Zápis ze školské rady ze dne 25.1.2021

Zápis ze školské rady ze dne 6.1.2021

Zápis se školské rady ze dne 21.10.2020

Zápis ze školské rady ze dne 11.6.2020

Zápis ze školské rady konané dne 17.10.2019

Zápis ze školské rady konané dne 13.6.2019

Zápis ze školské rady 18.10.2018

Zápis ze školské rady ze dne 15.5.2018

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 9.10.2017

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 26.6. 2017

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 26.6. 2017

Přítomni: M. Dobrkovská, L. Kouřil, E. Charvátová, L. Mokrejšová, V. Klímová

Omluveni : M. Procházková, B. Poupová, J. Pečová, Z. ValentaProgram školské rady:

1. Členové školské rady byli informováni o práci učitelů zdejší školy, spolupráci se zákonnými zástupci (v poslední době se zvyšuje počet negativních hodnocení ze strany některých rodičů na práci pedagogů) o výuce cizích jazyků, obsazenosti pedagogického sboru a úspěších žáků zdejší školy v tomto školním roce.Zapsala : Mgr. V. Klímová, dne 26.6. 2017

Zápis ze zasedání školské rady 17.11.2016

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 17.10. 2016

Přítomni: M. Dobrkovská, M. Procházková, B. Poupová, J. Pečová, L. Kouřil, Z. Valenta,

E. Charvátová, L. Mokrejšová, V. Klímová

Program školské rady:

1. Pan Z. Valenta podal informace k ukončené rekonstrukci budovy 2. stupně, členové školské rady si prohlédli nově zrekonstruovanou budovu.

2. Školská rada, po předchozím seznámení, schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2015/2016

3. Členové školské rady potvrdili, že vzali na vědomí zapracované úpravy schválené inkluze do Školního vzdělávacího plánu – s úpravami se seznámili v srpnu 2016,

p. uč. L. Mokrejšová zaslala všem členům ŠR v elektronické podobě

4. Školská rada se seznámila a vzala na vědomí úpravu Školního řádu školní družiny

(oddělení na středisku).

Zapsala : Mgr. V. Klímová, dne 17.10. 2016

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 7.6. 2016

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 7.6. 2016

Školská rada na období 2016 – 2018

Zástupci rodičů žáků školy:

Miroslava Dobrkovská, Blanka Poupová, Martina Procházková

Zástupci z řad pedagogických pracovníků školy:

PaeDr. Evženie Charvátová. Mgr. Věra Klímová, Mgr. Lenka Mokrejšová

Zástupci zřizovatele městyse Březno:

Jana Pečová, PaeDr. Lubomír Kouřil, Zbyněk Valenta

Zvoleni byli:

Předseda: Miroslava Dobrkovská

Místopředseda: Lubomír Kouřil

Zapisovatel: Věra Klímová

Přítomni: M. Dobrkovská, M. Procházková, D. Štěpánek, J. Pečová, L. Kouřil, Z. Valenta,

E. Charvátová, L. Mokrejšová, V. Klímová

Omluveni: B. Poupová

Program školské rady:

1. Školská rada poděkovala za práci ve školské radě p. D. Štěpánkovi. Na uvolněné místo nastoupila p. M. Dobrkovská.

2. Proběhla volba nového předsedy a zapisovatele školské rady. Novou předsedkyní pro nastávající období byla zvolena p. M. Dobrkovská, zapisovatelem p. V. Klímová.

3. Mgr. V. Klímová a Z. Valenta podali informace o připravované rekonstrukci budovy 2. stupně.

4. Mgr. L. Mokrejšová seznámila členy školské rady s úpravou Školního vzdělávací plánu – je třeba zapracovat jednotlivé body schválené inkluze. ŠVP s úpravami bude členům školské rady zaslán k prostudování.

Zapsala : Mgr. V. Klímová, dne 7.6. 2016

Školská rada při ZŠ a MŠ Březno

byla zřízena ke dni 1.1.2005 rozhodnutím OR ze dne 24.11.2004

Školská rada na období 2013-2015

Zástupci rodičů žáků školy:

Martina Procházková, David Štěpánek, Blanka Poupová

Zástupci z řad pedagogických pracovníků školy:

Mgr.Lenka Mokrejšová, PaeDr. Evženie Charvátová, Mgr.Věra Klímová

Zástupci zřizovatele městyse Březno:

PaedDr.Lubomír Kouřil, Zbyněk Valenta, Jana Pečová

Zvoleni byli:
Předseda : David Štěpánek
Místopředseda: Lubomír Kouřil
Zapisovatel: Markéta Klacková

kompetence školské rady

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Roční poplatek na SRPŠ činí dle rozhodnutí školské rady 200Kč na žáka.

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 25. 5. 2015

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 25. 5. 2015

1. Představení nově zvoleného člena z učitelského sboru – p. uč. Evženie Charvátové, byla zvolena místo p. uč. M. Klackové – odchod na MD

2. Na základě proběhlé kontroly hospodaření v ZŠ podává rada městyse Března návrh školské radě na zvýšení poplatků za zájmové kroužky, školní družinu a nápravu řeči.

3. Školská rada návrh projednala a schválila s platností od 1.9. 2015. Ceny kroužků budou následující: - kroužky dosud za 200 Kč/pololetí – nově 300 Kč/pololetí - např. taneční, jazykové, stolní tenis, pěvecký sbor………

- kroužky dosud za 400 Kč/pololetí – nově 500 Kč/pololetí – např. FIMO, šikovné ruce

- kroužky dosud za 600 Kč/pololetí – nově 700 Kč/pololetí – keramika

- ŠD ranní, polední dosud 50 Kč/měsíc – nově 100 Kč/měsíc

- ŠD celodenní dosud 150 Kč/měsíc – nově 200 Kč/měsíc

- logopedie dosud 50 Kč/1 lekce – nově 70 Kč/1 lekce

Zapsala Mgr. V. Klímová, 25. 5. 2015

Zápis ze Školské rady konané dne 13.10. 2015

Zápis ze Školské rady konané dne 13.10. 2015

Přítomni: D. Štěpánek, Z. Valenta, J. Pečová, B. Poupová, M. Procházková, E. Charvátová,

L. Mokrejšová

Omluveni: V. Klímová, L. Kouřil

Program: Výroční zpráva

Žádost o změnu pracovní doby ŠD

Různé

1. Seznámení s obsahem výroční zprávy – drobné gramatické úpravy, pan Valenta - zvážit zařazení vysvětlivek zkratek

2. Žádost o změnu pracovní doby ŠD z 6:45 – 16:30hod. na 6:30 – 16:15hod. Zákonní zástupci žáků byli se změnou seznámeni a svým podpisem ji schválili. Platnost od 1.10. 2015

3. Žádost rodičů z Petkov o otevírání školy ráno v časnější hodinu, vzhledem k příjezdu autobusů. Nyní se škola otevírá v 7:25hod. za nepříznivého počasí i dříve. Autobusové děti čekají před školou maximálně 10 minut. Musely by se změnit dohledy učitelů a včasnější nástup, nedostatek místa v šatnách – ničení školního majetku…)

1. Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.

2. Změna pracovní doby ŠD byla schválena všemi přítomnými.

3. Školská rada jednomyslně doporučila žádost rodičů zamítnout.

Zapsala: Blanka Poupová

13.10. 2015