VÝUKA OD 30. 11.2020

30. 11. - 4. 12.  distančně z domova prostřednictvím Google Classroom

7. 12. - 11. 12. prezenčně ve škole dle platného rozvrhu

a dále bude výuka pokračovat rotačním způsobem tzn. střídavě jeden týden distančně z domova  a jeden týden prezenčně ve škole.

 

AKCE LISTOPAD

9b887650-52d1-4d00-af6e-3ca3022193d7

 

Třídní schůzky - listopad 2020

Vážení rodiče,

Dovolte, abych Vás informovala o realizaci třídních schůzek v listopadu letošního šk. roku.

Vzhledem k okolnostem se třídní schůzky v online prostředí nebudou realizovat organizovaně.

V letošním roce poprvé nechám iniciativu na Vaší straně a pokud cítíte potřebu, máte možnost v následujících týdnech

individuálně oslovit vyučující pomocí emailu a případně si s nimi domluvit telefonní rozhovor.

Já Vám budu v případě potřeby k dispozici na telefonu. 

S přáním pevného zdraví a na brzkou viděnou

Eva Skrbková

16. 11. výuka dle rozvrhu - ředitelské volno zrušeno

17. 11. Státní svátek

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

Vážení rodiče, milí žáci,

prosím prostudujte si dodatek ke šk. řádu

http://www.zsbrezno.cz/userFiles/dodatek-ke-sk-radu22020.pdf

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 26. - 30. 10.

Milí osmáci,

užijte si podzimní prázdniny. Odpočiňte si a v pondělí 2. 11. se na vás budu těšit na on-line výuce. ES

913e610b-1921-44b0-9b71-36d907c5c479

DISTANČNÍ VÝUKA 19. 10. - 23. 10.

FYZIKA

20. 10. a 22. 10.

téma. Kapaliny

částice kapalin se neustále neuspořádaně pohybují, 

mezi částicemi působí přitažlivé a odpudivé síly

vlastnosti kapalin: mění tvar podle nádoby, dají se dělit,nedají se stlačit, vodorovná hladina

zvláštnosti vody: led plave na vodě, led má větší objem,největší hustota vody při +4°C

pascalův zákon: působením síly na povrch kapaliny se změní tlak ve všech místech kapaliny stejně

archimedův zákon: těleso je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny vytlačené tělesem 

hydrostatický paradox: hydrostatický tlak závisí pouze na výšce hladiny, nezávisí na tvaru nádoby a ni objemu kapaliny

pohyb těles v kapalině závisí na hustotě kapaliny a hustotě tělesa

hustota vody: 1000kg/m3 ,1g/cm3,1kg/dm3=1kg/l

výpočty

tlaková síla: Ftl.= S*h*ró*g

hydrostatický tlak: p=h*ró*g

vztlaková síla:Fvz.=V*ró*g

S=plocha/m2/,V=objem/m3/,h=hloubka/m/,ró=hustota/kg/m3/, g=gravitační konstanta/10N/kg/

téma: Plyny

částice plynů s neustále neuspořádaně pohybují, mezi nimi působí velmi slabé přitažlivé a odpudivé síly

proto snadno mění objem  

vlastnosti plynů:   1.jsou stlačitelné-slabé odpudivé síly,  2. jsou rozpínavé- slabé přitažlivé .síly

atmosferický tlak= tlak sloupce vzduchu na určitém místě, s nadmořskou výškou se zmenšuje

největší je u hladiny moře - 1013 hPa/hektopascalů/

hustota vzduchu=1,29 kg/ m3

vztlaková síla vzduchu: Fvz.=V*ró*g        ró= hustota vzduchu

PŘÍRODOPIS

19.10.

téma: Původ a vývoj člověka

1/ v učebnici přečíst str.9 - 14

2/ zápis do ŠS podle následujících bodů

zařazení rodu člověk do systému- str.9  vpravo nahoře

počátky vývoje - kdy, kde

proces polidštění= hominizace -změny

Australopiték - kde žil/prostředí/, potrava

Člověk zručný - životní prostředí, potrava a její získávání

Člověk vzpřímený - ve  kterých oblastech světa žil, co dokázal

Člověk rozumný: poddruh člověk neandrtálský - kde žili-oblasti, prostředí, způsob života, nástroje

                                 poddruh člověk dnešního typu/člověk vyspělý/ - potrava, způsob života, kulturní památky

nálezy na území ČR - mapka na str. 14 obkreslit, okopírovat /podle možností/

Charles Darwin, Aleš Hrdlička - kdy žili, čím se zabývali

DĚJEPIS

19. 10.

Válka za nezávislost britských kolonií

Valka-za-nezavislost-britskych-kolonii-a-vznik-usa

23. 10.

Vznik USA

Otazky-k-tematu-vznik-usa

zadáno v Classroom

ČESKÝ JAZYK

19. 10. 

online v 7. 50 h dle rozvrhu hodin

MLUVNICE

- kontrola cv. 1-3/32 v PS z minulé hodiny a začneme Významový poměr mezi větami hlavními - teorii najdete v PS na str. 22. Pro zpestření zasílám tabulku, buď si ji vlepte nebo opište do školního sešitu

Vyznamove-pomery-mezi-vetami-hlavnimi-v

20. 10. 

Literatura

Preromantismus - práce s textem PS str. 6 – F.L. Čelakovský – cv. 1-7,  2.h. TK Romantismus - PS 33 - charakteristika romantismu, v příloze posílám zápis, podívat se do PS na str. 7/ Walter Scott cv. 1.- 7

Romantismus

21.10.

 Charakteristika
web: Charakteristika – PS str.56/4,5,6 pozn.: Jak jste splnili úkol na minulou hodinu slohu- napsat charakteristiku nejoblíbenější literární postavy? Vyfoťte a pošlete na karol.potichu@email.cz

22.10.

 Významové poměry mezi větami hlavními
web: Významové poměry mezi větami hlavními PS str. 38/cv. 1,2

MATEMATIKA 

19. 10.

MATEMATIKA ALGEBRA online
Druhá, třetí mocnina a odmocnina čísel končících na nulu 
- kontrola domácí práce z pátku 16. 10.
- nadpis a datum do šk. sešitu a:
- výklad
PS str. 4 / cv. 3
PS str. 6 / 2 a, b, c
DÚ.
 PS str. 5 / 7 - nejdříve závorku a pak umocnit
PS str. 5 / 8 doporučuji obtáhnout si propiskou záporná znaménka - lépe uvidíš, co umocňuješ   
 instruktážní video

druhá mocnina 

 https://www.youtube.com/watch?v=gJMFy4V3Vxc

20. 10.
MATEMATIKA GEOMETRIE online
Kružnice a přímka
kontrola práce z 13. 10. a 15. 10.
- nadpis a datum do šk. sešitu a:
- výklad
PS str. 5 / cv. 1
DÚ PS str. 6 / 2,3
21. 10.
MATEMATIKA ALGEBRA online
Druhá, třetí mocnina a odmocnina desetinných čísel
- kontrola domácí práce 
- nadpis a datum do šk. sešitu a:
- výklad
PS str. 4 / cv. 4,
PS str. 4 / 5, 6
PS str. 16 / 3
D. Ú  
PS str. 6 / 2 a, b, c
PS str. 6 / 4 c,, d
22. 10.
MATEMATIKA GEOMETRIE online
Kružnice a přímka
kontrola DÚ
procvičování
PS str. 6 / 4 - tisková chyba v zadání!!!!
PS str. 6 / 5, 6
PS str. 7 / 7 - 10
23. 10.
MATEMATIKA ALGEBRA online
Druhá, třetí mocnina a odmocnina práce s kalkulačkou a MFCHT ( mat. tabulky - učebnice)
- kontrola domácí práce 
- nadpis a datum do šk. sešitu a:
- výklad    
Uč. str. 19 / 1
PS str. 16 / 4
RUSKÝ JAZYK
20. 10. 
RUSKÝ JAZYK
6. lekce Profese II. část lekce práce s textem Naše rodina
str. 86 / cv. 2.6 doplnit a v analogii 
úkol do Práce v kurzu odeslat 6 vět o své rodině.
 
23. 10. 
RUSKÝ JAZYK online
6. lekle Profese III. část lekce gramatika  Кем работать, Кем стать
kontrola čtení a překlad z 16. 10.  -Uč. str. 83/ žluté rámečky
Uč. str. 88 / zelená tabulka nahoře
Uč. str. 87/ cv. 3.1 
D. Ú PS str. 50/4 a, b  do práce v kurzu 
ANGLICKÝ JAZYK
past continous - exercises, reading comprehension
19. 10.
- znovu přečíst článek SB 17/My concert blog a vyhledat věty s past continuous (min. č. průběhový), nemusíte nikam psát.
- WB - 9/2, 3 - dle obrázků napsat co dělali a co nedělali.
Kontrola ve čtvrtek online.
20. 10
- pracovní list, který odevzdáte do učebny Google classroom. Komu to z nějakého důvodu nepůjde, vytiskne a vloží do sešitu popř. napíše odpovědi do sešitu a pošle mi práci na mail s vysvětlením proč to nejde do učebny.
Kontrola čtvrtek
22. 10.
- online hodina dle rozvrhu tj. 8.45hod, budeme konrolovat všechny doteď zadané úkoly, tj. SB 16/5; 17/8; WB 8/2, 9/1,2,3 a pracovní list z učebny.
CHEMIE
21.10.
Roztoky

1. V příloze zasílám řešení pracovního listu z minulého týdne.

2. Přikládám nový pracovní list: roztoky, který vypracujete do 23.10. a zašlete mi na e-mail 
eva.justova@zsbrezno.cz foto, sken či pouze výsledky. Nebo vypracujete přímo v Google Classroom
23. 10.
 Opakování směsí - procvičování základních pojmů a jejich příkladů
 Opakování směsí
- v příloze zasílám opakování k osvojení a upevnění učiva o směsích
- odpovědi vypracujte zezadu do sešitu pod nadpis: Opakování směsí
(dle možnosti list vytiskněte a vypracovaný list vlepte)
ZEMĚPIS
19.10.

Povrch a podnebí Evropy

- zasílám pracovní list k opakování podnebí (uč. 10-11) + povrch Evropy (práce s Atlasem)
- do sešitu pod nadpis: Opakování → vypracujte odpovědi nebo dle možností PL vytiskněte a vypracovaný PL vlepte do sešitu
23. 10. 
Vodstvo Evropy
- samostudium uč. str. 12 - 13
- prezentace viz příloha - stručné shrnutí + cvičení
- zápis: sešit zeměpisu, datum, nadpis: Vodstvo Evropy opsat přílohu 
CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA
23.10.
Význam slova - slova jednoznačná a mnohoznačná
 a) ROZPIS
     b) PL "Slova jednoznačná a mnohoznačná"
     c) ŘEŠENÍ k prac. listu z minulé hodiny
NĚMECKÝ JAZYK 
20. 10. -
e-maily (překlad), pod. jm. slovesná
 
uč. s. 55/15 - Hallo Katka! + s. 55/16 - Hallo Mario! - oba e-maily přeložit do ŠS
23. 10.
- 5. lekce - slovní zásoba, dějová slovesa
PS: s. 66/slovíčka 5. lekce od das Hobby, die Hobbys po das Schwimmen; u pod. jm. i množné číslo - napsat + naučit

GOOGLE CLASSROOM

Milí osmáci,

vkládám vám instruktážní videa pro práci v google classroom

 https://www.youtube.com/watch?v=JjNurSgVgnw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3THVRFrGuV4&feature=youtu.be

Chci vás tímto moc pochválit za přihlášení 

do učeben. Všichni jste přihlášeni. Děkuji

ES

DISTANČNÍ VÝUKA

16. 10.

ZEMĚPIS

Podnebí Evropy
1. Prostudovat učebnici str. 10 -11.
2. Sešit zeměpisu, datum, nadpis: Podnebí Evropy.
Pod nadpis si opište shrnutí (rámeček na str. 11).
3. Ústně vypracují na str. 11/ sova 10 klimatogramy.

 

MATEMATIKA ALGEBRA

on- line v Google Classroom

Druhá a třetí mocnina a odmocnina
do školního sešitu datum, nadpis a:
Uč. str. 44 / 8,  14
Uč. str. 57 / 10
PS str. 6/ cv. 4 a, b
PS str. 16 / cv. 1, 2 nahoře
PS str. 17 / 1, 2

RUSKÝ JAZYK

6. lekce: Profese
Názvy profesí
do šk. sešitu nadpis a datum
- Uč. str. 84 / cv. 2.3 přečíst a přeložit - ústně
Uč. str. 85 / cv. 2. 5 podívej se na  fotografie a odpověz na otázky ( jako vzro použij zelený rámeček ve cvičení ) - písemně  5 vět do šk. sešitu
text str. 83 čtení

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

Význam slova - mluvnický a věcný význam, slova plnovýznamová, neplnovýznamová;slova jednoznačná a mnohoznačná
Vyznam-slov-zapis

Vyznam-slov-prac-list

Cviceni-z-cj-8

DĚJEPIS

Velká Británie

Velka-britanie-1707

Otazky-vb

INFORMATIKA

ONLINE

Google classroom - pomoc v nastavení, seznámení s aplikacemi google

15. 10.

ČESKÝ JAZYK

Charakteristika

vypracovat v PS  Charakteristiku literární postavy str. 55 /1,2,3. Do školního sešitu napsat charakteristiku (vnější i vnitřní) nejoblíbenější literární postavy.

MATEMATIKA GEOMETRIE

Zobrazení - kružnice, kruh
v PS str. 4 / 1 - 5
PS str. 5 / 7, 8
úkoly budeme kontrolovat v úterý 20. 10.

PŘÍRODOPIS

téma - PLODY

do školního sešitu zapsat

Plody

části- oplodí, semeno/semena/

podle oplodí se dělí na- dužnaté a suché

části dužnatého plodu - semeno ,dužnina, pokožka

dužnaté - peckovice- jedno semeno chráněné peckou,která je uprostřed dužniny/švestka/

 malvice - více semen v jádřinci, který je uvnitř dužniny/jablko/

bobule - mnoho semen umístěných v dužnině/rajče/

suché plody se dělí na pukavé - lusk/hrách/ a nepukavé- obilka/obilí,trávy/

rozšiřování plodů

ptáci, savci- dužnaté plody- semena se nestráví

voda- suché lehké plody/blatouch/

savci srst- na plodech příchytné háčky/ bodláky/

savci, ptáci - zásobárny potravy/veverka/

vítr- na plodech chmíří, křidélka ap./javor, pampeliška/

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Zdravím Vás, přátelé. 
Přebírám po panu kolegovi Truksovi výuku výchovy k občanství.  Dnes posílám zápis k následujícím dvěma hodinám na zítřek a příští týden.  Po návratu do školy budeme o všech tématech hovořit.
M. Škaloudová

Zápis do sešitu:

Smyslové poznávání

Vnímání a poznávání věcí kolem nás závisí na našich smyslech. Ty nám zprostředkovávají důležité informace, mohou nás ale i klamat.

Vedle věcí vnímáme i druhé lidi, tj. tzv. sociální vnímání.

 

Při vnímání je důležitá všímavost (schopnost pozorovat a pamatovat si jevy), postřeh (rychlá a správná reakce na nastalou situaci) a představivost (fantazie).

To, jak vnímáme a hodnotíme ostatní lidi, závisí na naší povaze a přístupu k život

14. 10.

MATEMATIKA ALGEBRA

Druhá mocnina a odmocnina ( záporné číslo, zlomek )
do školního sešitu datum, nadpis a:
Uč. str. 13 / 5  pozorně si prohlédni zadání: zda-li je mínus v závorce a potom umocníš záporné číslo
PS str. 13 / 6 vypočítej a porovnej ano/ne platí -li rovnost
Uč. str. 17 / úkol dole přepiš do sešitu

ČESKÝ JAZYK

 Věta jednoduchá a souvětí 
- v pracovním sešitě vypracovat str. 32 /1-3

(uvědomit si, jak vypadá souvětí a jednoduchá věta - cv.1, zopakovat si typy přísudku - cv.2

uvědomit si, jak vypadají přívlastky shodné - cv.3)

pro zpestření přidávám on line cvičení : https://www.skolasnadhledem.cz/…334

 

CHEMIE

14. - 16. 10.

V pátek 9.10. jste obdrželi pracovní list k učivu. Pro jistotu pracovní list přikládám znovu.
PL vypracujte a vlepte do sešitu chemie - zepředu.
Kdo chyběl - ať si prostuduje v učebnici str. 26 - 27.

Pl-vypocet-procentove-koncentrace-roztoku_2

13. 10.

FYZIKA

13. a 15. 10.

1. zápis do školního sešitu

téma -Pohyb těles

 druhy pohybu

1. podle tvaru dráhy - přímočarý, křivočarý

tvar dráhy ´- trajektorie

2.podlle rychlosti - rovnoměrný - stálá rychlost,  nerovnoměrný . rychlost se během pohybu mění

3. podle dráhy pohybu bodů tělesa -posuvný - všechny body tělesa mají stejnou dráhu,    otáčivý- body nemají stejnou dráhu pohybu/blízko otočného bodu kratší, dál od něj delší dráha/

grafy pohybu

rovnoměrný - přímka,

nerovnoměrný - křivka   vodorovný úsek na grafu - těleso se nepohybovalo

měřené údaje

fyzikální veličina    značka   jednotka

rychlost                   v           m/s     km/h

dráha                       s           m          km

čas                            t           m           h

vzorce na výpočty

rychlost     v=s/t      dráha    s = v*t     čas    t = s/v

převod jednotek rychlosti

m/s * 3,6 = km/h          km/h :3,6 = m/s

2. Páka opakování

části, druhy, rovnováha - vzorec, popis vzorce,   moment síly, moment břemene

 

ČESKÝ JAZYK

Zápis do sešitu:
Preromantismus - František Ladislav Čelakovský -
vychovatel, překladatel, profesor slovanské literatury a novinář.
Nejznámější díla: Ohlasy písní českých- inspirace lidovou slovesností, námětem láska a příroda
                                  Ohlasy písní ruských - inspirace lidovou slovesností, vystupují zde smyšlení ruští hrdinové
vypracovat PS str. 6/1-7

MATEMATIKA GEOMETRIE

KRUH , KRUŽNICE
Zobrazení
do šk. sešitu datum, nadpis a podnadpis
Uč str. 12- 13
ze str. 12 si přepiš a přerýsuj Kruh a Kružnici z rámečku a definici nad rámečkem
ze str. 13 si napiš, které body náleží kružnici a které kruhu
Průměr kružnice /kruhu
Přerýsuj si do sešitu z Uč. str. 15 nahoře
Souměrnost kružnice
 Přerýsuj si do sešitu z Uč. str. 15 dole
Uč. str. 13/ cv. 1    body, které náleží kružnici 
Uč. str. 14 / cv. 2   body, které náleží kruhu
Uč. str. 14 / cv. 6

RUSKÝ JAZYK

6. lekce :Profese
Názvy profesí mužů a žen
na rozdíl od ČJ v RJ řada profesí má pro obě pohlaví jen jeden výraz
Př: , ČJ  on - lékař   ona - lékařka    RJ on - ona -  врач
V RJ je řada názvů profesí neruského původu ( většinou převzaté z AJ )

 - opsat zelenou tabulku str. 85
- druhá část slovíček 6. lekce naučit
 -vypsat názvy profesí ze žlutých rámečků na str. 83 + zkusit přeložit - uděláme potom společně
- PS str. 49 / 2   zde máš doplnit další jednoslabičná, dvojslabičná a trojslabičná slova - vždy dlouhá čárka / označuje přízvuk na slabice

NĚMECKÝ JAZYK

 13. a 16. 10.

PS: s. 54 - 55/zopakovat, popřípadě doučit slovíčka 4. lekce
PS: s 52 - 53/opakovací test ze 4. lekce (2. - 8. cvičení)
Po příchodu do školy se provede kontrola, vysvětlení, poslechová cvičení a budeme psát! Toto vše je pouze letošní opakování z minulého školního roku.
uč. s. 51/4. a) - přeložit do ŠS (v případě potřeby použít slovníček na konci učebnice)
uč. s. 51/4. b) - doplnit správné koncovky/osobní zájmena u sloves a napsat do ŠS

ČESKÝ JAZYK

Národní obrození - významné osobnosti
Josef Dobrkovský
kněz, vychovatel, věnoval se slovanským jazykům, pomáhal zakládat Národní muzeum,
dílo: Zevrubná mluvnice jazyka českého  -
psaná německy, vytvořil novodobou češtinu, která zvětšila rozdíl mezi psaným a mluveným jazykem
Josef Jungmann
- vyučoval češtinu na gymnáziu, filozofické fakultě KU, vytvořil základy novodobé češtiny, překládal z němčiny, angličtiny a francouzštiny
dílo: Rozmlouvání o jazyku českém - zobrazen spor mezi (ryzím) Čechem a Protivou (vlastencem) dialog mezi stoupencem a odpůrcem národního obrození
         Slovník česko-německý (120 000 hesel, přejatá slova, odborné názvy)
Václav Matěj Kramerius- knihovník, korektor českých textů, vznik České expedice
František Palacký
učitel, vychovatel, spolupracoval s J. Jungmannem, aktivní politik, historik
dílo: Dějiny národa českého v Čechách i na Moravě - psány německy i česky, vydávány let, ukončeny nástupem Habsburků na český trůn
vypracovat v PS str./ 1-5

12. 10.

ČESKÝ JAZYK

Skladba - opakování -druhy vedlejších vět

vzkaz osmákům: Mrkněte se prosím na tabulku VV - vedlejších vět ( klidně si ji můžete vytisknout) a dále posílám odkaz na procvičení VV
https://skolaposkole.cz/…y-1

a dále vypracujte PS str. 31/ cv. 1-3

Vedlejsi-vety

ZEMĚPIS

1. Dokončit, kdo nestihl z minulé hodiny.

Do obrysové mapy Evropy doplnit pohoří a nížiny str.9/ globus 11 cv. 1 a 2

-          obrysovou mapu vlepit zepředu do sešitu

2. str. 9/globus 12

Pod vlepenou mapu překreslit do sešitu tabulku a za pomoci atlasu ji doplnit.

3. S pomocí atlasu str. 28 (fyzická mapa Evropy) si zopakovat krajní body, moře, členitost pobřeží, poloostrovy, ostrovy, pohoří a nížiny.

V příloze zasílám obrysovou mapu Evropy (kdyby náhodou někomu chyběla )

 Prace-z-8-b-12-10-

Obrysova-mapa-evropy

MATEMATIKA ALGEBRA

Druhá mocnina a odmocnina ( záporné číslo, zlomek )
do školního sešitu datum, nadpis a:
Uč. str. 13 / 3
PS str. 5 / cv. 11 nic nepočítáme, pouze doplň znaménko nerovnosti/ rovnosti
PS str. 6 / 5 uspořádej podle velikosti
Pracuj na vytvoření pomůcky a naučení nazpam읡- bylo zadáno v pátek

instruktážní videa k připomenutí
druhá mocnina
https://www.youtube.com/…Vxc

 druhá mocnina zlomku
https://www.youtube.com/…eNY

ANGLICKÝ JAZYK

12. - 16. 10.

- slovíčka 1A a opakování všech slovíček Welcome, test bude až se uvidíme ve škole

- učebnice - str. 17 přečíst článek a vypracovat na str. 16 cv. 5 do cvičného sešitu - věty přepsat, zakroužkovat chybu dle článku a přepsat větu správně
- do ŠS pod tabulku gramatiky Past continous, kterou jsme psali minul týden, napiš 4 věty co jsi dělal/a včera odpoledne viz učebnice str 17 cv. 8
- pracovní sešit str. 8 cv. 2 - doplň text
- pracovní sešit str. 9 cv. 1 - doplň text, použij slovesa v závorce
Zadané úkoly budeme kontrolovat až se vrátíte do školy, jsou povinné.

DĚJEPIS

Revoluce v Anglii - opakování

Revoluce_v_anglii-opakovani

 

PŘÍRODOPIS

otázky a test:

do cvičného sešitu vypracovat odpovědi podle zápisu ve školním sešitě (test se bude psát první hodinu 
přírodopisu po příchodu do školy)
téma testu květy:
1. části
2. květní lístky rozlišené - názvy
3. květní lístky nerozlišené - název
4. tyčinka-  části
5. pestík - části
6. samčí a samičí rozmnožovací buňky - názvy a umístění
7. co je to květenství?
8. jednopohlavné a oboupohlavné květy
9. opylení květu - co o něm víš?

VÝUKA OD 12. ŘÍJNA

Vážení rodiče, milí žáci,

Na základě nařízení vlády bude výuka 8.B třídy probíhat :

12. - 16. 10. Distanční výuka, žáci budou mít vždy úkoly na webových stránkách třídy, jako na jaře. 

19. - 23. 10. Prezenční výuka, žáci se budou učit dle rozvrhu ve škole - viz. níže

26. - 30. 10. Podzimní prázdniny 

Informace k obědům budou na webu ŠJ.

E21d6d39-7e43-480a-83d0-e1ea73392f05

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v období od 5.10. prozatím do 16.10. se může doba výdeje obědů ve školní jídelně pro žáky základní školy značně prodloužit. Je to z důvodu Usnesení vlády č. 952 - cituji: "pro zařízení školního stravování platí omezení o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, jež je míst k sezení (jinými slovy není možně, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách."

V provozu školní jídelny jsme museli provést nařízená omezení, mimo jiné ke 3 výdejním časům jsme přidali ještě 4., v 11 hodin. Možnosti výdeje i kapacita prostoru jsou však omezené. Žádám tímto vás a vaše děti o maximální trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Dana Bělohlávková a Petra Štrauchová

AKCE ŘÍJEN

8. - 9. 10.  Sběr papíru

Sber-papiru

8. 10.  Sběr hliníku

Sber-hliniku

 

12. 10. Vánoční fotografování (pro zájemce, v 8 hod., cena balíčku 270,- kč)

Modre-prani-zvonecek_3

28. - 30. 10. Podzimní prázdniny

AKCE ZÁŘÍ

1. 9. slavnostní zahájení šk. roku

28. 9. Státní svátek - Den české státnosti

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

2. 9. třídnické záležitosti: do 12. 20 hod. 

s sebou:

  • bačkory
  • TV úbor
  • VV kufřík - vybavený obvyklým způsobem  (igelit na lavici, tempery, vodovky, kelimek, štětce  různé tloušťky, hadřík, voskovky, černá tuš, příp. triko - výtvarná zástěra)
  • ROUŠKA  1 ks (já doporučuji mít v aktovce alespoň 2 ks - pro případ znehodnocení)
  • penál
  • poznámkový blok
  • ručník (z hygienických důvodů textilní ručník bude mít žák u sebe)
  • svačina
  • učebnice ze 7. třídy - budeme odevzdávat- obdržíme do 8. ročníku

Oběd ve školní jídelně je přihlášeným objednán. (kdo ještě neodevzdal vyplněnou přihlášku ke stravování, nechť tak neprodleně učiní)

MŠMT doporučuje rozvolnit vstupy do šk. jídelny, proto dojde i k úpravě rozestupů a nástupových časů do šk. jídelny a tudíž bude lépe dát dětem větší svačinu ( v rozvrhu  mají žáci druhého stupně vícekrát 6 vyučovacích hodin )

3.  - 4. 9. výuka dle rozvrhu hodin, viz. níže

ROZVRH HODIN

40068651-d937-462e-9857-4a6de03791a5

 Vyučující:

p. učitel Lubomír Kouřil - Informatika, 

p. učitel Jan Truksa - dějepis,výchova k občanství

xxx

Vážení rodiče, milí žáci,

vítejte zpět na třídních stránkách naší 8. B třídy. Letošní školní rok zahájíme 1. září v naší třídě obvyklým způsobem(7.50 - 8.50 h), avšak za zpřísněných hygienických podmínek. Věnujte prosím pozornost následujícím sdělení:

Provoz-od-1-9-obecne-web_2

Oznameni-zakonnym-zastupcum-zaku-zs-brezno_2 

Budu se na Vás moc těšit a všem nám přeji asi nejvíce pevné zdraví a samozřejmě hodně úspěchů. Hezký zbytek prázdnin.

Eva Skrbková