Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

1. od 3.5.2021 se do Mateřské školy Březno mohou vrátit všechny děti do všech oddělení bez omezení. Děti se nebudou testovat, nebudou muset používat roušky či respirátory a sportovní i tělesnou výchovu budou provozovat ve třídě i venku.

2. Vláda schválila návrat žáků II. stupně v rotačním režimu od pondělí 3.5.2021. Znamená to, že se k třídám I. stupně přidají v naší škole třídy 6.B, 7.B a 8.B z II. stupně. Následující týden (pondělí 10.5. až pátek 14.5.) se třídy vymění. To znamená, že do školy přijdou žáci tříd 1.A až 8.A + 9. třída. Takto se po týdnu budou žáci rotačně střídat (sudý týden B, lichý týden A + 9. třída). Testování žáků I. stupně a všech zaměstnanců bude probíhat 1x týdně, a to vždy v pondělí. Testování žáků II. stupně proběhne do odvolání 2x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek.

3. TV na základní škole je povolena, ale pouze venku a bez ochrany dýchacích cest.

4. Informace ŠJ žákům přihlášených k celoročnímu stravování

Žáci ze tříd, kteří budou aktuálně ve škole přítomni na prezenční výuce, budou automaticky přihlášeni k odběru obědu. Pokud žák nastoupí následující týden zpět na dálkové vzdělávání, bude opět automaticky odhlášen.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mohou oběd odebrat pouze do krabiček a jen po včasném přihlášení.

POZNÁMKA VEDENÍ ŠKOLY:

1. Podrobnější informace k dalšímu rozvolnění v základních školách od 3.5.2021 naleznete na webových stránkách MŠMT.

2. Vážení žáci, rodiče,

pomozte škole, konkrétně nám všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, pochopením a pomocí zrealizovat návrat k opětovnému prezenčnímu vzdělávání. Pomozte rozumným přístupem ochránit své zdraví a vrátit se k „normálnímu“ životu.

Děkujeme všem.

Ve Březně 30.4.2021                                                                                  Dana Bělohlávková

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Zápis do MŠ 2021/2022

Veškeré podklady k zápisu jsou zveřejněny v záložce Mateřská škola - Zápis do MŠ.

Přijímací zkoušky - platné znění

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce žáků ZŠ, že dle nařízení vlády musí od čtvrtka 25.2.2021 vybavit do školní výuky své děti kvalitní chirurgickou rouškou, případně respirátorem.

Pozn.: Látková, doma ušitá rouška již nestačí!

Děkuji za pochopení.

Mgr. Dana Bělohlávková

Aktuality!

ZŠ a MŠ Březno oznamuje, že získala počátkem roku 2021 z 2. kola grantového programu Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO nadační příspěvek ve výši 50.000 Kč za účelem realizace projektu „Zlepšení hygienických podmínek ve škole“.

Doba realizace projektu je 7.10. 2020 až 30.4. 2021.

Škola za tyto finanční prostředky zakoupí do každé třídy čističku vzduchu.

vedení školy

Dodatek č.3

Základní škola a Mateřská škola Březno

Březno 115, 294 06 Březno

IČ: 70988102

tel.: 326 399 139, e-mail: zs.brezno@seznam.cz, www.zsbrezno.cz

Mgr. Dana Bělohlávková, ředitelka

______________________________________________________

Č.j.: ZSB - 8/2021

Dodatek č. 3

ke Školnímu řádu Základní školy a Mateřské školy Březno, vydaného dne 3.9.2018; Č.j.: ZSB – 251/2018, k distanční výuce na I. a II. stupni základní školy

Distanční výuka na I. stupni základní školy

Distanční výuka na I. stupni Základní školy Březno je a bude organizována dle doporučení MŠMT, kdy má být výuka kombinací on-line a off-line výuky.

On-line výuka je doporučována MŠMT v rozsahu 1 vyučovací hodiny denně (45 minut), tj. 5 vyučovacích hodin týdně. Vzhledem k dlouhodobě trvajícímu období, kdy se žáci v jednom školním roce formou distanční výuky vzdělávají déle než formou prezenční výuky, navyšujeme tuto dotaci na 8 až 10 vyučovacích hodin týdně s rozložením minimálně do 4 dnů v týdnu. Vyučující si délku a rozvržení výukových bloků nastaví dle vlastního uvážení a potřeb své konkrétní třídy, to znamená, že nemusí vyučovat on-line denně, ale vytvoří si např. bloky po 1,5 - 2 vyučovacích hodinách denně s přestávkami. S nejvyšší hodinovou dotací se budou vyučovat především hlavní předměty český jazyk, matematika a cizí jazyk a dle času a potřeby též předměty prvouka, přírodověda a vlastivěda. Pokud ve třídě učí více pedagogů, dohodnou se o rozsahu a čase hodiny/hodin mezi sebou.

On-line výuka musí ještě být kombinována s off-line výukou, kdy žákům budou zadávány materiály prostřednictvím aplikace Classroom k procvičování, samostudiu (2. až 5. ročník) a praktické úkoly využívající přirozené podmínky žáků v jejich domácím prostředí.

Toto se netýká 1. ročníku, kde je distanční výuka zcela specifická, jelikož se žáci neobejdou bez přímé pomoci rodičů. V tomto případě si vyučující zvolí formy a metody práce dle aktuálních možností a potřeb své třídy.

Distanční výuka na II. stupni základní školy

Distanční výuka na II. stupni Základní školy Březno je a bude organizována dle doporučení MŠMT, kdy výuka má být kombinací on-line a off-line výuky.

On-line výuka je doporučována v rozsahu maximálně 3 vyučovací hodiny denně, tj. 15 vyučovacích hodin týdně. Tímto doporučením se řídí a i nadále bude řídit naše škola. On-line výuka bude probíhat především v hlavních předmětech: český jazyk, matematika a cizí jazyk. U těchto hlavních předmětů bude on-line výuka probíhat v rozsahu minimálně 50% z časové dotace předmětu. Vyučující si délku a rozvržení výukových bloků nastaví dle vlastního uvážení a potřeb své třídy. Ostatní předměty budou vyučovány on-line dle možnosti a času například formou konzultací. Pokud ve třídě učí více pedagogů, o rozsahu a čase hodin se dohodnou mezi sebou.

On-line výuka bude kombinována s off-line výukou, kdy budou žákům zadávány materiály prostřednictvím aplikace Classroom k procvičování, samostudiu a praktické úkoly využívající přirozené podmínky žáků v jejich domácím prostředí.

Tento dodatek č. 3 ke Školnímu řádu Základní školy a Mateřské školy Březno byl vydán 21.1.2021. Účinnosti dodatek nabývá dnem 1.2.2021. Vydáním dodatku č. 3 pozbývá platnosti dodatek č. 2 z 31.12.2020 (Č.j.: ZSB – 276/2020).

Tento dodatek č. 3 ke Školnímu řádu Základní školy a Mateřské školy Březno byl odsouhlasen školskou radou dne 25.1.2021.

Ve Březně 21.1.2021 ve 13:00

__________________________________

Mgr. Dana Bělohlávková, ředitelka

Doporučení z MŠMT Robert Plaga

Ekolamp

Kam s nefunkční žárovkou?

Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou žárovkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

 V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla - výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý.

Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít a také jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném dvoře (škole) ZŠ a MŠ Březno, Březno 115, 29406 Březno. Obsluha sběrného dvora (škola) ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Březno zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Třídění hliníku

Informace o třídění hliníku

Co třídíme?

Drobný hliníkový odpad z našich domácností – obaly s některou z těchto recyklačních značek:


Jsou to: plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, termixů, tatarky, obaly od čokolád a figurek, uzávěry od nápojů, misky od buchet, paštik, prázdné tuby od mastí, past a jiné kosmetiky, hliníkové součástky od přístrojů apod.

Vždy zkontrolujte recyklační značku. Jestliže recyklační značka chybí, hliník poznáte tak, že nereaguje na magnet a ohnutý se nenarovná.

Co netřídíme?

spreje, platíčka od léků, znečištěné předměty, obaly od chemikálií

Sběr hliníku v roce 2020/21 bude probíhat ve dnech sběru papíru a to 8.10, 7.1, 25.3, 16.6

Aktuality!

Provoz od 1.9.2020

Provoz-od-1-9-2020

Oznámení zákonným zástupcům

Oznameni-zakonnym-zastupcum

Wega

1.7.2020

Wega

Vrácení peněz

Nabídka předplatného - divadlo

2.5.2020

Vážení rodiče,

divadlo Mladá Boleslav nabízí předplatné (skupina M5) pro žáky 2. stupně. Abonentka platí na 5 představení ve školním roce 2020/21. Cena - 550 Kč. Hrací dny jsou pohyblivé, představení začínají v 18:00 h. Dopravu si každý žák zajišťuje individuálně. Po dobu představení je přítomen pedagogický dozor. Abonentku si může zakoupit i žákovský doprovod (rodiče, starší sourozenci apod.). Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte p. uč. Klímovou - vera.klimova@zsbrezno.cz.

Děkuji za spolupráci.

V. Klímová

Predplatne-m5-m6-str-1

Predplatne-m5-m6-str-2

Hygiena rukou

3.3.2020

Hygiena_rukou

Placení kroužků

6.9.2019

Informace k placení zájmových kroužků

Při placení uvádějte variabilní symbol 9, a do poznámek napiště příjmení dítěte a název kroužku. Číslo účtu ZŠ a MŠ Březno 51-6901730227/0100.

Certifikát UNICEF

Stimulační program Maxík