Náplň práce výchovného poradce 

Náplň práce výchovného poradce 

Výchovný poradce realizuje úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a volby studia a povolání žáků. 

Poradenská a konzultační činnost: 

·  Vede evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Kontroluje platnost vyšetření zpedagogické poradny a informuje učitele o žácích individuálně i skupinově integrovaných. 

·  Na základě vyšetření žáků vypracovává spolu spříslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plány pro žáky individuálně integrované. 

·  Kontroluje plnění individuálního vzdělávacího plánu žákem i vyučujícími. 

·  Pro žáky, kteří nemají IVP, vytváří plán na skupinovou integraci. 

·  Je k dispozici žákům a ostatním vyučujícím v době svých konzultačních hodin. Po domluvě je k dispozici rodičům žáků. 

Metodická činnost: 

· Poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, při přípravě třídnických hodin apod. 

· Poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc v oblasti výchovných trendů, sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informuje o nich ostatní vyučující. 

Propagace školy a nábor nových žáků: 

· Účastní se akcí typu „Burza škol“, „Den otevřených dveří“ apod. určených k propagaci školy. 

Spolupráce s dalšími organizacemi: 

·  Účastní se akcí organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce. 

·  Účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce. 

·  Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány  péče o děti, s policií apod. Spolupráce s metodikem prevence: 

· Ve spolupráci s metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.) 

Informační: 

·  Informuje žáky končících ročníků o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených dveří na VŠ, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a přijímacím řízení. (Vedení nástěnky, individuální konzultace). 

·  Poskytuje žákům končících ročníků poradenskou pomoc formou hodinové informační schůzky a individuálních konzultací. 

Spolupráce s vedením školy: 

·  Předkládá řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů. 

·  Vypracovává roční plán výchovného poradce a vyhodnocení své činnosti.