Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

6.6.2018

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčku proběhne

v úterý 19.6.2018 od 15h.

1.A - ve třídě 3.A (přízemí 1.stupně)

1.B - ve třídě 3.B (přízemí 2.stupně)

Rozdělení žáků do tříd pro šk.rok 2018/2019

Run and help

Úřední dny o hlavních prázdninách 2018

Úřední dny o hlavních prázdninách 2018:

18.7. 9h - 12h

15.8. 9h - 12h

Použijte, prosím, vchod od parkoviště a zvonky.

Zápis do MŠ

Tabulka přijatých dětí pro šk.rok 2018-2019

Ekolamp- Kam s nefunkční zářivkou?

20.3.2018

Kam s nefunkční zářivkou?

 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

 
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě
vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová.
Od loňského roku se ale klasické wolframové žárovky přestaly v
 Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat
ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani
do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší
je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
 
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat
ji ve sběrném dvoře (kontaktní adresa). Obsluha sběrného dvora
od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné
nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec
(naše město) zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen
přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli
použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. Menší
nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám
vynahradí až o 80 % nižší spotřebaelektrické energie a vědomí,
že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
 
 
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších
aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
Msn-web-Zápis do MŠ

15.3.2018

15-3-

Kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce pro š.r.2018/2019

12.3.2018

001_2

Poděkování

19.2.2018

Milí žáci a žákyně,

děkuji vám za sobotní vystoupení na společenské akci Března – „Masopustu 2018“. Všechna vaše vystoupení v sokolovně byla moc pěkná, a to jak vystoupení pěveckého sboru, tak i třídy 4. B. Potlesk všech přítomných diváků tomu jednoznačně nasvědčoval a já jsem na vás byla moc pyšná. Mé díky samozřejmě patří i učitelkám, Mgr. Lence Mokrejšové, Mgr. Janě Pravé a Mgr. Tereze Votočkové, které s vámi jednotlivá čísla nacvičily a program sestavily. Nemalý dík patří i panu místostarostovi Zbyňku Valentovi za technické zázemí, tj. nazvučení celého vystoupení školy.

Děkuji i vám, vážení rodiče, především za ochotu přijít a přivést své děti na mimořádnou akci a darovat tak svůj sobotní volný čas nejenom škole, ale i obci, darovat ho vašim dětem, které mohly předvést, co se naučily, co si připravily. Vážím si toho a moc si přeji takový přístup i v budoucnu.

Dana Bělohlávková

Aktuality!

5.2.2018

001

002

Přání

Milí zaměstnanci ZŠ a MŠ Březno, vážení rodiče a přátelé školy, naši milí žáci.

V neděli 3.12. v podvečer jsme se všichni společně sešli u nádherného vánočního stromu ve Březně na náměstí. Společenská akce, jež zahájila adventní čas, se vydařila díky nezištné práci mnoha občanů ze Března. Jsem ráda, že do programu zdárně přispěla i škola vystoupením pěveckého sboru pod vedením šikovných učitelek, paní Jany Pravé a Lenky Mokrejšové, a že děti pomohly navodit předvánoční atmosféru svým vystoupením. Všem účinkujícím moc děkuji, bylo to opravdu krásné. 

S koncem kalendářního roku přichází nejkrásnější období  rodinné pohody, čas rozsvícených vánočních stromků a rozzářených dětských očí, doba plná tajných přání, sváteční pohody a obdarovávání. Přeji vám všem, aby ta krásná atmosféra, která ve vašich domovech nastane, vám vydržela co nejdéle, přeji vám zdraví, lásku, štěstí, optimismus a stálou dobrou náladu, osobní klid a pohodu, pocit lidské sounáležitosti a hodně dobré vůle v roce 2018. Rozdávejte úsměvy, nic vás nestojí, rozdávejte radost a ona se vám bohatě vrátí. 

      Dana Bělohlávková, ředitelka

Ekolamp

 6.12.2017

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská

odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco

moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci

v posledních letech.

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé

začali zabývat už v průběhu 19. století, sice

nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská

odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali,

že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně

změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha

místech i značně poškodila.

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích

zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno

hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným

územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní

rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl

vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním

chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při

svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie,

nejen z důvodu ekonomických, ale také proto,

aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích

svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly

zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen

v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je

opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce.

Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů

přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků,

nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla,

podporují místní firmy, motivují spoluobčany

k důslednému třídění odpadů. Recyklace může

pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco

netříděný odpad musí obec předat specializované

firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře

zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí

kolektivní systémy zcela zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich

následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát:

umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří

přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z

 recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc

recyklace zamezí úniku škodlivých látek

(například rtuti ze zářivek) do přírody.

Ročně se prostřednictvím kolektivního systému
EKOLAMP podaří  recyklovat kolem 5 miliónů kusů
zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické
rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu
téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit
své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky
do koše.
 

Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

Asekol

13.9.2017  

Asekol_env_vyuct_2016

Gratulace

13.9.2017

Ve dnech 8. -9. září se v Brně uskutečnilo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v rámci projektu Sazka olympijský víceboj. Součástí akce byla řada doprovodných sportovních aktivit i setkání s úspěšnými olympioniky.

Finále se zúčastnilo 640 dětí ze 196 škol.

A mezi nimi i žákyně naší školy NIKOLKA KUBÍNOVÁ z 5. B,

která dosáhla krásného 14. místa ve své věkové kategorii.

Soutěžilo se v deseti disciplínách, kdy ve dvou z nich Nikolka vyhrála, v jedné byla druhá a v jedné třetí.

Za její výkony a reprezentaci naší školy moc děkujeme a ještě jednou gratulujeme!

Image001

Image002

Image003

Dodatek ke školnímu řádu

Ekolamp

6.6.2017

Ekolamp učí děti třídit odpad

 

Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě i sobě navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důležitá, pomáhá dětem pochopit i školní recyklační program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který pořádají kolektivní systémy EKOLAMP,  ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do kterého se zapojilo již téměř 3300 škol po celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba třídit a recyklovat odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.

 

Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již za první republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou?

Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se 
od roku 2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP,
který také vytvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV.
Ve virtuálním ekoměstečku si mohou návštěvníci
vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet si své znalosti
z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit,
jaký vliv má naše chování na budoucnost
planety. Obyvatelé Ekolampova plní úkoly,
vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, diskutují
se svými sousedy a při tom všem se hlavně dobře
baví. Zastavte se u nich na návštěvu,
nudit se nebudete.
 
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit 
problematiku zpětného odběru zářivek
do komplexní mozaiky ekologické výchovy.
Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož
obsahují rtuť, nesmějí končit v běžném směsném
odpadu. Sbírají se odděleně do speciálních sběrných
nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech,
v obchodech s elektrem, na městských úřadech a
institucích, ale i v řadě firem. Díky recyklaci se
daří použít více než 95 % materiálu z úsporných
zářivek znovu ve výrobě.
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními 
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
 

Volná místa na pracovní pozici

12.4.2017

1. Učitel/ka prvního stupně, nástup 28.8. 2017. Požadujeme kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

2. Vychovatelka školní družiny, úvazek 30 -50 %, nástup od 1.9.2017, kvalifikace dle zákona č. 563/2004

3. Asistent pedagoga, 20 h týdně, minimální vzdělání - kurz pro asistenty pedagoga, nástup od 1.9.2017

Změna cen stravného

POZOR!

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO!

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám potravin jsme nuceni navýšit ceny stravného.

Současné ceny se podařilo udržet od roku 2009. 

Od 1.4.2017 dojde k navýšení ceny obědů o 3,-Kč  u všech žáků mateřské a základní školy i u zaměstnanců. Svačinky v MŠ se zdraží o 1,-Kč.

NOVÉ CENY OD  1. 4. 2017 :

Základní škola

7 – 10 let       - 24,-

11 – 14 let     - 26,-

15 let a více  - 27,-

 

Mateřská škola 

     děti 3 – 6 let      děti 7 let – odklad 

Přesnídávka - 8,-     8,-

Oběd          - 19,-     24,-

Svačina        - 8,-     8,-

Pitný režim  - 3,-     3,-

____________________________________________________________________

Celkem:        38,-     43,- 

Od 1.4.2017 dojde k navýšení ceny obědů u CIZÍCH STRÁVNÍKŮ o 5,-Kč.

NOVÉ CENY OD  1. 4. 2017 :

Cizí strávníci  -  55,-

Strávníci Škoda auto - 41,- (příspěvek Škoda 14,-)

 Zůstatky na kontech jednotlivých strávníků by měly stačit do konce školní roku i na pokrytí vyšší ceny oběda.

NENÍ POTŘEBA MĚNIT ČÁSTKU ZADANOU NA TRVALÝCH PŘÍKAZECH!              

Své zůstatky si můžete zkontrolovat na www.strava.cz. Jednotlivce, kterým zůstatek nestačí, budu osobně kontaktovat.   

   

Ve Březně 21.3.2017                                  Petra Štrauchová

                                                                 Vedoucí ŠJ Březno

ekolamp

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám nová aplikace

 

V průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu. Úsporky je však, vzhledem k malému obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se díky recyklaci využije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené.

 

Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP.

 

Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další místa ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí.

 

QR kód iOS              QR kód Android

Obce-aplikace-a6-unor2017

 

Ve Březně můžete vysloužilé světelné zanést do malé sběrné nádoby, která je v ZŠ.

V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný odběr světelných zdrojů pro Březno zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Březno finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.

 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
 

Ekolamp

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí

 

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.

 

Úsporky“ do koše nepatří

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.

 

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.

 

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

 

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4200 sběrných míst.

 

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.

 

 

Březno má malou sběrnou nádobu umístěnou v ZŠ.

Obr

Ekolamp

21.9.2016

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

 
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním 
je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v
 těchtovýrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších
koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní
prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v 
současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
 
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se
od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který
tyto služby zajišťuje i pro naši obec (
město). Obyvatelé naší obce
(našeho města) mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve
sběrném dvoře
, v ZŠ Březno nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
 
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních 
firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy,
plasty,sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v
 kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných
plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná
rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá
jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
 
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2015 recyklovalo téměř 5 milionů 
zářivek a výbojek. To představuje 25 kg rtuti, která se díky zpětnému
odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností
nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu.
Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete 
na www.ekolamp.cz.

wega recycling

GRATULUJEME

společnost WEGA recycling s.r.o. pořádala již 12. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin.

Soutěž byla vypsaná na období od 01. 09. 2015 do 24. 06. 2016.

Právě Vaše škola a školka se v soutěži umístila na 3.místě v kategorii celkové odevzdané množství druhotných surovin a obdrží tak finanční odměnu ve výši 3.000,-Kč. Na účet bude finanční odměna zaslána do 14 dnů od ukončení soutěže, na adresu se bude posílat poslední týden v srpnu.

WEGA recycling s.r.o. se velkou měrou podílí na propagaci třídění a následného využívání odpadů. Jsme rádi, že právě Vaše škola se do naší soutěže zapojila a tím podpořila náš cíl - vzdělávání v oblasti třídění odpadu.

 

Tímto děkujeme za účast v soutěži a budeme se těšit na další spolupráci s Vámi v připravovaném 13.ročníku

 

 

Za WEGA recycling s.r.o.

Petra Lustigová

Ekolamp

16.6.2016

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.

 
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, 
která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i
životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena
i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je
možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice
či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál,
nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné
pro další výrobu použít 95 - 100 % materiálu, ze kterého
byla zářivka vyrobena.
 
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde
ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě
při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé
sběrné nádoby, která je umístěna v ZŠ Březno.
Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem 
odvézt do sběrného dvora xxxx, každý den/čtvrtek/sobotu (kontaktní
adresa, otevírací doba). Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme
a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. 
 
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec (naše město) zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005.
Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa,
plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří xxx (jméno města/obce) finanční prostředky,
které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
 
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo 
recyklovat téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje cca 25 kg
toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu dvou
Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho
města a nevyhazujte úsporky do koše.
 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Certifikát

Život dětem

ekolamp

Vážení rodiče, milí žáci,

MOC DĚKUJI VŠEM, kteří jsou šetrní k životnímu prostředí nás všech, všem, kteří třídíte odpad, těm, kteří pomáháte škole tento důležitý návyk dostávat do vědomí i těm nejmladším, tj. žákům naší školy.

Co se nám za měsíce září, říjen, listopad a část prosince podařilo?

* Ve dvou sběrech (25.9. a 28.11.) starého papíru a plastů jsme celkem sebrali  17 707 kg papíru a kartonu, 99 kg plastů a 124 kg plastových víček.

* V rámci Recyklohraní jsme v září odevzdali k odborné likvidaci 888,8 kg vysloužilých TV, PC a drobných elektrospotřebičů.

* Splnili jsme úkoly v rámci soutěže Recyklohraní – „Ovocná výzva“, „Black out“ (ten ještě aktuálně plníme)

* Začátkem září jsme odvezli 3 krabice použitých osvětlovacích zařízení (zářivek).

* V rámci získaného titulu Zelená školy jsme počátkem prosince odevzdali 34 kg baterií a drobného elektroodpadu.

* Do sběrného dvoru jsme odevzdali v měsíci listopad 80 kg hliníku.

* Počátkem prosince jsme odevzdali 2 obrovské krabice plné použitých tonerů.

Z výše uvedeného přehledu našich sběrových akcí je patrné, že rozhodně nejsme lhostejní k životnímu prostředí nás všech a že nejsme sobečtí, protože myslíme i na ty, kteří přijdou po nás.

        Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka