámení


15. 10. čtvrtek

ČESKÝ JAZYK mluvnice

- pracovní list na procvičování učiva (viz příloha, jinak máte mít vložený v sešitě školním)

Procvicovani-uciva-prac-list

MATEMATIKA geometrie

ONLINE: opakování - sčítání a odčítání úhlů kontrola cvičení strana 6, cvičení B 1-7

ZEMĚPIS

STÁT A SÍDLA

- zápis a pracovní list máte z minulé hodiny (13.10.), kdo chyběl zasílám raději znovu v příloze

Zapis-z-stat-a-sidla

Pl-1str-

Pl-2-str-

- vypracujte pracovní list a vložte do sešitu, zápis máte mít již vlepený v sešitě

ANGLICKÝ JAZYK

- přečíst slovíčka 1A a 1B
- WB - 11/1

- podívej se na toto video https://www.youtube.com/watch?v=7uw8CaY-eKc

- do SŠ napiš pravidla pro užívání too much a too many, najdeš je ve WB p. 75

- WB - 10/8, 9

PŘÍRODOPIS

HOUBY- závěrečné opakování

1. Otázky na test, psát se bude druhou hodinu přírodopisu po návratu do školy.
   Odpovědi vypracovat do CS (cvičného sešitu).

1. rozdělení hub/2 skupiny/   
2. části těla stopkovýtrusných hub   
3. čím je tvořena plodnice   
4. část houby, která je pod zemí   
5. druhy vřeckovýtrusných hub   
6. penicilin- co víš 
7. jakým způsobem se rozmnožují kvasinky 
8. jaké látky vznikají při činnosti kvasinek   
9. k čemu se  kvasinky využívají 

14.10. středa

ČESKÝ JAZYK literatura

PRÓZA - pojem FANTASY

- Hravá literatura (prac. sešit)

    - s. 9/cv. 1, 3, 4 → John Ronald Reuel Tolkien - Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

    - s. 9/cv. 2a → odpověď: a-a-b-a

    - s. 9/cv. 2b → odpověď: rýmuje se uvnitř

- Hravá literatura (učebnice) - s. 9 - 11 → projít si

- zápis do sešitu LITERATURA Fantasy-zapis

 RUSKÝ JAZYK

- doplnit chybějící DÚ a zápisy ve školním sešitě
- procvičovat slovíčka str. 13 + naučit nové fráze
- uč. str. 12 cv. 4.2, 4.3, 4.4 - ústně + čtení rozhovorů str. 9
- PS str. 7 cv. 6 - celé

NĚMECKÝ JAZYK

Praci paní učitelka Škaloudová zasílá na e-mail.

MATEMATIKA aritmetika

OPAKOVÁNÍ POČETNÍ OPERACE
- dodělejte do sešitu všechna cvičení z posledního týdne, tj. učebnice str. 8/cvičení E 1-8 a učebnice str. 10/cv. G 1-8

FYZIKA

POHYB TĚLES - výpočty
1. Otázky na prověrku, kterou jsme v úterý nestihli
1. druhy pohybu   
2. čím se liší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb   
3. co je to trajektorie 
4  jak vypadají grafy rovno a nerovnoměného pohybu 
5. údaje, které se měří při pohybu těles /název, značka, malá i velká jednotka/ 
6. jak se vypočítá rychlost pohybu 
7. výpočet dráhy 
8. výpočet času/ u otázek č. 6,7,8 napsat vzorec nebo vyjádřit slovně 8. převod jednotek rychlosti   m/s---km/h a opačně
2. do CS pokračovat ve výpočtech/kdo už má ze zadané úlohy jedničku,tak jí znovu nepočítá/
příště budou výsledky s postupem
    -uč str. 20/ O3b, U3,6,7,
    -uč. str. 24/ U2,3,4,

PŘÍRODOPIS

HOUHY
1.otázky na test - LIŠEJNÍKY - budeme psát hned první hodinu po návratu do školy
1. jakými organizmy je tvořený 
2. co je to symbioza   
3. čím řasa prospívá houbě   
4. čím prospívá houba řase   
5 kde se vyskytují   
6. název jejich nerozlišeného těla 
7. význam pro přírodu a pro člověka  
 8. druhy lišejníků
2. do ŠS popsat, kdo zvládne i nakreslit, vypěstovanou plíseň
popis - kdy začátek pokusu, na jakém podkladě vznikla, kde byla umístěna, datum popisu
3. zopakovat si  téma houby podle ofoceného zápisu ve školní sešitě

Informace k výuce od 12.10.2020

V týdnu 12. - 16. 10. se výuky ve škole účastní ročníky 6.A, 6.B, 7.A, 7.B.

Další týden 19. - 23.10.  se budou učit distančně, informace budou na webu.

Informace k obědům budou vyvěšeny na web. stránkých ŠJ.

Rozvrh platný od 12.10. 2020

Rozvrh-12-10

Pěkný víkend Eva Justová

* * * * * * *