Výroční zpráva 2019/2020

Plán preventisty rizikového chování

Školní řád

Směrnice o úplatě ŠD a zájmových kroužků

Výroční zpráva ZŠ 2016- 2017

Výroční zpráva Zš 2015 - 2016

Výroční zpráva 2014 - 2015

Z VZ - sběrové aktivity

 Klikni na odkaz:

Z-vz

Kam s nefunkční zářivkou?

 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit,

co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit.

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž

nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich

při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

 
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová 
žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální
odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se
ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské
unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat
ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje.
Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky.
Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí,
nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného
skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i
kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při
špatném či neodborném zacházení a ve vyšších
koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat
ji v obchodě při nákupu té nové.
 
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou,
je odevzdat ji ve sběrném dvoře (kontaktní adresa).
Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme
a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
 Zpětný odběr zářivek pro naši obec (naše město) zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady
provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré
náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak
museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné
zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické
energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
 
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších 
aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Výroční zpráva ZŠ 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ 2013/2014  

Vz-a  (1.část)

Vz-b  (2.část)

Dohled nad žáky v poledne

Žádost o vypracování IVP

Žádost o uvolnění žáka

 Ke stažení zde:

Uvoleni-zaka_2

Výroční zpráva ZŠ 2012/2013

Aktuální informace o projektu "EU peníze školám"

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU „EU PENÍZE ŠKOLÁM“

V  2. pololetí školního roku 2011/2012 jsme dále intenzívně pokračovali v projektu „EU peníze školám“. Nyní máme zrealizovány v podstatě všechny vytyčené kroky vedoucí k naplnění projektu.

> díky vzdělávacím kurzům se všichni pedagogové ZŠ Březno naučili tvořit DUM (digitální učební materiály), používat je v praxi a díky jim   oživovat, zpestřovat a zkvalitňovat každodenní běžnou výuku

> z prostředků získaných z dotace MŠMT a EU prostředků na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( celkem 947.438,- Kč ) naše základní škola pořídila velké, nové a moderní technické zázemí, které učitelům pomáhá v každodenní náročné výchovně vzdělávací práci a které žákům zpestřuje výuku a baví je. Po zrealizování tří výběrových řízení jsme do školy zakoupili 6 interaktivních tabulí, 2 vizualizéry a 21 nových počítačů s monitory do počítačové učebny. Všechny tyto pomocníky používáme a využíváme každý den.

> nová počítačová učebna je naší chloubou také díky zřizovateli. Pochopení, podpora a zejména značná finanční dotace nám dovolily zakoupit nový nábytek – 24 kusů stolků pod PC a zrekonstruovat zastaralé a novým normám již nevyhovující sítě silnoproudu a slaboproudu právě v této učebně.

> po zasíťování školy z prostředků zřizovatele je práce na interaktivních tabulích pro učitele snazší, všestranně využitelná, rozmanitější

> realizační tým školy odvedl v projektu velký a poctivý kus práce

> v současné době máme odeslanou již 4. monitorovací zprávu na MŠMT a čekáme na její schválení. Všechna školení pro pedagogy byla zrealizována, všech 432 DUM bylo našimi učiteli vytvořeno, odprezentováno a uloženo na společném úložišti. To znamená, že jsou k dispozici všem učitelům v ČR pro jejich využití.

> A co nás čeká dále? 

* využívat a používat zakoupenou techniku;

* používat námi vytvořené DUM. Používat i jiné DUM ze společného úložiště, které vytvořili jiní pedagogové z jiných škol v republice; 

* dále se vzdělávat, sledovat nové trendy a tzv. držet krok s moderní technikou a výukou; 

* pokračovat ve vybavování i zbývajících tříd II. stupně interaktivními tabulemi + dokoupit do počítačové učebny ještě 4 chybějící počítače s monitory. To však již z prostředků zřizovatele a okolních obcí, neboť dotace je již v podstatě dočerpána;

* zbývající finanční částku z dotace (je již velmi malá) investovat do nákupů drobných spotřebních materiálů;

* v březnu 2013 zpracovat a odeslat 5. monitorovací zprávu;

* v září 2013 zpracovat a odeslat 6., závěrečnou monitorovací zprávu;

* archivovat do roku 2025 dokumenty související s realizací projektu

30.10.2012 Mgr. Dana Rudolfová, ředitelka

Aktuální informace o projektu "EU peníze školám"

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU „EU PENÍZE ŠKOLÁM“

 

            V  2. pololetí tohoto školního roku 2011/2012 dále intenzívně pokračujeme v projektu „EU peníze školám“:

 • po říjnovém 3.vzdělávacím kurzu s cílem naučit se tvořit DUM (digitální učební materiály) cca od poloviny října 2011 učitelé školy tvoří DUM a využívají je (pilotují) ve vybraných  vyučovacích hodinách
 • po zasíťování školy z prostředků zřizovatele (po výběrovém řízení z června) je práce na interaktivních tabulích pro učitele snazší, všestranně využitelná, rozmanitější
 • k tomuto projektu dále pokračuje ve své pravidelné činnosti realizační tým školy
 • po průzkumu trhu, monitorování nabídek firem a obdržení zbývající finanční částky 378. 975,20Kč = 40 % dotace z MŠMT na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  proběhlo v měsíci březnu výběrové řízení na nové technické vybavení naší počítačové učebny. Tentokrát se jedná o 21 kusů nových počítačů a monitorů. Realizace vybudování této nové učebny se plánuje na měsíc duben. Počítače dodá a zabuduje vítězná firma BOXED po dodávce nového nábytku (24 kusů stolků pod PC) a rekonstrukci  zastaralé a novým normám již nevyhovující sítě silnoproudu a slaboproudu právě v této učebně. Nábytek a rekonstrukce elektrické sítě budou hrazeny  z prostředků zřizovatele, tj. městyse Březno a z příspěvků okolních spádových obcí.
 • koncem měsíce března jsme odeslali 3. monitorovací zprávu na MŠMT o průběhu čerpání dotace a plnění závazků s tím spojených (tvorba DUM, jejich pilotáž, evidence a ukládání na společné úložiště)
 • na samém konci měsíce března, když již je známa konečná „zbytková“ finanční částka po výběrovém řízení  na počítače, rozhodla se ředitelka vyhlásit další výzvou nové výběrové řízení , tentokrát na nákup a instalaci ještě jedné interaktivní tabule, a to do jedné z tříd v budově 2. stupně ZŠ. Která z vyzvaných firem se finančně srovná do malé „zbytkové“ částky a stane se vítěznou, se dozvíme až po ukončení výběrového řízení, tzn. v polovině dubna.

           Držte nám palce, potřebujeme to!

         29.3.2012                                          Mgr. Dana Rudolfová,
ředitelka

Aktuální informace o projektu "EU peníze školám"

Aktuální informace o projektu "EU PENÍZE ŠKOLÁM"

V tomto školním roce dále intenzívně pokračujeme v projektu "EU PENÍZE ŠKOLÁM":

 • v září jsme úspěšně odeslali 2.monitorovací zprávu na MŠMT
 • po zasíťování školy z prostředků zřizovatele ( po výběrovém řízení z června) je práce na interaktivních tabulích pro učitele snazší, všestranně využitelná, rozmanitější
 • v říjnu všichni pedagogové absolvovali ve škole v rámci DVVP již 3.vzdělávací kurz s cílem naučit se tvořit DUM (digitální výukový materiály), pilotovat je, evidovat, ukládat na společné úložiště
 • k tomuto projektu opět zahájil svou pravidelnou činnost realizační tým školy
 • od poloviny října učitelé školy tvoří DUM a využívají je (pilotují) ve vybraných vyučovacích hodinách
 • v listopadu ředitelka školy zahájila průzkum trhu a monitoruje nabídky firem na technické vybavení nové počítačové učebny. Jde o přípravu na výběrové řízení, které se uskuteční po obdržení zbývající finanční částky (40%) dotace MŠMT.

Informace o projektu "EU peníze školám"

INFORMACE O PROJEKTU „EU PENÍZE ŠKOLÁM“

 

     21. června 2010 jsme jako jedna z prvních škol na Mladoboleslavsku zažádala o dotaci z peněz EU určených na zlepšení kvality práce školy. Dotaci ve výši 947 438,- Kč jsme už v srpnu získali. Jedná se o peníze určené na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a také v oblasti přírodních věd. K 1.9. byla vedením školy podepsána smlouva a v říjnu jsme na účet obdrželi 60% této dotace (tj. 568 462,80 Kč).

 Celý podzim jsme získávali potřebné a nezbytně nutné informace o technice a připravovali podklady, abychom  v lednu  mohli zrealizovat 1. výběrové řízení na nákup interaktivní techniky do školy. Škola nakoupila od vítězné firmy BOXED do pěti učeben 1. stupně interaktivní tabule na pojezdu s počítači, programy a vzděláváním pro všechny učitele. Tabule byly na konci února do učeben nainstalovány.

 V současné době se nacházíme ve fázi, kdy se učitelé učí pracovat na těchto nových tabulích a v rámci DVPP absolvují akreditovaná školení. Na vzdělávání se naučí  vytvářet digitální učební materiály, které odprezentují, dají k dispozici ostatním kolegům ve škole a škola je poté odevzdá MŠMT jako povinné výstupy.